Tulosta

Dyspepsia leikkausindikaationa

Näytönastekatsaukset
1.11.2012
alkuperäinen kirjoittaja: Tom Scheinin; tarkastettu 10.4.2019

Näytön aste: C

Sappikivipotilaan leikkausaiheeksi ei riittäne dyspepsia.

Mertens ym. «Mertens MC, Roukema JA, Scholtes VP ym. Risk assessment in cholelithiasis: is cholecystectomy always to be preferred? J Gastrointest Surg 2010;14:1271-9 »1 selvittivät prospektiivisesti riskitekijöitä huonolle sappileikkaustulokselle. 172 perättäistä elektiivistä sappileikattua potilasta täyttivät kyselylomakkeet ennen leikkausta ja 6 kuukautta sen jälkeen. Potilaat, joilla oli ennen leikkausta ollut ainoastaan sappityyppisiä oireita, olivat useimmin oireettomia (62,5 %). Huonoin leikkaustulos oli niillä, joilla oli ollut ainoastaan dyspepsia oireena ennen leikkausta. Tällä potilasryhmällä oireet jatkuivat 63,5 %:lla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Bates ym. «Bates T, Ebbs SR, Harrison M ym. Influence of cholecystectomy on symptoms. Br J Surg 1991;78:964-7 »2 leikkasivat 292 perättäistä sappipotilasta 4 vuoden aikana. 18 potilasta kuoli seuranta-aikana, mutta loput 274 täyttivät kyselylomakkeet 1 ja 2 vuotta leikkauksen jälkeen. Verrokkeina oli sukupuoli- ja ikäjakaumalta vastaava ryhmä. Dyspepsiaan liittyvät ilmavaivat (flatulent dyspepsia) olivat merkittävästi yleisempiä sappipotilailla ennen leikkausta kuin verrokeilla, mutta nämä oireet vähenivät merkittävästi (verrokkien tasolle) leikkauksen jälkeen. Vuosi leikkauksen jälkeen 34 %:lla leikatuista oli edelleen vatsakipuja. Preoperatiiviset ilmavaivat ja pitkään kestäneet kipuoireet ennen leikkausta altistivat tyytymättömyydelle leikkaustulokseen.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Ros ja Zambon «Ros E, Zambon D. Postcholecystectomy symptoms. A prospective study of gall stone patients before and two years after surgery. Gut 1987;28:1500-4 »3 tutkivat 124 sappileikattua potilasta ennen leikkausta ja 2 vuotta leikkauksen jälkeen. Leikkausaiheina oli sappikipu (n = 65), sappikivitaudin aiemmat komplikaatiot (n = 52) ja dyspepsia (n = 7). Seuranta-ajan jälkeen 93 potilasta vastasi kyselyyn. 53 % oli oireettomia, lopuilla potilaista oli dyspepsiaa (flatulent dyspepsia), lievää (dull) vatsakipua tai ripulia. 22/46 potilaasta, joilla oli dyspepsiaa ennen leikkausta, vaiva jatkui tai uusi.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Lorusso ym. «Lorusso D, Porcelli P, Pezzolla F ym. Persistent dyspepsia after laparoscopic cholecystectomy. The influence of psychological factors. Scand J Gastroenterol 2003;38:653-8 »4 tutkivat psykologisten tekijöiden vaikutusta sappileikkauksen jälkeiseen tulokseen 52 perättäisellä sappileikatulla potilaalla, joilla oli myös dyspepsia. Vuosi leikkauksen jälkeen potilaat jaettiin oirekuvan arviointilomakkeiden perusteella parantuneisiin ja ei-parantuneisiin. 40 %:lla (21/52) oireet eivät parantuneet. Ryhmien vertailussa ei todettu eroja sukupuolen, iän, koulutuksen tai oireiden keston suhteen. Ei-parantuneilla oli ennen leikkausta enemmän psyykkisiä ja dyspeptisiä oireita kuin parantuneilla.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Ylävatsavaivat ja refluksioireet 1

Kirjallisuutta

 1. Mertens MC, Roukema JA, Scholtes VP ym. Risk assessment in cholelithiasis: is cholecystectomy always to be preferred? J Gastrointest Surg 2010;14:1271-9 «PMID: 20502977»PubMed
 2. Bates T, Ebbs SR, Harrison M ym. Influence of cholecystectomy on symptoms. Br J Surg 1991;78:964-7 «PMID: 1913118»PubMed
 3. Ros E, Zambon D. Postcholecystectomy symptoms. A prospective study of gall stone patients before and two years after surgery. Gut 1987;28:1500-4 «PMID: 3428678»PubMed
 4. Lorusso D, Porcelli P, Pezzolla F ym. Persistent dyspepsia after laparoscopic cholecystectomy. The influence of psychological factors. Scand J Gastroenterol 2003;38:653-8 «PMID: 12825875»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Ylävatsavaivat ja refluksioireet
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko