Mitoksantronin haittavaikutukset

Näytönastekatsaukset
15.10.2009
Tuula Pirttilä

Näytön aste = C

Mitoksantronihoito lienee suhteellisen hyvin siedetty, kun noudatetaan suositeltuja annoksia.

Cochrane-katsaukseen «Martinelli Boneschi F, Rovaris M, Capra R ym. Mitoxantrone for multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2005;4:CD002127 »1 otettiin neljä kontrolloitua tutkimusta, joiden kesto oli enintään kaksi vuotta. Haittavaikutusten todennäköisyys mitoksantroniryhmässä verrattuna lumeryhmään on esitetty taulukossa «Mitoksantronihoidon haittavaikutusten todennäköisyys.»1. Merkittävien haittavaikutusten määrässä ei ollut merkittävää eroa mitoksantroni- ja lumeryhmän välillä (OR 2.93, 95 % LV 0.8,11.3, p = 0.1). Tutkimuksissa ei tullut esille kuolemantapauksia, oireisia sydäntapahtumia tai maligniteetteja mitoksantronihoitoa saaneilla potilailla.

Toisessa tutkimuksessa «Ghalie RG, Edan G, Laurent M ym. Cardiac adverse effects associated with mitoxantrone (Novantrone) therapy in patients with MS. Neurology 2002;59:909-13 »2 kerättiin tieto sydänvaikutuksista yhteensä 1 378 mitoksantronihoitoa saaneesta potilaasta, jotka olivat osallistuneet kolmeen eri tutkimukseen. Potilaita oli seurattu keskimäärin 29 kuukautta (0–123 kk). Kumulatiivinen mitoksantroniannos oli keskimäärin 60.5 mg/m2 (2–183). Kahdella potilaalla todettiin oireinen sydämen vajaatoiminta hoidon aloittamisen jälkeen ja 17/779 potilaalla todettiin oireeton alentunut (< 50 %) vasemman kammion ejektiofraktio. Annostelutavalla (kerran kuukaudessa tai kolmen kuukauden välein), hoidon kestolla, potilaan iällä, sukupuolella tai kumulatiivisella annoksella ei ollut merkitsevää yhteyttä sydäntoksisuutteen. Potilailla, joilla kumulatiivinen annos oli <100 mg/m2, oli harvemmin matala ejektiofraktio verrattuna korkeampaa annosta saaneisiin potilaisiin (1.8 % vs 5 %, p = 0.06).

Mitoksantroni voi indusoida akuutin leukemian. Leukemian insidenssi mitoksantronihoitoa saavilla MS-potilailla on arvioitu olevan 0.07–0.21 % «Ghalie RG, Mauch E, Edan G ym. A study of therapy-related acute leukaemia after mitoxantrone therapy for multiple sclerosis. Mult Scler 2002;8:441-5 »3, «Voltz R, Starck M, Zingler V ym. Mitoxantrone therapy in multiple sclerosis and acute leukaemia: a case report out of 644 treated patients. Mult Scler 2004;10:472-4 »4, «Lebrun C, Debouverie M, Vermersch P ym. Cancer risk and impact of disease-modifying treatments in patients with multiple sclerosis. Mult Scler 2008;14:399-405 »5.

Kommentti: Tutkimusten perusteella ei voi arvioida mitoksantronin turvallisuutta pitkän ajan kuluessa

Taulukko 1. Mitoksantronihoidon haittavaikutusten todennäköisyys.
TapahtumaNOR95 % LV
Amenorrea15222.314.03–123.47
- pysyvä1528.271.02–67.18
Sydäntapahtumat
- oireiset268Ei
- LVEF aleneminen < 50 %2685.720.68–48.82
Pahoinvointi26813.546.81–26.93
Alopesia 2684.42 2.45–7.99
Virtsatietulehdukset 2682.811.43–5.53
Hengitystieinfektiot 2681.330.76–2.33
Laskimotulehdus493.330.34–32.27
Leukopenia 26817.952.35–137.00
Anemia 1684.510.92–22.20
Maksa-arvojen nousu 268 5.26 1.09–25.44

Kirjallisuutta

  1. Martinelli Boneschi F, Rovaris M, Capra R ym. Mitoxantrone for multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2005;4:CD002127 «PMID: 16235298»PubMed
  2. Ghalie RG, Edan G, Laurent M ym. Cardiac adverse effects associated with mitoxantrone (Novantrone) therapy in patients with MS. Neurology 2002;59:909-13 «PMID: 12297576»PubMed
  3. Ghalie RG, Mauch E, Edan G ym. A study of therapy-related acute leukaemia after mitoxantrone therapy for multiple sclerosis. Mult Scler 2002;8:441-5 «PMID: 12356214»PubMed
  4. Voltz R, Starck M, Zingler V ym. Mitoxantrone therapy in multiple sclerosis and acute leukaemia: a case report out of 644 treated patients. Mult Scler 2004;10:472-4 «PMID: 15327049»PubMed
  5. Lebrun C, Debouverie M, Vermersch P ym. Cancer risk and impact of disease-modifying treatments in patients with multiple sclerosis. Mult Scler 2008;14:399-405 «PMID: 18420778»PubMed