Topiramaatin teho paikallisalkuisen ja yleistyneen epilepsian ensisijaislääkkeenä

Näytönastekatsaukset
27.3.2013
Kai Eriksson

Näytön aste = C

Topiramaatti saattaa olla yhtä tehokas kuin karbamatsepiini ja valproaatti paikallisalkuisten ja yleistyneiden kohtausten ensisijaislääkkeenä.

USA:ssa tehty satunnaistettu, kontrolloitu, kaksoissokkoutettu monikeskustutkimus «Wheless JW, Neto W, Wang S ym. Topiramate, carbamazepine, and valproate monotherapy: double-blind comparison in children with newly diagnosed epilepsy. J Child Neurol 2004;19:135-41 »1. Yhteensä 119 vastasairastunutta 6–16-vuotiasta lasta jaettiin tutkijalääkärin määrittelemän kohtaus- ja epilepsiatyypin mukaisesti karbamatsepiini- (59 %) tai valproaatti- (41 %) ryhmään. Tämän jälkeen potilaat satunnaistettiin joko standardihoitoryhmään (karbamatsepiini (ka. 12,9 mg/kg/vrk)), (N = 23), valproaatti (ka. 24,4 mg/kg/vrk) (N = 19)), tai toiseen kahdesta topiramaattiryhmistä (100 mg/vrk (N = 38) tai 200 mg/vrk (N = 39)).

Kuuden kuukauden seuranta-ajan jälkeen kohtauksettomien osuus oli karbamatsepiiniryhmässä 39 %, valproaattiryhmässä 53 %, topiramaatti 100 mg ryhmässä 63 % ja topiramaatti 200 mg 59 %. Riskiero topiramaatti-ryhmien (100 mg / 200 mg) ja karbamatsepiini/valproaattiryhmien välillä oli 16 % (95 % luottamusväli -3–10 %). Tutkimuksen keskeytti haittavaikutusten vuoksi 11 % topiramaatti 100 mg -ryhmässä, 18 % topiramaatti 200 mg -ryhmässä, 4 % karbamatsepiinirymässä ja 32 % valproaattiryhmässä, riskiero topiramaattiryhmien (100 mg/200 mg) ja karbamatsepiini/valproaattiryhmien välillä 2 % (95 % luottamusväli -11–16 %). Ryhmien välillä ei olut merkitsevää eroa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset) 1

Kommentti: Otoskokoa ei laskettua. Ryhmät olivat pieniä. Näytönastekatsauksen laatija on laskenut riskierot annettujen lukujen perusteella.

Kirjallisuutta

  1. Wheless JW, Neto W, Wang S ym. Topiramate, carbamazepine, and valproate monotherapy: double-blind comparison in children with newly diagnosed epilepsy. J Child Neurol 2004;19:135-41 «PMID: 15072107»PubMed