Tulosta

Post-traumaattisen amnesian (PTA) arviointi

Lisätietoa aiheesta
29.12.2017
Taina Nybo ja Teemu Luoto

Post-traumaattisen amnesian selvittely on oleellinen osa tajuissaan olevan potilaan kliinistä tutkimusta.

Mikäli potilas ei sairaalassa selkeästi muista kaikkia vammautumisen jälkeisiä tapahtumia, on mahdollisen PTA:n jatkumista seurattava, samoin jos potilas toistuvasti kyselee samoja asioita.

Orientaation testaaminen ei riitä PTA:n arvioimiseksi.

PTA:n kesto määritellään hetkeen, josta lähtien potilaalla on yhtenäiset muistikuvat tapahtumista «RUSSELL WR, SMITH A. Post-traumatic amnesia in closed head injury. Arch Neurol 1961;5:4-17 »1.

On tavallista, että potilailla on hetkittäisiä muistikuvia eli niin sanottuja muistisaarekkeita jopa aivan heti vamman jälkeen tapahtuneista asioista «King NS, Crawford S, Wenden FJ ym. Measurement of post-traumatic amnesia: how reliable is it? J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997;62:38-42 »2.

Post-traumaattiseen stressireaktioon liittyvän psykogeenisen amnesian tunnistaminen on kliinisesti vaikeaa [R3].

Onkin esitetty, että kysymyksessä ei ole todellisuudessa amnestinen tila, vaan paremminkin post-traumaattinen sekavuustila, johon liittyen muistijälkiä voi jäädä vaihtelevasti «Friedland D, Swash M. Post-traumatic amnesia and confusional state: hazards of retrospective assessment. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2016;87:1068-74 »3.

PTA:n prospektiiviseen arviointiin on kehitetty eri mittareita:

Galveston Orientation and Amnesia Test (GOAT) «Levin HS, O'Donnell VM, Grossman RG. The Galveston Orientation and Amnesia Test. A practical scale to assess cognition after head injury. J Nerv Ment Dis 1979;167:675-84 »4, joka koostuu 16 kysymyksestä, joilla kartoitetaan orientaatiota ja muistia ennen ja jälkeen vammatapahtuman «Levin HS, O'Donnell VM, Grossman RG. The Galveston Orientation and Amnesia Test. A practical scale to assess cognition after head injury. J Nerv Ment Dis 1979;167:675-84 »5.

Westmead PTA Scale «Ponsford J, Willmott C, Rothwell A ym. Use of the Westmead PTA scale to monitor recovery of memory after mild head injury. Brain Inj 2004;18:603-14 »6, «Shores EA, Lammél A, Hullick C ym. The diagnostic accuracy of the Revised Westmead PTA Scale as an adjunct to the Glasgow Coma Scale in the early identification of cognitive impairment in patients wit»7, jossa on 12 kysymystä, joissa orientaaton lisäksi pyydetään painamaan mieleen 3 kuvaa, joita kysytään uudelleen (myös tunnistusversio).

Edellisten lyhennetty yhdistelmä, jossa on 7 kysymystä: ikä, sairaalaan nimi, kellonaika, viikonpäivä, kuukausi, miten tullut/kuljetettu sairaalaan ja kolmen sanan muistaminen «Jacobs B, van Ekert J, Vernooy LP ym. Development and external validation of a new PTA assessment scale. BMC Neurol 2012;12:69 »8

Vaikeissa vammoissa PTA:n retrospektiivinen arvio ei eronnut prospektiivisesta arviosta «McMillan TM, Jongen EL, Greenwood RJ. Assessment of post-traumatic amnesia after severe closed head injury: retrospective or prospective? J Neurol Neurosurg Psychiatry 1996;60:422-7 »9. Lievissä vammoissa retrospektiivisen arvioinnin epätarkkuus lisääntyi «King NS, Crawford S, Wenden FJ ym. Measurement of post-traumatic amnesia: how reliable is it? J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997;62:38-42 »2. Kun PTA:n pituus arvioitiin retrospektiivisesti, oli sen kesto merkitsevästi pitempi kuin prospektiivisesti arvioituna «Roberts CM, Spitz G, Ponsford JL. Comparing Prospectively Recorded Posttraumatic Amnesia Duration With Retrospective Accounts. J Head Trauma Rehabil 2016;31:E71-7 »10.

Rivermeadin post-traumaattinen amnesia –protokolla «King NS, Crawford S, Wenden FJ ym. Measurement of post-traumatic amnesia: how reliable is it? J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997;62:38-42 »2.

Potilasta pyydetään palauttamaan muistikuviaan vamman jälkeen aikajärjestyksessä.

Potilaalle painotetaan, että heidän tulisi pitäytyä siihen, mitä itse muistavat, eikä siihen, mitä heille on kerrottu.

Jokaisen muistikuvan jälkeen potilaalta kysytään "mikä on seuraava asia minkä muistatte?" selvittäen näin, onko muistikuva irrallinen vai osa pitempää muistikuvien sarjaa.

Tätä prosessia jatketaan, kunnes haastattelija päättelee normaalin yhtäjaksoisen muistin palautuneen.

Tämän jälkeen potilaalta kysytään, onko tämä se ajankohta, jolloin hän myös itse arvelee normaalin jatkuvan muistin palautuneen.

Potilaan saattaa olla tarpeen verrata tuohon hetkeen liittyviä muistikuvia vammaa edeltäviin normaalisti muistissa oleviin tapahtumiin.

Jos haastattelija ja potilas keskustelun jälkeen eivät pääse yhtenevään käsitykseen, käytetään haastattelijan arviota.

PTA:n arvioinnin rajoituksia

Sekoittavien tekijöiden, kuten lääkitysten, päihteiden, leikkausten ja muiden vammojen osuus mahdollisessa amnesiassa.

Amnesia voi johtua myös psyykkisistä tekijöistä. Post-traumaattiseen stressireaktion (PTSD) mahdollisuus tulee huomioida «King NS. Post-traumatic stress disorder and head injury as a dual diagnosis: "islands" of memory as a mechanism. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997;62:82-4 »11.

Retrospektiivinen arviointi on lievien vammojen osalta liian epätarkka. PTA:n kestoa yliarvioidaan itsearvoinnissa selvästi eniten lievissä vammoissa ja PTA:n pituuden itsearvointia ei voida pitää luotettavana «Sherer M, Sander AM, Maestas KL ym. Accuracy of self-reported length of coma and posttraumatic amnesia in persons with medically verified traumatic brain injury. Arch Phys Med Rehabil 2015;96:652-8 »12.

Arvioinnin luotettavuus heikkenee ajan kuluessa, koska muistikuvat sekoittuvat ja vääristyvät muistin normaaliin toimintaan liittyen.

Kirjallisuutta

 1. RUSSELL WR, SMITH A. Post-traumatic amnesia in closed head injury. Arch Neurol 1961;5:4-17 «PMID: 13744864»PubMed
 2. King NS, Crawford S, Wenden FJ ym. Measurement of post-traumatic amnesia: how reliable is it? J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997;62:38-42 «PMID: 9010398»PubMed
 3. Friedland D, Swash M. Post-traumatic amnesia and confusional state: hazards of retrospective assessment. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2016;87:1068-74 «PMID: 26888959»PubMed
 4. Levin HS, O'Donnell VM, Grossman RG. The Galveston Orientation and Amnesia Test. A practical scale to assess cognition after head injury. J Nerv Ment Dis 1979;167:675-84 «PMID: 501342»PubMed
 5. Levin HS, O'Donnell VM, Grossman RG. The Galveston Orientation and Amnesia Test. A practical scale to assess cognition after head injury. J Nerv Ment Dis 1979;167:675-84 «PMID: 501342»PubMed
 6. Ponsford J, Willmott C, Rothwell A ym. Use of the Westmead PTA scale to monitor recovery of memory after mild head injury. Brain Inj 2004;18:603-14 «PMID: 15204340»PubMed
 7. Shores EA, Lammél A, Hullick C ym. The diagnostic accuracy of the Revised Westmead PTA Scale as an adjunct to the Glasgow Coma Scale in the early identification of cognitive impairment in patients with mild traumatic brain injury. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2008;79:1100-6 «PMID: 18223020»PubMed
 8. Jacobs B, van Ekert J, Vernooy LP ym. Development and external validation of a new PTA assessment scale. BMC Neurol 2012;12:69 «PMID: 22873279»PubMed
 9. McMillan TM, Jongen EL, Greenwood RJ. Assessment of post-traumatic amnesia after severe closed head injury: retrospective or prospective? J Neurol Neurosurg Psychiatry 1996;60:422-7 «PMID: 8774408»PubMed
 10. Roberts CM, Spitz G, Ponsford JL. Comparing Prospectively Recorded Posttraumatic Amnesia Duration With Retrospective Accounts. J Head Trauma Rehabil 2016;31:E71-7 «PMID: 26098260»PubMed
 11. King NS. Post-traumatic stress disorder and head injury as a dual diagnosis: "islands" of memory as a mechanism. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997;62:82-4 «PMID: 9010405»PubMed
 12. Sherer M, Sander AM, Maestas KL ym. Accuracy of self-reported length of coma and posttraumatic amnesia in persons with medically verified traumatic brain injury. Arch Phys Med Rehabil 2015;96:652-8 «PMID: 25461819»PubMed
Käypä hoito -suositukset ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia. Lue lisää
KÄYPÄ HOITO -SUOSITUS Aivovammat
LINKKIEN TYYPIT JA VÄRIKOODIT
Kirjallisuusviite
Kuva
Linkki toiselle sivustolle
Lisätietoa
Näytönastekatsaus
PDF-tiedosto
PubMed-abstrakti
Taulukko