Tulosta

Purentateho

Näytönastekatsaukset
14.1.2013
Panu Rantonen

Näytön aste: C

Purentateho saattaa lyhentyneessä hammaskaaressa vähentyä.

Aras ym. tapaus-verrokkitutkimuksessa «Aras K, Hasanreisoglu U, Shinogaya T. Masticatory performance, maximum occlusal force, and occlusal contact area in patients with bilaterally missing molars and distal extension removable partial dent»1 (2009) tarkasteltiin purentatehoa, maksimaalista purentavoimaa ja purentapinta-alaa potilailla, joilta puuttuivat molemminpuolisesti molaarit. Tutkimuksessa vertailtiin kahta ryhmää: toisessa ryhmässä (SDA) potilailla oli lyhentynyt hammaskaari (n = 10), toiselle ryhmälle (RPD) tehtiin alaleuan irtoproteesi korvaamaan molaareja (n = 10). Kontrolliryhmällä (CD) oli täysi hampaisto (n = 10).

Purentateho mitattiin pureskelemalla standardoitua testiruokaa, ja purentavoimat ja purentapinta-ala mitattiin purentafilmeillä. Purentatehossa ei havaittu tilastollisesti merkittävää eroa ryhmien välillä. SDA-ryhmässä oli kuitenkin tilastollisesti merkitsevästi pienemmät purentapinta-alat ja purentavoimat kuin RPD- ja CD-ryhmillä (p < 0,05).

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Witterin ym. «Witter DJ, Cramwinckel AB, van Rossum GM ym. Shortened dental arches and masticatory ability. J Dent 1990;18:185-9 »2 (1990) katsausartikkelissa käsiteltiin lyhentyneitä hammaskaaria ja purentakykyä. Artikkelissa tarkasteltiin tutkimuksia, jotka käsittelivät purentatehoa, subjektiivista purentakykyä ja ravinnonsaantia.

Purentatehon havaittiin huonontuvan lyhentyneessä hammaskaaressa. Purentatehon ja purentapinta-alan välinen yhteys arvioitiin lineaariseksi. Subjektiivinen purentakyky arvioitiin kuitenkin riittäväksi, kun hampaita oli 20 tai enemmän. Ravinnonsaantiin lyhentyneellä hammaskaarella oli vaikutusta vain tapauksissa, joissa hammaskaari on erittäin voimakkaasti lyhentynyt.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Al-Alin ym. «al-Ali F, Heath MR, Wright PS. Chewing performance and occlusal contact area with the shortened dental arch. Eur J Prosthodont Restor Dent 1998;6:127-32 »3 (1998) tapaus-verrokkitutkimuksessa tutkittiin takahampaiden puuttumisen vaikutusta pureskeluun. Tutkimuksessa arvioitiin purentatehoa ja purentapinta-alaa 10 hampaattomalta henkilöltä, joille oli implanttien varaan tehty peittoproteesi. Peittoproteesista irrotettiin hampaita, ja tutkittiin neljää erilaista ryhmää: täysi hammaskaari (CDA), lyhentynyt hammaskaari (SDA), voimakkaasti lyhentynyt hammaskaari (EDA) ja aukkoinen hammaskaari (BDA). Purentateho mitattiin pureskelemalla manteleita.

Tuloksena oli, että sekä purentateho että purentapinta-ala olivat tilastollisesti merkittävästi alentuneet hammaskaarien lyhentyessä.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Lyhentyneen hammaskaaren hoito 1

Kommentti

Tutkimusten valossa lyhentyneen hammaskaaren yhteys alentuneeseen purentatehoon vaikuttaa aika selvältä. Al-Alin «al-Ali F, Heath MR, Wright PS. Chewing performance and occlusal contact area with the shortened dental arch. Eur J Prosthodont Restor Dent 1998;6:127-32 »3 tutkimuksen vahvuus on se, että eroja hammaskaarien välillä vertaillaan samoilla henkilöillä, jolloin henkilöiden väliset erot eivät vaikuta tuloksiin. Toisaalta taas tutkimusryhmä oli varsin pieni.

Kirjallisuutta

  1. Aras K, Hasanreisoglu U, Shinogaya T. Masticatory performance, maximum occlusal force, and occlusal contact area in patients with bilaterally missing molars and distal extension removable partial dentures. Int J Prosthodont 2009;22:204-9 «PMID: 19418870»PubMed
  2. Witter DJ, Cramwinckel AB, van Rossum GM ym. Shortened dental arches and masticatory ability. J Dent 1990;18:185-9 «PMID: 2212200»PubMed
  3. al-Ali F, Heath MR, Wright PS. Chewing performance and occlusal contact area with the shortened dental arch. Eur J Prosthodont Restor Dent 1998;6:127-32 «PMID: 10218018»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Lyhentyneen hammaskaaren hoito
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko