Kohonneen verenpaineen lääkehoito yli 80-vuotiailla

Näytönastekatsaukset
6.10.2009
Timo Strandberg

Näytön aste = B

Suhteellisen hyväkuntoisilla yli 80-vuotiailla kohonneen verenpaineen alentaminen lääkityksellä vähentää merkittäviä kardiovaskulaaritapahtumia ja kokonaiskuolleisuutta.

Verenpaineen alentamisen hyöty yli 80-vuotiailla on ollut epäselvä. Monissa verenpainetutkimuksissa oli mukana myös pieni joukko yli 80-vuotiaita ja heistä tehty meta-analyysi «Gueyffier F, Bulpitt C, Boissel JP ym. Antihypertensive drugs in very old people: a subgroup meta-analysis of randomised controlled trials. INDANA Group. Lancet 1999;353:793-6 »1 osoitti, että vaikka aivohalvaukset vähenivät merkitsevästi 36 %, kokonaiskuolleisuus lisääntyi 14 % (P = 0.05).

HYVET (Hypertension in the very elderly trial) «Beckett NS, Peters R, Fletcher AE ym. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. N Engl J Med 2008;358:1887-98 »2 on ensimmäinen (ja todennäköisesti viimeinen) tutkimus, jossa on satunnaistetussa, kaksoissokko- ja lumekontrolloidussa asetelmassa tutkittu lääkkeellisen verenpaineen alentamisen vaikutuksia kliinisiin päätetapahtumiin yli 80-vuotiailla. Tutkimuksen sisäänottokriteerinä oli systolinen verenpaine 160 mmHg tai enemmän, diastolinen paine oli oltava alle 110 mmHg, joten myös pelkkä systolinen hypertensio hyväksyttiin. Potilaat olivat pääosin kotona-asuvia eikä heillä saanut olla eräitä muita merkittäviä sairauksia, kuten dementiaa, sekundaarista hypertensiota tai verenpainelääkitystä vaativaa sydämen vajaatoimintaa. 12 %:lla oli kardiovaskulaaritauti ja 7 %:lla diabetes. Mahdollinen aiempi verenpainelääkitys oli voitava keskeyttää ennen tutkimuksen alkua. Systolinen verenpaine pystyasennossa oli oltava vähintään 140 mmHg. Tutkimuksen primaari päätetapahtuma oli fataali- tai ei-fataali aivohalvaus, sekundaarisiin päätetapahtumiin kuului kokonaiskuolleisuus ja sydämen vajaatoiminta, joka määriteltiin kliinisin kriteerein.

Lumelääkejakson jälkeen 3 845 potilasta (keskimääräinen ikä 84 vuotta, keskimääräinen verenpaine 173/91 mmHg) satunnaistettiin saamaan joko verenpainelääkettä (n = 1 933, alkuun diureetti indapamidi, tarvittaessa liitettiin mukaan ACE:n estäjä perindopriili) tai lumetta (n = 1 912). Tavoiteverenpaine hoidolla oli alle 150/80 mmHg. Kahden vuoden kohdalla hoitoryhmässä 26 % sai indapamidia, 24 % indapamidia ja perindopriilia 2 mg, ja 50 % indapamidia ja perindopriilia 4 mg. Tässä vaiheessa verenpaine oli pienentynyt 15/6 mmHg lumeryhmään verrattuna.

Tutkimuksen seurantaryhmä keskeytti tutkimuksen noin vuosi ennenaikaisesti, koska hoitoryhmässä kokonaiskuolleisuus väheni 21 % lumeryhmään verrattuna (95 % luottamusväli 4–35 %, P = 0.02). Tässä vaiheessa koko tutkimusjoukon seuranta-ajan mediaaniksi jäi 1.8 vuotta. Tässä vaiheessa ensisijainen päätetapahtuma (aivohalvaus) oli vähentynyt 30 % (95 % LV -1–51 %, P = 0.06), kardiovaskulaarikuolemat 23 % (95 % LV -1–40, P = 0.06) ja sydämen vajaatoiminta 64 % (95 % LV 42–78 %, P < 0.0001). Vakavia haittatapahtumia oli merkitsevästi vähemmän hoitoryhmässä kuin lumeryhmässä (358 ja 448, P = 0.001).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Kohonnut verenpaine 1

Kommentit

HYVET-tutkimuksen tulokset osoittavat, että suhteellisen hyväkuntoisilla yli 80-vuotiailla, joilla ei ole ortostaattista hypotensiota, voidaan korkeaa verenpainetta alentaa turvallisesti ja siitä on hyötyä merkittävien päätetapahtumien kannalta. Eräiden päätetapahtumien ei-merkitseviä P-arvoja tarkasteltaessa on muistettava, että tutkimus keskeytettiin ennenaikaisesti kokonaiskuolleisuuden vähentymisen takia. Tämän tutkimuksen perusteella tavoitepaineeksi voidaan asettaa alle 150 mmHg, joskaan tulokset eivät sulje pois sitä, että alemmasta tavoitteesta saattaisi olla vielä lisähyötyä.

Kirjallisuutta

  1. Gueyffier F, Bulpitt C, Boissel JP ym. Antihypertensive drugs in very old people: a subgroup meta-analysis of randomised controlled trials. INDANA Group. Lancet 1999;353:793-6 «PMID: 10459960»PubMed
  2. Beckett NS, Peters R, Fletcher AE ym. Treatment of hypertension in patients 80 years of age or older. N Engl J Med 2008;358:1887-98 «PMID: 18378519»PubMed