Tulosta

Neuropsykologinen kuntoutus MS-taudissa

Näytönastekatsaukset
5.2.2019
Juhani Ruutiainen

Näytön aste: C

Neuropsykologinen kuntoutus saattaa kohentaa kognitiivista suoritusta ja vähentää kognitiivisia oireita MS-taudissa.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «Rosti-Otajärvi EM, Hämäläinen PI. Neuropsychological rehabilitation for multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2014;2:CD009131 »1 selvitettiin neuropsykologisen kuntoutuksen vaikutusta kognitiivisiin suorituksiin ja henkiseen hyvinvointiin MS-taudissa. Kirjallisuushaut tehtiin 28.5.2013 saakka. Katsaukseen valikoitui PICO-kriteerien mukaisesti 20 kontrolloitua tutkimusta, joissa osallistujat oli satunnaistettu tai jaettu muulla tavoin interventio- ja vertailuryhmiin. Menetelmällisesti tutkimusten taso oli pääsääntöisesti melko heikko. Puutteita oli muun muassa ryhmäjaon salauksessa, osallistujien lukumäärässä (15–240/tutkimus, keskiarvo 58), sokkoutuksessa ja raportoinnissa (keskeyttäneitä 0–57 %/tutkimus, keskiarvo 9 %).

Analyysissä oli mukana 966 MS-tautia sairastavaa ja 20 tervettä kontrollihenkilöä. MS-tautiin liittyvää haittaa kuvaavan EDSS-luvun keskiarvo oli 3,2. Iän keskiarvo oli 44,6 vuotta. Meta-analyysin mukaan kognitiivinen harjoittelu kohensi muistitoimintoja: muistispan (vakioitu keskiero (SMD) 0,54, 95 % luottamusväli 0,20–0,88, p = 0,002), työmuisti (SMD 0,33, 95 % luottamusväli 0,09–0,57, p = 0,006). Kognitiivisen harjoittelun yhdistäminen muihin neuropsykologisen kuntoutuksen menetelmiin paransi tarkkaavaisuutta (SMD 0,15, 95 % luottamusväli 0,01–0,28, P = 0,03), välitöntä verbaalista muistia (SMD 0,31, 95 % luottamusväli 0,08–0,54, P = 0,008) ja viivästettyä muistia (SMD 0,22, 95 % luottamusväli 0,02–0,42, P = 0,03). Kuntoutuksella ei ollut vaikutusta mielialatoimintoihin. Vaikka meta-analyysi ei todentanut muita vaikutuksia, yksittäisesti analysoituna 18/20 tutkimuksessa tulokset olivat ainakin jossain määrin kulloinkin käytetylle interventiolle myönteisiä.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kirjallisuuskatsauksen laatu on arvioitu AMSTAR-kriteerein. Katsauksessa mukana olevien tutkimusten laatu oli pääosin heikko. Puutteita oli muun muassa ryhmäjaon salauksessa, osallistujien lukumäärässä, sokkoutuksessa ja raportoinnissa.

Järjestelmällisessä kirjallisuuskatsauksessa «das Nair R, Martin KJ, Lincoln NB. Memory rehabilitation for people with multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2016;3:CD008754 »2 selvitettiin neuropsykologisen muistin kuntoutuksen vaikutusta muistitoimintoihin, arkipäivän toimintoihin, mielialaan ja elämänlaatuun MS-taudissa. Kirjallisuushaut tehtiin 2.6.2013 saakka. Katsaukseen valittiin 15 kontrolloitua tutkimusta, joissa osallistujat oli satunnaistettu tai jaettu muulla tavoin interventio- ja vertailuryhmiin. Menetelmällisesti tutkimusten taso oli pääosin melko heikko. Puutteita oli muun muassa ryhmäjaon salauksessa, osallistujien lukumäärässä, sokkoutuksessa ja raportoinnissa.

Analyysiin osallistui 989 MS-tautia sairastavaa. Kuntoutuksessa hyödynnettiin erilaisia kuntoutusmenetelmiä, kuten tietokoneohjelmia, muistitekniikoita ja ulkoisia muistin apuvälineitä. Muistiharjoittelu paransi objektiivisesti mitattuja muistisuorituksia välittömästi harjoittelun jälkeen (vakioitu keskiero (SMD) 0,23; 95 % luottamusväli 0,05–0,41) ja seurannassa (SMD 0,26; 95 % luottamusväli 0,03–0,49). Harjoittelu kohensi koettua elämänlaatua välittömästi harjoittelun jälkeen kontrolliryhmään nähden (SMD 0,23; 95 % luottamusväli 0,05–0,41) ja suoriutumista arjessa pitkäaikaisseurannassa (SMD -0,33; 95 % luottamusväli -0,63 – -0,03). Sen sijaan koetuissa muistivaikeuksissa ja mielialassa ei todettu muutoksia välittömästi harjoittelun jälkeen tai pitkäaikaisseurannassa eikä elämänlaadussa seurannassa tai suoriutumista arjessa välittömästi harjoittelun jälkeen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Kirjallisuuskatsauksen laatu on arvioitu AMSTAR-kriteerein.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • MS-tauti 1

Kirjallisuutta

  1. Rosti-Otajärvi EM, Hämäläinen PI. Neuropsychological rehabilitation for multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2014;2:CD009131 «PMID: 24515630»PubMed
  2. das Nair R, Martin KJ, Lincoln NB. Memory rehabilitation for people with multiple sclerosis. Cochrane Database Syst Rev 2016;3:CD008754 «PMID: 27004596»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS MS-tauti
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko