Tulosta

Lyhentyneen hammaskaaren proteettinen hoito; suunnitteluun vaikuttavat ammattihenkilön asenteet

Näytönastekatsaukset
18.12.2012
Marjatta Jokela

Näytön aste: C

Lyhentyneen hammaskaaren hoitoperiaate (SDA-konsepti) lienee tunnettu ja hyväksytty hammaslääkärien keskuudessa.

Tutkimuksessa «Korduner EK, Söderfeldt B, Kronström M ym. Attitudes toward the shortened dental arch concept among Swedish general dental practitioners. Int J Prosthodont 2006;19:171-6 »1 lähetettiin kysely 189 hammaslääkärille Ruotsissa. 102 hammaslääkäriä vastasi kyselyyn.

Kysymykset oli jaettu neljään osaan:

 • 1) Lyhentyneen hammaskaaren hoidossa huomioitavat tekijät
 • 2) Asenteet SDA:n etuja ja riskejä kohtaan
 • 3) Asenteet erilaisia SDA-väittämiä kohtaan
 • 4) Vastaajan ikä, sukupuoli, koulutuspaikka ja kliiniset työvuodet

Yhteenvetona voidaan sanoa, että asenteet SDA:ta kohtaan olivat myönteiset. Lyhentyneen hammaskaaren riskejä (huonontunut pureskeluteho, parodontiitti, hampaiden kuluminen, purennan madaltuminen, leukaniveloireet jne.) ei pidetty merkittävinä.

Yksityispraktikot näyttivät suosivan enemmän molaarien korvaamista kuin terveyskeskushammaslääkärit. Naishammaslääkärit olivat varovaisempia riskejä kohtaan kuin miehet, mutta tämä saattoi johtua kokeneisuudesta proteettisten hoitojen suhteen.

Implanttihoitojen yleistyminen on muuttanut asenteita puuttuvien hampaiden korvaamisen suhteen. Tutkimusten mukaan irrotettavalla proteesilla ei saavuteta purentaelimen toimivuuden paranemista ja mukavuuden lisääntymistä, miltei päinvastoin.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kyselytutkimuksen «Allen PF, Witter DJ, Wilson NH. A survey of the attitudes of members of the European Prosthodontic Association towards the shortened dental arch concept. Eur J Prosthodont Restor Dent 1998;6:165-9 »2 tarkoituksena oli selvittää EPA:n (European Prosthodontic Association) jäsenien asennetta SDA:ta kohtaan. Kysely lähetettiin 442:lle EPA:n jäsenelle ja siihen vastasi 177 hammaslääkäriä. Tutkimuksessa kysyttiin hammaslääkäreiden mielipidettä siitä, riittäisikö SDA riittävään purentafunktioon, ja mikä oli vastaajan kokemus SDA:n vaikutuksesta TMD-oireisiin.

169:stä vastaajasta 92 % vastasi purentatehon riittävän lyhentyneessä hammaskaaressa. 12 % vastasi TMD-oireita ilmenevän lyhentyneessä hammaskaaressa. 42 % vastaajista piti tarpeellisena proteettista hoitoa lyhentyneessä hammaskaaressa joillekin potilaille.

Tutkimus tukee käsitystä siitä, että SDA-konsepti on käyttökelpoinen tarkoin valituille keski-ikäisille ja ikäihmisille.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Lyhentyneen hammaskaaren hoito 1

Kirjallisuutta

 1. Korduner EK, Söderfeldt B, Kronström M ym. Attitudes toward the shortened dental arch concept among Swedish general dental practitioners. Int J Prosthodont 2006;19:171-6 «PMID: 16602366»PubMed
 2. Allen PF, Witter DJ, Wilson NH. A survey of the attitudes of members of the European Prosthodontic Association towards the shortened dental arch concept. Eur J Prosthodont Restor Dent 1998;6:165-9 «PMID: 10596618»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Lyhentyneen hammaskaaren hoito
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko