Tulosta

5-alfareduktaasiestohoidon vaikutus eturauhasen kokoon, virtsan virtaamaan ja oireisiin

Näytönastekatsaukset
7.11.2018
Teuvo Tammela

Näytön aste: A

5-alfareduktaasin estäjä on tehokas lääke hyvänlaatuisen eturauhassuurentuman hoidossa.

Satunnaistettu, lumekontrolloitu, pohjoisamerikkalainen monikeskuskaksoissokkotutkimus «Gormley GJ, Stoner E, Bruskewitz RC ym. The effect of finasteride in men with benign prostatic hyperplasia. The Finasteride Study Group. N Engl J Med 1992;327:1185-91 »1. Finasteridia sai annoksella 5 mg/vrk 297 ja annoksella 1 mg/vrk 298 potilasta 12 kuukauden ajan. Lumeryhmässä oli 300 potilasta. Eturauhasen tilavuus oli tutkimukseen osallistuvilla potilailla 59,9 ml ja PSA hieman alle 4 µg/l.

5 mg:n vuorokausiannos osoittautui tehokkaammaksi kuin 1 mg:n ja se laski myös DHT:n pitoisuutta selvästi enemmän. Haittavaikutuksissa ei ollut eroa. Tämän perusteella 5 mg:n vuorokausiannos katsottiin oikeaksi. Boyarskyn oirekyselyn pisteet vähenivät finasteridia 5 mg/vrk saavilla 12 kuukauden kohdalla 2,7 pistettä verrattuna lumeryhmän 1 pisteeseen. Myös virtsasuihkun huippuvirtaama parani 1,6 ml/s (22 %) ja eturauhanen pieneni 19 % enemmän kuin lumeryhmässä. PSA laski 50 %. Haittavaikutuksina esiintyi lumeryhmää enemmän vähentynyttä libidoa (6,0 vs 1,3 %), ejakulaatiohäiriöitä (4,4 vs 1,7 %) ja impotenssia (5,0 vs 1,7 %).

Tutkimus osoitti finasteridin olevan lumehoitoa tehokkaampi ja turvallinen hyvänlaatuisen eturauhassuurentuman hoito.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Skandinaavinen, satunnaistettu, lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus «Beisland HO, Binkowitz B, Brekkan E ym. Scandinavian clinical study of finasteride in the treatment of benign prostatic hyperplasia. Eur Urol 1992;22:271-7 »2, jossa 182 potilasta sai 1:1 suhteessa joko finasteridia 5 mg/vrk tai lumetta 24 viikon ajan. Tänä aikana finasteridiryhmässä eturauhasen tilavuus pieneni keskimäärin 22,5 % niin, että 56 %:lla se pieneni ≥ 20 %. Prostatatilavuus oli ennen hoidon aloitusta keskimäärin 44 ml.

Huippuvirtaama parani 1,6 vs 1,1 ml/s (p = 0,022), ja Boyarskyn oirekyselyn pisteet vähenivät 2,1 vs 0,8 (p = 0,046). Tutkimusta jatkettiin avoimena ekstensiona vielä vuoden ajan, jolloin kaikki potilaat saivat finasteridia 5 mg/vrk. Tällöin PSA oli laskenut 12 kuukauden kohdalla noin 42 %.

Eturauhasen koko pieneni ensimmäisen vuoden aikana 18 %, minkä jälkeen se pysyi ennallaan, kun taas lumeryhmässä eturauhasen tilavuus oli kasvanut 11,5 % 24 kuukauden kuluttua.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Eurooppalainen, satunnaistettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus «Finasteride (MK-906) in the treatment of benign prostatic hyperplasia. The Finasteride Study Group. Prostate 1993;22:291-9 »3, johon osallistui 750 potilasta. Nämä jakautuivat kolmeen ryhmään, joista yhdessä finasteridin annos oli 1 mg/vrk ja toisessa 5 mg/vrk, kun kolmas ryhmä sai lumetta. Eturauhasen keskimääräinen tilavuus oli 48,1 ml ja PSA 5,7 µg/l.

Verrattaessa finasteridia 5 mg/vrk lumeeseen S-DHT väheni 62 vs 0 % (p < 0,001), PSA väheni 46 vs 0 % (p < 0,001), eturauhasen tilavuus väheni 22 vs 5 % (p < 0,001), huippuvirtaama lisääntyi 1,7 vs 0,4 ml/s (p < 0,025) ja Boyarskyn oirekyselyn pisteet vähenivät 3,3 vs. 2 (p = 0,005). Annoksella 1 mg/vrk tulokset olivat samansuuntaisia, mutta vaste oli vähäisempi. Kuitenkaan oirekyselyn pisteissä ei tullut merkittävää eroa verrattuna lumeryhmään. Tavallisin finasteridin haittavaikutus oli impotenssi: 4,9 % (5 mg/vrk) ja 4,0 % (1 mg/vrk) vs 0,4 % (lumeryhmä).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kanadalainen, satunnaistettu, lumekontrolloitu prospektiivinen monikeskustutkimus «Nickel JC, Fradet Y, Boake RC ym. Efficacy and safety of finasteride therapy for benign prostatic hyperplasia: results of a 2-year randomized controlled trial (the PROSPECT study). PROscar Safety Plus»4, jossa potilaat saivat suhteessa 1:1 lumetta tai finasteridia 5 mg/vrk kahden vuoden ajan. Alun pitäen tutkimukseen lähti mukaan 613 potilasta, joista 472 (77 %) oli siinä mukana protokollan mukaisesti loppuun asti. Eturauhasen keskimääräinen tilavuus oli 45,9 ml, ja potilailla oli kohtalaisia alavirtsatieoireita.

Finasteridiryhmässä Boyarskyn oirekyselyn pisteet vähenivät verrattuna lumeeseen -2,1 vs -0,7 (p ≤ 0,01) ja huippuvirtaama parani 1,4 vs 0,3 ml/s (p ≤ 0,01), kun taas eturauhasen tilavuus pieneni 21 %, mutta lisääntyi lumeryhmässä 8,4 % (p ≤ 0,01). Haittavaikutuksissa ei ollut eroa ryhmien välillä lukuun ottamatta seksuaalista dysfunktiota, joka oli finasteridilla tavallisempi: ejakulaatiohäiriö 7,7 vs 1,7 % ja impotenssi 15,8 vs 6,3 % (p ≤ 0,01 kummallekin). Finasteridi on hyvin siedetty ja tehokas vaihtoehto aktiiviselle seurannalle potilailla, joilla on kohtalaisia hyvänlaatuisen eturauhassuurentuman aiheuttamia alavirtsatieoireita.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Pohjoisamerikkalaisessa prospektiivisessa, satunnaistetussa, lumekontrolloidussa avohoidossa tehdyssä monikeskustutkimuksessa «Tenover JL, Pagano GA, Morton AS ym. Efficacy and tolerability of finasteride in symptomatic benign prostatic hyperplasia: a primary care study. Primary Care Investigator Study Group. Clin Ther 1997;1»5 1 589 potilasta satunnaistettiin saamaan finasteridia 5 mg/vrk ja 523 lumetta 12 kuukauden ajan. Hoito toteutettiin yhteistyössä urologien kanssa siten, että kaikki potilaat, joiden PSA oli ≥ 4 µg/l tai joiden eturauhanen oli palpaation perusteella malignisuspekti, lähetettiin jatkotutkimuksiin. Vasta tämän jälkeen potilas otettiin mukaan tutkimukseen.

AUA-oirekyselyn pisteet vähenivät finasteridiryhmässä merkittävästi enemmän lumetta saavilla: -4,96 vs -3,71. Ero tuli merkittäväksi kuuden kuukauden kohdalla. Myös elämänlaatua mittaava BPH Impact Index (BII) parani finasteridiryhmässä enemmän kuin lumetta saavilla. PSA laski finasteridiryhmässä 48 %. Seksuaalinen dysfunktio oli finasteridilla tavallisempi kuin lumella: 2,2 vs 1,4 % (p < 0,001). Finasteridiryhmässä HDL-kolesteroli- ja apolipoproteiini A1 -tasot nousivat hieman, mutta merkittävästi, johtaen myös kokonaiskolesterolitason nousuun, mutta finasteridilla ei ollut vaikutusta LDL- tai VLDL-kolesteroliin eikä apolipoproteiini B- tai triglyseriditasoihin. Tämän perusteella finasteridihoidolla saattaa olla lievä positiivinen vaikutus hoitoa saavien rasvaprofiiliin.

Finasteridi- ja lumeryhmästä löytyi tutkimuksen kuluessa yhtä paljon eturauhassyöpiä, minkä perusteella avohoitolääkärit voivat aloittaa finasteridihoidon, kunhan syöpäepäilyt lähetetään jatkotutkimuksiin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Dutasteridin on osoitettu satunnaistetuissa lumekontrolloiduissa kaksi vuotta kestäneissä tutkimuksissa «Roehrborn CG, Boyle P, Nickel JC ym. Efficacy and safety of a dual inhibitor of 5-alpha-reductase types 1 and 2 (dutasteride) in men with benign prostatic hyperplasia. Urology 2002;60:434-41 »6 pienentävän eturauhasen tilavuutta 25,7 % sekä lievittävän merkittävästi ja pitkäkestoisesti oireita (AUA-SI -pisteet -4,4 vs. -2,5), parantavan virtsasuihkun voimaa (2,2 ml/s vs 0,6) sekä vähentävän akuutin virtsaummen riskiä 57 %:lla ja kirurgisen hoidon tarvetta 48 %:lla verrattuna lumelääkitykseen.

Dutasteridin teho on säilynyt kahden vuoden lumekontrolloidun kaksoissokkotutkimuksen jälkeisessä kahden vuoden avoimessa jatkotutkimuksessa «Debruyne F, Barkin J, van Erps P ym. Efficacy and safety of long-term treatment with the dual 5 alpha-reductase inhibitor dutasteride in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia. Eur Urol 200»7.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

327 prostatahyperplasiapotilasta satunnaistettiin «Barkin J, Guimarães M, Jacobi G ym. Alpha-blocker therapy can be withdrawn in the majority of men following initial combination therapy with the dual 5alpha-reductase inhibitor dutasteride. Eur Urol 2»8 dutasteridin (0,5 mg/vrk) ja tamsulosiinin (0,4 mg/vrk) yhdistelmähoitoon, joka kesti joko 36 viikkoa tai 24 viikkoa. Jälkimmäisessä ryhmässä tamsulosiinin tilalle tuli lume lopuiksi 12 viikoksi. 24 viikon jälkeen tamsulosiinin lopettaneista 77 % potilaista koki 36 viikon kohdalla, että heidän virtsaamisoireensa olivat samanlaisia tai lievempiä kuin viikolla 24. Potilaista, joiden oireet olivat kohtalaisia (IPSS < 20) ja jotka siirtyivät 24 viikon jälkeen dutasteridimonoterapiaan, 84 %:lla ei tapahtunut oirepisteissä huonontumista. Sen sijaan vaikeaoireisista (IPSS > 20) 42,5 %:lla oireet pahenivat.

Näin ollen suurimmalla osalla yhdistelmähoitoa saavista potilaista voidaan alfasalpaaja lopettaa puolen vuoden kuluttua. Kuitenkin vaikeaoireisilla tätä pitempikestoisempi yhdistelmähoito on usein tarpeen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Neljän vuoden kaksoissokkotutkimuksessa «Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of combination therapy with dutasteride and tamsulosin on clinical outcomes in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia: 4-year results from th»9 verrattiin hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvun aiheuttamista oireista kärsivillä miehillä kolmea lääkitystä, jota olivat dutasteridi 0,5 mg/vrk, tamsulosiini 0,4 mg/vrk sekä dutasteridi 0,5 mg/vrk ja tamsulosiini 0,4 mg/vrk. Tutkimukseen otettiin 4 844 miestä, joiden eturauhasen tilavuus oli keskimäärin 55 ml, IPSS -oirepisteet 16,4, PSA 4,0 µg/l ja huippuvirtaama 10,7 ml/s.

Sekä dutasteridin ja tamsulosiinin yhdistelmä että dutasteridi yksin esti virtsaumpia (2,2 % vs 2,7 % vs 6,8 %) ja leikkaushoitoa (2,4 % vs 3,5 % vs 7,8 %) merkittävästi tehokkaammin kuin tamsulosiini. Sen sijaan yhdistelmähoito lievitti oireita tehokkaammin ja vähensi riskiä kliiniseen progressioon enemmän kuin kumpikaan lääke käytettynä yksinään. Yhdistelmällä, dutasteridilla ja tamsulosiinilla IPSS-pisteet vähenivät neljässä vuodessa 6,3 vs 5,3 vs 3,8 ja huippuvirtaama parani 2,4 ml/s vs 2,0 vs 0,7.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu 1

Kirjallisuutta

 1. Gormley GJ, Stoner E, Bruskewitz RC ym. The effect of finasteride in men with benign prostatic hyperplasia. The Finasteride Study Group. N Engl J Med 1992;327:1185-91 «PMID: 1383816»PubMed
 2. Beisland HO, Binkowitz B, Brekkan E ym. Scandinavian clinical study of finasteride in the treatment of benign prostatic hyperplasia. Eur Urol 1992;22:271-7 «PMID: 1283370»PubMed
 3. Finasteride (MK-906) in the treatment of benign prostatic hyperplasia. The Finasteride Study Group. Prostate 1993;22:291-9 «PMID: 7684524»PubMed
 4. Nickel JC, Fradet Y, Boake RC ym. Efficacy and safety of finasteride therapy for benign prostatic hyperplasia: results of a 2-year randomized controlled trial (the PROSPECT study). PROscar Safety Plus Efficacy Canadian Two year Study. CMAJ 1996;155:1251-9 «PMID: 8911291»PubMed
 5. Tenover JL, Pagano GA, Morton AS ym. Efficacy and tolerability of finasteride in symptomatic benign prostatic hyperplasia: a primary care study. Primary Care Investigator Study Group. Clin Ther 1997;19:243-58 «PMID: 9152564»PubMed
 6. Roehrborn CG, Boyle P, Nickel JC ym. Efficacy and safety of a dual inhibitor of 5-alpha-reductase types 1 and 2 (dutasteride) in men with benign prostatic hyperplasia. Urology 2002;60:434-41 «PMID: 12350480»PubMed
 7. Debruyne F, Barkin J, van Erps P ym. Efficacy and safety of long-term treatment with the dual 5 alpha-reductase inhibitor dutasteride in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia. Eur Urol 2004;46:488-94; discussion 495 «PMID: 15363566»PubMed
 8. Barkin J, Guimarães M, Jacobi G ym. Alpha-blocker therapy can be withdrawn in the majority of men following initial combination therapy with the dual 5alpha-reductase inhibitor dutasteride. Eur Urol 2003;44:461-6 «PMID: 14499682»PubMed
 9. Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of combination therapy with dutasteride and tamsulosin on clinical outcomes in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia: 4-year results from the CombAT study. Eur Urol 2010;57:123-31 «PMID: 19825505»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko