Perheterapia nuorten depressioissa

Näytönastekatsaukset
17.6.2009
Mauri Marttunen

Näytön aste = B

Perheterapiaa voidaan soveltaa tilanteissa, joissa perhetekijät liittyvät voimakkaasti nuoren depressioon.

Satunnaistettu kliininen koe «Brent DA, Holder D, Kolko D ym. A clinical psychotherapy trial for adolescent depression comparing cognitive, family, and supportive therapy. Arch Gen Psychiatry 1997;54:877-85 »1 vertasi 12−16 käyntiä sisältäneitä kognitiivis-behavioraalista yksilöterapiaa (N = 37), ei-direktiivistä supportiivista yksilöterapiaa (N = 35) ja systeemistä perheterapiaa (N = 35) 107:n iältään 13−18-vuotiaan nuoren avohoitopotilaan vakavan masennustilan hoidossa. Hoidon päättyessä perheterapiaa saaneista (37.9 %) ja ei-direktiivistä supportiivista yksilöterapiaa saaneista (39.4 %) saavutti remission. Ryhmien välillä ei todettu eroa. Sen sijaan tilastollisesti merkitsevästi suurempi osa kognitiivis-behavioraalista yksilöterapiaa saaneista potilaista (64.7 %) saavutti remission. Tutkijat päättelivät, että yksilöterapia voi olla nuoruusikäisten kehityksellisistä tarpeista johtuen heille soveltuvampi kuin perheterapia.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Saman tutkimuksen myöhemmässä julkaisussa «Kolko DJ, Brent DA, Baugher M ym. Cognitive and family therapies for adolescent depression: treatment specificity, mediation, and moderation. J Consult Clin Psychol 2000;68:603-14 »2 ei todettu akuuttihoidon tuloksena perheen toimintaa koskevissa muuttujissa eroja eri terapiamuotojen välillä. Kahden vuoden seurannassa systeemistä perheterapiaa saaneiden ryhmässä monimuuttuja-analyyseissa todettiin perhekonfliktien vähentyneen enemmän kuin kognitiivis-behavioraalista yksilöterapiaa saaneilla (p < .0001), mutta ei-direktiiviseen supportiiviseen yksilöterapiaan ei todettu eroa. Systeemistä perheterapiaa saaneiden ryhmässä myös vanhempien ja nuoren suhteessa todettiin enemmän myönteistä muutosta verrattuna kognitiivis-behavioraaliseen yksilöterapiaan (p < 0.002).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Depressio 1

Kommentit

Tämän tutkimuksen perusteella perheterapia ei ole nuoren akuuttihoidon ensisijainen hoitomuoto. Sitä tulisi soveltaa tilanteissa, joissa perheeseen liittyvät nuorta kuormittavat tekijät liittyvät voimakkaasti nuoren depressioon.

Kirjallisuutta

  1. Brent DA, Holder D, Kolko D ym. A clinical psychotherapy trial for adolescent depression comparing cognitive, family, and supportive therapy. Arch Gen Psychiatry 1997;54:877-85 «PMID: 9294380»PubMed
  2. Kolko DJ, Brent DA, Baugher M ym. Cognitive and family therapies for adolescent depression: treatment specificity, mediation, and moderation. J Consult Clin Psychol 2000;68:603-14 «PMID: 10965636»PubMed