Kaliumlisän vaikutus verenpaineeseen

Näytönastekatsaukset
12.11.2009
Eero Mervaala ja Antti Jula

Näytön aste = B

Noin 2 000 milligramman suuruinen kaliumlisä ilmeisesti alentaa verenpainetta. Kaliumlisän verenpainetta alentava vaikutus on voimakkaampi runsasnatriumisen dieetin yhteydessä.

Meta-analyysin «Whelton PK, He J, Cutler JA ym. Effects of oral potassium on blood pressure. Meta-analysis of randomized controlled clinical trials. JAMA 1997;277:1624-32 »1 tarkoituksena oli selvittää, alentaako tabletteina (85 %:ssa tutkimuksia) tai ravinnossa annettu kaliumkloridi-, kaliumsitraatti- tai kaliumbikarbonaattilisä normaali- tai korkeaverenpaineisten henkilöiden verenpainetta. Mukaan hyväksyttiin 33 kontrolloitua satunnaistettua tutkimusta, joissa yksi haara oli arvottu saamaan kaliumlisää ja toinen joko lumetta tai pienempää annosta kaliumia. Kaliumlisän suurus oli kahdessa tutkimuksessa 60 ja kymmenessä 100 mmol/vrk tai enemmän (mediaani 75 mmol/vrk). Tutkimusten kesto vaihteli 3 päivästä 3 vuoteen (mediaani 5 viikkoa). Tutkimuksista 23 oli tehty hypertensiivisille henkilöille. Neljässä tutkimuksessa käytettiin verenpainetta alentavaa lääkehoitoa. Tiatsididiureettihoitoa käytettiin kolmessa tutkimuksessa, joista kahdessa selvitettiin kaliumlisän vaikutuksia diureetin aiheuttaman hypokalemian hoidossa. Tutkimusraporteista rekisteröitiin interventio- ja kontrolliryhmien verenpaineen, painon ja vuorokausivirtsan natriumin ja kaliumin muutokset. Tutkimukset arvioi itsenäisesti kaksi henkilöä . Muut meta-analyysin tekijät osallistuivat epäselvien kysymysten selvittämiseen.

Tulokset: 33 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, yhteensä 1 560 hypertensiivistä ja 1 005 normotensiivistä henkilöä, täytti analyysin kriteerit. Tutkimuksen mukaan 53 mmol/vrk suuruinen kaliumlisä alensi systolista verenpainetta 4.4 mmHg (95 %:n luottamusväli, LV 2.5 – -6.4; p < 0.001) ja diastolista verenpainetta 2.5 mmHg (LV -0.7 – -4.2; p < 0.01). Systolinen verenpaine aleni 3.1 mmHg (LV -1.9 – -4.3; p < 0.001) ja diastolinen verenpaine 2.0 mmHg (LV -0.5 – -3.4; p < 0.01), kun yksi yleisestä linjasta poikennut tutkimus poistettiin analyysistä. Kaliumlisän verenpainetta alentava vaikutus oli suurempi (p < 0.001) tutkimuksissa, joissa natriumin keskimääräinen saanti oli runsaampaa. Kaliumlisä alensi systolista/diastolista verenpainetta 1.2 mmHg (LV 0.0 – -2.4) / 0.1 mmHg (LV 1.1 – -1.0) tutkimuksissa, joissa natriumin saanti oli < 140 mmol/vrk, 2.1 mmHg (LV -0.3 – -4.0) / 1.4 mmHg (LV 0.0 – -2.8) tutkimuksissa, joissa natriumin saanti oli 140–165 mmol/vrk ja 7.3 mmHg (LV -4.6 – -10.1) / 4.7 mmHg (LV -1.1 – -8.3) tutkimuksissa, joissa natriumin saanti ylitti 165 mmol/vrk.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Meta-analyysin «Dickinson HO, Nicolson DJ, Campbell F ym. Potassium supplementation for the management of primary hypertension in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD004641 »2 tarkoituksena oli selvittää, alentaako kaliumlisä verenpainetta. Mukaan hyväksyttiin kuusi kontrolloitua satunnaistettua tutkimusta, joissa yksi haara oli arvottu saamaan kaliumlisää ja toinen joko lumetta tai tavanomaista hoitoa tai joissa kalium- ja lumelisä oli toteutettu satunnaistetussa järjestyksessä. Mukaan hyväksyttiin tutkimukset, joissa 1) hoitojaksot olivat kestäneet vähintään 8 viikkoa; 2) tutkittavat olivat yli 18-vuotiaita; 3) systolinen paine oli vähintään 140 mmHg tai diastolinen paine vähintään 85 mmHg; 4) verenpaine oli mitattu myös tutkimuksen lopussa. Analyysistä suljettiin pois tutkimukset, joissa lääkehoito muuttui seuranta-aikana, kaliumlisä oli yhdistetty muihin interventioihin tai tutkimukseen osallistui raskaana olevia henkilöitä.

Tulokset: Mukaan hyväksytyistä kuudesta tutkimuksesta (n = 483 tutkittavaa) viisi (n = 425) täytti analyysin vaatimukset. Kaliumlisän suuruus vaihteli 48 mmol/vrk 120 mmol/vrk (1.87 grammasta 4.68 grammaan). Tutkimuksen mukaan kaliumlisä alensi systolista verenpainetta 11.2 mmHg (95 %:n luottamusväli, LV -25.2–2.7; p = ns) ja diastolista verenpainetta 5.0 mmHg (LV -12.5–2.4; p = ns). Systolinen verenpaine aleni 3.9 mmHg (LV -8.6–0.8; p = ns) ja diastolinen verenpaine 1.5 mmHg (LV -6.2–3.1; p =ns), kun yksi yleisestä linjasta poikennut afrikkalainen tutkimus poistettiin analyysistä. Systolinen verenpaine aleni 7.1 mmHg (LV 19.9–5.7; p = ns) ja diastolinen verenpaine 5.5 mmHg (LV -14.5–3.5; p = ns), kun vain kaksi parasta tutkimusta (n = 138 tutkittavaa) hyväksyttiin analyysiin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Kohonnut verenpaine 1

Kommentit

Artikkeli Dickinson HO ym. «Dickinson HO, Nicolson DJ, Campbell F ym. Potassium supplementation for the management of primary hypertension in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD004641 »2: Analyysiin hyväksyttyjen tutkimusten ja tutkittavien pieni määrä vaikeuttavat kaliumlisän verenpainevaikutusten luotettavaa arviointia eivätkä mahdollista vaikutusten arviointia erikseen normotensiivisillä ja hypertensiivisillä.

Kirjallisuutta

  1. Whelton PK, He J, Cutler JA ym. Effects of oral potassium on blood pressure. Meta-analysis of randomized controlled clinical trials. JAMA 1997;277:1624-32 «PMID: 9168293»PubMed
  2. Dickinson HO, Nicolson DJ, Campbell F ym. Potassium supplementation for the management of primary hypertension in adults. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD004641 «PMID: 16856053»PubMed