Niskakipu

Käypä hoito
26.10.2009
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä

Koosteet

Potilaalle

Keskeinen sanoma

 • Niskakipua on Terveys 2000 -tutkimuksen (internetissä «http://www.terveys2000.fi/»1) mukaan kokenut viime kuukauden aikana 26 % yli 30-vuotiaista suomalaisista miehistä ja 40 % samanikäisistä naisista.
 • Niskasairauksien riskiä lisäävät monet työn fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät, ikä, naissukupuoli ja ylipaino. Liikunta näyttää vähentävän niskakivun riskiä ja parantavan niskakivun ennustetta.
 • Täsmällisen diagnoosin tekeminen ei niskakivuissa usein ole mahdollista.
 • Koska niskakipupotilaan ennuste on yleensä verrattain hyvä, voidaan oireita hoitaa ilman spesifistä diagnoosiakin, kunhan vakavat sairaudet ja yleissairaudet on suljettu pois.
 • Anamneesin ja kliinisen tutkimuksen avulla pyritään selvittämään, onko kysymyksessä vakava sairaus tai yleissairauteen (esimerkiksi nivelreumaan tai selkärankareumaan) liittyvä niskakipu ja tunnistamaan hermojuuren kompressio ja myelopatia.
 • Niskakipupotilaan kaularangan rutiinimaisesta röntgenkuvauksesta ei ole osoitettu olevan hyötyä. Kuvantaminen on tarpeen, jos anamneesin tai löydösten perusteella herää epäily vakavasta sairaudesta. Muun kuin natiivikuvan tarpeesta päättää erikoislääkäri.
 • Niskakipupotilasta rohkaistaan pysymään aktiivisena.
 • Kivun syihin ja kipua pahentaviin tekijöihin pyritään vaikuttamaan mahdollisimman varhain.
 • Niskakivun intensiteetti on yleensä vähäisempi kuin selkäkivun, mikä kannattaa huomioida lääke- ja muita hoitoja määrättäessä.
 • Parasetamoli on ensisijainen kipulääke.
 • Niskakipua ja siitä aiheutuvaa haittaa voitaneen vähentää parantamalla ergonomiaa (työasennot, työvälineet, työskentelytavat, tauot).
 • Akuutti niskakipu häviää usein ilman erityisiä hoitoja. Parasetamoli on ensisijainen kipulääke.
 • Aktiivisesta lihasvoimaa tai -kestävyyttä lisäävästä liikehoidosta on ilmeisesti hyötyä kroonisissa niskakivuissa.
 • Sairausloman tarve harkitaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon sairauden vaikeus ja työn kuormittavuus. Jos sairauslomaa tarvitaan, 1–3 päivää yleensä riittää. Vain harvoin (lähinnä vaikeissa säteilykipuoireissa) tarvitaan yli viikon pituista sairauslomaa.
 • Moniammatillisia toimenpiteitä suositellaan haittaavien kipujen jatkuttua kaksi kuukautta. Etenevä lihasheikkous tai myelopatia on aihe lähettää potilas leikkaushoidon arviointiin.

Tavoitteet ja kohderyhmät

 • Suosituksen tavoitteina ovat
  • niskakivun ja siitä aiheutuvan haitan vähentäminen sekä
  • niskakipupotilaiden hoitolinjojen yhtenäistäminen.
 • Kohderyhmänä on perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon henkilöstö.

Niskakivun esiintyvyys

Niska-hartiakipu

Retkahdus- eli piiskaniskuvammat

Niskaoireet terveyspalveluiden käytön syynä

Riskitekijät ja ehkäisy

Niskakipupotilaiden seulonta ja seuranta

Seulonta

Seuranta

 • Seurannalla voidaan löytää ne työntekijäryhmät, joilla niska-hartiaseudun oireita esiintyy keskimääräistä enemmän ja joiden tarkempaa arviota on syytä harkita (ks. Riskitekijät ja ehkäisy).
  • Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää oirekyselyä.
 • Niska-hartiakipujen esiintyvyyttä voidaan seurata myös selvittämällä terveyspalvelujen käyttöä.
  • Useat työterveyshuollon yksiköt kirjaavat potilaan arvion oireiden syistä, muun muassa mahdollisesta työperäisyydestä.
  • Sairauspoissaolojen seurannalla voidaan kartoittaa niska-hartiakivun osuutta kaikista työkyvyttömyyspäivistä tai -episodeista.

Niska-hartiasairauksien luokittelu

 • Niskakipujen täsmällisen diagnoosin tekeminen ei usein ole mahdollista.
 • Koska niskakipupotilaan ennuste on yleensä verrattain hyvä, voidaan oireita hoitaa ilman spesifistä diagnoosiakin, kunhan vakavat sairaudet ja yleissairaudet on suljettu pois.
 • Esitietojen, oireiden ja löydösten perusteella niskasairaudet voidaan luokitella neljään ryhmään ja muihin niskakipuihin. Viimeksi mainitut jäävät tämän hoitosuosituksen ulkopuolelle. Ryhmät ovat:
 1. paikallinen niskakipu
 2. säteilevä niskakipu
 3. piiskaniskuvamma (whiplash)
 4. myelopatia (selkäydinkompressio) ja
 5. muut niskakivut: yleissairauksiin ja kasvaimiin liittyvät sekä kaularangan murtumien jälkitilat.
 • Oireen keston perusteella kolme ensimmäistä ryhmää voidaan jakaa akuutteihin (alle 12 viikkoa kestäneisiin) ja kroonisiin (vähintään 12 viikkoa kestäneisiin).

Esitiedot ja kliininen tutkimus

 • Anamneesin ja kliinisen tutkimuksen avulla pyritään selvittämään,
  • onko kysymyksessä vakava sairaus (ks. vakavaan sairauteen viittaavat varoitusmerkit) tai
  • yleissairauteen (esimerkiksi nivelreumaan tai selkärankareumaan) liittyvä niskakipu ja
  • tunnistamaan hermojuuren kompressio ja myelopatia.
 • Joskus kiireellistä diagnostiikkaa ja hoitoa vaativat sairaudet, esimerkiksi kaula- tai nikamavaltimon dissekoituminen, saattavat aiheuttaa niskakipua «Schievink WI. Spontaneous dissection of the carotid and vertebral arteries. N Engl J Med 2001;344:898-906 »24.
 • Anamneesissa selvitetään oireiden alkuun liittyvät tapahtumat ja seuraavat tiedot:
  • niskaan kohdistuneet tapaturmat
  • kuormitus työssä ja vapaa-aikana
  • yleissairaudet (tulehdukselliset reumasairaudet, infektiot, kasvaimet)
  • aikaisemmat niskaan kohdistuneet hoidot ja toimenpiteet
  • aikaisemmat poissaolot työstä niskasairauden vuoksi.

Niskakipupotilaan oireiden selvittely

Löydökset

Erotusdiagnostiikka

 • Niskasairauksien erotusdiagnostiikassa on otettava huomioon
  • olkapään sairaudet
   • erityisesti kiertäjäkalvosimen sairaudet
   • jäätynyt olkapää
  • sekä säteilevän niskakivun yhteydessä ennen kaikkea yläraajan alueen perifeeriset hermopinteet, esimerkiksi
   • thoracic outlet -oireyhtymä
   • hartia-alueen pinnetilat
   • rannekanavaoireyhtymä
   • kyynärhermon pinteet (kyynärkanavaoireyhtymä ja pisiformisoireyhtymä)
   • värttinähermon pinteet kyynärvarren alueella.
  • Näistä rannekanavaoireyhtymä on tavallinen, muut ilmeisesti harvinaisia.
 • Lisäksi erotusdiagnostiikassa on otettava huomioon yläraajan refleksidystrofia ja sisäelinperäinen heijastekipu.

Kuvantamistutkimukset

Kliinisneurofysiologiset tutkimukset

Hoito

 • Niskakipupotilasta rohkaistaan pysymään aktiivisena.
 • Häntä kehotetaan jatkamaan päivittäisiä toimia kohtalaisesta kivusta huolimatta.
 • Parantamalla ergonomiaa (työasennot, tauotus, työvälineet ja työskentelytavat) voitaneen vähentää niskakipua ja siitä aiheutuvaa haittaa.
 • Sairausloman tarvetta harkitaan tapauskohtaisesti sairauden vaikeuden ja työn kuormittavuuden mukaan.
 • Työhön paluuta pitkittyneeltä sairauslomalta voidaan tukea työtehtäviä muokkaamalla ja esimerkiksi osasairauspäivärahan tai työkokeilun turvin.

Akuutti paikallinen kipu

Taulukko 1. Paikallisen niskakivun ja niskasta yläraajaan säteilevän kivun tutkimus- ja hoitokaavio.
Kivun vaihePaikallinen niskakipuSäteilykipu
 1. 1 Jos todetaan vakavaan sairauteen viittaavia varoitusmerkkejä, tehdään tarvittavat lisätutkimukset (esimerkiksi lasko, perusverenkuva, CRP, natiiviröntgenkuvaus) tai lähetetään potilas jatkotutkimuksiin.
 2. 2 Ennen erikoislääkärin arviota suositellaan tehtäväksi perustutkimukset (esimerkiksi lasko, perusverenkuva, CRP, natiiviröntgenkuvaus).
AkuuttiPerustutkimukset ja -toimenpiteet:
 • Oireet ja kliininen perustutkimus
 • Vakavaan sairauteen tai vammaan viittaavat varoitusmerkit 1
 • Syihin ja pahentaviin tekijöihin vaikuttaminen
 • Tarvittava kivun hoito
 1. Perustutkimukset ja -toimenpiteet
 2. Tarvittava kivun hoito
1 viikko-Perustutkimukset ja -toimenpiteet, erikoislääkärin arvio, jos etenevä motorinen puutosoire 2
2–3 viikkoaPerustutkimukset ja -toimenpiteetPerustutkimukset ja -toimenpiteet, erikoislääkärin arvio, jos etenevä motorinen puutosoire
4–6 viikkoa-Tarvittaessa perustutkimukset ja -toimenpiteet
8–12 viikkoaPerustutkimukset ja -toimenpiteet, tarvittaessa moniammatillinen selvitysPerustutkimukset ja -toimenpiteet, erikoislääkärin arvio, jos merkittävää haittaa aiheuttava kipu tai etenevä motorinen puutosoire
3–6 kkLihasvoimaa tai -kestävyyttä lisäävä liikehoito, moniammatilliset kuntoutustoimenpiteetMoniammatilliset kuntoutustoimenpiteet

Krooninen paikallinen kipu

Akuutti säteilevä kipu

 • Valtaosa potilaista hoidetaan konservatiivisesti:
  • Potilaita informoidaan mahdollisista yläraajojen motorisista oireista ja myelopatiaoireista, joiden ilmaantuessa heitä kehotetaan hakeutumaan hoitoon.
  • Akuutin säteilevän kivun lääkehoidossa voidaan soveltaa suosituksia, jotka koskevat akuuttia paikallista niskakipua.
 • Akuuttia säteilykipuoiretta valittavaa potilasta tulee seurata tiheästi (ks. taulukko «Paikallisen niskakivun ja niskasta yläraajaan säteilevän kivun tutkimus- ja hoitokaavio.»1).
 • Niskan akuutin välilevytyrän leikkaushoidon vaikuttavuudesta ei ole tutkimuksia. Koska näyttö leikkauksen vaikuttavuudesta verrattuna konservatiiviseen hoitoon tai taudin luonnolliseen kulkuun puuttuu, on leikkausaiheen oltava selkeä ja leikkauspäätöksen perustuttava hyvään potilasinformaatioon ja potilaan leikkaushalukkuuteen.
 • Luisen hermojuurikanavan ahtauden ja servikaalisen välilevytyrän aiheuttamat hermojuurikompressio-oireet ovat samankaltaiset, eivätkä leikkausaiheet poikkea toisistaan. Molempiin kompressiotiloihin, etenkin välilevytyrän aiheuttamaan oireistoon, liittyy hyvä spontaani paranemistaipumus.

Krooninen säteilevä kipu

Akuutti piiskaniskuvamma

Myelopatia

 • Myelopatian tavallisin syy on spondyloosista johtuva servikaalinen spinaalistenoosi, mutta myös sentraalinen diskusprolapsi voi aiheuttaa selkäydinkompression.
 • Etenevä myelopatia on kiireellisen leikkausarvion aihe.
 • Leikkaushoito ei parantane ennustetta lieväoireisessa etenemättömässä myelopatiassa «Leikkaushoito ei parantane ennustetta lieväoireisessa ei-etenevässä myelopatiassa.»C. Jos lieväoireinen myelopatia ei etene, ei leikkaushoito ole aina välttämätön.
 • Spinaalistenoosin aiheuttamassa myelopatiassa käytetään joko anteriorista tai posteriorista (useamman tason spinaalistenoosi) dekompressiotekniikkaa.
 • Posteriorisessa leikkauksessa ei tarvita luudutusta, mutta anteriorisessa leikkauksessa se on tarpeen.

Seuranta niskasairauksissa

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Medicinae Physicalis et Rehabilitationis Fenniae ry:n ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä

Niskakipu-suosituksen historiatiedot «Niskakipu, Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»3

Puheenjohtaja:

Eira Viikari-Juntura, tutkimusprofessori, fysiatrian erikoislääkäri; Työterveyslaitos, Terveys ja työkyky -osaamiskeskus

Jäsenet:

Antti Malmivaara, LKT, dosentti, fysiatrian erikoislääkäri, ylilääkäri; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (Käypä hoito -toimittaja)

Olavi Airaksinen, LT, dosentti, fysiatrian erikoislääkäri; KYS:n fysiatrian klinikka

Arja Häkkinen, TtT, ma. professori; Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitos ja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

Juhani Jääskeläinen LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, apulaisopettaja (yleislääketiede); Tampereen yliopisto

Kari-Pekka Martimo LL, työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri, johtava työterveyslääkäri; Mehiläinen Oy

Pekka Mäntyselkä, yleislääketieteen erikoislääkäri, dosentti; Kuopion yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala, yleislääketieteen yksikkö

Lauri Soinne LL, vs. neurologian erikoislääkäri, tutkijalääkäri; HYKS:n neuroklinikka

Kiitokset: LT, neurokirurgian erikoislääkäri Sakari Savolainen (KYS:n neurokirurgian klinikka) kirurgiaa koskevien näytönastekatsausten tarkastamisesta.

Sidonnaisuudet

Olavi Airaksinen: Koulutus-, tutkimus- ja konsultaatioyhteistyötä terveydenhuoltoalan yritysten ja yhteisöjen sekä lääkeyritysten kanssa (MSD, Leiras, Mundipharma, GSK, Roche, Novartis, Pfizer, Algol Pharma, Abbot, Pierre Fabre Laboratoties, Parexel, TFS trials, Pharma Net, Mega Elektronics, Fysioline, St Jude Medica Finland). Osallistunut kansainvälisiin kongresseihin terveydenhuoltoalan yritysten ja yhteisöjen sekä lääkealan yritysten kutsumana (MSD, Leiras, Mundipharma, GSK, Roche, Novartis, Pfizer, Algol Pharma, Abbot, Pierre Fabre Laboratoties, Parexel, TFS trials, Pharma Net, Mega Elektronics, Fysioline, St Jude Medica Finland).

Arja Häkkinen: Osallistunut ulkomaiseen kongressiin lääkealan yrityksen kustantamana (Novartis Finland Oy). Saanut terveydenhuoltoalan yritykseltä rahoitusta tieteellistä tutkimustyötä varten (Mitland Medical Technologies Nordic AB).

Juhani Jääskeläinen: Ei sidonnaisuuksia.

Antti Malmivaara: Ks. www.kaypahoito.fi / Yhteystiedot / Toimitus / Lisätiedot

Kari-Pekka Martimo: Johtava työterveyslääkäri yksityisessä terveydenhoitopalveluja tuottavassa yrityksessä (Mehiläinen). Osallistunut lääkealan yritysten tukemien koulutustilaisuuksien suunnitteluun ja läpiviemiseen (MSD, Lundbeck, GlaxoSmithKline, Ratiopharm).

Pekka Mäntyselkä: Ei sidonnaisuuksia

Lauri Soinne: Toiminut luennoitsijana ja kouluttajana lääkealan yritysten sponsoroimissa tilaisuuksissa (Boehringer Ingelheim, Pfizer, Sanofi). Toiminut asiantuntijana lääketutkimuksissa (Boehringer Ingelheim, Orion). Osallistunut ulkomaisiin kokouksiin lääkealan yritysten kustannuksella (GSK, Boehringer Ingelheim, Bayer).

Eira Viikari-Juntura: Ei sidonnaisuuksia.

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Käypä hoito -suositukset tehdään näyttöön perustuvan lääketieteen (EBM) periaatteilla. Lue lisää artikkelista nix01853

Kirjallisuutta

 1. Riihimäki H, Heliövaara M, Tuki- ja liikuntaelinsairauksien työryhmä. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet. Kirjassa Aromaa A, Koskinen S (toim.) Terveys ja toimintakyky Suomessa. Terveys 2000 -tutkimuksen perustulokset, s. 47-50. Kansanterveyslaitos, terveyden ja toimintakyvyn osasto. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B3/2002, Helsinki 2002
 2. Lehto AM, Sutela H. Tehokas, tehokkaampi, uupunut. Työolotutkimusten tuloksia 1977-1997, Työmarkkinat 1998:12, Tilastokeskus, Helsinki 1998
 3. Haukka E, Leino-Arjas P, Solovieva S ym. Co-occurrence of musculoskeletal pain among female kitchen workers. Int Arch Occup Environ Health 2006;80:141-8 «PMID: 16688464»PubMed
 4. Miettinen T, Lindgren KA, Airaksinen O ym. Whiplash injuries in Finland: a prospective 1-year follow-up study. Clin Exp Rheumatol 2002;20:399-402 «PMID: 12102479»PubMed
 5. Spitzer WO, Skovron ML, Salmi LR ym. Scientific monograph of the Quebec Task Force on Whiplash-Associated Disorders: redefining "whiplash" and its management. Spine (Phila Pa 1976) 1995;20:1S-73S «PMID: 7604354»PubMed
 6. Cassidy JD, Carroll LJ, Côté P ym. Effect of eliminating compensation for pain and suffering on the outcome of insurance claims for whiplash injury. N Engl J Med 2000;342:1179-86 «PMID: 10770984»PubMed
 7. Obelieniene D, Schrader H, Bovim G ym. Pain after whiplash: a prospective controlled inception cohort study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999;66:279-83 «PMID: 10084524»PubMed
 8. Rekola KE, Keinänen-Kiukaanniemi S, Takala J. Use of primary health services in sparsely populated country districts by patients with musculoskeletal symptoms: consultations with a physician. J Epidemiol Community Health 1993;47:153-7 «PMID: 8326275»PubMed
 9. Mäntyselkä P. Kipupotilas terveyskeskuksessa. Kuopio: Kuopion yliopisto, 1998
 10. Mäntyselkä P, Kumpusalo E, Ahonen R ym. Pain as a reason to visit the doctor: a study in Finnish primary health care. Pain 2001;89:175-80 «PMID: 11166473»PubMed
 11. Borghouts JA, Koes BW, Vondeling H ym. Cost-of-illness of neck pain in The Netherlands in 1996. Pain 1999;80:629-36 «PMID: 10342424»PubMed
 12. Ariëns GA, van Mechelen W, Bongers PM ym. Physical risk factors for neck pain. Scand J Work Environ Health 2000;26:7-19 «PMID: 10744172»PubMed
 13. Mäkelä M, Heliövaara M, Sievers K ym. Prevalence, determinants, and consequences of chronic neck pain in Finland. Am J Epidemiol 1991;134:1356-67 «PMID: 1755449»PubMed
 14. Viikari-Juntura E, Martikainen R, Luukkonen R ym. Longitudinal study on work related and individual risk factors affecting radiating neck pain. Occup Environ Med 2001;58:345-52 «PMID: 11303085»PubMed
 15. Kilbom A. Isometric strength and occupational muscle disorders. Eur J Appl Physiol Occup Physiol 1988;57:322-6 «PMID: 3371341»PubMed
 16. Viikari-Juntura E, Riihimäki H, Tola S ym. Neck trouble in machine operating, dynamic physical work and sedentary work: a prospective study on occupational and individual risk factors. J Clin Epidemiol 1994;47:1411-22 «PMID: 7730850»PubMed
 17. Ariëns GA, van Mechelen W, Bongers PM ym. Psychosocial risk factors for neck pain: a systematic review. Am J Ind Med 2001;39:180-93 «PMID: 11170160»PubMed
 18. Croft PR, Lewis M, Papageorgiou AC ym. Risk factors for neck pain: a longitudinal study in the general population. Pain 2001;93:317-25 «PMID: 11514090»PubMed
 19. Siegmund GP, Heinrichs BE, Wheeler JB. The influence of head restraint and occupant factors on peak head/neck kinematics in low-speed rear-end collisions. Accid Anal Prev 1999;31:393-407 «PMID: 10384232»PubMed
 20. Palmer KT, Smedley J. Work relatedness of chronic neck pain with physical findings--a systematic review. Scand J Work Environ Health 2007;33:165-91 «PMID: 17572827»PubMed
 21. Ariëns GA, Bongers PM, Douwes M ym. Are neck flexion, neck rotation, and sitting at work risk factors for neck pain? Results of a prospective cohort study. Occup Environ Med 2001;58:200-7 «PMID: 11171934»PubMed
 22. Veiersted KB, Westgaard RH, Andersen P. Electromyographic evaluation of muscular work pattern as a predictor of trapezius myalgia. Scand J Work Environ Health 1993;19:284-90 «PMID: 8235518»PubMed
 23. Ketola R, Toivonen R, Häkkänen M ym. Effects of ergonomic intervention in work with video display units. Scand J Work Environ Health 2002;28:18-24 «PMID: 11871848»PubMed
 24. Schievink WI. Spontaneous dissection of the carotid and vertebral arteries. N Engl J Med 2001;344:898-906 «PMID: 11259724»PubMed
 25. Alaranta H, Pohjolainen T, Rissanen P, Vanharanta H (toim.). Fysiatria. Duodecim 1997
 26. Viikari-Juntura E, Takala E, Riihimäki H ym. Predictive validity of symptoms and signs in the neck and shoulders. J Clin Epidemiol 2000;53:800-8 «PMID: 10942862»PubMed
 27. Viikari-Juntura E, Takala EP, Alaranta H. Neck and shoulder pain and disability. Evaluation by repetitive gripping test. Scand J Rehabil Med 1988;20:167-73 «PMID: 3232047»PubMed
 28. Wheeler AH, Goolkasian P, Baird AC ym. Development of the Neck Pain and Disability Scale. Item analysis, face, and criterion-related validity. Spine (Phila Pa 1976) 1999;24:1290-4 «PMID: 10404569»PubMed
 29. Neva MH, Kaarela K, Kauppi M. Prevalence of radiological changes in the cervical spine--a cross sectional study after 20 years from presentation of rheumatoid arthritis. J Rheumatol 2000;27:90-3 «PMID: 10648023»PubMed
 30. Alaranta H, Hurri H, Heliövaara M ym. Flexibility of the spine: normative values of goniometric and tape measurements. Scand J Rehabil Med 1994;26:147-54 «PMID: 7801064»PubMed
 31. Waddell G, Main CJ, Morris EW ym. Normality and reliability in the clinical assessment of backache. Br Med J (Clin Res Ed) 1982;284:1519-23 «PMID: 6211214»PubMed
 32. Lawrence JS. Disc degeneration. Its frequency and relationship to symptoms. Ann Rheum Dis 1969;28:121-38 «PMID: 4237972»PubMed
 33. Gore DR, Sepic SB, Gardner GM. Roentgenographic findings of the cervical spine in asymptomatic people. Spine (Phila Pa 1976) 1986;11:521-4 «PMID: 3787320»PubMed
 34. Johnson MJ, Lucas GL. Value of cervical spine radiographs as a screening tool. Clin Orthop Relat Res 1997;340:102-8 «PMID: 9224245»PubMed
 35. Kauppi M, Neva MH. Sensitivity of lateral view cervical spine radiographs taken in the neutral position in atlantoaxial subluxation in rheumatic diseases. Clin Rheumatol 1998;17:511-4 «PMID: 9890681»PubMed
 36. Hoffman JR, Mower WR, Wolfson AB ym. Validity of a set of clinical criteria to rule out injury to the cervical spine in patients with blunt trauma. National Emergency X-Radiography Utilization Study Group. N Engl J Med 2000;343:94-9 «PMID: 10891516»PubMed
 37. Hoffman JR, Schriger DL, Mower W ym. Low-risk criteria for cervical-spine radiography in blunt trauma: a prospective study. Ann Emerg Med 1992;21:1454-60 «PMID: 1443841»PubMed
 38. Pettersson K, Hildingsson C, Toolanen G ym. MRI and neurology in acute whiplash trauma. No correlation in prospective examination of 39 cases. Acta Orthop Scand 1994;65:525-8 «PMID: 7801755»PubMed
 39. Ronnen HR, de Korte PJ, Brink PR ym. Acute whiplash injury: is there a role for MR imaging?--a prospective study of 100 patients. Radiology 1996;201:93-6 «PMID: 8816527»PubMed
 40. Dawson D, Hallett M, Wilbourn AJ. Entrapment neuropathies. 3rd ed. 1999: Lippincott-Raven Publishers
 41. Dvorák J. Epidemiology, physical examination, and neurodiagnostics. Spine (Phila Pa 1976) 1998;23:2663-73 «PMID: 9879093»PubMed
 42. Ellenberg MR, Honet JC, Treanor WJ. Cervical radiculopathy. Arch Phys Med Rehabil 1994;75:342-52 «PMID: 8129590»PubMed
 43. Van Gerpen JA, Matsumoto JY, Ahlskog JE ym. Utility of an EMG mapping study in treating cervical dystonia. Muscle Nerve 2000;23:1752-6 «PMID: 11054755»PubMed
 44. Partanen J. Niska-hartiakipupotilaan kliinis-neurofysiologiset tutkimukset. Suomen Lääkärilehti 2000;55:829-34
 45. Wilbourn AJ, Aminoff MJ. AAEM minimonograph 32: the electrodiagnostic examination in patients with radiculopathies. American Association of Electrodiagnostic Medicine. Muscle Nerve 1998;21:1612-31 «PMID: 9843062»PubMed
 46. Jankovic J, Leder S, Warner D ym. Cervical dystonia: clinical findings and associated movement disorders. Neurology 1991;41:1088-91 «PMID: 2067638»PubMed
 47. Chan J, Brin MF, Fahn S. Idiopathic cervical dystonia: clinical characteristics. Mov Disord 1991;6:119-26 «PMID: 2057004»PubMed
 48. Gelb DJ, Lowenstein DH, Aminoff MJ. Controlled trial of botulinum toxin injections in the treatment of spasmodic torticollis. Neurology 1989;39:80-4 «PMID: 2642616»PubMed
 49. Kutvonen O, Dastidar P, Nurmikko T. Pain in spasmodic torticollis. Pain 1997;69:279-86 «PMID: 9085302»PubMed
 50. Tsui JK, Eisen A, Stoessl AJ ym. Double-blind study of botulinum toxin in spasmodic torticollis. Lancet 1986;2:245-7 «PMID: 2874278»PubMed
 51. Jankovic J, Orman J. Botulinum A toxin for cranial-cervical dystonia: a double-blind, placebo-controlled study. Neurology 1987;37:616-23 «PMID: 3561773»PubMed
 52. Le Forestier N, Moulonguet A, Maisonobe T ym. True neurogenic thoracic outlet syndrome: electrophysiological diagnosis in six cases. Muscle Nerve 1998;21:1129-34 «PMID: 9703438»PubMed
 53. Cakmur R, Idiman F, Akalin E ym. Dermatomal and mixed nerve somatosensory evoked potentials in the diagnosis of neurogenic thoracic outlet syndrome. Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1998;108:423-34 «PMID: 9780011»PubMed
 54. Moore A, Collins S, Carroll D ym. Paracetamol with and without codeine in acute pain: a quantitative systematic review. Pain 1997;70:193-201 «PMID: 9150293»PubMed
 55. Laporte JR, Carné X, Vidal X ym. Upper gastrointestinal bleeding in relation to previous use of analgesics and non-steroidal anti-inflammatory drugs. Catalan Countries Study on Upper Gastrointestinal Bleeding. Lancet 1991;337:85-9 «PMID: 1670734»PubMed
 56. van Tulder MW, Scholten RJ, Koes BW ym. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for low back pain. Cochrane Database Syst Rev 2000;2:CD000396 «PMID: 10796356»PubMed
 57. van Tulder MW, Koes BW, Bouter LM. Conservative treatment of acute and chronic nonspecific low back pain. A systematic review of randomized controlled trials of the most common interventions. Spine (Phila Pa 1976) 1997;22:2128-56 «PMID: 9322325»PubMed
 58. Wilder-Smith CH, Hill L, Spargo K ym. Treatment of severe pain from osteoarthritis with slow-release tramadol or dihydrocodeine in combination with NSAID's: a randomised study comparing analgesia, antinociception and gastrointestinal effects. Pain 2001;91:23-31 «PMID: 11240075»PubMed
 59. Ripple MG, Pestaner JP, Levine BS ym. Lethal combination of tramadol and multiple drugs affecting serotonin. Am J Forensic Med Pathol 2000;21:370-4 «PMID: 11111800»PubMed
 60. Ont i ryggen, ont i nacken. Volum 1-2, SBU-rapport 2000
 61. Smith LA, Oldman AD, McQuay HJ ym. Teasing apart quality and validity in systematic reviews: an example from acupuncture trials in chronic neck and back pain. Pain 2000;86:119-32 «PMID: 10779669»PubMed
 62. Hoving JL, Gross AR, Gasner D ym. A critical appraisal of review articles on the effectiveness of conservative treatment for neck pain. Spine (Phila Pa 1976) 2001;26:196-205 «PMID: 11154541»PubMed
 63. Gross AR, Aker PD, Goldsmith CH ym. Patient education for mechanical neck disorders. Cochrane Database Syst Rev 2000;2:CD000962 «PMID: 10796403»PubMed
 64. Schnitzer TJ, Gray WL, Paster RZ ym. Efficacy of tramadol in treatment of chronic low back pain. J Rheumatol 2000;27:772-8 «PMID: 10743823»PubMed
 65. McQuay HJ, Tramèr M, Nye BA ym. A systematic review of antidepressants in neuropathic pain. Pain 1996;68:217-27 «PMID: 9121808»PubMed
 66. Holroyd KA, O'Donnell FJ, Stensland M ym. Management of chronic tension-type headache with tricyclic antidepressant medication, stress management therapy, and their combination: a randomized controlled trial. JAMA 2001;285:2208-15 «PMID: 11325322»PubMed
 67. Tomkins GE, Jackson JL, O'Malley PG ym. Treatment of chronic headache with antidepressants: a meta-analysis. Am J Med 2001;111:54-63 «PMID: 11448661»PubMed
 68. Fishbain D. Evidence-based data on pain relief with antidepressants. Ann Med 2000;32:305-16 «PMID: 10949061»PubMed
 69. Fishbain DA, Cutler RB, Rosomoff HL ym. Do antidepressants have an analgesic effect in psychogenic pain and somatoform pain disorder? A meta-analysis. Psychosom Med 1998;60:503-9 «PMID: 9710298»PubMed
 70. Irnich D, Behrens N, Molzen H ym. Randomised trial of acupuncture compared with conventional massage and "sham" laser acupuncture for treatment of chronic neck pain. BMJ 2001;322:1574-8 «PMID: 11431299»PubMed
 71. Hurwitz EL, Carragee EJ, van der Velde G ym. Treatment of neck pain: noninvasive interventions: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33:S123-52 «PMID: 18204386»PubMed
 72. Ezzo J, Haraldsson BG, Gross AR ym. Massage for mechanical neck disorders: a systematic review. Spine (Phila Pa 1976) 2007;32:353-62 «PMID: 17268268»PubMed
 73. Haraldsson BG, Gross AR, Myers CD ym. Massage for mechanical neck disorders. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD004871 «PMID: 16856066»PubMed
 74. Gross AR, Aker PD, Goldsmith CH ym. Conservative management of mechanical neck disorders. A systematic overview and meta-analysis. Online J Curr Clin Trials 1996;Doc No 200-201:[34457 words; 185 paragraphs] «PMID: 9110943»PubMed
 75. Gross AR, Aker PD, Goldsmith CH ym. Physical medicine modalities for mechanical neck disorders. Cochrane Database Syst Rev 2000;2:CD000961 «PMID: 10796402»PubMed
 76. Kjellman GV, Skargren EI, Oberg BE. A critical analysis of randomised clinical trials on neck pain and treatment efficacy. A review of the literature. Scand J Rehabil Med 1999;31:139-52 «PMID: 10458312»PubMed
 77. Binder A. Neck Pain. Clin Evid 2008;4:1103
 78. Comella CL, Jankovic J, Brin MF. Use of botulinum toxin type A in the treatment of cervical dystonia. Neurology 2000;55:S15-21 «PMID: 11188979»PubMed
 79. Persson LC, Carlsson CA, Carlsson JY. Long-lasting cervical radicular pain managed with surgery, physiotherapy, or a cervical collar. A prospective, randomized study. Spine (Phila Pa 1976) 1997;22:751-8 «PMID: 9106315»PubMed
 80. Cloward RB. The anterior approach for removal of ruptured cervical disks. J Neurosurg 1958;15:602-17 «PMID: 13599052»PubMed
 81. Smith GW, Robinson RA. The treatment of certain cervical-spine disorders by anterior removal of the intervertebral disc and interbody fusion. J Bone Joint Surg Am 1958;40-A:607-24 «PMID: 13539086»PubMed
 82. Hacker RJ. Cervical disc arthroplasty: a controlled randomized prospective study with intermediate follow-up results. Invited submission from the joint section meeting on disorders of the spine and peripheral nerves, March 2005. J Neurosurg Spine 2005;3:424-8 «PMID: 16381203»PubMed
 83. Coric D, Finger F, Boltes P. Prospective randomized controlled study of the Bryan Cervical Disc: early clinical results from a single investigational site. J Neurosurg Spine 2006;4:31-5 «PMID: 16506463»PubMed
 84. Carragee EJ, Hurwitz EL, Cheng I ym. Treatment of neck pain: injections and surgical interventions: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33:S153-69 «PMID: 18204388»PubMed
 85. Vendrig AA, van Akkerveeken PF, McWhorter KR. Results of a multimodal treatment program for patients with chronic symptoms after a whiplash injury of the neck. Spine (Phila Pa 1976) 2000;25:238-44 «PMID: 10685489»PubMed
 86. Vehviläinen AT, Takala JK. Where have all the back pains gone? Changes in the reasons for requiring out-of-hours medical care from a centralized primary care centre after changing to a list system. Fam Pract 1996;13:373-6 «PMID: 8872095»PubMed
 87. van der Weide WE, Verbeek JH, van Dijk FJ. Relation between indicators for quality of occupational rehabilitation of employees with low back pain. Occup Environ Med 1999;56:488-93 «PMID: 10472321»PubMed
 88. Abd-Alrahman N, Dokmak AS, Abou-Madawi A. Anterior cervical discectomy (ACD) versus anterior cervical fusion (ACF), clinical and radiological outcome study. Acta Neurochir (Wien) 1999;141:1089-92 «PMID: 10550654»PubMed
 89. Alaranta H, Soukka A, Harju R, Heliövaara M. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien diagnostiikan kehittäminen työterveyshuollossa. Loppuraportti. Työsuojelurahaston julkaisuja A7, Helsinki 1990
 90. Andersen LL, Jørgensen MB, Blangsted AK ym. A randomized controlled intervention trial to relieve and prevent neck/shoulder pain. Med Sci Sports Exerc 2008;40:983-90 «PMID: 18461010»PubMed
 91. Arana E, Martí-Bonmatí L, Montijano R ym. Relationship between Northwick Park neck pain questionnaire and cervical spine MR imaging findings. Eur Spine J 2006;15:1183-8 «PMID: 16311755»PubMed
 92. Ashkan K, Johnston P, Moore AJ. A comparison of magnetic resonance imaging and neurophysiological studies in the assessment of cervical radiculopathy. Br J Neurosurg 2002;16:146-8 «PMID: 12046733»PubMed
 93. Barnsley L, Lord SM, Wallis BJ ym. Lack of effect of intraarticular corticosteroids for chronic pain in the cervical zygapophyseal joints. N Engl J Med 1994;330:1047-50 «PMID: 8127332»PubMed
 94. Blackie JD, Lees AJ. Botulinum toxin treatment in spasmodic torticollis. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1990;53:640-3 «PMID: 2213040»PubMed
 95. Boden SD, McCowin PR, Davis DO ym. Abnormal magnetic-resonance scans of the cervical spine in asymptomatic subjects. A prospective investigation. J Bone Joint Surg Am 1990;72:1178-84 «PMID: 2398088»PubMed
 96. Borchgrevink GE, Kaasa A, McDonagh D ym. Acute treatment of whiplash neck sprain injuries. A randomized trial of treatment during the first 14 days after a car accident. Spine (Phila Pa 1976) 1998;23:25-31 «PMID: 9460148»PubMed
 97. Braker C, Yariv S, Adler R ym. The analgesic effect of botulinum-toxin A on postwhiplash neck pain. Clin J Pain 2008;24:5-10 «PMID: 18180629»PubMed
 98. Brashear A, Lew MF, Dykstra DD ym. Safety and efficacy of NeuroBloc (botulinum toxin type B) in type A-responsive cervical dystonia. Neurology 1999;53:1439-46 «PMID: 10534248»PubMed
 99. Brin MF, Lew MF, Adler CH ym. Safety and efficacy of NeuroBloc (botulinum toxin type B) in type A-resistant cervical dystonia. Neurology 1999;53:1431-8 «PMID: 10534247»PubMed
 100. Brison RJ, Hartling L, Dostaler S ym. A randomized controlled trial of an educational intervention to prevent the chronic pain of whiplash associated disorders following rear-end motor vehicle collisions. Spine (Phila Pa 1976) 2005;30:1799-807 «PMID: 16103847»PubMed
 101. Bronfort G, Evans R, Nelson B ym. A randomized clinical trial of exercise and spinal manipulation for patients with chronic neck pain. Spine (Phila Pa 1976) 2001;26:788-97; discussion 798-9 «PMID: 11295901»PubMed
 102. Carroll A, Barnes M, Comiskey C. A prospective randomized controlled study of the role of botulinum toxin in whiplash-associated disorder. Clin Rehabil 2008;22:513-9 «PMID: 18511531»PubMed
 103. Carroll LJ, Hogg-Johnson S, Côté P ym. Course and prognostic factors for neck pain in workers: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33:S93-100 «PMID: 18204406»PubMed
 104. Carroll LJ, Hogg-Johnson S, van der Velde G ym. Course and prognostic factors for neck pain in the general population: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33:S75-82 «PMID: 18204403»PubMed
 105. Cassidy JD, Boyle E, Côté P ym. Risk of vertebrobasilar stroke and chiropractic care: results of a population-based case-control and case-crossover study. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33:S176-83 «PMID: 18204390»PubMed
 106. Cheshire WP, Abashian SW, Mann JD. Botulinum toxin in the treatment of myofascial pain syndrome. Pain 1994;59:65-9 «PMID: 7854804»PubMed
 107. Chiu TT, Lam TH, Hedley AJ. A randomized controlled trial on the efficacy of exercise for patients with chronic neck pain. Spine (Phila Pa 1976) 2005;30:E1-7 «PMID: 15626966»PubMed
 108. Cho DY, Lee WY, Sheu PC ym. Cage containing a biphasic calcium phosphate ceramic (Triosite) for the treatment of cervical spondylosis. Surg Neurol 2005;63:497-503; discussion 503-4 «PMID: 15936361»PubMed
 109. Costa J, Borges A, Espírito-Santo C ym. Botulinum toxin type A versus botulinum toxin type B for cervical dystonia. Cochrane Database Syst Rev 2005;3:CD004314 «PMID: 15674940»PubMed
 110. Costa J, Espírito-Santo C, Borges A ym. Botulinum toxin type A therapy for cervical dystonia. Cochrane Database Syst Rev 2005;1:CD003633 «PMID: 15674910»PubMed
 111. Costa J, Espírito-Santo C, Borges A ym. Botulinum toxin type B for cervical dystonia. Cochrane Database Syst Rev 2005;4:CD004315 «PMID: 15674941»PubMed
 112. Côté P, van der Velde G, Cassidy JD ym. The burden and determinants of neck pain in workers: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33:S60-74 «PMID: 18204402»PubMed
 113. Dowd GC, Wirth FP. Anterior cervical discectomy: is fusion necessary? J Neurosurg 1999;90:8-12 «PMID: 10413119»PubMed
 114. Ekberg K, Björkqvist B, Malm P ym. Controlled two year follow up of rehabilitation for disorders in the neck and shoulders. Occup Environ Med 1994;51:833-8 «PMID: 7849868»PubMed
 115. Ernst E. Manipulation of the cervical spine: a systematic review of case reports of serious adverse events, 1995-2001. Med J Aust 2002;176:376-80 «PMID: 12041633»PubMed
 116. Ferrante FM, Bearn L, Rothrock R ym. Evidence against trigger point injection technique for the treatment of cervicothoracic myofascial pain with botulinum toxin type A. Anesthesiology 2005;103:377-83 «PMID: 16052120»PubMed
 117. Freund BJ, Schwartz M. Treatment of whiplash associated neck pain [corrected] with botulinum toxin-A: a pilot study. J Rheumatol 2000;27:481-4 «PMID: 10685817»PubMed
 118. Gerr F, Marcus M, Monteilh C ym. A randomised controlled trial of postural interventions for prevention of musculoskeletal symptoms among computer users. Occup Environ Med 2005;62:478-87 «PMID: 15961625»PubMed
 119. Giebel GD, Edelmann M, Hüser R. [Sprain of the cervical spine: early functional vs. immobilization treatment]. Zentralbl Chir 1997;122:517-21 «PMID: 9340957»PubMed
 120. Greene P, Kang U, Fahn S ym. Double-blind, placebo-controlled trial of botulinum toxin injections for the treatment of spasmodic torticollis. Neurology 1990;40:1213-8 «PMID: 2199847»PubMed
 121. Grooten WJ, Mulder M, Wiktorin C. The effect of ergonomic intervention on neck/shoulder and low back pain. Work 2007;28:313-23 «PMID: 17522452»PubMed
 122. Hacker RJ, Cauthen JC, Gilbert TJ ym. A prospective randomized multicenter clinical evaluation of an anterior cervical fusion cage. Spine (Phila Pa 1976) 2000;25:2646-54; discussion 2655 «PMID: 11034651»PubMed
 123. Haines T, Gross A, Goldsmith CH ym. Patient education for neck pain with or without radiculopathy. Cochrane Database Syst Rev 2008;4:CD005106 «PMID: 18843681»PubMed
 124. Hamberg-van Reenen HH, Ariëns GA, Blatter BM ym. A systematic review of the relation between physical capacity and future low back and neck/shoulder pain. Pain 2007;130:93-107 «PMID: 17222512»PubMed
 125. Haukka E, Leino-Arjas P, Viikari-Juntura E ym. A randomised controlled trial on whether a participatory ergonomics intervention could prevent musculoskeletal disorders. Occup Environ Med 2008;65:849-56 «PMID: 18417560»PubMed
 126. Hogg-Johnson S, van der Velde G, Carroll LJ ym. The burden and determinants of neck pain in the general population: results of the Bone and Joint Decade 2000-2010 Task Force on Neck Pain and Its Associated Disorders. Spine (Phila Pa 1976) 2008;33:S39-51 «PMID: 18204398»PubMed
 127. Hoving JL, Koes BW, de Vet HC ym. Manual therapy, physical therapy, or continued care by a general practitioner for patients with neck pain. A randomized, controlled trial. Ann Intern Med 2002;136:713-22 «PMID: 12020139»PubMed
 128. Hurwitz EL, Morgenstern H, Vassilaki M ym. Adverse reactions to chiropractic treatment and their effects on satisfaction and clinical outcomes among patients enrolled in the UCLA Neck Pain Study. J Manipulative Physiol Ther 2004;27:16-25 «PMID: 14739870»PubMed
 129. Hurwitz EL, Morgenstern H, Vassilaki M ym. Frequency and clinical predictors of adverse reactions to chiropractic care in the UCLA neck pain study. Spine (Phila Pa 1976) 2005;30:1477-84 «PMID: 15990659»PubMed
 130. Häkkinen A, Kautiainen H, Hannonen P ym. Strength training and stretching versus stretching only in the treatment of patients with chronic neck pain: a randomized one-year follow-up study. Clin Rehabil 2008;22:592-600 «PMID: 18586810»PubMed
 131. Jensen I, Nygren A, Gamberale F ym. The role of the psychologist in multidisciplinary treatments for chronic neck and shoulder pain: a controlled cost-effectiveness study. Scand J Rehabil Med 1995;27:19-26 «PMID: 7792546»PubMed
 132. Jordan A, Bendix T, Nielsen H ym. Intensive training, physiotherapy, or manipulation for patients with chronic neck pain. A prospective, single-blinded, randomized clinical trial. Spine (Phila Pa 1976) 1998;23:311-8; discussion 319 «PMID: 9507618»PubMed
 133. Kadanka Z, Bednarík J, Vohánka S ym. Conservative treatment versus surgery in spondylotic cervical myelopathy: a prospective randomised study. Eur Spine J 2000;9:538-44 «PMID: 11189924»PubMed
 134. Karjalainen K, Malmivaara A, van Tulder M ym. Multidisciplinary biopsychosocial rehabilitation for neck and shoulder pain among working age adults: a systematic review within the framework of the Cochrane Collaboration Back Review Group. Spine (Phila Pa 1976) 2001;26:174-81 «PMID: 11154538»PubMed
 135. Laimi K, Erkintalo M, Metsähonkala L ym. Adolescent disc degeneration--no headache association. Cephalalgia 2007;27:14-21 «PMID: 17212678»PubMed
 136. Laurén H, Luoto S, Alaranta H ym. Arm motion speed and risk of neck pain. A preliminary communication. Spine (Phila Pa 1976) 1997;22:2094-9 «PMID: 9322320»PubMed
 137. Lehto IJ, Tertti MO, Komu ME ym. Age-related MRI changes at 0.1 T in cervical discs in asymptomatic subjects. Neuroradiology 1994;36:49-53 «PMID: 8107998»PubMed
 138. Lew HL, Lee EH, Castaneda A ym. Therapeutic use of botulinum toxin type A in treating neck and upper-back pain of myofascial origin: a pilot study. Arch Phys Med Rehabil 2008;89:75-80 «PMID: 18164334»PubMed
 139. Lew MF, Adornato BT, Duane DD ym. Botulinum toxin type B: a double-blind, placebo-controlled, safety and efficacy study in cervical dystonia. Neurology 1997;49:701-7 «PMID: 9305326»PubMed
 140. Lew MF, Brashear A, Factor S. The safety and efficacy of botulinum toxin type B in the treatment of patients with cervical dystonia: summary of three controlled clinical trials. Neurology 2000;55:S29-35 «PMID: 11188982»PubMed
 141. Lord SM, Barnsley L, Wallis BJ ym. Percutaneous radio-frequency neurotomy for chronic cervical zygapophyseal-joint pain. N Engl J Med 1996;335:1721-6 «PMID: 8929263»PubMed
 142. Lorentz IT, Subramaniam SS, Yiannikas C. Treatment of idiopathic spasmodic torticollis with botulinum toxin A: a double-blind study on twenty-three patients. Mov Disord 1991;6:145-50 «PMID: 2057005»PubMed
 143. Matsumoto M, Fujimura Y, Suzuki N ym. MRI of cervical intervertebral discs in asymptomatic subjects. J Bone Joint Surg Br 1998;80:19-24 «PMID: 9460946»PubMed
 144. Mattila R, Malmivaara A, Kastarinen M ym. Effects of lifestyle intervention on neck, shoulder, elbow and wrist symptoms. Scand J Work Environ Health 2004;30:191-8 «PMID: 15250647»PubMed
 145. Moffett JK, Jackson DA, Gardiner ED ym. Randomized trial of two physiotherapy interventions for primary care neck and back pain patients: 'McKenzie' vs brief physiotherapy pain management. Rheumatology (Oxford) 2006;45:1514-21 «PMID: 17062645»PubMed
 146. Moore AP, Blumhardt LD. A double blind trial of botulinum toxin "A" in torticollis, with one year follow up. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1991;54:813-6 «PMID: 1955900»PubMed
 147. Nardin RA, Patel MR, Gudas TF ym. Electromyography and magnetic resonance imaging in the evaluation of radiculopathy. Muscle Nerve 1999;22:151-5 «PMID: 10024127»PubMed
 148. Ojala T, Arokoski JP, Partanen J. The effect of small doses of botulinum toxin a on neck-shoulder myofascial pain syndrome: a double-blind, randomized, and controlled crossover trial. Clin J Pain 2006;22:90-6 «PMID: 16340597»PubMed
 149. Padberg M, de Bruijn SF, Tavy DL. Neck pain in chronic whiplash syndrome treated with botulinum toxin. A double-blind, placebo-controlled clinical trial. J Neurol 2007;254:290-5 «PMID: 17345052»PubMed
 150. Partanen J, Partanen K, Oikarinen H ym. Preoperative electroneuromyography and myelography in cervical root compression. Electromyogr Clin Neurophysiol 1991;31:21-6 «PMID: 2009821»PubMed
 151. Peloso P, Gross A, Haines T ym. Medicinal and injection therapies for mechanical neck disorders. Cochrane Database Syst Rev 2007;3:CD000319 «PMID: 17636629»PubMed
 152. Poewe W, Deuschl G, Nebe A ym. What is the optimal dose of botulinum toxin A in the treatment of cervical dystonia? Results of a double blind, placebo controlled, dose ranging study using Dysport. German Dystonia Study Group. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1998;64:13-7 «PMID: 9436721»PubMed
 153. Rempel DM, Krause N, Goldberg R ym. A randomised controlled trial evaluating the effects of two workstation interventions on upper body pain and incident musculoskeletal disorders among computer operators. Occup Environ Med 2006;63:300-6 «PMID: 16621849»PubMed
 154. Rempel DM, Wang PC, Janowitz I ym. A randomized controlled trial evaluating the effects of new task chairs on shoulder and neck pain among sewing machine operators: the Los Angeles garment study. Spine (Phila Pa 1976) 2007;32:931-8 «PMID: 17450065»PubMed
 155. Rosenfeld M, Gunnarsson R, Borenstein P. Early intervention in whiplash-associated disorders: a comparison of two treatment protocols. Spine (Phila Pa 1976) 2000;25:1782-7 «PMID: 10888946»PubMed
 156. Rosenfeld M, Seferiadis A, Carlsson J ym. Active intervention in patients with whiplash-associated disorders improves long-term prognosis: a randomized controlled clinical trial. Spine (Phila Pa 1976) 2003;28:2491-8 «PMID: 14624083»PubMed
 157. Rosenørn J, Hansen EB, Rosenørn MA. Anterior cervical discectomy with and without fusion. A prospective study. J Neurosurg 1983;59:252-5 «PMID: 6864291»PubMed
 158. Salzmann E, Wiedemann O, Löffler L ym. [Tetrazepam in the treatment of acute cervical syndrome. Randomized double-blind pilot study comparing tetrazepam and placebo]. Fortschr Med 1993;111:544-8 «PMID: 8307542»PubMed
 159. Sampaio C, Ferreira JJ, Simões F ym. DYSBOT: a single-blind, randomized parallel study to determine whether any differences can be detected in the efficacy and tolerability of two formulations of botulinum toxin type A--Dysport and Botox--assuming a ratio of 4:1. Mov Disord 1997;12:1013-8 «PMID: 9399229»PubMed
 160. Savolainen S, Rinne J, Hernesniemi J. A prospective randomized study of anterior single-level cervical disc operations with long-term follow-up: surgical fusion is unnecessary. Neurosurgery 1998;43:51-5 «PMID: 9657188»PubMed
 161. Schnabel M, Ferrari R, Vassiliou T ym. Randomised, controlled outcome study of active mobilisation compared with collar therapy for whiplash injury. Emerg Med J 2004;21:306-10 «PMID: 15107368»PubMed
 162. Siivola SM, Levoska S, Tervonen O ym. MRI changes of cervical spine in asymptomatic and symptomatic young adults. Eur Spine J 2002;11:358-63 «PMID: 12193998»PubMed
 163. Slappendel R, Crul BJ, Braak GJ ym. The efficacy of radiofrequency lesioning of the cervical spinal dorsal root ganglion in a double blinded randomized study: no difference between 40 degrees C and 67 degrees C treatments. Pain 1997;73:159-63 «PMID: 9415501»PubMed
 164. Stav A, Ovadia L, Sternberg A ym. Cervical epidural steroid injection for cervicobrachialgia. Acta Anaesthesiol Scand 1993;37:562-6 «PMID: 8213020»PubMed
 165. Stewart MJ, Maher CG, Refshauge KM ym. Randomized controlled trial of exercise for chronic whiplash-associated disorders. Pain 2007;128:59-68 «PMID: 17029788»PubMed
 166. Taimela S, Takala EP, Asklöf T ym. Active treatment of chronic neck pain: a prospective randomized intervention. Spine (Phila Pa 1976) 2000;25:1021-7 «PMID: 10767816»PubMed
 167. Takala EP, Viikari-Juntura E, Estlander AM. Liikuntaelinten terveydentila ja toimintakyky: suorituskykymittausten ennustearvo. MUSKELI II:8. Työterveyslaitos, Fysiologian osasto, Liikuntaelinten tutkimusyksikkö. Helsinki 1997
 168. Trinh KV, Graham N, Gross AR ym. Acupuncture for neck disorders. Cochrane Database Syst Rev 2006;3:CD004870 «PMID: 16856065»PubMed
 169. van den Bent MJ, Oosting J, Wouda EJ ym. Anterior cervical discectomy with or without fusion with acrylate. A randomized trial. Spine (Phila Pa 1976) 1996;21:834-9; discussion 840 «PMID: 8779014»PubMed
 170. van den Heuvel SG, de Looze MP, Hildebrandt VH ym. Effects of software programs stimulating regular breaks and exercises on work-related neck and upper-limb disorders. Scand J Work Environ Health 2003;29:106-16 «PMID: 12718496»PubMed
 171. van der Donk J, Schouten JS, Passchier J ym. The associations of neck pain with radiological abnormalities of the cervical spine and personality traits in a general population. J Rheumatol 1991;18:1884-9 «PMID: 1795327»PubMed
 172. van Kleef M, Liem L, Lousberg R ym. Radiofrequency lesion adjacent to the dorsal root ganglion for cervicobrachial pain: a prospective double blind randomized study. Neurosurgery 1996;38:1127-31; discussion 1131-2 «PMID: 8727142»PubMed
 173. Van Zundert J, Patijn J, Kessels A ym. Pulsed radiofrequency adjacent to the cervical dorsal root ganglion in chronic cervical radicular pain: a double blind sham controlled randomized clinical trial. Pain 2007;127:173-82 «PMID: 17055165»PubMed
 174. Vavruch L, Hedlund R, Javid D ym. A prospective randomized comparison between the cloward procedure and a carbon fiber cage in the cervical spine: a clinical and radiologic study. Spine (Phila Pa 1976) 2002;27:1694-701 «PMID: 12195057»PubMed
 175. Viljanen M, Malmivaara A, Uitti J ym. Effectiveness of dynamic muscle training, relaxation training, or ordinary activity for chronic neck pain: randomised controlled trial. BMJ 2003;327:475 «PMID: 12946968»PubMed
 176. Waling K, Sundelin G, Ahlgren C ym. Perceived pain before and after three exercise programs--a controlled clinical trial of women with work-related trapezius myalgia. Pain 2000;85:201-7 «PMID: 10692619»PubMed
 177. Wheeler AH, Goolkasian P, Gretz SS. Botulinum toxin A for the treatment of chronic neck pain. Pain 2001;94:255-60 «PMID: 11731062»PubMed
 178. Wirth FP, Dowd GC, Sanders HF ym. Cervical discectomy. A prospective analysis of three operative techniques. Surg Neurol 2000;53:340-6; discussion 346-8 «PMID: 10825519»PubMed
 179. Ylinen J, Häkkinen A, Nykänen M ym. Neck muscle training in the treatment of chronic neck pain: a three-year follow-up study. Eura Medicophys 2007;43:161-9 «PMID: 17525699»PubMed
 180. Ylinen J, Takala EP, Nykänen M ym. Active neck muscle training in the treatment of chronic neck pain in women: a randomized controlled trial. JAMA 2003;289:2509-16 «PMID: 12759322»PubMed
 181. Zoëga B, Kärrholm J, Lind B. One-level cervical spine fusion. A randomized study, with or without plate fixation, using radiostereometry in 27 patients. Acta Orthop Scand 1998;69:363-8 «PMID: 9798443»PubMed
 182. Zoëga B, Kärrholm J, Lind B. Plate fixation adds stability to two-level anterior fusion in the cervical spine: a randomized study using radiostereometry. Eur Spine J 1998;7:302-7 «PMID: 9765038»PubMed