Tulosta

Moniammatillinen kuntoutus MS-taudissa

Näytönastekatsaukset
5.2.2019
Juhani Ruutiainen

Näytön aste: C

Moniammatillinen kuntoutus saattaa kohentaa MS-tautia sairastavien suorituksia, osallistumista ja elämänlaatua.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Khan F, Turner-Stokes L, Ng L ym. Multidisciplinary rehabilitation for adults with multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2007;(2):CD006036 »1 (päivitetty 2011) haettiin moniammatillista kuntoutusta MS-taudissa koskevia vertailevia tutkimuksia, joissa osallistujat oli satunnaistettu tai jaettu muulla tavoin interventio- ja vertailuryhmiin. Tutkimuksia hyväksyttiin mukaan 10 (9 RCT ja 1 CCT). Tutkimusten menetelmällistä tasoa arvioitiin pisteytyksellä asteikolla 0–34 (paras 34): kahdeksan tutkimusta oli tasoltaan luokassa korkea (18–26 pistettä) ja kaksi luokassa matala (14–15 pistettä).

Yhteensä tutkimuksissa oli 954 MS-potilasta ja 73 omaishoitajaa (40–201 per tutkimus). Tutkimukset erosivat toisistaan muun muassa käytettyjen tulosmittarien ja vertailuryhmän saaman kuntoutuksen osalta. Myös osallistujien sairauteen liittyvässä haitassa oli suurta hajontaa (EDSS 2,0–8,5).

Menetelmällisten eroavaisuuksien vuoksi tutkimusten tuloksia ei voitu yhdistää meta-analyysilla. Vahvaa (strong) näyttöä oli, että laitosmuotoinen moniammatillinen kuntoutus tuottaa lyhytkestoista kohennusta kuntoutujien suorituksissa (activity) ja osallistumisessa (participation). Kohtalaista (moderate) näyttöä oli, että avo- ja laitosmuotoinen moniammatillinen kuntoutus tuottaa kohennusta kuntoutujien virtsarakon hallinnassa suorituksissa ja osallistumisessa ainakin 12 kuukauteen asti. Rajallista (limited) näyttöä oli, että intensiivinen avo- ja kotimuotoinen moniammatillinen kuntoutus vähentää oireita ja suorituksia niin, että osallistuminen ja elämänlaatu kohenevat. Vahvaa näyttöä kuntoutujien osalta ja rajallista näyttöä omaishoitajien osalta saatiin, että säännöllinen moniammatillinen kuntoutus tuottaa pitkäkestoista hyötyä elämänlaadulla mitattuna.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti:Kirjallisuuskatsauksen laatu on arvioitu AMSTAR-kriteerein. Moniammatillisen kuntoutuksen vaikuttavuudesta MS-taudissa kaivataan lisää korkealaatuisia satunnaistettuja vertailututkimuksia sekä avo- että laitosmuotoisen kuntoutuksen osalta.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • MS-tauti 1

Kirjallisuutta

  1. Khan F, Turner-Stokes L, Ng L ym. Multidisciplinary rehabilitation for adults with multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2007;(2):CD006036 «PMID: 17443610»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS MS-tauti
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko