Pistossiedätyshoidon vaikutus keuhkoputkien allergeenispesifiseen supistumisherkkyyteen

Näytönastekatsaukset
27.10.2011
Paula Pallasaho

Näytön aste = A

Pistossiedätyshoito vähentää astmaatikoilla allergeenialtistuksen aiheuttamaa keuhkoputkien supistumisherkkyyttä.

Tuhannesta amerikkalaisesta potilaasta seulottiin lääkärintutkimuksin, ihotestein, metakoliinialtistuksin ja oireaikatauluin 77 astmaatikkoa (16–70-vuotiaita), jotka olivat herkistyneet tuoksukille «Creticos PS, Reed CE, Norman PS ym. Ragweed immunotherapy in adult asthma. N Engl J Med 1996;334:501-6 »1. Satunnaistettuna 37 potilasta sai kaksoissokkoisesti hoitoa aktiivivalmisteella ja 40 lumeella. 64:llä hoitoa annettiin vähintään vuoden ja 53:lla kaksi vuotta. Kahden vuoden hoidon jälkeen kaikille tehtiin ihopistokokeet, spirometria ja keuhkoputkialtistuskokeet tuoksukilla ja metakoliinilla. Hoidon jälkeen keuhkoputkialtistuskokeessa FEV1:n 20 %:n laskun aiheuttava kumulatiivinen tuoksukkiuutteen annos nousi merkitsevästi aktiivivalmisteella hoidetuilla mutta ei lumeella hoidetuilla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

28 kissalle herkistynyttä espanjalaista (15–65-vuotiaita), joilla oli ollut allerginen nuha ja astma vähintään 1.5 vuotta, satunnaistettiin kahteen ryhmään «Alvarez-Cuesta E, Cuesta-Herranz J, Puyana-Ruiz J ym. Monoclonal antibody-standardized cat extract immunotherapy: risk-benefit effects from a double-blind placebo study. J Allergy Clin Immunol 1994;93»2. Kaikilla oli ihopistokoe kissalle positiivinen ja veressä oli IgE-vasta-aineita kissalle. 14 hoidettiin vakioidulla kissavalmisteella ja 14 lumeella. Vuoden ajan ennen hoidon aloitusta kissa-allergeenit yritettiin poistaa ympäristöstä niin tarkoin kuin mahdollista. Koejärjestely oli kaksoissokkoutettu. Keuhkoputkialtistukset kissalla tehtiin ennen hoidon aloitusta ja vuoden kuluttua 12:lle aktiivivalmisteella hoidetuista ja 7:lle lumeella hoidetuista. Aktiivivalmisteella hoidettujen altistuskokeessa 20 %:n FEV1:n laskun aiheuttava allergeenipitoisuus kohosi merkitsevästi, mutta ei lumeella hoidetuilla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomalaiseen tutkimukseen otettiin 27 koiralle herkistynyttä astmaa sairastavaa lasta ja nuorta (5–18-vuotiaita), joiden elämää haittasi koira-allergia, vaikka kotona ei ollut koiraa «Valovirta E, Koivikko A, Vanto T ym. Immunotherapy in allergy to dog: a double-blind clinical study. Ann Allergy 1984;53:85-8 »3. 15 sai siedätystä koiravalmisteella ja 12 lumeella. Satunnaistettu ja kaksoissokkokoeasetelma. Seurantatutkimukset tehtiin 6–8 kuukautta ja 10–12 kuukautta hoidon aloituksesta. Vuoden kuluttua hoidosta keuhkoputkien altistuskokein mitattuna herkkyys koiralle väheni merkitsevästi enemmän aktiivivalmisteella hoidetuilla kuin lumeella hoidetuilla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

22 kissalle herkistynyttä amerikkalaisia aikuisastmaatikkoa jaettiin kahteen ryhmään: 11 hoidettiin kissan karva- ja epiteelivalmisteella ja 11 lumeella kaksoissokkoisesti «Van Metre TE Jr, Marsh DG, Adkinson NF Jr ym. Immunotherapy for cat asthma. J Allergy Clin Immunol 1988;82:1055-68 »4. Kaikilla oli ollut oireita kissan läheisyydessä, ihopistokoe myönteinen kissa-allergeenilla ja kissa-altistuksessa FEV1:ssä vähintään 20 %:n lasku. Yhden vuoden hoidon jälkeen kissavalmisteella hoidetuilla potilailla keuhkoputkialtistuskokein mitatussa 20 %:n laskun FEV1:ssä aiheuttava annos kohosi merkitsevästi lumeella hoidettuihin verrattuna.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Ruotsalaisia astmaatikkoja, lapsia ja aikuisia, jotka olivat herkistyneet joko kissalle tai koiralle, jaettiin kahteen ryhmään. Herkistyminen oli varmistettu keuhkoputkialtistuskokein «Sundin B, Lilja G, Graff-Lonnevig V ym. Immunotherapy with partially purified and standardized animal dander extracts. I. Clinical results from a double-blind study on patients with animal dander asth»5. 22 hoidettiin eläinepiteelivalmisteella ja 17 lumeella kaksoissokkoisesti. Aktiivivalmisteella hoidetuista 19:lle ja lumeella hoidetuista 16:lle tehtiin keuhkoputkialtistuskokeet lähtötilanteessa sekä 6 ja 12 kuukauden kuluttua hoidon aloituksesta. FEV1:ssä 20 %:n aiheuttava altisteuutteen vahvuus suureni merkitsevästi sekä 9 kuukauden että 12 kuukauden hoidon jälkeen kissavalmisteella hoidetuilla, muttei merkitsevästi koirauutteilla hoidetuilla eikä lumeella hoidetuilla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Belgialaisia huonepölypunkille (Dermatophagoides pteronyssinus) herkistyneitä lapsi- ja aikuisastmaatikkoja, joilla herkistyminen oli varmistettu keuhkoputkialtistuskokein «Van Bever HP, Stevens WJ. Effect of hyposensitization upon the immediate and late asthmatic reaction and upon histamine reactivity in patients allergic to house dust mite (Dermatophagoides pteronyssin»6. Kaikilla oli altistuksessa myös myöhäisastmaattinen reaktio. 9 hoidettiin aktiivivalmisteella ja 9 lumeella. Keuhkoputkialtistuskokeet tehtiin ennen hoitoa ja vuoden hoidon jälkeen. Punkkivalmisteella hoidetuilla, mutta ei lumeella hoidetuilla todettiin merkitsevä 20 %:n FEV1-laskun aiheuttavan annoksen nousu.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

24 tanskalaista lapsi- ja aikuisastmaatikkoa, jotka olivat herkistyneet joko kissalle tai koiralle hoidettiin: 10 sekä kissa- että koiravalmisteella, 12 kissavalmisteella ja 2 koiravalmisteella «Haugaard L, Dahl R. Immunotherapy in patients allergic to cat and dog dander. I. Clinical results. Allergy 1992;47:249-54 »7. Näistä 15 potilasta sai kaksoissokkoisesti aktiiviuutetta ja 9 lumetta. Jos hoidettiin kahdella valmisteella, olivat valmisteet joko molemmat aktiiveja tai molemmat lumetta. Herkistyminen oli varmistettu ihotestein ja keuhkoputkialtistuskokein. Keuhkoputkialtistuskokein mitattu herkkyys eläinallergeenille väheni merkitsevästi kissavalmisteella hoidetuilla sekä 9 kuukauden että 12 kuukauden kuluttua hoidon aloituksesta, mutta ei koiravalmisteella tai lumeella hoidetuilla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Allergeenispesifiä keuhkoputkien supistumisherkkyyttä koskevia tutkimuksia kelpuutettiin meta-analyysiin «Abramson MJ, Puy RM, Weiner JM. Injection allergen immunotherapy for asthma. Cochrane Database Syst Rev 2010;8:CD001186 »8 yhteensä 19 tutkimusta, joista 6 koski pölypunkkiallergiaa, 5 siitepölyallergiaa, 6 eläinallergiaa, 1 homeallergiaa ja 1 useampaa allergeenia. Aktiivihoitoryhmissä oli yhteensä 323 tutkittavaa ja lumeryhmissä 241. Keuhkoputkien allergeenispesifi supistumisherkkyys väheni aktiivihoitoryhmässä merkitsevästi pölypunkkiallergiaa, eläinallergioita ja siitepölyallergioita koskevissa töissä. Kaikkien tutkimusten yhteenlasketussa meta-analyysissä saavutettiin myös merkitsevä ero aktiivihoidon hyväksi, SMD -0.61 [-0.79, -0.43].

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

54 espanjalaista astmaa sairastavaa potilasta, joilla oli varmistettu huonepölypunkkiallergia oli satunnaistettu kahteen ryhmään. Puolet sai pistossiedätystä Dermatophagoides pteronyssinus ja D. farinae -sekoituksella (50 % / 50 %) ja puolet sai lumepistoksia «García-Robaina JC, Sánchez I, de la Torre F ym. Successful management of mite-allergic asthma with modified extracts of Dermatophagoides pteronyssinus and Dermatophagoides farinae in a double-blind, p»9. Hoidon tehoa seurattiin keuhkoputkialtistuskokein D. pterronyssinus -allergeenilla ennen hoitoa ja vuoden kuluttua hoidon aloittamisesta. Aktiivivalmisteella hoidetuilla PD20 FEV1 kohosi merkitsevästi lähtötilanteesta mutta ei lumeella hoidetuilla

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

12 espanjalaista huonepölypunkille herkistynyttä astmaatikkoa sai pistossiedätystä liposomeihin lisätyllä D. pteronyssinus-valmisteella ja 11 lumeella «Alvarez MJ, Echechipía S, García B ym. Liposome-entrapped D. pteronyssinus vaccination in mild asthma patients: effect of 1-year double-blind, placebo-controlled trial on inflammation, bronchial hyper»10. Hoidon tehoa seurattiin kehkoputkialtistuskokein ennen hoitoa ja vuoden kuluttua hoidon aloituksesta. Tehoa seurattiin samoina ajankohtina myös metakoliinialtistuskokein. Altistuskokeissa allergeenilla LgDptPD20 oli hoidon jälkeen merkitsevästi korkeampi ja sisäänhengitetty Der p -annos suurempi (ei merkitsevästi) kuin ennen hoitoa, mutta ei lumeella hoidetuilla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Siedätyshoito 1

Kirjallisuutta

 1. Creticos PS, Reed CE, Norman PS ym. Ragweed immunotherapy in adult asthma. N Engl J Med 1996;334:501-6 «PMID: 8559203»PubMed
 2. Alvarez-Cuesta E, Cuesta-Herranz J, Puyana-Ruiz J ym. Monoclonal antibody-standardized cat extract immunotherapy: risk-benefit effects from a double-blind placebo study. J Allergy Clin Immunol 1994;93:556-66 «PMID: 8151058»PubMed
 3. Valovirta E, Koivikko A, Vanto T ym. Immunotherapy in allergy to dog: a double-blind clinical study. Ann Allergy 1984;53:85-8 «PMID: 6742528»PubMed
 4. Van Metre TE Jr, Marsh DG, Adkinson NF Jr ym. Immunotherapy for cat asthma. J Allergy Clin Immunol 1988;82:1055-68 «PMID: 2462581»PubMed
 5. Sundin B, Lilja G, Graff-Lonnevig V ym. Immunotherapy with partially purified and standardized animal dander extracts. I. Clinical results from a double-blind study on patients with animal dander asthma. J Allergy Clin Immunol 1986;77:478-87 «PMID: 3950252»PubMed
 6. Van Bever HP, Stevens WJ. Effect of hyposensitization upon the immediate and late asthmatic reaction and upon histamine reactivity in patients allergic to house dust mite (Dermatophagoides pteronyssinus). Eur Respir J 1992;5:318-22 «PMID: 1572445»PubMed
 7. Haugaard L, Dahl R. Immunotherapy in patients allergic to cat and dog dander. I. Clinical results. Allergy 1992;47:249-54 «PMID: 1510237»PubMed
 8. Abramson MJ, Puy RM, Weiner JM. Injection allergen immunotherapy for asthma. Cochrane Database Syst Rev 2010;8:CD001186 «PMID: 20687065»PubMed
 9. García-Robaina JC, Sánchez I, de la Torre F ym. Successful management of mite-allergic asthma with modified extracts of Dermatophagoides pteronyssinus and Dermatophagoides farinae in a double-blind, placebo-controlled study. J Allergy Clin Immunol 2006;118:1026-32 «PMID: 17088125»PubMed
 10. Alvarez MJ, Echechipía S, García B ym. Liposome-entrapped D. pteronyssinus vaccination in mild asthma patients: effect of 1-year double-blind, placebo-controlled trial on inflammation, bronchial hyperresponsiveness and immediate and late bronchial responses to the allergen. Clin Exp Allergy 2002;32:1574-82 «PMID: 12569977»PubMed