Päihdeinterventiomalli

Lisätietoa aiheesta
27.11.2009
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri / Hoitoketjutyöryhmä

Tarkoituksena on taata potilaan sairaalahoidon ja kuntoutumisen onnistuminen ja ehkäistä päihteiden käytöstä johtuvien sairastumisten ja tapaturmien usiutuminen.

Tavoitteena on tunnistaa / ottaa puheeksi potilaan päihteiden käyttö, potilaan halutessa ohjata hänet jatkohoitoon sekä tunnistaa vieroitusoireiden hoidon ja opioidiriipuvaisten tukihoidon tarve ja estää vieroittuneiden potilaiden päihteiden käytön uudelleen käynnistyminen.

Tunnistaminen / puheeksi ottaminen

 • Selvitetään potilaan hoitoon tullessa:
  • alkoholin, bentsodiatsepiinien, stimulanttien (amfetamiini, ekstaasi, kokaiini) ja opioidien sekä muiden päihteiden käyttöä viimeisen kuukauden aikana
  • onko nyt huumeiden aktiivikäytön vaihe tai päihtynyt
  • onko vieroitusoireissa
  • onko korvaushoidossa
  • onko ennen sairaalaan tuloa vieroittunut päihderiippuvainen
  • päihteiden ja riippuvuutta aiheuttavien lääkkeiden oheiskäyttö myös korvaushoidossa olevilta aikaisemmat vakavat vieroitusoireet ja niiden edellyttämä hoito (tarkista hoitokortti tai soita hoitopaikkaan)
 • Apuna voidaan käyttää:
  • AUDIT- alkoholin suurkulutuksen mittaria
  • Alkometriä
  • Huumeseulaa
  • SDS- päihderiippuvuuden mittaria
  • SADD
  • SWOS

Vieroitusoireiden ja kivun hoito

 • Vieroitusoireiden lääkitys: diapam-kyllästyshoito
 • Psykiatrin konsultointi vieroitusoireiden hoidossa tarvittaessa
 • Opioiditukihoito jatkuvasti heroiinia tai muita opioideja käyttävälle
 • Tarvittaessa konsultoidaan psykiatria
 • Kivun hoidossa huomioidaan potilaan päihteiden käyttö (Päihderiippuvaisen akuutin kivun hoito-ohje)
 • Tarvittaessa voidaan tehdä hoitosopimus huumeita käyttävän potilaan kanssa

Motivoiva neuvonta ja ohjaaminen jatkohoitoon

Jos potilaan AUDIT-pisteet ≥8 tai huumeiden/ muuta päihdekäyttöä:

 • Hoitava lääkäri ja omahoitaja keskustelevat potilaan kanssa päihteiden käytön riskeistä suhteessa hänen sairauteensa ja tilanteeseensa. (Vähennä vähäsen – esite)
 • Keskustelu käydään potilasta kunnioittaen, empaattisesti, muutokseen motivoiden ja potilaan omat tavoitteet huomioiden.
 • Omahoitaja / sosiaalityöntekijä kartoittaa potilaan elämäntilannetta, selvittää mitä palveluita potilas jo käyttää ja motivoi jatkohoitoon:
  1. Omahoitaja / sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä terveyskeskukseen päihde- tai muuhun hoitajaan ensimmäisen kontrolliajan varaamiseksi mahdollisimman pian sairaalahoidon jälkeen.
  2. Sovitusti potilas jatkaa myös aikaisemmassa päihdehoitopaikassaan (A-klinikka, vertaistukipalvelut, mielenterveyspalvelut jne).
  3. Tarvittaessa lääkäri tekee konsultaatiopyynnön Taysin päihdepsykiatrian poliklinikalle jatkohoidon tarpeen arvioimiseksi.

Kirjaaminen

 • Potilaan hoitosuunnitelmaan kirjataan Audit-pisteet, huumeiden käyttö, lääkärin/ hoitajan/ erityistyöntekijöiden antama neuvonta sekä potilaan kanssa sovittu jatkohoitosuunnitelma.
 • Epikriisiin lääkäri kirjaa potilaan hoidon kannalta oleellisiksi arvioimat tiedot (Audit –pisteet, muu päihteiden käyttö, motivoituneisuus ja jatkohoitosuunnitelma).
 • Potilaan luvalla epikriisi lähetetään hänen omalääkärilleen ja / tai muulle jatkohoidosta vastaavalle taholle