Nitratsepaami myokloonisastaattisen epilepsian (MAE) hoidossa

Näytönastekatsaukset
26.3.2013
Elina Liukkonen

Näytön aste = D

Nitratsepaami vähentänee kohtauksia myokloonisastaattisessa epilepsiassa, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Japanissa tehdyssä retrospektiivisessä analyysissä «Oguni H, Tanaka T, Hayashi K ym. Treatment and long-term prognosis of myoclonic-astatic epilepsy of early childhood. Neuropediatrics 2002;33:122-32 »1 raportoitiin 81 MAE-oireyhtymää sairastavan lapsen hoitotuloksia vuosilta 1968–92. Seuranta-aika oli yli kolme vuotta. Hoidossa käytettiin valproaattia, etosuksimidia, klonatsepaamia, nitratsepaamia, ACTH:ta ja ketogeenista dieettiä. Nitratsepaami lopetti kaikki myokloonisastaattiset kohtaukset 1/36 (3 %, 95 % luottamusväli -3–8 %) potilaalla. Yli 50 % vähenemä nähtiin 8/36 potilaalla (65 %, 95 % luottamusväli 49–81 %).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Epilepsiat ja kuumekouristukset (lapset) 1

Kommentti: Luottamusvälit laskettu annettujen lukujen perusteella.

Kirjallisuutta

  1. Oguni H, Tanaka T, Hayashi K ym. Treatment and long-term prognosis of myoclonic-astatic epilepsy of early childhood. Neuropediatrics 2002;33:122-32 «PMID: 12200741»PubMed