Glaukom

Patientinformation
27.9.2007
Teija Riikola och Anja Tuulonen

God medicinsk praxis-rekommendation på finska «Glaukooma»1

Glaukom är en ögonsjukdom som skadar den perifera synen och som ofta framskrider långsamt och lömskt utan symtom. En tidig diagnos och behandling bromsar uppkomsten av synskador.

Symtom

Problematiskt när det gäller upptäckandet av öppenvinkelglaukom är att det framskrider långsamt och inte ger symtom. Referensvärdet för ett normalt ögontryck är 10–21 mmHg och risken för glaukomskador ökar då trycket i ögat ökar. Men hälften av alla som lider av glaukom har normalt ögontryck. Kontroll hos ögonläkare rekommenderas för över 40–45-åringar med cirka fem års mellanrum och för över 60-åringar med cirka tre års mellanrum. Kontrollerna bör vid behov göras oftare, om ögonläkaren så anser och särskilt om det finns flera riskfaktorer. De mest betydande riskfaktorerna för glaukom är förhöjt ögontryck, hög ålder, ärftlig belastning, pseudoexfoliationer på linsen och närsynthet.

Se tabell om faktorer som ökar glaukomrisken (på finska) «http://www.kaypahoito.fi/kh/kaypahoito?suositus=hoi37030#T1»1

Vad är glaukom för en sjukdom?

Glaukom är en framskridande sjukdom i ögonnerven, som orsakar skador i synnervens ända, nervfiberlagret och synfältet. Ofta framskrider sjukdomsförändringarna långsamt under många år. Det har beräknats att tiden från den första minskningen av synfältet till eventuell blindhet hos patienter som får behandling varierar mellan 30 och 40 år. Hos en liten del kan sjukdomen emellertid orsaka allvarliga skador redan på några månader.

Diagnos

En ögonläkare ställer glaukomdiagnosen efter att ha undersökt ögontrycket, synnervens ända, nervfiberlagret, synfältet och kammarvinkeln. Eftersom en betydande del av glaukomen utvecklas vid normalt ögontryck, räcker det inte bara med att mäta trycket.

Behandling

Med behandlingen strävar man till att sänka ögontrycket och så förhindra skador i ögats struktur och funktion samt uppkomsten av synskada. Sänkning av ögontrycket är tillsvidare den enda behandlingen mot glaukom. Ögontrycket kan sänkas med mediciner, laserbehandling och operation. Operation sänker ögontrycket effektivare än medicinering och laserbehandling.

Den säkra trycknivån är mycket individuell och det kan ta 3–5 år att ta reda på den. Om behandling påbörjas, borde trycket helst sjunka minst 25 % från utgångsläget. Måltrycket kan vara ännu lägre om glaukomet redan är långt gånget, det framskrider snabbt eller patienten har flera riskfaktorer och förväntas leva länge. Måltrycket justeras vid behov vid uppföljningsbesöken genom att man kontrollerar hur förändringar i struktur och synfält framskrider. Regelbunden uppföljning är en väsentlig del av behandlingen vid glaukom.

Se vårdplan för glaukom (på finska) «Glaukooman hoitosuunnitelma»1

Se tabell över eftersträvade trycknivåer (på finska) «http://www.kaypahoito.fi/kh/kaypahoito?suositus=hoi37030#T3»2

Hur vanligt är det?

Glaukom är, näst efter åldersrelaterad makuladegeneration, den vanligaste orsaken till synskada hos över 65-åringar i Finland. I Finland lider cirka 80 000 människor av glaukom och varje år konstateras cirka 2500 nya fall. Glaukom förekommer hos ungefär 1.5 % av befolkningen som är över 50 år och förekomsten ökar med åldern.

Texten har uppdaterats på basen av Läkarföreningen Duodecims God medicinsk praxis-rekommendation av redaktör Teija Riikola och den är granskad av arbetsgruppens ordförande, professor Anja Tuulonen. Översättningen till svenska är gjord av hälsovårdare Carina Loman.

Ansvarsbegränsning

God medicinsk praxis-rekommendationerna är sammandrag gjorda av framstående experter gällande diagnostik och behandling av bestämda sjukdomar. De ersätter inte läkarens eller annan hälsovårdspersonals egen bedömning av vilken diagnostik, behandling och rehabilitering som är bäst för den enskilda patienten då behandlingsbeslut fattas.