Tulosta

Virtsaummen riskitekijät ja uusiutumisennuste eturauhasen liikakasvua potevilla miehillä

Näytönastekatsaukset
21.6.2012
Kimmo Taari

Näytön aste: B

Hidas virtaama, suurentunut eturauhanen ja suurentunut PSA-pitoisuus lisäävät ilmeisesti virtsaummen riskiä.

Yhdysvaltojen Olmstedin alueen 2 115 iältään 40–79-vuotiasta miestä valittiin tutkimukseen «Jacobsen SJ, Jacobson DJ, Girman CJ ym. Natural history of prostatism: risk factors for acute urinary retention. J Urol 1997;158:481-7 »1, ohon lopulta osallistui heistä 55 %. Haluttiin selvittää virtsaretention riski ja riskitekijät neljän vuoden seuranta-aikana. Kaikkiaan 57 miehelle tuli virtsaretentio, jonka insidenssiksi laskettiin 6,8/1 000 henkilövuotta. 40–49-vuotiaiden oireettomien ja lieväoireisten miesten (AUA oirepisteet alle 7) virtsaretention insidenssi oli 2,6/1 000 henkilövuotta, mutta 70–79-vuotiaiden 9,3/1 000. Kun oireet olivat keskivaikeat tai vaikeat (yli 7 pistettä), oli 40–49-vuotiaiden insidenssi 3,0/1 000 henkilövuotta ja 70–79-vuotiaiden vastaavasti 34,7/1 000 henkilövuotta.

Kun virtsan virtaama oli alle 12 ml/s, oli virtsaretention riski nelinkertainen verrattuna miehiin, joilla virtaama oli 12 ml/s tai suurempi. Kun eturauhasen tilavuus oli yli 30 ml, oli virtsaretention riski kolminkertainen verrattuna miehiin, joilla eturauhanen oli sitä pienempi.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Finasteriditutkimuksessa «McConnell JD, Bruskewitz R, Walsh P ym. The effect of finasteride on the risk of acute urinary retention and the need for surgical treatment among men with benign prostatic hyperplasia. Finasteride Lo»2 (n = 3 040, kohtalaiset tai vaikeat alavirtsatieoireet ja suurentunut eturauhanen, keski-ikä 64 vuotta, oirepisteet 15, virtsan maksimivirtaus 11 ml/s ja eturauhasen kokonaistilavuus 55 ml) neljän vuoden aikana lumeryhmässä 7 % miehistä sai virtsaretention ja 10 % joutui kirurgiseen hoitoon.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämän aineiston perusteella on julkaistu lisätutkimus «Roehrborn CG, McConnell JD, Lieber M ym. Serum prostate-specific antigen concentration is a powerful predictor of acute urinary retention and need for surgery in men with clinical benign prostatic hyp»3. Tulosten mukaan sekä seerumin PSA-pitoisuus että eturauhasen tilavuus ennustivat virtsaummen ja kirurgiseen hoitoon joutumisen riskiä. Amerikkalaisessa monikeskustutkimuksessa [R4], jossa keskimääräinen seuranta-aika oli 4,5 vuotta, jaettiin potilaat satunnaisesti neljään ryhmään, joista kolmessa potilaat saivat lääkehoitoa: doksatsosiinia, finasteridia tai näitä molempia. Näitä verrattiin toisiinsa ja lumehoitoa saavan ryhmään, jossa oli 737 potilasta. Keski-ikä oli 62,5 vuotta.

Potilaiden oireet vaihtelivat melko lievästä kohtalaisen vaikeaan (AUA-oirepisteet 8–30, keskimäärin 16,8), virtsan huippuvirtaama 4–15 ml/s, keskimäärin 10,5 ml/s ja PSA enintään 10 µg/l. Lumeryhmässä kehittyi 2 %:lle virtsaumpi ja 5 % potilaista joutui kirurgiseen hoitoon. Tässäkin tutkimuksessa virtsaummen riski oli suhteessa PSA-pitoisuuteen erittäin pieni, kun PSA oli alle 1,1 µg/l.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

59 tanskalaismiestä hoidettiin ensiapupoliklinikalla virtsaummen takia kertakatetroimalla «Breum L, Klarskov P, Munck LK ym. Significance of acute urinary retention due to intravesical obstruction. Scand J Urol Nephrol 1982;16:21-4 »5. Heistä 73 %:lla virtsaumpi uusiutui viikon kuluessa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Virtsaretention uusiutumista ensimmäisen eturauhasen liikakasvusta johtuvan retention jälkeen tutkittiin 60:llä miehellä «Taube M, Gajraj H. Trial without catheter following acute retention of urine. Br J Urol 1989;63:180-2 »6. 72 % ei pystynyt virtsaamaan katetrin poiston jälkeen. Onnistuminen ei riippunut siitä, oliko katetri poistettu heti, 24 tunnin vai 36 tunnin kuluttua.

Katetroitavan virtsan määrä vaikutti ennusteeseen. 15 niistä 34:stä, joilla määrä oli alle 900 ml, pystyivät virtaamaan, kun taas vain 2 niistä, joiden retentio oli yli 900 ml, pystyivät virtsaamaan. Kukaan niistä 17 miehestä, joilla virtsaaminen onnistui, ei saanut uutta retentiota 6 kuukauden seuranta-aikana. Tosin 6:lle tehtiin prostatektomia.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa, lumekontrolloidussa tutkimuksessa «McNeill SA, Hargreave TB, Members of the Alfaur Study Group. Alfuzosin once daily facilitates return to voiding in patients in acute urinary retention. J Urol 2004;171:2316-20 »7 selvitettiin alfutsosiinin tehoa potilailla, joille oli kehittynyt akuutti virtsaumpi ensimmäisen kerran. 360 potilasta satunnaistettiin suhteessa 2:1 alfutsosiinihoidolle (10 mg/vrk) tai lumelääkitykselle. Ennen kestokatetrin poistoa potilaat saivat vähintään kaksi annosta lääkettä.

Alfutsoiiniryhmässä virtsaaminen käynnistyi 61,9 %:lla ja lumeryhmässä 47,9 %:lla (p = 0,012). Kuitenkaan pitemmän päälle alfutsosiini ei pysty estämään lumetta tehokkaammin uusiutuvia virtsaretentioita ja leikkaushoitoa «McNeill SA, Hargreave TB, Roehrborn CG ym. Alfuzosin 10 mg once daily in the management of acute urinary retention: results of a double-blind placebo-controlled study. Urology 2005;65:83-9; discussion»8, mutta sen avulla saadaan lisäaikaa operatiivisen hoidon järjestämistä varten.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa «Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of dutasteride, tamsulosin and combination therapy on lower urinary tract symptoms in men with benign prostatic hyperplasia and prostatic enlargement: 2»9, «Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of combination therapy with dutasteride and tamsulosin on clinical outcomes in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia: 4-year results from th»10 selvitettiin tamsulosiinin, dutasteridin tai näiden yhdistelmän tehoa hyperplasiapotilailla, joilla oli ikää yli 50 vuotta, IPSS pisteytys ≥ 12, eturauhasen koko ≥ 30 cm2 ja maksimivirtaama > 5 ja ≤ 15 ml/s. 4 844 miestä satunnaistettiin hoitoon ja 3 195 miestä (66 %) seurattiin 48 kuukauden ajan.

Virtsaretentio kehittyi yhdistelmähoidossa 2,2 %:lla, dutasteridiryhmässä 2,7 %:lla ja tamsulosiiniryhmässä 6,8 %:lla. Ensimmäisen retention tai kirurgian suhteellinen riski pieneni yhdistelmähoidolla 65,8 % verrattuna tamsulosiiniin ja 19,6 % verrattuna dutasteridiin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu 1

Kirjallisuutta

 1. Jacobsen SJ, Jacobson DJ, Girman CJ ym. Natural history of prostatism: risk factors for acute urinary retention. J Urol 1997;158:481-7 «PMID: 9224329»PubMed
 2. McConnell JD, Bruskewitz R, Walsh P ym. The effect of finasteride on the risk of acute urinary retention and the need for surgical treatment among men with benign prostatic hyperplasia. Finasteride Long-Term Efficacy and Safety Study Group. N Engl J Med 1998;338:557-63 «PMID: 9475762»PubMed
 3. Roehrborn CG, McConnell JD, Lieber M ym. Serum prostate-specific antigen concentration is a powerful predictor of acute urinary retention and need for surgery in men with clinical benign prostatic hyperplasia. PLESS Study Group. Urology 1999;53:473-80 «PMID: 10096369»PubMed
 4. McConnell JD, Roehrborn CG, Bautista OM ym. The long-term effect of doxazosin, finasteride, and combination therapy on the clinical progression of benign prostatic hyperplasia. N Engl J Med 2003;349:2387-98 «PMID: 14681504»PubMed
 5. Breum L, Klarskov P, Munck LK ym. Significance of acute urinary retention due to intravesical obstruction. Scand J Urol Nephrol 1982;16:21-4 «PMID: 7089491»PubMed
 6. Taube M, Gajraj H. Trial without catheter following acute retention of urine. Br J Urol 1989;63:180-2 «PMID: 2641206»PubMed
 7. McNeill SA, Hargreave TB, Members of the Alfaur Study Group. Alfuzosin once daily facilitates return to voiding in patients in acute urinary retention. J Urol 2004;171:2316-20 «PMID: 15126812»PubMed
 8. McNeill SA, Hargreave TB, Roehrborn CG ym. Alfuzosin 10 mg once daily in the management of acute urinary retention: results of a double-blind placebo-controlled study. Urology 2005;65:83-9; discussion 89-90 «PMID: 15667868»PubMed
 9. Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of dutasteride, tamsulosin and combination therapy on lower urinary tract symptoms in men with benign prostatic hyperplasia and prostatic enlargement: 2-year results from the CombAT study. J Urol 2008;179:616-21; discussion 621 «PMID: 18082216»PubMed
 10. Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of combination therapy with dutasteride and tamsulosin on clinical outcomes in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia: 4-year results from the CombAT study. Eur Urol 2010;57:123-31 «PMID: 19825505»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko