Anti-infektiivisen hoidon jaksottaminen lyhyen ajan sisällä

Näytönastekatsaukset
29.4.2010
Veli-Jukka Uitto

Näytön aste = B

Lyhyen ajan sisällä (24 tuntia, 1–2 käyntikertaa) tehdyllä tehokkaalla anti-infektiivisellä hoidolla on mahdollisuus päästä vähintään yhtä hyvään paranemistulokseen kuin pitkällä aikavälillä osa-alueittain tapahtuvalla hoidolla.

Cochrane-katsaus «Eberhard J, Ebsen S, Jervoe-Storm PM, Needleman I, Worthigton HV. Full-mouth disinfection for the treatment of adult chronic periodontitis. Cochrane Database Syst Rev 2008;(1):CD004622; PMID: 18254056»1 (Cochrane «»1) perustuu seitsemään artikkeliin vuosilta 1999–2006, joissa verrattiin satunnaistetuissa kontrolloiduissa kokeissa 24 tunnin sisällä tehtyä koko hampaiston anti-infektiivistä parodontologista hoitoa tavanomaiseen hoitokäytäntöön, joka tehdään useissa istunnoissa yksi osa-alue kerrallaan. Artikkelit oli valittu 216 englanninkielistä vuoteen 2006 mennessä julkaistua tätä asiaa käsittelevää artikkelia. Cochrane-käsikirjan kriteerien pohjalta valittujen artikkelien aineistona oli yhteensä 282 kroonista parodontiittia sairastavaa aikuista. Kaikissa tapauksissa hampaiden pinnat puhdistettiin huolellisesti käsi-instrumentteja ja ultraäänilaitteita käyttäen. Koko hampaiston anti-infektiivinen hoito tehtiin joko käsittelemällä ientaskut ja muut suun limakalvopinnat klooriheksidiinillä hoidon aikana ja 2 viikon ajan hoidon jälkeen tai ilman tätä suun kemiallista antimikrobista käsittelyä.

Parodontiumin paranemista seurattiin mittaamalla ientaskujen syvyydet ja hampaiden kliininen kiinnitystaso vähintään 3 kuukauden kuluttua aktiivisen hoidon loppumisesta.

Verrattuna tavanomaisesti osa-alueittain tehtyyn hoitoon, yksijuurisissa hampaissa 5–6 mm:n ientaskujen syvyys aleni keskimäärin 0.53 mm enemmän (p < 0.0001; 95 % luottamusväli 0.28–0.77 mm) ja kliininen kiinnitystaso lisääntyi 0.33 mm enemmän (p < 0.03; 95 % luottamusväli 0.04–0.62 mm), kun anti-infektiiviseen hoitoon oli yhdistetty klooriheksidiinikäsittely. Monijuurisissa hampaissa tulokset eivät eronneet eri menetelmien välillä. Ilman klooriheksidiinikäsittelyä koko hampaiston anti-infektiivisen hoidon tulokset eivät eronneet merkitsevästi tavanomaisesta hoidosta.

On huomattavaa, että erot ryhmien keskimääräisissä tuloksissa olivat pieniä ja vaihtelevat yksi- ja useampijuuristen hampaiden kohdalla ja että laadukkaita tutkimuksia on alalta vielä vähän. Lisäksi eri tutkimuksissa käytetyt anti-infektiivisen hoidon menetelmät poikkesivat jonkin verran toisistaan.

Yhteenvetona oli, että 24 tunnin sisällä huolellisesti tehdyllä koko hampaiston anti-infektiivisellä parodontiitin hoidolla on mahdollista päästä vähintään yhtä hyviin kliinisiin tuloksiin kuin tavanomaisella, useisiin käyntikertoihin perustuvalla hoidolla. Koska näillä menetelmillä saadut hoitotulokset poikkeavat vain vähän toisistaan, tulee menetelmän valinnan perustua potilaan toiveiden tai jaksamisen ja hammaslääkärin ajankäytön pohjalle.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä näytönastekatsaus on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Parodontiitti 1

Kirjallisuutta

  1. Eberhard J, Ebsen S, Jervoe-Storm PM, Needleman I, Worthigton HV. Full-mouth disinfection for the treatment of adult chronic periodontitis. Cochrane Database Syst Rev 2008;(1):CD004622; PMID: 18254056