Tulosta

Suurentuneen eturauhasen höyläysleikkauksen ja seurannan vertailu

Näytönastekatsaukset
7.11.2018
Teuvo Tammela

Näytön aste: B

Valpas seuranta näyttäisi olevan hyvä vaihtoehto miehille, joilla ei ole virtsaamisoireista suurta haittaa tai jotka eivät halua vielä leikkausta.

Amerikan veteraanijärjestön tutkimuksessa «Wasson JH, Reda DJ, Bruskewitz RC ym. A comparison of transurethral surgery with watchful waiting for moderate symptoms of benign prostatic hyperplasia. The Veterans Affairs Cooperative Study Group on»1 (n = 556) oireiset ja eturauhasleikkaukseen lähetetyt yli 55-vuotiaat miehet satunnaistettiin leikkaukseen tai seurantaan, ellei ollut ehdottomia leikkausaiheita. Seuranta-aika oli 3 vuotta. Intention to treat -analyysissä leikkausryhmässä oli 23 hoidon epäonnistumista (kuolema, retentio, jäännösvirtsa yli 350 ml, rakkokivi, jatkuva inkontinenssi, suuri oirepistemäärä, seerumin kreatiniinitason kaksinkertaistuminen) ja seurantaryhmässä 47 (suhteellinen riski 0,48, 95 % luottamusväli 0,30–0,77). Seurantaryhmän potilaista 24 %:lle tehtiin leikkaus kolmen vuoden kuluessa. Leikkauksen hyöty oli suurin potilaille, joilla oli haittaavimmat oireet.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu 1

Kirjallisuutta

  1. Wasson JH, Reda DJ, Bruskewitz RC ym. A comparison of transurethral surgery with watchful waiting for moderate symptoms of benign prostatic hyperplasia. The Veterans Affairs Cooperative Study Group on Transurethral Resection of the Prostate. N Engl J Med 1995;332:75-9 «PMID: 7527493»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko