Tulosta

Paikallisesti annostellun asikloviirin ja pensikloviirin tehokkuus huuliherpeksen hoidossa

Näytönastekatsaukset
30.3.2016
Outi Salminen

Näytön aste: C

Paikallinen asikloviiri saattaa lyhentää herpesleesion paranemisaikaa heti annosteltuna, mutta ei lyhennä kivun kestoa, kun taas pensikloviiri saattaa lyhentää molempia.

Vuonna 2009 julkaistussa systemaattisessa katsauksessa «Worrall G. Herpes labialis. BMJ Clin Evid 2009;2009 »1 selvitettiin huuliherpeksen (herpes simplex virus, HSV) hoitoon käytettävän antiviraalisten lääkeaineiden tehoa ja turvallisuutta. Katsaukseen haettiin MEDLINESta, EMBASEsta ja Cochrane-tietokannoista julkaistut satunnaistetut kontrolloidut huuliherpeksen hoitoa käsittelevät tutkimukset, joissa vertailtiin paikallisia antiviraalisia yhdisteitä lumelääkkeeseen. Analyysissä valittiin tulosmuuttujiksi oireiden parantuminen (oireiden vakavuus ja kesto), paranemisaika, herpesleesioiden uusiutuminen, elämänlaatu ja haittavaikutukset.

Paikallisesti annosteltu asikloviiri ei vähentänyt kivun kestoa, mutta lyhensi jossain määrin paranemisaikaa (noin 1 vrk) toistuvissa huuliherpesinfektioissa. (6 RCT-tutkimusta, joissa lumeeseen verrattuna merkitsevä ero (n = 30–360) ja 3 RCT-tutkimusta, jossa eroa lumeryhmään ei ollut (n = 45–208). Tutkimukset olivat heterogeenisiä, joten niitä ei voitu yhdistää.)

Paikallisesti annosteltu pensikloviiri vähensi kivun kestoa (noin 0,5 vrk; 1 RCT-tutkimus, jossa lumeeseen verrattuna merkitsevä ero) ja lyhensi paranemisaikaa (noin 1 vrk; 2 RCT-tutkimusta, jossa lumeeseen verrattuna merkitsevä ero).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

  • Itselääkitys 1

Kommentit

Näyttö, joka oli heikkoa tai vähäistä, koostui yksittäisistä satunnaistetuisti kontrolloiduista tutkimuksista, joiden tuloksia ei heterogeenisyyden vuoksi voitu yhdistää.

Kirjallisuutta

  1. Worrall G. Herpes labialis. BMJ Clin Evid 2009;2009 «PMID: 21726482»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Itselääkitys
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko