Serotoniinin takaisinoton estäjä ja buspironi lääkeresistentissä depressiossa

Näytönastekatsaukset
18.6.2009
Erkki Isometsä

Näytön aste = C

Serotoniinin takaisinoton estäjään (SSRI) yhdistetty buspironi saattaa olla tehokas yhdistelmä lääkeresistentin depression hoidossa.

Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön (GAD) hoidossa käytettyä buspironia, joka on 5HT1A-reseptorien partiaalinen agonisti, käytetään joskus myös augmentaatiohoitona SSRI-hoidolle resistentissä depressiossa. Lukuisissa avoimissa tutkimuksissa yhdistelmän teho on vaikuttanut hyvältä, mutta satunnaistetuista, lumekontrolloiduista kliinisistä kokeista sen tehosta on ristiriitaista tietoa. Yhdessä neljän viikon lumekontrolloidussa RCT-tutkimuksessa «Landén M, Björling G, Agren H ym. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of buspirone in combination with an SSRI in patients with treatment-refractory depression. J Clin Psychiatry 1998»1 (N = 119) buspironi ei SSRI-lääkkeeseen (paroksetiini tai sitalopraami) lisättynä kuitenkaan eronnut lumelääkkeestä, keskeisin syy oli tähän potilasryhmään suhteutettuna poikkeuksellisen korkea lumevaste (responssi buspironi 50.9 % vs. lumeryhmä 46.7 %), jonka syyt jäivät epäselviksi. Haittavaikutuksissakaan ei havaittu merkitsevää eroa lumeen ja buspironin välillä. On todennäköistä, että tutkimus epäonnistui metodisesti eikä mahdollistanut yhdistelmän tehon luotettavaa arviointia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Suomessa toteutetussa RCT-tutkimuksessa «Appelberg BG, Syvälahti EK, Koskinen TE ym. Patients with severe depression may benefit from buspirone augmentation of selective serotonin reuptake inhibitors: results from a placebo-controlled, rando»2 (N = 102) sitalopraamille tai fluoksetiinille refraktaaristen masennuspotilaiden ryhmässä vasteessa ei ollut eroa lumeen tai buspironin (20–60 mg/vrk) välillä hoidon tehossa. Post hoc -analyysissa saatiin kuitenkin vaikean depression (MADRS > 30) alaryhmässä buspironilla merkitsevästi (p = 0.026) parempi vaste MADRS-pistemäärän laskun suhteen kuin lumeaugmentaatiolla.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltain NIMH:n rahoittamassa laajassa STAR*D-tutkimuksessa «Trivedi MH, Fava M, Wisniewski SR ym. Medication augmentation after the failure of SSRIs for depression. N Engl J Med 2006;354:1243-52 »3 satunnaistettiin masennuksesta kärsiviä avohoitopotilaita, jotka eivät olleet hyötyneet sitalopraamihoidosta (keskimääräinen annos nostettu tasolle 55 mg), saamaan seuraavassa vaiheessa yhtä aikaa sitalopraamin kanssa joko buspironia (N = 286, maksimiannos 60 mg) tai bupropionia (N = 565, maksimiannos 400 mg; lääke Suomessa rekisteröity vain tupakkavieroitukseen). Täysin toipuneiden osuus oli lopussa kummassakin ryhmässä noin 30 % (bupropioniryhmässä 29.7 % ja buspironiryhmässä 30.1 %, NS). Joillakin oiremittareilla arvioituna bupropioni vaikutti hieman tehokkaammalta kuin buspironi, ja hoito keskeytyi harvemmin (12.5 % vs. 20.6 %, p < 0.009) kuin buspironia käytettäessä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Depressio 1

Kommentit

Buspironi-augmentaatio on mahdollinen interventio silloin, kun tavanomainen SSRI-lääkehoito ei ole tuottanut tulosta. Kliinisten kokeiden antama näyttö lääkeyhdistelmän hyödyllisyydestä on kuitenkin ohut.

Kirjallisuutta

  1. Landén M, Björling G, Agren H ym. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial of buspirone in combination with an SSRI in patients with treatment-refractory depression. J Clin Psychiatry 1998;59:664-8 «PMID: 9921700»PubMed
  2. Appelberg BG, Syvälahti EK, Koskinen TE ym. Patients with severe depression may benefit from buspirone augmentation of selective serotonin reuptake inhibitors: results from a placebo-controlled, randomized, double-blind, placebo wash-in study. J Clin Psychiatry 2001;62:448-52 «PMID: 11465522»PubMed
  3. Trivedi MH, Fava M, Wisniewski SR ym. Medication augmentation after the failure of SSRIs for depression. N Engl J Med 2006;354:1243-52 «PMID: 16554526»PubMed