Natriumin vähentämisen vaikutus verenpaineeseen

Näytönastekatsaukset
29.9.2009
Antti Jula ja Eero Mervaala

Näytön aste = A

Natriumin päivittäisen saannin vähentäminen alentaa verenpainetta annosriippuvaisesti.

Meta-analyysin «Midgley JP, Matthew AG, Greenwood CM ym. Effect of reduced dietary sodium on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA 1996;275:1590-7 »1 tarkoituksena oli selvittää, alentaako suolarajoitus normaali- tai korkeaverenpaineisten henkilöiden verenpainetta. Mukaan hyväksyttiin 56 kontrolloitua satunnaistettua tutkimusta. Tutkimuksista 28 oli tehty yhteensä 1 131 hypertensiiviselle ja 28 yhteensä 2 374 normotensiiviselle henkilölle. Hypertensiivisille tehtyjen tutkimusten mediaanikesto oli 29 (vaihteluväli 4–740) ja normotensiivisille tehtyjen tutkimusten 14 (vaihteluväli 4–1 095) päivää. Hypertensiivisten tutkittavien ikä vaihteli 8 vuodesta 73 vuoteen (mediaani 47 vuotta) ja normotensiivisten 10 vuodesta 65 vuoteen (mediaani 26 vuotta). Analyysiin ei hyväksytty tutkimuksia, joissa käytettiin kohonnutta verenpainetta alentavaa lääkehoitoa. Tutkimusraporteista rekisteröitiin interventio- ja kontrolliryhmien verenpaineen, painon ja vuorokausivirtsan natriumin muutokset. Kaksi henkilöä arvioi tutkimukset itsenäisesti. Natriumin saannin muutoksia laskettaessa tutkimuksia painotettiin yksittäisten tutkimusten tutkittavien lukumäärän suhteellisia osuuksia vastaavasti. Verenpaineen muutosten laskemiseen painotuksia ei käytetty. Tutkijat "korjasivat" natriumin saannin ja verenpaineen nettomuutosten suhdetta väestötutkimuksissa käytetyllä yksilön natriumin saannin vaihtelun vaikutuksia huomioivalla korjauskertoimella.

Tulokset: Hypertensiivisille tehdyissä tutkimuksissa natriumin saanti väheni keskimäärin 95 mmol/vrk lähtötasolta 158 mmol/vrk ja normotensiivisille tehdyissä tutkimuksissa 125 mmol/vrk lähtötasolta 177 mmol/vrk. Tutkimuksen mukaan 95 mmol/vrk suuruinen natriumrajoitus alensi hypertensiivisten henkilöiden systolista verenpainetta 5.9 mmHg (95 %:n luottamusväli, LV - 7.8 – -4.1) ja diastolista verenpainetta 3.8 mmHg (LV - 4.8 – -2.9). Yksilön natriumin saannin vaihtelulla "korjattu" 100 mmol:n suuruinen natriumin saannin vähentäminen alentaisi tutkijoiden mukaan hypertensiivisten henkilöiden systolista verenpainetta 3.7 mmHg (LV -2.4 – -5.1), mutta ei alentaisi diastolista verenpainetta (-0.9 mmHg, LV -1.9–0.1). Normotensiivisillä henkilöillä systolinen verenpaine aleni 1.6 mmHg (LV -2.5 – -0.9), mutta diastolisen verenpaineen lasku 0.5 mmHg (LV -1.2–0.1) ei ollut tilastollisesti merkitsevä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Analyysin kohteena olevista tutkimuksista vain osa oli suunniteltu ensisijaisesti selvittämään natriumrajoituksen verenpainevaikutuksia. Usean tutkimuksen tavoitteena oli selvittää lyhytkestoisen 4–14 päivän tiukan suolarajoituksen vaikutuksia verenpaineen säätelyjärjestelmiin, aineenvaihduntaan ja arvioida lyhyen aikavälin verenpainevastetta ennustavia tekijöitä. Natriumrajoituksen verenpainevaikutusta laskettaessa yksittäisiä tutkimuksia ei painotettu tutkittavien suhteellisia osuuksia vastaavasti. Meta-analyysin tulos korjattiin virheellisesti todellista pienemmäksi ja diastolisen paineen osalta ei-merkitseväksi käyttämällä poikkileikkaustutkimuksiin tarkoitettua yksilön natriumin saannin vaihtelua huomioivaa korjauskerrointa.

Meta-analyysin «Law MR, Frost CD, Wald NJ. By how much does dietary salt reduction lower blood pressure? III--Analysis of data from trials of salt reduction. BMJ 1991;302:819-24 »2 tarkoituksena oli selvittää, alentaako suolarajoitus verenpainetta epidemiologisia tutkimusarvioita vastaavasti. Mukaan hyväksyttiin 78 tutkimusta, joista 68:ssa tutkittavat toimivat vaihtovuoroasetelmalla omina kontrolleinaan ja kymmenessä heidät oli satunnaistettu suolarajoitus- tai kontrolliryhmään. Tutkimuksista 21 oli tehty normotensiivisille ja 57 hypertensiivisille henkilöille. Systoliset verenpainekeskiarvot olivat 103–187 mmHg (vaihteluväli), diastoliset verenpainekeskiarvot 61–118 mmHg, tutkittavien keski-ikä 16–63 vuotta, natriumin keskimääräinen saanti runsassuolaisen dieetin aikana 130 – 249 mmol/vrk ja vähäsuolaisen ruokavalion aikana 5–143 mmol/vrk. Tutkijat laskivat väestötutkimusten arvioiden pohjalta jokaiselle tutkimukselle verenpaineen odotettavissa olevan muutoksen ja vertasivat todettuja verenpaineen muutoksia odotettuihin muutoksiin. Odotettujen ja todettujen verenpainemuutosten eroja tarkasteltiin jakamalla tutkimukset alle 2 viikon (26 tutkimusta), 2–4 viikon (19 tutkimusta), 5–8 viikon (16 tutkimusta), 9–25 viikon (9 tutkimusta) ja yli 26 viikon (8 tutkimusta) pituisiin tutkimuksiin.

Tulokset: Todettu verenpaineen lasku oli 4 viikkoa tai sitä lyhyemmissä tutkimuksissa odotettua verenpaineen laskua pienempi ja pienin alle 2 viikon pituisissa tutkimuksissa. Viisi viikkoa tai sitä pitemmissä tutkimuksissa suolarajoituksen verenpainetta alentava vaikutus vastasi väestötutkimusten perusteella arvioitua verenpaineen laskua. Väestötutkimusten mukaan päivittäisen natriumin saannin vähentäminen 100 mmol pienentäisi 50–59-vuotiaan henkilön systolista verenpainetta keskimäärin 10 mmHg ja diastolista verenpainetta keskimäärin 5 mmHg «Law MR, Frost CD, Wald NJ. By how much does dietary salt reduction lower blood pressure? I--Analysis of observational data among populations. BMJ 1991;302:811-5 »3.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lyhytkestoisista tutkimuksista valtaosa oli suunniteltu selvittämään 4 –14 päivän tiukan natriumrajoituksen vaikutuksia verenpaineen säätelyjärjestelmiin, aineenvaihduntaan ja arvioida lyhyen aikavälin verenpainevastetta ennustavia tekijöitä. Suolarajoituksen keskimääräistä verenpainetta alentavaa vaikutusta ei analyysissä laskettu.

Meta-analyysi satunnaistetuista kokeista, joissa on tutkittu yli 4 viikkoa kestäneen kohtuullisen suolarajoituksen vaikutuksia verenpaineeseen «He FJ, MacGregor GA. Effect of longer-term modest salt reduction on blood pressure. Cochrane Database Syst Rev 2004;1:CD004937 »4. Meta-analyysi käsittää 31 tutkimusta, joista 20 on tehty hypertensiivisillä potilailla (n = 802) ja 11 normotensiivillä henkilöillä (n = 2 220).

Hypertensiivisten potilaiden tutkimuksissa keski-ikä 50 vuotta (vaihteluväli 24–73 vuotta). Tutkimusten kesto vaihteli 4 viikosta 1 vuoteen, mediaani 5 viikko). Verenpaineen mediaani tutkimuksissa tavallisella suoladieetillä 149/94 mmHg, vuorokausivirtsan natriumerityksen mediaani 162 mmol (9.5 g NaCl) (vaihteluväli 125–191 mmol; 7.4–11.2 g NaCl).

Suolarajoituksen aikana natriumerityksen vähenemä 78 mmol (4.6 g NaCl) ja verenpaineen keskimääräinen lasku 5/3 mmHg. Suolarajoituksen verenpainetta alentava vaikutus oli annosriippuvainen; 100 mmol:n natriumrajoitus (vastaa 6 g NaCl) alensi verenpainetta 7.2/3.8 mmHg.

Normotensiivisten henkilöiden tutkimuksissa keski-ikä 47 vuotta (vaihteluväli 22–67 vuotta). Tutkimusten kesto vaihteli 4 viikosta 3 vuoteen, mediaani 4 viikkoa). Verenpaineen mediaani tutkimuksissa tavallisella suoladieetillä 127/78 mmHg, vuorokausivirtsan natriumerityksen mediaani 154 mmol (9.1 g NaCl) (vaihteluväli 128–200 mmol; 7.5–11.8 g NaCl). Suolarajoituksen aikana natriumerityksen vähenemä 74 mmol (4.4 g NaCl) ja verenpaineen keskimääräinen lasku 2/1 mmHg. Suolarajoituksen verenpainetta alentava vaikutus oli annosriippuvainen; 100 mmol:n natriumrajoitus (vastaa 6 grammaa NaCl) alensi verenpainetta 3.6/1.7 mmHg.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Kohonnut verenpaine 1

Kirjallisuutta

 1. Midgley JP, Matthew AG, Greenwood CM ym. Effect of reduced dietary sodium on blood pressure: a meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA 1996;275:1590-7 «PMID: 8622251»PubMed
 2. Law MR, Frost CD, Wald NJ. By how much does dietary salt reduction lower blood pressure? III--Analysis of data from trials of salt reduction. BMJ 1991;302:819-24 «PMID: 1827353»PubMed
 3. Law MR, Frost CD, Wald NJ. By how much does dietary salt reduction lower blood pressure? I--Analysis of observational data among populations. BMJ 1991;302:811-5 «PMID: 2025703»PubMed
 4. He FJ, MacGregor GA. Effect of longer-term modest salt reduction on blood pressure. Cochrane Database Syst Rev 2004;1:CD004937 «PMID: 15266549»PubMed