Tulosta

Suuriannoksinen atorvastatiinihoito potilailla, joilla on ollut aiempi AVH

Näytönastekatsaukset
18.12.2017
Timo Strandberg

Näytön aste: B

Suuriannoksinen atorvastatiinihoito ilmeisesti vähentää uusia aivoinfarkteja potilailla, joilla jo on aivoverenkiertohäiriö muttei sepelvaltimosairautta.

Satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessa (SPARCL, The Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels) «Amarenco P, Bogousslavsky J, Callahan A 3rd ym. High-dose atorvastatin after stroke or transient ischemic attack. N Engl J Med 2006;355:549-59 »1 seurattiin 4 731 potilasta (keskimäärin 63-vuotiaita, 60 % miehiä), joilla oli ollut oireinen aivoverenkiertohäiriö 1–6 kuukautta aiemmin. Lähtövaiheessa heidän LDL-kolesterolitasonsa oli 2,6–4,9 mmol/l eikä kenelläkään ollut sepelvaltimotautia. Potilaat satunnaistettiin saamaan joko suuriannoksista atorvastatiinia (80 mg/vrk, n = 2 365) tai lumetta (n = 2 366). Mukana oli myös 385 suomalaista potilasta. Tutkimuksen aikana atorvastatiiniryhmän keskimääräinen LDL-kolesterolitaso oli 1,9 mmol/l ja lumeryhmän 3,3 mmol/l.

Keskimäärin 4,9 vuoden aikana 265 potilasta atorvastatiiniryhmässä ja 311 potilasta lumeryhmässä sai uuden aivohalvauksen (16 % vähenemä, riskisuhde 0,84; 95 % luottamusväli 0,71–0,99, p = 0,03). Viiden vuoden NNT-luku oli 45. Aivohalvausten väheneminen johtui aivoinfarktien vähenemisestä (218 vs 274). Aivoverenvuotoja oli atorvastatiiniryhmässä 55 ja lumeryhmässä 33 (kuolemaan johtaneita aivoverenvuotoja 17 ja 18). Kaikkien merkittävien valtimotautitapahtumien riski pieneni atorvastatiiniryhmässä merkitsevästi (20 %; riskisuhde 0,80; luottamusväli 0,69–0,92, NNT = 29) mukaan lukien sydäninfarktit. Kokonaiskuolleisuudessa tai vakavien haittavaikutusten määrässä ei ollut merkitsevää eroa ryhmien välillä tutkimuksen aikana. Tutkimuksen aikana myös alkuperäisessä lumeryhmässä 25 % sai statiinihoitoa.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Dyslipidemiat 1

Kommentti: Valtimotautien ja myös aivoinfarktien vähentyminen sopii muuhun statiinihoidosta saatuun näyttöön ja laajentaa sen koskemaan myös aivovaltimotautipotilaita, joilla ei ole samanaikaista sepelvaltimotautia. Tulos saatiin suuriannoksisella atorvastatiinihoidolla, jolla keskimääräinen LDL-kolesterolitaso pieneni selvästi alle nykyisen suuren riskin potilaita koskevan suosituksen (eli tason < 2,5 mmol/l).

Kirjallisuutta

  1. Amarenco P, Bogousslavsky J, Callahan A 3rd ym. High-dose atorvastatin after stroke or transient ischemic attack. N Engl J Med 2006;355:549-59 «PMID: 16899775»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Dyslipidemiat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko