Tulosta

Bupropioni ADHD:n hoidossa aikuisilla

Näytönastekatsaukset
25.1.2017
Sami Leppämäki

Näytön aste: C

Bupropioni saattaa vähentää ADHD:n oireita aikuisilla enemmän kuin lumelääke lyhytaikaisessa, alle 3 kuukauden kestoisessa hoidossa.

Bupropioni on selektiivinen noradrenaliinin ja dopamiinin takaisinoton estäjä, jolla on Suomessa käyttöaiheena vakavan masennustilan ja nikotiiniriippuvuuden hoito. Sen enimmäisannos on 300 mg/vrk, koska pääasiassa tätä isompiin annoksiin on liittynyt kohonnut kouristusriski.

Bupropionin tehosta aikuisten ADHD:n hoidossa on julkaistu 2 meta-analyysia/järjestelmällistä kirjallisuuskatsausta «Maneeton N, Maneeton B, Srisurapanont M ym. Bupropion for adults with attention-deficit hyperactivity disorder: meta-analysis of randomized, placebo-controlled trials. Psychiatry Clin Neurosci 2011;65»1, «Verbeeck W, Tuinier S, Bekkering GE. Antidepressants in the treatment of adult attention-deficit hyperactivity disorder: a systematic review. Adv Ther 2009;26:170-84 »2, joissa molemmissa arvioinnin kohteena ovat samat 5 satunnaistettua, lumekontrolloitua tutkimusta «Kuperman S, Perry PJ, Gaffney GR ym. Bupropion SR vs. methylphenidate vs. placebo for attention deficit hyperactivity disorder in adults. Ann Clin Psychiatry 2001;13:129-34 »3, «Wilens TE, Spencer TJ, Biederman J ym. A controlled clinical trial of bupropion for attention deficit hyperactivity disorder in adults. Am J Psychiatry 2001;158:282-8 »4, «Reimherr FW, Hedges DW, Strong RE ym. Bupropion SR in adults with ADHD: a short-term, placebo-controlled trial. Neuropsychiatr Dis Treat 2005;1:245-51 »5, «Wilens TE, Haight BR, Horrigan JP ym. Bupropion XL in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: a randomized, placebo-controlled study. Biol Psychiatry 2005;57:793-801 »6, «Levin FR, Evans SM, Brooks DJ ym. Treatment of methadone-maintained patients with adult ADHD: double-blind comparison of methylphenidate, bupropion and placebo. Drug Alcohol Depend 2006;81:137-48 »7. Katsausten tulokset ovat samansuuntaisia. Meta-analyysien jälkeen on julkaistu 1 heikkolaatuinen tutkimus «Hamedi M, Mohammdi M, Ghaleiha A ym. Bupropion in adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: a randomized, double-blind study. Acta Med Iran 2014;52:675-80 »8, joka ei vaikuta näytönasteeseen.

Maneeton ym. (2011) katsausta «Maneeton N, Maneeton B, Srisurapanont M ym. Bupropion for adults with attention-deficit hyperactivity disorder: meta-analysis of randomized, placebo-controlled trials. Psychiatry Clin Neurosci 2011;65»1 varten artikkelit etsittiin lokakuussa 2010 seuraavista tietokannoista: MEDLINE, EMBASE, CINHL, PsycINFO ja Cochrane-tutkimusrekisteri. Kielirajoitusta ei ollut. Hankittujen artikkeleiden viitteet käytiin läpi, mutta julkaisemattomia tuloksia ei aktiivisesti etsitty.

Tutkimuskysymykset oli selkeästi rajattu ja ne olivat kliinisesti merkittäviä: bupropionin teho ja siedettävyys. Tehon mittareina käytettiin vasteen saaneiden osuutta ja käytetyn oireasteikon keskimääräistä muutosta. Valittujen tutkimusten laatua ja mahdollisia harhatekijöitä arvioi 2 kirjoittajista, riippumattomasti toisistaan. Erillisiä tutkimuksia löytyi 212, joista 5 «Kuperman S, Perry PJ, Gaffney GR ym. Bupropion SR vs. methylphenidate vs. placebo for attention deficit hyperactivity disorder in adults. Ann Clin Psychiatry 2001;13:129-34 »3, «Wilens TE, Spencer TJ, Biederman J ym. A controlled clinical trial of bupropion for attention deficit hyperactivity disorder in adults. Am J Psychiatry 2001;158:282-8 »4, «Reimherr FW, Hedges DW, Strong RE ym. Bupropion SR in adults with ADHD: a short-term, placebo-controlled trial. Neuropsychiatr Dis Treat 2005;1:245-51 »5, «Wilens TE, Haight BR, Horrigan JP ym. Bupropion XL in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: a randomized, placebo-controlled study. Biol Psychiatry 2005;57:793-801 »6, «Levin FR, Evans SM, Brooks DJ ym. Treatment of methadone-maintained patients with adult ADHD: double-blind comparison of methylphenidate, bupropion and placebo. Drug Alcohol Depend 2006;81:137-48 »7 sisällytettiin katsaukseen. Tutkimusten kesto oli 6–12 viikkoa, ja niissä oli mukana yhteensä 349 henkilöä, joista 175 bupropioniryhmissä (keski-ikä 35,5 vuotta, keskihajonta 11,0 vuotta). 3 tutkimuksessa ei sallittu ADHD:n lisäksi psykiatrisia samanaikaissairauksia, 1 tutkimuksessa puolella tutkittavista oli ollut jokin psykiatrinen samanaikaissairaus viimeisen kuukauden aikana ja 1 tutkimukseen hyväksyttiin mukaan myös potilaita, joilla oli opioidiriippuvuus tai muu päihdehäiriö. 3 tutkimuksessa bupropionin maksimiannos oli 400 mg, 1 tutkimuksessa 350 mg ja 1 tutkimuksessa 300 mg. Tutkimuksissa käytettiin 3 eri asteikkoa ADHD-oireiden arvioinnissa.

Kummassakaan käytetyssä tehomittarissa ei todettu merkittävää heterogeenisyyttä. Vasteosuus bupropioniryhmässä oli merkitsevästi suurempi kuin lumeryhmässä (suhteellinen riski RR 1,67, 95 % luottamusväli 1,23–2,26). Oireasteikon (ADHD-RS) keskimääräinen muutos oli myös suurempi bupropioniryhmässä – vakioitu keskiarvojen ero 5,08, 95 % luottamusväli 3,13–7,03. Hoitovasteen perusteella laskettu NNT (95 % luottamusväli) oli 4,6 (3,1–8,8). Tutkimuksen joko haittavaikutuksen tai muusta syystä keskeyttäneiden osuudessa ei ollut merkittävää eroa lumelääkkeen ja bupropionin välillä.

  • Katsauksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: Vain 1 tutkimuksessa bupropionin maksimiannos oli 300 mg/vrk, mikä on Suomessa lääkkeen myyntiluvan mukainen maksimiannos. Tämä rajoittaa tutkimustulosten sovellettavuutta suomalaisten potilaiden hoidossa.

Verbeeck ym. systemaattisessa katsauksessa «Verbeeck W, Tuinier S, Bekkering GE. Antidepressants in the treatment of adult attention-deficit hyperactivity disorder: a systematic review. Adv Ther 2009;26:170-84 »2 arvioitiin antidepressiivisten lääkkeiden tehoa aikuisten ADHD:n hoidossa. Artikkelihaku tehtiin elokuussa 2008 tietokannoista Cochrane Library, Pubmed ja PsycINFO käyttäen seuraavia hakutermejä: antidepressants, lithium, attention deficit disorder with hyperactivity, attention deficit disorder, ADHD. Mukaan hyväksyttiin vain aikuisia käsittelevät, englanninkieliset tutkimukset, joissa verrattiin masennuslääkkeiden tai litiumin tehoa lumelääkkeeseen aikuisten ADHD:n hoidossa.

Katsaukseen mukaan otetuista satunnaistetuista vertailevista tutkimuksista arvioitiin tutkimusasetelmaa, tutkittavien ominaisuuksia, poissulkukriteereitä, intervention luonnetta ja kestoa, seulottujen ja tutkimuksesta pois jääneiden potilaiden määrää, diagnostista menetelmää, tuloksen arviointitapaa ja varsinaista tulosta kunkin muuttujan osalta. Tutkimusten laatua arvioitiin satunnaistamisen ja kaksoissokkoutuksen lisäksi sen perusteella, analysoitiinko potilaat siinä ryhmässä, johon heidät oli satunnaistettu (eli oliko käytetty intention-to-treat-analyysia).

Mukaan valittiin 8 tutkimusta, joista 5:ssä «Kuperman S, Perry PJ, Gaffney GR ym. Bupropion SR vs. methylphenidate vs. placebo for attention deficit hyperactivity disorder in adults. Ann Clin Psychiatry 2001;13:129-34 »3, «Wilens TE, Spencer TJ, Biederman J ym. A controlled clinical trial of bupropion for attention deficit hyperactivity disorder in adults. Am J Psychiatry 2001;158:282-8 »4, «Reimherr FW, Hedges DW, Strong RE ym. Bupropion SR in adults with ADHD: a short-term, placebo-controlled trial. Neuropsychiatr Dis Treat 2005;1:245-51 »5, «Wilens TE, Haight BR, Horrigan JP ym. Bupropion XL in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: a randomized, placebo-controlled study. Biol Psychiatry 2005;57:793-801 »6, «Levin FR, Evans SM, Brooks DJ ym. Treatment of methadone-maintained patients with adult ADHD: double-blind comparison of methylphenidate, bupropion and placebo. Drug Alcohol Depend 2006;81:137-48 »7 tutkimuslääkkeenä oli bupropioni. Muissa tutkimuslääkkeenä oli joko litium, paroksetiini tai desipramiini.

Bupropionitutkimuksista tehtiin (satunnaisvaikutus) meta-analyysi perustuen kaikissa arvioiduissa tutkimuksissa käytettyyn CGI-I-asteikkoon (Clinical global impression-improvement, kliinisen kokonaisvaikutelman paranema). Vetosuhteeksi kliinisen vaikutelman paranemiselle saatiin 2,42 (95 % luottamusväli 1,09–5,36). Tässä yhteydessä nostettiin esiin kaikissa tutkimuksissa olleet suuret luottamusvälit, joiden arveltiin johtuvan pienistä potilasmääristä ja mahdollisesti tutkimusten kliinisestä heterogeenisyydestä. Jälkimmäistä ei kuitenkaan millään tavalla arvioitu.

Bupropioniryhmässä hoidon keskeyttäminen haittavaikutusten vuoksi oli yhtä yleistä kuin lumelääkeryhmässä. Vakavien haittavaikutusten mahdollisuutta ei voida sulkea pois.

Kirjallisuutta

  1. Maneeton N, Maneeton B, Srisurapanont M ym. Bupropion for adults with attention-deficit hyperactivity disorder: meta-analysis of randomized, placebo-controlled trials. Psychiatry Clin Neurosci 2011;65:611-7 «PMID: 22176279»PubMed
  2. Verbeeck W, Tuinier S, Bekkering GE. Antidepressants in the treatment of adult attention-deficit hyperactivity disorder: a systematic review. Adv Ther 2009;26:170-84 «PMID: 19238340»PubMed
  3. Kuperman S, Perry PJ, Gaffney GR ym. Bupropion SR vs. methylphenidate vs. placebo for attention deficit hyperactivity disorder in adults. Ann Clin Psychiatry 2001;13:129-34 «PMID: 11791949»PubMed
  4. Wilens TE, Spencer TJ, Biederman J ym. A controlled clinical trial of bupropion for attention deficit hyperactivity disorder in adults. Am J Psychiatry 2001;158:282-8 «PMID: 11156812»PubMed
  5. Reimherr FW, Hedges DW, Strong RE ym. Bupropion SR in adults with ADHD: a short-term, placebo-controlled trial. Neuropsychiatr Dis Treat 2005;1:245-51 «PMID: 18568102»PubMed
  6. Wilens TE, Haight BR, Horrigan JP ym. Bupropion XL in adults with attention-deficit/hyperactivity disorder: a randomized, placebo-controlled study. Biol Psychiatry 2005;57:793-801 «PMID: 15820237»PubMed
  7. Levin FR, Evans SM, Brooks DJ ym. Treatment of methadone-maintained patients with adult ADHD: double-blind comparison of methylphenidate, bupropion and placebo. Drug Alcohol Depend 2006;81:137-48 «PMID: 16102908»PubMed
  8. Hamedi M, Mohammdi M, Ghaleiha A ym. Bupropion in adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: a randomized, double-blind study. Acta Med Iran 2014;52:675-80 «PMID: 25325205»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko