Tulosta

Eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun leikkaushoitojen hyödyt

Näytönastekatsaukset
7.11.2018
Hanna Ronkainen ja Kimmo Taari

Näytön aste: A

Transuretraalinen endoskooppinen enukleaatio (TUEP) ja avoin prostatektomia ovat yhtä tehokkaita suurten eturauhasten hoidossa.

Jonesin systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissa «Jones P, Alzweri L, Rai BP ym. Holmium laser enucleation versus simple prostatectomy for treating large prostates: Results of a systematic review and meta-analysis. Arab J Urol 2016;14:50-8 »1 verrattiin holmiumlaserilla tehdyn prostata-adenooman endoskooppisen enukleaation (HoLEP) ja yksinkertaisen avoimen prostatektomian tehoa ja turvallisuutta suurten eturauhasten hoidossa 3 satunnaistetun tutkimuksen (n = 263) pohjalta. Eturauhasen koko määritettiin transrektaalisella ultraäänitutkimuksella, ja se oli 114 ml HoLEP-ryhmässä ja 119 ml prostektomiaryhmässä.

Ryhmien välillä ei havaittu tilastollisesti merkittäviä eroja virtsan huippuvirtsaamassa, jäännösvirtsan määrässä, IPSS-pisteissä tai elämänlaadussa 1 tai 2 vuoden kuluttua hoidosta. Prostatektomian leikkausaika oli merkittävästi HoLEP:a lyhyempi (painotettu keskiero 24,86 minuuttia, 95 % luottamusväli 5,8–43,92 minuuttia, p = 0,01), ja prostatektomiassa poistettu kudosmäärä suurempi (painotettu keskiero -13,16 g, 95 % luottamusväli -20,31 – -6,00 g, p < 0,001).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissa «Lin Y, Wu X, Xu A ym. Transurethral enucleation of the prostate versus transvesical open prostatectomy for large benign prostatic hyperplasia: a systematic review and meta-analysis of randomized contr»2 verrattiin transuretraalisen enukleaation (TUEP) ja transvesikaalisen avoimen prostatektomian tehoa ja turvallisuutta suurten eturauhasten hoidossa. Meta-analyysiin kelpuutettiin 9 satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta, joissa oli yhteensä 758 potilasta.

TUEP- ja prostatektomiaryhmien toiminnalliset tulokset (virtsan huippuvirtaama, jäännösvirtsamäärä, IPSS-pisteet ja elämänlaatu) eivät eronneet ryhmien välillä 1–2 vuoden seurannassa. Leikkausaika oli lyhyempi (painotettu keskiero 14,163 minuuttia, 95 % luottamusväli 3,225–25,100 minuuttia, p = 0,011), ja poistetun prostatakudoksen määrä oli suurempi (painotettu keskiero -8,713 g, 95 % luottamusväli -12,667 – -4,758 g, p < 0,001) avoleikkausryhmässä TUEP-ryhmään verrattuna.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattisessa katsauksessa ja meta-analyysissä «Li M, Qiu J, Hou Q ym. Endoscopic enucleation versus open prostatectomy for treating large benign prostatic hyperplasia: a meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One 2015;10:e0121265 »3 verrattiin endoskooppisen enukleaation ja avoimen prostatektomian tehoa ja turvallisuutta suurten eturauhasten hoidossa. Katsaukseen hyväksyttiin 7 prospektiivista satunnaistettua, kontrolloitua tutkimusta, joissa oli yhteensä 735 potilasta. Tutkimukset olivat vuosilta 2002–2014. 3 tutkimuksessa verrattiin holmium-laserenukleaatiota avoleikkaukseen, 4:ssä bipolaarienukleaatiota avoleikkaukseen (3:ssa plasmakineettinen enukleaatio ja 1:ssä bipolaarinen plasmavaporisaatio enukleaatio). Keskimääräistä seuranta-aikaa ei ilmoitettu, 1 tutkimuksessa maksimi oli 6 vuotta.

Vuoden seuranta-aikana ei tuloksissa ollut merkittävää eroa oirepisteissä, maksimivirtaamassa, elämänlaatupisteissä tai jäännösvirtsan määrässä. Alaryhmäanalyyseissä bipolaarienukleaatiotekniikalla leikkausaika oli sama kuin avoleikkauksessa, holmiumlasertekniikan leikkausaika oli pitempi. Prostatektomiassa poistettiin enemmän kudosta kuin enukleaatiossa (painotettu keskiero -9,63 g, 95 % luottamusväli -14,46 – -4,81 g, p < 0,00001).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

140 potilasta (keski-ikä 70,4 vuotta, vaihteluväli 54–87 vuotta), joilla oli eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu, satunnaistettiin joka bipolaariplasmaenukleaatioon (E) tai avoimeen transvesikaaliseen adenooman poistoon (TA) «Geavlete B, Stanescu F, Iacoboaie C ym. Bipolar plasma enucleation of the prostate vs open prostatectomy in large benign prostatic hyperplasia cases - a medium term, prospective, randomized comparison»4. Tutkimukseen otettiin potilaat, joilla eturauhasen koko oli yli 80 ml, maksimi virtaama alle 10 ml/s ja IPSS-pisteytys yli 19.

Leikkausajassa ei ollut eroa ryhmien välillä (E 91,4 minuuttia vs TA 87,5 minuuttia). Verensiirtojen tarve oli enukleaatioryhmässä 1,4 % ja avoleikkausryhmässä 8,6 % (p = 0,059). Potilaita seurattiin 1 vuoden ajan, eikä tuloksissa ollut eroa ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimus oli hyvin tehty, menetelmät ja potilaat kuvattu.

Tämä teksti on linkitetty seuraaviin artikkeleihin:

 • Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu 1

Kirjallisuutta

 1. Jones P, Alzweri L, Rai BP ym. Holmium laser enucleation versus simple prostatectomy for treating large prostates: Results of a systematic review and meta-analysis. Arab J Urol 2016;14:50-8 «PMID: 26966594»PubMed
 2. Lin Y, Wu X, Xu A ym. Transurethral enucleation of the prostate versus transvesical open prostatectomy for large benign prostatic hyperplasia: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. World J Urol 2016;34:1207-19 «PMID: 26699627»PubMed
 3. Li M, Qiu J, Hou Q ym. Endoscopic enucleation versus open prostatectomy for treating large benign prostatic hyperplasia: a meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS One 2015;10:e0121265 «PMID: 25826453»PubMed
 4. Geavlete B, Stanescu F, Iacoboaie C ym. Bipolar plasma enucleation of the prostate vs open prostatectomy in large benign prostatic hyperplasia cases - a medium term, prospective, randomized comparison. BJU Int 2013;111:793-803 «PMID: 23469933»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko