Oktreotidi malignin inoperaabelin suolitukoksen konservatiivisessa hoidossa

Näytönastekatsaukset
23.8.2012
Tiina Saarto

Näytön aste = B

Oktreotidi ilmeisesti vähentää pahoinvointia ja oksentelua antikolinergeja tehokkaammin malignissa ei leikattavissa olevassa suolitukoksessa.

1994 julkaistussa 24 potilaan faasi I/II tutkimuksessa «Khoo D, Hall E, Motson R ym. Palliation of malignant intestinal obstruction using octreotide. Eur J Cancer 1994;30A:28-30 »1 ihonalainen oktreotidi 300 mikrog vuorokaudessa (100 – 600 mikrogrammaa vuorokaudessa) keskimäärin 9 vuorokauden aikana (1 – 38 vrk) oli tehokasta. Oksentelu loppui tai nenämahaletku erite väheni 18 potilaalla (75 %) ja kahdella oireet lievittyivät.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kreikkalaisessa prospektiivisessa satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa [R2] vuodelta 2002 verrattiin hyoskiini-butyylipromidia (60–80 mg) ja oktreotidia (600–800 µg) ihon alle jatkuvana infuusiona 68 potilaalla, joilla oli diagnostisoitu ei leikattavissa oleva maligni suolitukos. Kaikki potilaat saivat lisäksi klooripromatsiinia 15–25 mg s.c. jatkuvana infuusiona pahoinvointiin ja joko morfiinia 15–30 mg ihon alle jatkuvana infuusiona tai fentanyyliä transdermaalisesti annoksella 25–75 µg/tunti.

Oktreotidi vähensi oksentelua ja pahoinvointia tilastollisesti merkitsevästi enemmän kuin hyoskiini-butyylipromidi ensimmäisen kolmen vuorokauden aikana (oksennusepisodeja 3. päivänä oktreotidiryhmässä esiintyi keskimäärin 0.8 kertaa (SD 1.09) ja hyoskiini-butyylipromidiryhmässä 1.91 kertaa (SD 1.58), sittemmin ero tasoittui alle yhteen molemmissa ryhmissä). Vaikeaa uupumusta (48.4 %:lla vs 86.4 %:lla potilaista) ja anoreksiaa (41.9 %:lla vs 72.7 %:lla, tässä järjestyksessä) esiintyi tilastollisesti merkitsevästi vähemmän oktreotodiryhmässä kuin hyoskiini-butyylipromidiryhmässä koko tutkimuksen keston ajan. Kivussa ei ollut eroa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Italiassa vuonna 2000 prospektiivisessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Mercadante S, Ripamonti C, Casuccio A ym. Comparison of octreotide and hyoscine butylbromide in controlling gastrointestinal symptoms due to malignant inoperable bowel obstruction. Support Care Cancer»3 verrattiin hyoskiini-butyylipromidia (60 mg) oktreotidiin (0.3 mg) ihon alle jatkuvana infuusiona 18 potilaalla, joilla oli diagnostisoitu ei leikattavissa oleva maligni suolitukos. 15 potilasta oli analysoitavissa: 9 oktreotidilla hoidettua ja 6 hyoskiini-butyylipromidilla. Oktreotidi vähensi oksentelua ja pahoinvointia nopeammin kuin hyoskiini-butyylipromidi. Ero oli tilastollisesti merkitsevä 24 ja 48 tunnin jälkeen molemmissa parametreissä, mutta 72 tunnin kuluttua vain pahoinvoinnissa.

 • Tutkimuksen laatu: heikko
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Toisessa italialaisessa prospektiivisessa satunnaistetussa tutkimuksessa «Ripamonti C, Mercadante S, Groff L ym. Role of octreotide, scopolamine butylbromide, and hydration in symptom control of patients with inoperable bowel obstruction and nasogastric tubes: a prospective»4 vuonna 2000 verrattiin hyoskiini-butyylipromidia (60 mg) oktreaotidiin (0.3 mg) ihon alle jatkuvana infuusiona 17 potilaalla, joilla oli diagnostisoitu inoperaabeli maligni suolitukos. Nenämahaletku voitiin poistaa 13 potilaalta. Molemmat lääkkeet vähensivät eritystä (sekreetiota), mutta oktreotidi vähensi sitä tehokkaammin kuin hyoskiini-butyylipromidi.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Kuolevan potilaan oireiden hoito 1

Kirjallisuutta

 1. Khoo D, Hall E, Motson R ym. Palliation of malignant intestinal obstruction using octreotide. Eur J Cancer 1994;30A:28-30 «PMID: 7511400»PubMed
 2. Mystakidou K, Tsilika E, Kalaidopoulou O ym. Comparison of octreotide administration vs conservative treatment in the management of inoperable bowel obstruction in patients with far advanced cancer: a randomized, double- blind, controlled clinical trial. Anticancer Res 2002;22:1187-92 «PMID: 12168923»PubMed
 3. Mercadante S, Ripamonti C, Casuccio A ym. Comparison of octreotide and hyoscine butylbromide in controlling gastrointestinal symptoms due to malignant inoperable bowel obstruction. Support Care Cancer 2000;8:188-91 «PMID: 10789958»PubMed
 4. Ripamonti C, Mercadante S, Groff L ym. Role of octreotide, scopolamine butylbromide, and hydration in symptom control of patients with inoperable bowel obstruction and nasogastric tubes: a prospective randomized trial. J Pain Symptom Manage 2000;19:23-34 «PMID: 10687323»PubMed