Tulosta

Bupropioni lasten ja nuorten ADHD:n hoidossa

Näytönastekatsaukset
6.11.2016
Maria Sumia

Näytön aste: C

Bupropionilla ei liene tehoa lasten ja nuorten ADHD-oireisiin.

Lin ym. 2016 tekemässä meta-analyysissa «Li Y, Gao J, He S ym. An Evaluation on the Efficacy and Safety of Treatments for Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents: a Comparison of Multiple Treatments. Mol Neurobio»1 arvioitiin ADHD-lääkitysten tehoa ja turvallisuutta. Tietokantahaut tehtiin seuraavista tietokannoista: PubMed, Embase ja CENTRAL (The Cochrane Central Register of Controlled Trials). Hakuun sisällytettiin huhtikuuhun 2016 mennessä julkaistut tutkimukset. Kielirajoitusta ei ollut. Hakustrategiat olivat seuraavat: terveydentila (ADHD ja hyperkineettinen häiriö), väestö, tutkimuksen tyyppi ja lääkitys (atomoksetiini, bupropioni, klonidiini, pitkävaikutteinen guanfasiini, lisdeksamfetamiini ja metyylifenidaatti). Lisäksi valikoitujen artikkeleiden viiteluettelo käytiin läpi. 2 riippumatonta arvioijaa kävi artikkelit erikseen läpi, ja mahdolliset ristiriitaisuudet neuvoteltiin avoimesti. Meta-analyysin sisäänottokriteerejä olivat: tarkka ADHD-diagnostiikka DSM-III:n tai DSM-IV:n mukaan riippuen artikkelin ajankohdasta, tutkimukset oli tehty lapsilla ja nuorilla (4–17-vuotiaat), tutkimukset olivat satunnaistettuja, kontrolloituja kliinisiä tutkimuksia (RCT) ja tutkimuksissa oli käytetty aktiivista lääkitystä, jota oli verrattu toiseen lääkkeeseen tai lumeeseen. Lääkitysten tehoa arvioitiin ADHD-RS:llä (ADHD Rating Scale) ja CRPS:llä (Conners' Parents Rating Scale) lääkehoidon aloitusvaiheessa ja lopussa. Lääkitysten turvallisuutta arvioitiin lääkitysten keskeyttämisellä mistä tahansa syystä, tehon puuttumisen tai haittavaikutusten vuoksi. Meta-analyysiin otettiin mukaan 62 tutkimusta, joissa tutkittavia oli yhteensä 12 930. Suurimmassa osassa tutkimuksista tutkittavaa lääkeainetta verrattiin lumeeseen. Meta-analyysiin otettiin mukaan vain 1 tutkimus «Conners CK, Casat CD, Gualtieri CT ym. Bupropion hydrochloride in attention deficit disorder with hyperactivity. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1996;35:1314-21 »2, jossa bupropionia oli verrattu lumeeseen. Kyseessä on sama tutkimus, joka oli mukana Stuhecin ym. meta-analyysissa «Stuhec M, Munda B, Svab V ym. Comparative efficacy and acceptability of atomoxetine, lisdexamfetamine, bupropion and methylphenidate in treatment of attention deficit hyperactivity disorder in childre»3. Tutkimukseen osallistui 109 iältään 6–12-vuotiasta lasta, joilla oli diagnosoitu ADHD DSM-III-kriteerien mukaan. Tutkimuksen kesto oli 6 viikkoa. Bupropionin annos oli 3–6 mg/kg jaettuna kahteen annokseen päivässä, ja annosta nostettiin tutkimuksen aikana. ADHD-oireiden vähenemistä mitattiin CPRS:llä (Conners' Parents Rating Scale) ja CGI:llä (Clinical Global Impressions-Severity Scale).

Li ym. «Li Y, Gao J, He S ym. An Evaluation on the Efficacy and Safety of Treatments for Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents: a Comparison of Multiple Treatments. Mol Neurobio»1 tekivät sekä tavanomaisen suoran meta-analyysin että verkosto-meta-analyysin. Suorassa meta-analyysissa verrattiin lääkkeen tehoa lumeeseen laskemalla painotettu keskiarvojen ero (WMD) ja lääkkeen turvallisuutta verrattiin lumeeseen laskemalla vetosuhde (OR). Bupropioni ei ollut tehokas ADHD-oireiden vähentämisessä CPRS:lla mitattuna verrattuna lumeeseen (WMD -0,13, 95 % luottamusväli -0,52–0,27). Pienen otoskoon vuoksi turvallisuutta ei voitu arvioida suoralla meta-analyysilla. Verkosto-meta-analyysissa bupropioni ei osoittautunut tehokkaaksi verrattuna lumeeseen ADHD-oireiden vähentämisessä CRPS:lla mitattuna (MD -0,9, 95 % luottamusväli −7,1–5,2). Bupropioni keskeytettiin useammin kuin lume (OR 0,05, 95 % luottamusväli 0,0012–0,74), ja ero oli suurin haittavaikutuksista johtuvissa keskeytyksissä. Bupropionin käyttöön on liitetty lisääntynyt kouristusten riski. Meta-analyysin tekijät toteavat, että verrattuna muihin meta-analyysissa arvioituihin ADHD-lääkkeisiin bupropionilääkitykseen voi liittyä useammin haittavaikutuksia, eikä sillä ollut todettavissa tehoa ADHD:n hoidossa lapsilla ja nuorilla. Tämän vuoksi meta-analyysin tekijät eivät suosittele bupropionin käyttöä ADHD:n hoidossa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Kelvollisia bupropionitutkimuksia on tehty vain vähän, ja meta-analyysissä mukana ollut tutkimus oli lyhytkestoinen. Lisäksi kyseessä on sama tutkimus, jota on arvioitu myös Stuhecin ym. meta-analyysissa «Stuhec M, Munda B, Svab V ym. Comparative efficacy and acceptability of atomoxetine, lisdexamfetamine, bupropion and methylphenidate in treatment of attention deficit hyperactivity disorder in childre»3. Tietoa bupropionin haittavaikutuksista etsittiin muistakin lähteistä.

Stuhecin ym. tekemässä meta-analyysissa «Stuhec M, Munda B, Svab V ym. Comparative efficacy and acceptability of atomoxetine, lisdexamfetamine, bupropion and methylphenidate in treatment of attention deficit hyperactivity disorder in childre»3 arvioitiin bupropionin, atomoksetiinin, metyylifenidaatin ja lisdeksamfetamiinin tehoa ja siedettävyyttä ADHD:n hoidossa lapsilla ja nuorilla verrattuna lumeeseen. Systemaattiset tietokantahaut tehtiin Pubmedista ja MEDLINE:sta ajalla 1975 – huhtikuu 2014 ja ClinicalTrials.gov-tietokannasta ajalla 1981 – huhtikuu 2014. Vain kaksoissokkoutetut, satunnaistetut, lumekontrolloidut tutkimukset kelpuutettiin mukaan meta-analyysiin. Tutkimuksen kielelle ei asetettu rajoituksia. Mukaan otettiin tutkimukset, joiden kesto oli vähintään 2 viikosta enintään 3 kuukauteen ja joissa tutkittavat olivat alle 18-vuotiaita. 2 arvioijaa arvioivat kaikki identifioidut artikkelit. Meta-analyysiin kelpuutettiin 27 artikkelia, joista yhdessä oli kuvattuna 2 tutkimusta eli artikkeleiden lopullinen määrä oli 28. Tutkittavia meta-analyysissä oli yhteensä 4 699 (4–15 vuotiaita). Vain 2 meta-analyysiin mukaan otetussa tutkimuksessa «Conners CK, Casat CD, Gualtieri CT ym. Bupropion hydrochloride in attention deficit disorder with hyperactivity. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1996;35:1314-21 »2, «Clay TH, Gualtieri CT, Evans RW ym. Clinical and neuropsychological effects of the novel antidepressant bupropion. Psychopharmacol Bull 1988;24:143-8 »4 tutkittavana lääkkeenä oli bupropioni. Clayn ym. tutkimuksessa «Clay TH, Gualtieri CT, Evans RW ym. Clinical and neuropsychological effects of the novel antidepressant bupropion. Psychopharmacol Bull 1988;24:143-8 »4 tutkittavia oli yhteensä 28 henkilöä, ja tutkimuksen kesto oli 5 viikkoa. Keskimääräinen bupropioniannos oli kerran päivässä 5,3 mg/kg/vrk. Connersin ym. tutkimuksessa «Conners CK, Casat CD, Gualtieri CT ym. Bupropion hydrochloride in attention deficit disorder with hyperactivity. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1996;35:1314-21 »2 tutkittavina oli 109 henkilöä, ja tutkimuksen kesto oli 6 viikkoa. Lääkeannos oli 3–6 mg/kg jaettuna kahteen annokseen päivässä, ja annosta nostettiin tutkimuksen aikana. Kummassakin tutkimuksessa DSM-III:n kriteerien mukaisten ADHD-oireiden vähenemistä mitattiin CPRS:llä (Conners' Parents Rating Scale) ja CGI:llä (Clinical Global Impressions). Meta-analyysissa lääkkeen tehoa verrattiin lumeeseen laskemalla vakioitu keskiarvojen ero (SMD). Lääkkeen hyväksyttävyyttä (hoidon keskeyttämiset) verrattuna lumeeseen arvioitiin vetosuhteella (OR). Bupropionin teho verrattuna lumeeseen ADHD-oireiden vähentämisessä jäi pieneksi (SMD -0,32, 95 % luottamusväli -0,69–0,05). Bupropionin hyväksyttävyys ei eronnut tilastollisesti merkittävästi lumeesta (OR 1,64, 95 % luottamusväli 0,5–5,43). Meta-analyysin tekijät suosittelivat tehtäväksi uusia tutkimuksia bupropionin käytöstä lasten ja nuorten ADHD:n hoidossa.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentti: Lapsia ja nuoria koskevia tutkimuksia oli vain kaksi. Tutkimusryhmät olivat pieniä, ja tutkimukset olivat lyhytkestoisia. Vakavien haittavaikutusten riskiä ei voitu sulkea pois.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö) 1

Kirjallisuutta

  1. Li Y, Gao J, He S ym. An Evaluation on the Efficacy and Safety of Treatments for Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Children and Adolescents: a Comparison of Multiple Treatments. Mol Neurobiol 2016 «PMID: 27738872»PubMed
  2. Conners CK, Casat CD, Gualtieri CT ym. Bupropion hydrochloride in attention deficit disorder with hyperactivity. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 1996;35:1314-21 «PMID: 8885585»PubMed
  3. Stuhec M, Munda B, Svab V ym. Comparative efficacy and acceptability of atomoxetine, lisdexamfetamine, bupropion and methylphenidate in treatment of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents: a meta-analysis with focus on bupropion. J Affect Disord 2015;178:149-59 «PMID: 25813457»PubMed
  4. Clay TH, Gualtieri CT, Evans RW ym. Clinical and neuropsychological effects of the novel antidepressant bupropion. Psychopharmacol Bull 1988;24:143-8 «PMID: 3133717»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko