Grå starr
Patientinformation |  Publicerad: 2011-09-30  
Kirsi Tarnanen, Juha Välimäki, Alpo Vuorio, Carina Loman och Finska Läkaresällskapet
PDF Skriv ut

Grå starr

Patientinformation
30.9.2011
Kirsi Tarnanen, Juha Välimäki, Alpo Vuorio, Carina Loman och Finska Läkaresällskapet

God medicinsk praxis -rekommendation «Kaihi»1

  • Patientinformation i utskrivbar form på svenska (pdf) «»1
  • Patientinformation på finska «Kaihi»2

Grå starr, eller katarakt, är den vanligaste orsaken till blindhet i världen. Över 30 procent av alla som fyllt 65 år har grå starr som försämrar synen i ena eller båda ögonen. Den främsta orsaken till grå starr är åldrandet och den enda behandlingen är operation.

Vid grå starr blir ögats lins grumlig, vilket gör att ljuset får svårare att tränga igenom till näthinnan och synen försämras. Synskärpan försämras småningom. Ögat kan vara känsligt för bländning på grund av att den grumliga linsen sprider ljuset. Grå starr försvårar särskilt mörkerseendet, eftersom den försämrar ögats förmåga att urskilja kontraster. Även färgseendet kan förändras.

Riskfaktorer

Åldrandet är den viktigaste orsaken till grå starr. Också ögonskador kan förorsaka grå starr, liksom möjligen solljus. Alltför riklig alkoholkonsumtion, rökning och övervikt kan eventuellt påskynda utvecklingen av grå starr. Även diabetes har konstaterats öka risken.

Arvsfaktorer anses förklara cirka 50 procent av den åldersrelaterade gråstarren.

Trots att riskfaktorerna är kända har man inte funnit något sätt att förebygga utvecklingen av grå starr.

De första undersökningarna

Om synen försämras är det skäl att uppsöka ögonläkare eller allmänläkare. Ögonläkaren undersöker patientens syn och ögon och skriver vid behov remiss till starroperation. Om allmänläkaren misstänker grå starr skriver han en remiss till den offentliga sektorns ögonpoliklinik för noggrannare undersökningar eller alternativt hänvisar han patienten till en privat ögonläkare.

När är det dags för operation?

En ögonläkare avgör om gråstarren behöver opereras och remitterar vid behov patienten till ett sjukhus där ögonoperationer utförs.

För att gråstarren skall opereras inom den offentliga sektorn måste patienten uppfylla vissa kriterier, främst gällande synen. Även om kriterierna ännu inte uppfylls kan starren opereras tidigare ifall den märkbart försvårar patientens vardag, ifall en tidigare starroperation har orsakat besvärande skillnad i ögonens brytningsförmåga eller ifall starren försvårar uppföljningen av någon annan ögonsjukdom hos patienten.

Starroperationer utförs också på privatsjukhus.

Undersökningar strax före starroperationen

Före starroperationen noterar läkaren patientens övriga sjukdomar och läkemedelsbehandlingar, som kan påverka operationen eller infektionsrisken. Båda ögonens synskärpa undersöks separat. Ögonläkaren undersöker linsen med ögonmikroskop, mäter ögontrycken, noterar eventuella inflammationer och undersöker ögonbottnarna. Ögats längd och hornhinnans rundning mäts för att bedöma lämplig styrka för den konstgjorda lins som opereras in i ögat.

Operationen

Starroperationer utförs nuförtiden nästan alltid med ultraljudsteknik. Med denna teknik blir såret mindre och ögat återhämtar sig snabbare efter operationen.

Grå starr opereras vanligen under lokalbedövning (ytbedövning med ögondroppar). Lokalbedövningen gör binde- och hornhinnan känslolösa, medan ögat och ögonlocket förblir rörliga. Förutom lokalbedövning kan man också använda andra bedövningsmedel eller lugnande läkemedel. I samband med operationen ger man även antibiotika lokalt i ögat.

Den viktiga eftervården

Efter operationen får patienten noggranna instruktioner om vilka mediciner som ska användas vid eftervården av ögat, hur ögat ska putsas och skyddas, vilka allvarliga komplikationer som kan uppkomma (till exempel värk i ögat eller plötslig försämring av synen) och hur patienten vid behov får kontakt med en läkare eller enheten där operationen utfördes.

Ifall patienten har använt medicin mot förhöjt ögontryck fortsätter medicineringen till uppföljningsbesöket, om inte ögonläkaren ordinerar annat.

För att ögat inte ska bli inflammerat används medicin (till exempel antibiotika, kortison eller en kombination av båda) i droppform eller som salva under 2–4 veckor.

Patienten får ett nytt glasögonrecept vid ett kontrollbesök ungefär en månad efter operationen. Då undersöker läkaren synskärpan, ögontrycket, operationssåret, den konstgjorda linsen och ögonbotten.

Patientversionen är utarbetad utifrån Finska Läkarföreningen Duodecims God medicinsk praxis -rekommendation av redaktör Kirsi Tarnanen, som ansvarar för patientversionerna. Den är granskad av överläkare Juha Välimäki på kliniken för ögonsjukdomar vid Päijänne-Tavastlands centralsjukhus och God medicinsk praxis -redaktör Alpo Vuorio, företagsläkare på läkarcentralen Mehiläinen Airport.

Översättningen till svenska är gjord av hälsovårdare Carina Loman, och bekostad och granskad av Finska Läkaresällskapet.

Ansvarsbegränsning

God medicinsk praxis- och Avstå klokt-rekommendationerna är sammandrag gjorda av experter gällande diagnostik och behandling av bestämda sjukdomar. De ersätter inte läkarens eller annan hälsovårdspersonals egen bedömning av vilken diagnostik, behandling och rehabilitering som är bäst för den enskilda patienten då behandlingsbeslut fattas.

God medicinsk praxis-rekommendationerna är oberoende nationella behandlingsrekommendationer som baserar sig på evidensbaserade forskningsresultat. Läs mer
GOD MEDICINSK PRAXIS - REKOMMENDATION PÅ FINSKA