Sepsis ("blodförgiftning") är en allvarlig sjukdom
Patientinformation |  Publicerad: 2014-07-28  
Kirsi Tarnanen, Esko Ruokonen och Jorma Komulainen
PDF Skriv ut

Sepsis ("blodförgiftning") är en allvarlig sjukdom

Patientinformation
28.7.2014
Kirsi Tarnanen, Esko Ruokonen och Jorma Komulainen

God medicinsk praxis -rekommendation på finska «Sepsis (aikuiset)»1

Sepsis är en allmäninflammation orsakad av infektion. I svåra fall kan sepsis också ge störningar i viktiga organfunktioner. Ju snabbare sepsisen upptäcks och intravenös antibiotikabehandling inleds desto bättre är patientens prognos. Svår sepsis är en farlig sjukdom där dödligheten trots behandling är hög.

Sepsis, svår sepsis och septisk chock

Sepsis är en allmän inflammationsreaktion på en infektion i kroppen; man talar också om blodförgiftning. Vid svår sepsis förekommer också störningar i organfunktionerna eller i blodcirkulationen och blodtrycket sjunker. Man talar om septisk chock när sepsisen orsakar en blodcirkulationsstörning och ett blodtrycksfall som inte korrigeras med vätskebehandling utan som kräver läkemedelsbehandling.

Symtom

Typiska symtom vid sepsis är onormalt snabb puls (över 90/min), hög feber eller klar undertemperatur (under 36 grader), snabb andning och nedsatt allmäntillstånd. I början kan symtomen ändå vara mycket ospecifika och patienten har inte alltid ens feber utan blir bara snabbt allt mera medtagen.

Vid svår sepsis får patienten också snabbt uppkommande störningar i organfunktionerna, till exempel andningssvårigheter eller akut njursvikt. Huden kan vara blek och till och med blåfläckig på grund av dålig perifer blodcirkulation. Medvetandenivån är i allmänhet sänkt och patienten kan vara förvirrad.

Vid septisk chock är patientens blodtryck dessutom lågt. Blodprov visar att kroppens surhetsgrad har tilltagit (acidos) och mjölksyrahalten har ökat.

Undersökningar

Om det finns en infektionshärd (ursprung för infektionen) vid sepsis ska det lokaliseras så snabbt som möjligt. Blodprov för odling ska tas genast, om det bara är möjligt. Provet ska tas två gånger med en halv till en timmes intervall.

Utom blodprov ska prov också tas på en eventuell infektionshärd (till exempel urin, upphostningar, sår, varhärdar, ryggmärgsvätska). Infektionshärden kan finnas till exempel i lungorna, magen eller urinvägarna. Om patienten nyligen har vårdats på sjukhus kan en sjukhusbakterie ligga bakom sepsisen.

Provtagningen får inte fördröja insättande av antibiotikabehandling.

Behandling

Intravenös antibiotikabehandling påbörjas genast när proven är tagna. Valet av läkemedlet kontrolleras när provresultaten har klarlagt vilken mikrob som har orsakat infektionen. Vid svår sepsis och septisk chock är målsättningen att behandlingen påbörjas inom en timme.

Vid behandlingen används åtminstone ett sådant antimikrobiellt läkemedel som sannolikt är effektivt mot mikroben. Patientens andra sjukdomar, tidigare antibiotikabehandlingar och sjukhusets egna lokala rekommendation för antimikrobiella läkemedel inverkar på valet av läkemedel.

Patientens blodcirkulation och effekten av läkemedlet följs upp och vid behov påbörjas vätskebehandling omedelbart. Vid andningssvårigheter använder man vid behov respiratorvård, otillräcklig blodcirkulation behandlas med läkemedel och eventuell njursvikt med dialys. Vid behov används insulin för att normalisera blodsockret. Så kallad enteral näringstillförsel (till exempel genom näs-magslang) påbörjas om möjligt inom ett dygn efter det patienten inkommit för behandling.

Patienter som insjuknat i sepsis behandlas på intensivvårdsavdelning eller övervakningsenhet.

Prognos

Svår sepsis är en farlig sjukdom där dödligheten trots behandling är hög. Enligt en undersökning gjord 2004–2005 steg dödligheten med tilltagande störningar i organfunktionerna; ju flera organ med funktionsstörningar det fanns desto större var dödligheten. Om ett organ uppvisade funktionsstörningar dog var tionde patient, medan dödligheten var en tredjedel om funktionen i tre organ var störd.

Rehabilitering

En genomgången svår sepsis försämrar patientens livskvalitet. Den vid svår sepsis förekommande muskelsvagheten och muskelförtviningen, funktionsstörningarna i det perifera nervsystemet (neuropati) eller problemen med musklerna (myopati) gör att det ofta behövs långvarig rehabilitering. Tidigt påbörjad rehabilitering främjar återhämtningen av patientens funktionsförmåga, och många problem blir åtminstone delvis avhjälpta under det följande halva året eller året.

Patentversionen är sammanställd utifrån Finska Läkarföreningen Duodecims God medicinsk praxis-rekommendation av den för patientversionerna ansvariga redaktören Kirsi Tarnanen. Den är granskad av arbetsgruppens ordförande, professor, överläkaren för intensivvården Esko Ruokonen från Kuopio Universitetssjukhus och huvudredaktören för God medicinsk praxis Jorma Komulainen.

Ansvarsbegränsning

God medicinsk praxis- och Avstå klokt-rekommendationerna är sammandrag gjorda av experter gällande diagnostik och behandling av bestämda sjukdomar. De ersätter inte läkarens eller annan hälsovårdspersonals egen bedömning av vilken diagnostik, behandling och rehabilitering som är bäst för den enskilda patienten då behandlingsbeslut fattas.

God medicinsk praxis-rekommendationerna är oberoende nationella behandlingsrekommendationer som baserar sig på evidensbaserade forskningsresultat. Läs mer
GOD MEDICINSK PRAXIS - REKOMMENDATION PÅ FINSKA