10 – 30 %:lla tyyppi 2 diabeetikoilla on muutoksia diagnoosivaiheessa

Näytönastekatsaukset
26.3.2006
Gunvor von Wendt

Näytön aste = A

Tyyppi 2 diabeetikolla osalla on retinopatia muutoksia jo taudin diagnoosivaiheessa.

Ruotsalaisessa väestöpohjaisessa poikkileikkaustutkimuksessa «Henricsson M, Nilsson A, Groop L, Heijl A, Janzon L. Prevalence of diabetic retinopathy in relation to age at onset of the diabetes, treatment, duration and glycemic control. Acta Ophthalmol Scand 199»1 tutkittiin kaikki 2 232 rekisteröityä alle 75-vuotiasta diabetespotilasta. 670 näistä oli hoidossa sisätautien klinikassa (94 % klinikan DM-potilaista), 75 potilasta lastenklinikasta (88 % lastenklinikan potilaista) ja 1 487 avohoidosta (arviolta 60 – 65 % heidän alle 75-vuotiaista potilaista). Potilaat jaettiin WESDR-tutkimuksen tavoin kahteen ryhmään; niihin, jotka olivat sairastuneet diabetekseen alle 30 vuoden iässä ja niihin, jotka olivat joko yhtä vanhoja tai vanhempia kuin 30 vuotta sairastuessaan. Silmänpohjat tutkittiin valokuvaamalla ja luokiteltiin WESDR-tutkimuksen mukaan. Luokitus tapahtui koulutetun hoitajan sekä silmälääkärin toimesta. Luokittelijoiden inter- ja intragrader-agreement oli hyvä, 92 % vs 92 – 96 %. Yli tai yhtä kuin 30-vuotiaana sairastuneiden retinopatiaprevalenssi oli 57 % insuliinihoitoisilla ja 26 % ei-insuliinhoitoisilla. Tässä aineistossa tällä diabeetikkoryhmällä oli todettavia retinopatiamuutoksia 12.5 %:lla 2 vuoden sisällä diagnoosin asettamisesta. Aikaiset muutokset johtunevat siitä, että potilaalla oli ollut jo pidempään diagnosoimaton diabetes.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yhdysvaltalaisessa väestöpohjaisessa tutkimuksessa Wisconsinissa «Klein R, Klein BE, Moss SE, Davis MD, DeMets DL. The Wisconsin epidemiologic study of diabetic retinopathy. III. Prevalence and risk of diabetic retinopathy when age at diagnosis is 30 or more years. »2 tutkittiin 1 370:n yli 30-vuotiaan tai 30 vuoden iässä sairastuneen potilaan silmät. Potilaat olivat siis pääosin tyyppi 2 DM-potilaita. Potilaat jaettiin kolmeen ryhmään taudin keston perusteella ja jokaisesta ryhmästä randomisoitiin tietty osuus osallistumaan tutkimukseen. Silmänpohjatutkimus tapahtui 7:stä stereokuva kentästä (30º) ja luokitus tapahtui ETDRS-luokituksen mukaan. Tässä tutkimuksessa 28.8 %:lla niistä, joilla diabetes oli ollut alle 5 vuotta todettiin retinopatiamuutoksia. Retinopatian prevalenssi oli korkeampi insuliinihoitoa vaativassa ryhmässä. Alle 2 vuotta sairastaneilla ei-insuliihoitoisilla potilailla oli retinopatiaa todettavissa 23 %:lla kun insuliinihoitoisilla potilailla vastaava luku oli 30 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen
 • Kommentti: Seulontapalvelujen saatavuudessa maiden välillä saattaa olla eroja.

Isossa-Britanniassa UKPDS-ryhmän randomisoidussa, kontrolloidussa, prospektiivisessa hoitoa tutkivassa monikeskustutkimuksessa «Kohner EM, Aldington SJ, Stratton IM ym. United Kingdom Prospective Diabetes Study, 30: diabetic retinopathy at diagnosis of non-insulin-dependent diabetes mellitus and associated risk factors. Arch O»3 selvitettiin retinopatian prevalenssia vastatodetuilla NIDDM-potilailla. Koko aineisto koostuu 4 177 potilaasta, 3 315 potilaalle oli suoritettu silmänpohjan valokuvaus ja 3 185 potilaalle kuvaus oli suoritettu hyväksyttynä ajanjaksona 6 kuukautta ennen ja18 kuukautta jälkeen randomisaation. 2 972 potilaan kummankin silmän kuvat olivat arvioitavissa. Kahdeksan potilaan silmät laserhoidettiin ennen randomisaatiota, nämä potilaat jätettiin analyysista pois, näin ollen tutkimukseen jäi 2 964 potilasta. Tässä aineistossa retinopatiaa oli havaittavissa 39 %:lla miehistä ja 35 %:lla naisista.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Diabeettinen retinopatia 1

Kirjallisuutta

 1. Henricsson M, Nilsson A, Groop L, Heijl A, Janzon L. Prevalence of diabetic retinopathy in relation to age at onset of the diabetes, treatment, duration and glycemic control. Acta Ophthalmol Scand 1996;74:523-7
 2. Klein R, Klein BE, Moss SE, Davis MD, DeMets DL. The Wisconsin epidemiologic study of diabetic retinopathy. III. Prevalence and risk of diabetic retinopathy when age at diagnosis is 30 or more years. Arch Ophthalmol 1984;102:527-32
 3. Kohner EM, Aldington SJ, Stratton IM ym. United Kingdom Prospective Diabetes Study, 30: diabetic retinopathy at diagnosis of non-insulin-dependent diabetes mellitus and associated risk factors. Arch Ophthalmol 1998;116:297-303