Lihavuus (aikuiset)

Käypä hoito
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n asettama työryhmä
13.9.2013

Opi ja ota käyttöön

Koosteet

Potilaalle

Muut suositukset

Miten viitata Käypä hoito -suositukseen? «K1»1

Keskeinen sanoma

 • Tämä suositus koskee aikuisten lihavuuden hoitoa terveydenhuollossa. Lihavuuden ehkäisyyn kannalta tärkeät yhteiskunnalliset toimet jäävät käsittelyn ulkopuolelle.
 • Lihavuus aiheuttaa tai pahentaa monia sairauksia, joita voidaan tehokkaasti ehkäistä ja hoitaa laihduttamalla.
 • Lihavuuden hoidon tulee olla kiinteä osa terveydenhuollon toimintaa samalla tavalla kuin muiden pitkäaikaissairauksien kuten diabeteksen ja kohonneen verenpaineen hoito. Tämä edellyttää alueellisten hoito-ohjelmien ja hoitoketjujen luomista, henkilökunnan kouluttamista sekä laihdutus- ja painonhallintaryhmien organisointia (moniammatilliset tiimit).
 • Painoindeksi (BMI) merkitään potilasasiakirjoihin kaikista potilaista, joiden paino tulee puheeksi vastaanotolla, ja ainakin niiden osalta, joiden BMI on yli 30 kg/m2 tai joilla on lihavuuden liitännäissairauksia. Ks. BMI:n kirjaamisen arviointilomake «hoi24010a.xls»1 ja ohje «hoi24010b.pdf»2.
 • Terveydenhuollossa lihavuuden aktiivinen hoito kohdennetaan erityisesti potilaisiin, joilla on
  • lihavuuden liitännäissairauksia tai niiden vaaratekijöitä, kuten
   • tyypin 2 diabetes tai sen esiaste
   • kohonnut verenpaine
   • dyslipidemia
   • rasvamaksa
   • uniapnea
   • sepelvaltimotauti
   • kantavien nivelten nivelrikko
   • astma
   • munasarjojen monirakkulatauti (PCOS)
  • vaikea lihavuus (BMI yli 35 kg/m2).
 • Hoidon tavoitteena on lihavuuteen liittyvien sairauksien hoito ja ehkäisy, johon usein riittää painon pysyvä pieneneminen vähintään 5 %:lla. Hoidon tavoitteena on myös toimintakyvyn ja elämänlaadun ylläpitäminen ja paraneminen pysyvän laihtumisen myötä.
 • Ensisijainen hoitomuoto on suunnitelmallinen, usealla tapaamiskerralla annettava elintapaohjaus (elintapahoito), joka sisältää ajatuksiin, asenteisiin, ruokavalioon ja liikuntaan painottuvaa ohjausta.
  • Ohjaus toteutetaan ensisijaisesti ryhmässä.
  • Elintapahoitoa tukevia menetelmiä ovat erittäin niukkaenergiainen (ENE) ruokavalio, lääkitys ja leikkaushoito.
 • Sairaalloista lihavuutta voidaan hoitaa kirurgisesti, ellei asianmukainen konservatiivinen hoito tuota pysyvää laihtumistulosta.
 • Hoidon tulee olla suunnitelmallista ja tavoitteellista ja siinä on pyrittävä mahdollisimman pitkäaikaiseen tulokseen.

Tavoitteet ja kohderyhmät

 • Hoitosuosituksen tavoitteena on lihavuuden hoidon tehostaminen koko terveydenhuollossa.
 • Suositus on tarkoitettu pääasiassa terveydenhuollon ammattilaisille.

Lihavuuden hoidon järjestäminen ja työnjako terveydenhuollossa

 • Lihavuuden hoidon tulee olla kiinteä osa terveydenhuollon toimintaa samalla tavalla kuin muiden pitkäaikaissairauksien kuten diabeteksen ja kohonneen verenpaineen hoito.
 • Lihavuuden elintapahoito toteutetaan ensisijaisesti ryhmähoitoina perusterveydenhuollossa (terveyskeskuksissa ja työterveyshuollossa). Osa potilaista hyötyy erittäin niukkaenergiaisesta (ENE) ruokavaliosta ja lääkityksestä elintapahoidon lisänä. Osa potilaista voidaan ohjata terveydenhuollon ulkopuolella toimiviin ryhmiin. Ks. hoitokaavio «http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/lihavuuden_hoitomalli.html»2.
 • Vastuu lihavuuden hoidosta perusterveydenhuollossa on asiaan perehtyneellä moniammatillisella hoitotiimillä. Hoidon käytännön toteutuksen koordinoi terveydenhoitaja tai sairaanhoitaja. Lisäksi hoitotiimiin kuuluvat lääkäri, ravitsemusterapeutti tai -suunnittelija ja mahdollisuuksien mukaan myös psykologi ja fysioterapeutti tai liikunnan asiantuntija.
 • Erikoissairaanhoidossa voidaan hoitaa sairaalloisen (BMI yli 40 kg/m2) tai vaikeasti lihavia BMI 35–40 kg/m2) silloin, kun lihavuuteen liittyy sairauksia, joissa laihtumisesta on hyötyä.
 • Lihavuuden leikkaushoito keskitetään yliopistosairaaloihin tai muihin suuriin sairaaloihin.

Lihavuuden määritelmä ja luokitus

Kuva 1. Horisontaalinen mittaustaso on alimman kylkiluun alareunan ja suoliluun harjun yläreunan puolivälissä.

Painoindeksi

Vyötärön ympärysmitta

 • Vatsaonteloon ja sisäelimiin kertynyt liiallinen rasvakudos ilmenee vyötärön ympärysmitan suurenemisena eli niin sanottuna vyötärölihavuutena. Vatsaonteloon kertyvä rasva on aineenvaihdunnallisesti aktiivisempaa kuin lantiolle ja reisiin kertyvä. Se on vaarallisempaa terveydelle kuin ihonalaisrasva «Bigaard J, Frederiksen K, Tjønneland A ym. Waist c...»8.
 • Vyötärön ympäryksen mittaaminen täydentää BMI:n määritystä erityisesti silloin, kun BMI on alle 30 kg/m2; ks. sähköinen tausta-aineisto «Painoindeksi ja vyötärön ympärys»3 ja kuva «Vyötärönympäryksen mittaamiskohta»1.
 • Myös vyötärölihavuuden raja-arvot ovat sopimuksenvaraisia. Raja-arvoina käytetään kansainvälisiä metabolisen oireyhtymän määrityksessä käytettyjä arvoja; ks. sähköinen tausta-aineisto «Painoindeksi ja vyötärön ympärys»3.
  • Kliinisessä työssä merkittävän vyötärölihavuuden alarajana voidaan pitää miehillä arvoa 100 cm ja naisilla 90 cm.
Taulukko 1. Lihavuuden luokitus painoindeksin (BMI, kg/m2) perusteella.
Normaalipaino Liikapaino (ylipaino) Lihavuus Vaikea lihavuus Sairaalloinen lihavuus
18.5–24.9 25.0–29.9 30.0–34.9 35.0–39.9 40 tai yli

Lihavuuden esiintyvyys

Taulukko 2. Keskimääräinen painoindeksi (BMI) sekä liikapainon ja lihavuuden esiintyvyys (%) eri ikäryhmissä Finriski 2007 -tutkimuksen mukaan painoindeksin mukaan luokiteltuna. Pituus ja paino mitattu «Vartiainen E, Peltonen M, Laatikainen T ym. FINRIS...»19. Painottamattomat tulokset (ikäryhmien suhteellisia osuuksia väestössä ei ole huomioitu).
Ikäryhmä (v)
25–34 35–44 45–54 55–64 65–74 Yhteensä
Miehet
BMI, kg/m2 (keskiarvo) 25.7 27.0 27.4 28.2 28.0 27.4
BMI-jakauma (%)
  Alle 25 kg/m2 49.7 30.9 31.7 22.9 19.9 30.1
  25–29.9 kg/m2 36.2 50.7 46.4 49.9 54.8 48.5
  Vähintään 30 kg/m2 14.1 18.4 21.9 27.2 25.3 22.1
Naiset
BMI, kg/m2 (keskiarvo) 24.6 25.9 26.8 27.9 28.5 26.9
BMI-jakauma (%)
  Alle 25 kg/m2 65.8 53.4 43.3 33.3 25.4 43.3
  25–29.9 kg/m2 22.4 29.7 33.6 38.1 40.4 33.3
  Vähintään 30 kg/m2 11.8 16.9 23.1 28.6 34.1 23.4

Lihavuuteen liittyvät sairaudet, kuolemanvaara ja psykososiaaliset tekijät

Lihavuuteen liittyvät sairaudet

Kuolemanvaara

Psykososiaaliset tekijät ja elämänlaatu

Hoidon tavoitteet ja yleisperiaatteet

Potilaiden valinta

 • Ks. hoitokaavio «http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/lihavuuden_hoitomalli.html»2.
 • Liikapaino on niin yleistä, että läheskään kaikkia liikapainoisia ei voida hoitaa terveydenhuollossa.
 • Hoitoon valitaan ensisijaisesti sellaisia nuoria ja työikäisiä henkilöitä, joille laihduttaminen ja painonhallinta ovat terveyden kannalta erityisesti hyödyksi ja jotka ovat motivoituneita omahoitoon.
 • Hoitoon valinnan perusteita
  • Lihavuuden määrä
   • Mitä enemmän liikapainoa, sitä suurempi sairauksien vaara ja enemmän muita haittoja.
  • Vyötärölihavuus
   • Rasvakudoksen kertymiseen vatsaonteloon liittyy suurentunut sairastumisvaara; ks. kohta Lihavuuteen liittyvät sairaudet «A14»3.
  • Lihavuuden liitännäissairaudet tai niiden vaaratekijät
   • tyypin 2 diabetes tai sen esiaste
   • kohonnut verenpaine
   • dyslipidemia
   • rasvamaksa
   • uniapnea
   • sepelvaltimotauti
   • kantavien nivelten nivelrikko
   • astma
   • munasarjojen monirakkulatauti (PCOS)
  • Diagnoosin ajankohta
   • Otollinen lähtökohta lihavuuden hoidolle on silloin, kun todetaan laihduttamisella paraneva sairaus (etenkin tyypin 2 diabetes tai sen esiaste).
  • Ikä
   • Mitä nuorempi potilas, sitä tärkeämpää on lihomisen ehkäisy ja lihavuuden hoito.
   • Iäkkäille lihavuuden hoito on aiheellista vain, jos laihtumisella arvioidaan olevan myönteinen vaikutus terveyteen ja toimintakykyyn.

Hoitomenetelmän valinta

Taulukko 3. Lihavuuden hoitomenetelmän valintaperiaatteet (++ ensisijainen, + mahdollinen hoitomuoto).
Painoindeksi (BMI) ja lisätekijät Elintapahoito (ryhmä) ENED1) ja elintapahoito (ryhmä) Lääkitys + elintapahoito Leikkaus+ elintapahoito2)
BMI 25–29.9 kg/m2
Lisäksi vyötärölihavuus tai liitännäissairauksia 3) ++ + 4)
BMI 30–34.9 kg/m2 ++ + +
Lisäksi liitännäissairauksia 3) ++ + +
BMI 35–39.9 kg/m2 ++ + +
Lisäksi liitännäissairauksia 3) ++ + + +
BMI 40 kg/m2 tai yli ++ + + +
1) ENED = erittäin niukkaenergiainen dieetti
2) Ks. kohta Leikkaushoidon aiheet «A16»5
3) Tyypin 2 diabetes tai sen esiaste, kohonnut verenpaine, metabolinen oireyhtymä, rasvamaksa, uniapnea, kantavien nivelten nivelrikko, munasarjojen monirakkulatauti (PCOS) tai muita lihavuuden liitännäissairauksia. Ks. kohta Leikkaushoidon aiheet «A16»5
4) BMI vähintään 28 kg/m2
 • Lyhytinterventio
  • Osa potilaista voi hyötyä lyhytinterventiosta, johon kuuluvat:
   • asian ottaminen puheeksi
   • lihavuuden mittaaminen (paino, pituus, BMI, vyötärön ympärys)
   • keskusteleminen liikapainosta ja sen vaikutuksesta terveyteen
   • laihdutuksen ja painonhallinnan keinojen esittely
   • terveydenhuollon palvelujen esittely laihdutuksen ja painonhallinnan toteuttamiseksi.
  • Intervention toteutumista voidaan tarvittaessa tukea parin seurantakäynnin avulla.
  • Lyhytinterventiota voivat toteuttaa kaikki potilastyötä tekevät terveydenhuollon ammattilaiset.
 • Potilaille tulee olla tarjolla kirjallista oheismateriaalia ruokavaliosta ja fyysisestä aktiivisuudesta elintapamuutosten tueksi; ks. sähköinen tausta-aineisto «Ylipainoisille ja terveydenhuoltohenkilöstölle suositeltavaa kirjallisuutta»5.

Elintapahoito

Taulukko 4. Lihavuuden elintapahoidon osatekijät ja periaatteet.
Ohjauksen sisältö Keskeiset tavoitteet
Potilaan tilanteen kartoittaminen ja muutosten edistäminen - Tunnistetaan muutostarpeet (ks. hoitokaavion osa Muutosvaihemalli «http://www.terveysportti.fi/xmedia/hoi/Muutosvaihemalli.pdf»3)
- Kartoitetaan muutosta tukevia tekijöitä ja voimavaroja
- Käsitellään muutoksen mahdollisia esteitä ja pysyvyyttä uhkaavia tekijöitä (esim. muutokseen liittyvät asenteet, tunteet, toiveet)
- Ohjataan käyttämään soveltuvia käyttäytymisenmuuttamistekniikoita
Syömisen hallinta - Ohjataan potilasta syömisen ja painonhallintaa tukevissa tottumuksissa, joista tärkeimpiä ovat
 - säännöllinen ateriarytmi
 - annoskoon säätely (esim. pieni lautanen)
 - turhien houkutusten välttäminen (esim. ei osteta kotiin runsasenergiaisia naposteluruokia)
Ruokavalion energiamäärän vähentäminen ja ravitsemuksellisen riittävyyden turvaaminen - Vältetään runsaasti tyydyttynyttä (kovaa) rasvaa sekä nopeasti imeytyviä (valkoisia) hiilihydraatteja sisältäviä ruokia
- Valitaan tilalle vesi- ja kuitupitoisia ruokia (kasviksia, marjoja, hedelmiä ja täysjyväviljaa)
- Vältetään sokeri- ja alkoholipitoisia juomia
- Turvataan tärkeiden ravintoaineiden riittävä saanti (proteiini, kuitu, vitamiinit, kivennäisaineet, välttämättömät rasvahapot eli pehmeä rasva)
- Vältetään yksipuolisia muotidieettejä
- Painoa alentavan ruokavalion toteutus käytännössä «Painonhallintaa tukevat aikuisten ruokailutottumukset aikuisilla»7
Fyysisen aktiivisuuden lisääminen - Päähuomio kiinnitetään päivittäisen fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen (hyöty-, arkiliikunta)
- Laihduttamisen aikana suositellaan kohtalaisen kuormittavaa liikuntaa (esim. reipasta kävelyä) 45–60 minuuttia päivässä.
- Laihdutuksen jälkeisen painonhallintavaiheen aikana on hyvä pyrkiä liikkumaan kohtalaisen kuormittavalla teholla jopa yli 60 minuuttia päivässä
- Lihavuuden terveysriskien vähentämiseksi ja liikunnan muiden terveyshyötyjen saavuttamiseksi jo 30 minuuttia päivässä kohtalaisen kuormittavaa liikuntaa on hyödyksi, vaikka tämä määrä ei juuri auta itse laihtumisessa
- Terveysliikuntasuositus, ks. Käypä hoito -suositus Liikunta «Liikunta»8, «Liikunta (online). Käypä hoito -suositus. Suomalai...»90

Käyttäytymismuutosten ohjaus

Ruokavaliohoito

Ruokavaliohoidon kaksi vaihetta

Ruokavalion toteutus

Ruokavalion koostumus

Ruokavalion rasvapitoisuus

Ruokavalion hiilihydraattipitoisuus

Glykemiaindeksi (GI)

Ravintokuitu

Sokeri

Ruokavalion proteiinipitoisuus

Ruokavalion energiatiheys

Alkoholinkäyttö

Kalsiumlisä

Vitamiinien ja kivennäisaineiden saannin riittävyys

Fyysinen aktiivisuus (liikunta)

Laihdutusvaihe

Painonhallintavaihe

Lihavuuden elintapahoidon vaikutus painoon

Laihtumisen vaikutus sairauksiin

 • Laihtumisen myönteisistä vaikutuksista sairauksiin on runsaasti kliinistä kokemusta, mutta vähän hoitotutkimuksiin perustuvaa näyttöä. Seuraavassa esitellään hoitotutkimuksia, joiden kesto on ollut vähintään yksi vuosi.
  • Kirurgisen hoidon vaikutukset, ks. kohta Lihavuusleikkauksen vaikutus lihavuuden liitännäissairauksiin «A19»7.

Diabetes

Dyslipidemia

Kohonnut verenpaine

Uniapnea

Muut sairaudet

Ikääntyneiden laihduttaminen

Erittäin niukkaenergiainen ruokavalio (ENE-dieetti)

Elintapahoidolla ja ENE-dieetillä saavutetun laihtumisen mahdollisia haittavaikutuksia

Sappikivitauti

Painonvaihtelu (weight cycling)

Osteoporoosi

Syömishäiriöt

Lihaskato

Muita mahdollisia haittavaikutuksia

Lääkehoito

 • Lääkehoito sopii vain potilaille, joilla on motivaatiota laihduttaa ja muuttaa elintapojaan.
 • Lääkitys ei yleensä ole ensisijainen hoitomenetelmä, mutta sitä voidaan käyttää elintapahoidon tukena silloin, kun painoindeksi on vähintään 30 kg/m2 (tai vähintään 28 kg/m2, kun potilaalla on lihavuuden liitännäissairauksia).
 • Lääkkeitä voidaan käyttää paitsi laihduttamiseen myös painonhallinnan tukena muuten kuin lääkkeillä toteutetun laihduttamisen jälkeen.
 • Lääkehoidon yhteydessä tulee antaa riittävästi elintapojen muutokseen motivoivaa ohjausta.
 • Kun lääkehoito on tuloksellista, sitä kannattaa jatkaa laihtumistuloksen ylläpitämiseksi riittävän pitkään, jopa elinikäisesti.

Orlistaatti

Myynnistä poistetut lääkkeet

Leikkaushoito

Leikkaushoidon aiheet

 • Leikkaushoidon edellytys on asianmukainen edeltävä konservatiivinen hoito.
  • Käypä hoito -työryhmän harkitsema asianmukainen konservatiivinen hoito on esimerkiksi seuraava: terveydenhuollon toimintayksikön toteuttama laihdutusryhmähoito tai riittävän pitkä (6 kuukautta) yksilöllinen hoito, joka on johtanut elämäntapamuutoksiin ja vähintään 7 %:n laihtumiseen, mutta tulos ei ole riittävä terveyden kannalta tai paino on noussut uudestaan. Hoidosta ei saisi olla kulunut yli viittä vuotta.
 • Leikkaushoitoa pidetään aiheellisena (yhdysvaltalainen konsensuskokous v. 1991 «NIH conference. Gastrointestinal surgery for sever...»155), kun
 • Lihavuuden kirurgista hoitoa harkitaan aina yksilöllisesti.

Leikkausmenetelmä

Kuva 2.

A) Mahalaukun ohitusleikkaus. B) Mahalaukun kavennusleikkaus.

Lähde: Kauhanen S, Helmiö M, Salminen P. Sopivimman lihavuuskirurgisen leikkausmenetelmän valinta. Duodecim 2019;135:1507-12

Lihavuusleikkauksen vaikutus painoon

Lihavuusleikkauksen vaikutus lihavuuden liitännäissairauksiin, elämänlaatuun ja kokonaiskuolleisuuteen

Diabetes

Munasarjojen monirakkulatauti (PCOS)

Uniapnea

Elämänlaatu

Kokonaiskuolleisuus

Ravitsemustila

 • Leikkauksenjälkeinen ravitsemushoito etenee vaiheittain nestemäisestä ja pehmeästä ravinnosta normaalirakenteiseen terveelliseen ruokavalioon.
 • Leikkauksen jälkeen voi esiintyä ns. dumping-oireita, kuten hikoilua, heikotusta, sydämentykytystä, vatsavaivoja, pahoinvointia ja ripulia. Niitä aiheuttavat erityisesti runsassokeriset juomat ja ruoat.
 • Ravitsemusneuvonnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota ruokavalion ravintoainesisällön riittävyyteen, koska syötävät ruokamäärät ovat ja niiden tulee olla pieniä. "Tyhjien kaloreiden" saantia tulee välttää.
 • Lihavuuden leikkaushoito saattaa altistaa joidenkin ravintoaineiden puutoksille, ja niiden ehkäisy edellyttää ruokavalion täydentämistä lisäravinteilla leikkauksen jälkeen; ks. sähköinen tausta-aineisto «Lihavuusleikkauksen vaikutus potilaan ravitsemustilaan ja lisäravinteiden tarpeeseen»21.
 • Lihas- ja luukadon estoon on kiinnitettävä huomiota niin leikatuilla kuin konservatiivisestikin hoidettavilla potilailla. Proteiinin saannin tulee olla riittävä (60–120 g/vrk). Ks. kohta Lihaskato «A18»8.
 • Monivitamiinivalmistetta (1 tabletti/vrk), B12-vitamiinia sisältävää B-vitamiinivalmistetta sekä kalsium- (1 g/vrk) ja D-vitamiinilisää (20 µg/vrk eli 800 IU/vrk) suositellaan kaikille leikatuille pysyvästi.
  • Osa potilaista tarvitsee lihakseen pistettävän B12-vitamiinilisän.
  • Lievä B1-vitamiinin puutos voi aiheuttaa ruokahaluttomuutta ja ummetusta, ankara puutos puolestaan hermostollisia ja lihasten hallinnan häiriöitä.
 • Raudanpuuteanemia on yleisin ongelma erityisesti naisilla. Se korjataan suun kautta otettavalla rautalääkkeellä, jonka tarve voi olla pysyvä.
 • Lihavuusleikkauksella hoidettujen ravitsemustilaa tulee seurata säännöllisesti ja hoitaa havaitut puutostilat niistä aiheutuvien vakavien komplikaatioiden ehkäisemiseksi; ks. sähköinen tausta-aineisto «Lihavuusleikkauksen vaikutus potilaan ravitsemustilaan ja lisäravinteiden tarpeeseen»21.
 • Lihavuusleikkauspotilaan pitkäaikaisseuranta perusterveydenhuollossa; ks. sähköinen tausta-aineisto «Lihavuuskirurgisen potilaan seuranta perusterveydenhuollossa»22.
 • Ruokavalio lihavuusleikkauksen jälkeen; ks. sähköinen tausta-aineisto «Lihavuusleikkauksen jälkeinen ruokailu»23.

Leikkauskomplikaatiot

Seuranta leikkauksen jälkeen

 • Erikoissairaanhoidossa tai leikkaavassa yksikössä potilaille järjestetään yleensä seurantakäynti 2–3, (6,) 12 ja 24 kuukauden kuluttua leikkauksen jälkeen.
 • Laboratoriotutkimukset vaihtelevat keskuksittain ja seuranta-ajankohdittain, mutta useimmiten määritetään ainakin
  • perusverenkuva,
  • kreatiniini,
  • plasman kalium ja natrium,
  • 25(OH)D-vitamiini,
  • B12-vitamiini,
  • diabeetikoilta veren glukoosi, HbA1c,
  • dyslipidemiapotilailta lipidit.
  • Tarvittaessa voidaan tutkia plasman magnesium, (pre)albumiini, B1- ja B12-vitamiini, 25(OH)D3-vitamiini sekä seerumin tai erytrosyyttien folaatti.
 • Kun sairaalaseuranta on päättynyt, lihavuusleikkauspotilas tarvitsee vuosittaisen seurannan perusterveydenhuollossa; ks. sähköinen tausta-aineisto «Lihavuuskirurgisen potilaan seuranta perusterveydenhuollossa»22.
 • Lihavuusleikkauksen jälkeen pitkän ajan seurannassa saattaa ilmaantua vitamiini- ja hivenainepuutoksia sekä osteoporoosia.
 • Leikkauksenjälkeiseen painonhallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Kustannusvaikuttavuus

 • Suomalaisessa systemoidussa katsauksessa «Ikonen TS, Anttila H, Gylling H ym. Sairaalloisen ...»158 lihavuusleikkaus arvioitiin kustannusvaikuttavaksi keskimääräisillä suomalaisilla potilailla.
  • Arvio tehtiin kustannus-utiliteettianalyysinä käyttäen kymmenen vuoden aikahorisonttia.
   • Hoidon vaikuttavuutta mitattiin laatupainotteisina lisäelinvuosina.
   • Kustannukset arvioitiin terveydenhuollon näkökulmasta, eli muita lihavuudesta yhteiskunnalle aiheutuneita kustannuksia tai sen hoidon tuottamia kustannussäästöjä ei otettu huomioon.
  • Luodussa mallissa mahalaukun ohitusleikkauksella hoidettujen arvioidut kustannukset olivat kymmenen vuoden aikana 10 000 euroa pienemmät kuin tavanomaista (avoterveydenhuollon) seurantaa saaneilla (oletukset: BMI keskimäärin 47 kg/m2, diabetes 55 %:lla potilaista).
 • Brittiläisessä arviointiraportissa «Picot J, Jones J, Colquitt JL ym. The clinical eff...»169 lihavuusleikkaukset todettiin konservatiivista hoitoa kalliimmiksi mutta kustannusvaikuttaviksi toimnepiteiksi.
  • Esimerkiksi sairaalloisen lihavilla mahalaukun ohitus- tai pantaleikkaus oli konservatiivista hoitoa kalliimpi, mutta vaikuttavampi 20 vuoden aikavälillä, jolloin yhden laatupainotetun lisäelinvuoden hinta oli 2 000–4 000 puntaa.
  • Tulosten soveltamisessa Suomeen tulee olla pidättyväinen terveydenhuoltojärjestelmien erojen vuoksi.
  • Ks. sähköinen tausta-aineisto «Lihavuuskirurgian kustannusvaikuttavuus»25.
 • Kustannusvaikuttavuusanalyysien tulkinnassa tulee ottaa huomioon, että leikkaushoitoa ei ole kyetty vertaamaan tehokkaasti toteutettuihin konservatiivisiin interventioihin vaan vertailuryhmille annettu lihavuuden hoito on ollut vähäistä.

Lihavuuden leikkaushoidon toteuttaminen

 • Lihavuuskirurgisiin yksiköihin on perustettava moniammatillinen lihavuuden hoidon työryhmä, jossa on ainakin kirurgian, sisätautien ja ravitsemusterapian asiantuntemusta.
  • Psykologia tai psykiatria konsultoidaan tarvittaessa.
  • Liikuntaohjaus kuuluu hyvään lihavuuden hoitoon, vaikkei fysioterapeuttia tai liikuntavalmentajaa olisikaan käytettävissä.
 • Ennen leikkausta sisätautilääkäri/endokrinologi ja kirurgi arvioivat potilaan leikkaushoidon aiheet moniammatillisen työryhmän asiantuntijoita konsultoiden.
 • Potilaalle tulee antaa ennen leikkausta asiantuntevaa ohjausta ENE-ruokavalion toteuttamisesta ennen leikkausta sekä ruokavaliomuutoksista leikkauksen jälkeen «Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Sairaalloinen l...»373. Lisäksi tulee järjestää seurantakäynnit leikkauksen jälkeen.
  • Leikkauksen jälkeen, erityisesti ensimmäisten 6–12 kuukauden aikana, ravitsemusterapeutti ohjaa potilaita ruokavalion toteutuksessa yksilöllisesti tai pienryhmissä.
 • Lihavuuden leikkaushoito on syytä keskittää yliopistosairaaloihin tai muihin suuriin sairaaloihin, joissa on alan asiantuntemusta.
  • Sairaaloiden tulee seurata lihavuuden leikkaushoidon tuloksia ja komplikaatioita.
 • Perusterveydenhuollon tulee varautua potilaiden painon sekä ravitsemus- ja terveydentilan pitkäaikaisseurantaan.
  • Potilaskeskeisessä elintapaohjauksessa käsitellään mm. ravitsemushoidon toteutumista, syömisen hallintaa ja liikuntaa.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n asettama työryhmä

Lihavuus (aikuiset) -suosituksen historiatiedot «Lihavuus (aikuiset), Käypä hoito -suosituksen historiatiedot»26

Puheenjohtaja:

Kirsi Pietiläinen, LT, ETM, dosentti, erikoistuva lääkäri; HUS, medisiininen tulosyksikkö, lihavuustutkimusyksikkö

Kokoava kirjoittaja:

Suoma Saarni, LT, HuK, terveydenhuollon erikoislääkäri, erikoistutkija; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Helsingin kaupunki, terveyskeskus

Jäsenet:

Mikael Fogelholm, ETT, dosentti, johtaja; Suomen Akatemia, terveyden tutkimus

Paula Hakala, FT, dosentti, laillistettu ravitsemusterapeutti, johtava tutkija; Kelan tutkimusosasto, Turku

Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi, LKT, yleislääketieteen erikoislääkäri, professori, ylilääkäri; Oulun yliopiston terveystieteiden laitos ja OYS:n yleislääketieteen yksikkö

Vesa Koivukangas, LT, dosentti, gastroenterologisen kirurgian erikoislääkäri, erikoislääkäri; OYS

Merja Laine, LL, yleislääketieteen erikoislääkäri, diabeteksen hoidon erityispätevyys, terveyskeskuslääkäri; Vantaan terveyskeskus ja Mehiläisen diabetesklinikka, Töölö ja Kielotie

Jukka Marttila, PsL, terveyspsykologian erikoispsykologi, psykologi; Suomen Diabetesliitto ry, Tampere

Tuula Pekkarinen, LT, sisätautien ja endokrinologian erikoislääkäri, osastonlääkäri; HYKS, Peijaksen sairaala, Vantaa

Aila Rissanen, LKT, sisätautien erikoislääkäri, professori; HUS:n psykiatrian klinikka, lihavuustutkimusyksikkö

Katriina Kukkonen-Harjula, LKT, dosentti, liikuntalääketieteen erikoislääkäri, yliopistonlehtori; Itä-Suomen yliopisto, lääketieteen laitos (Käypä hoito -toimittaja)

Sidonnaisuudet

Mikael Fogelholm: Ei sidonnaisuuksia.

Paula Hakala: Ei sidonnaisuuksia.

Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi: Toiminut kutsuttuna luennoitsijana lääkealan yritysten järjestämissä yksittäisissä koulutustilaisuuksissa, joista on maksettu luentopalkkio (Novo-Nordisk, GSK, Astra-Zeneca). Osallistunut ulkomaisiin kongresseihin lääkealan yritysten kustantamana (Novartis, Novo-Nordisk, Leiras).

Vesa Koivukangas: Osallistunut ulkomaiseen kongressiin, johon saanut lääkealan yritykseltä matka-apurahan (Johnson&Johnson).

Katriina Kukkonen-Harjula: Ks. www.kaypahoito.fi / Yhteystiedot / Toimitus / Lisätiedot

Merja Laine: Osallistunut ulkomaisiin kongresseihin lääkealan yritysten kustantamana (Novartis, Novo-Nordisk). Toiminut terveydenhuollon ja lääkealan yritysten asiantuntijana ja/tai suorittanut lääketieteellistä konsultaatiota, ja saanut siitä palkkion (BMS, Leiras, Lilly, Novartis). Toiminut lääkealan yritysten koulutustilaisuuksien kouluttajana ja luennoitsijana (Abbott, GSK, Lilly, Orion, MSD, Novartis, Novo-Nordisk, Sanofi-aventis, Pfizer, AstraZeneca). Tehnyt lääketutkimusta korvausta vastaan (Boehringer-Ingelheim, Novartis, Novo-Nordisk).

Jukka Marttila: Ei sidonnaisuuksia.

Tuula Pekkarinen: Osallistunut ulkomaisiin kongresseihin lääkealan yritysten kustantamana (Ipsen, Novo Nordisk, Sanofi-Aventis, Amgen). Toiminut konsulttina lääkealan yrityksessä (Amgen).

Kirsi Pietiläinen: Osallistunut ulkomaisiin kongresseihin lääkealan yritysten kustantamana (Abbott, Lilly, Novo Nordisk, Sanofi-Aventis). Kutsuttuna luennoitsijana useiden lääkealan yritysten toimeksiannosta. Osallistunut tutkijana kliinisiin lääketutkimuksiin.

Aila Rissanen: Tutkimusyhteistyöhön rahoitusta/luennoitsijana/advisory boardin jäsenenä (Novo Nordisk, Novartis, Boeringer Ingenhjelm, Janssen-Cilag, Eli Lilly, Astra Zeneca, Sanofi-Aventis, Merck, Abbott).

Suoma Saarni: Ei sidonnaisuuksia.

Kirjallisuusviite

Lihavuus (aikuiset). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lihavuustutkijat ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2013 (viitattu pp.kk.vvvv). Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi

Tarkemmat viittausohjeet: «http://www.kaypahoito.fi/web/kh/viittaaminen»7

Vastuun rajaus

Käypä hoito -suositukset ja Vältä viisaasti -suositukset ovat asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.

Tiedonhakukäytäntö

Systemaattinen kirjallisuushaku on hoitosuosituksen perusta. Lue lisää artikkelista khk00007

Kirjallisuutta

 1. Harvey EL, Glenny AM, Kirk SF ym. A systematic review of interventions to improve health professionals' management of obesity. Int J Obes Relat Metab Disord 1999;23:1213-22 «PMID: 10643676»PubMed
 2. Hardeman W, Griffin S, Johnston M ym. Interventions to prevent weight gain: a systematic review of psychological models and behaviour change methods. Int J Obes Relat Metab Disord 2000;24:131-43 «PMID: 10702762»PubMed
 3. Fogelholm M. Lihavuuden arviointi. Kirjassa: Fogelholm M, Mustajoki P, Rissanen A, Uusitupa M, toim. Lihavuus -ongelma ja hoito. 2. painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 1998, s. 29-38
 4. Revicki DA, Israel RG. Relationship between body mass indices and measures of body adiposity. Am J Public Health 1986;76:992-4 «PMID: 3728773»PubMed
 5. Garrow JS, Webster J. Quetelet's index (W/H2) as a measure of fatness. Int J Obes 1985;9:147-53 «PMID: 4030199»PubMed
 6. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. World Health Organ Tech Rep Ser 2000;894:i-xii, 1-253 «PMID: 11234459»PubMed
 7. Clinical Guidelines on the Identification, Evaluation, and Treatment of Overweight and Obesity in Adults--The Evidence Report. National Institutes of Health. Obes Res 1998;6 Suppl 2:51S-209S «PMID: 9813653»PubMed
 8. Bigaard J, Frederiksen K, Tjønneland A ym. Waist circumference and body composition in relation to all-cause mortality in middle-aged men and women. Int J Obes (Lond) 2005;29:778-84 «PMID: 15917857»PubMed
 9. Peltonen M, Harald K, Männistö S ym. Kansallinen Finriski 2007 -terveystutkimus Tutkimuksen toteutus ja tulokset. Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 34/2008. Yliopistopaino. Helsinki 2008. www.ktl.fi/julkaisut.
 10. Männistö S. Suullinen tiedonanto 2011.
 11. Peltonen M, Korpi-Hyovalti E, Oksa H ym. Lihavuuden, diabeteksen ja muiden glukoosiaineenvaihdunnan häiriöiden esiintyvyys suomalaisessa aikuisväestössä. SLL 2006;3:163-70
 12. Männistö S, Lahti-Koski M, Tapanainen H, Laatikainen T, Vartiainen E. Lihavuus ja sen taustat Suomessa - liikakilot kasvana haasteena. SLL 2004;59:777-81
 13. Vartiainen E, Laatikainen T, Peltonen M ym. Thirty-five-year trends in cardiovascular risk factors in Finland. Int J Epidemiol 2010;39:504-18 «PMID: 19959603»PubMed
 14. Lahti-Koski M, Harald K, Männistö S ym. Fifteen-year changes in body mass index and waist circumference in Finnish adults. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2007;14:398-404 «PMID: 17568239»PubMed
 15. Kautiainen S. Overweight and obesity in adolescence - secular trends and association with perceived weight, sosiodemographic factors and screen time. Väitöskirja. Acta Universitatis Tamperensis 1347. 2008. www.acta.uta.fi.
 16. Hakanen M. Childhood Overweight - Predictors, Consequences and Prevention. Annales Univeristatis Turkuensis SARJA - SER. D OSA - TOM. 872
 17. Lahti-Koski M, Taskinen O, Similä M ym. Mapping geographical variation in obesity in Finland. Eur J Public Health 2008;18:637-43 «PMID: 18854358»PubMed
 18. Salopuro T, Saaristo T, Korpi-Hyövälti E ym. Lihavuuden ja glukoosiaineenvaihdunnan häiriöiden esiintyvyydessä on selviä alueellisia eroja Suomessa. D2D-hankkeen tuloksia. SLL 2010;65:2381-91
 19. Vartiainen E, Peltonen M, Laatikainen T ym. FINRISKI-tutkimus: Sekä miesten että naisten sydän- ja verisuonisairauksien kokonaisriski pieneni viime vuosina. SLL 2008;15:1375-81
 20. Bender R, Jöckel KH, Trautner C ym. Effect of age on excess mortality in obesity. JAMA 1999;281:1498-504 «PMID: 10227319»PubMed
 21. Beuther DA, Sutherland ER. Overweight, obesity, and incident asthma: a meta-analysis of prospective epidemiologic studies. Am J Respir Crit Care Med 2007;175:661-6 «PMID: 17234901»PubMed
 22. Loef M, Walach H. Midlife obesity and dementia: meta-analysis and adjusted forecast of dementia prevalence in the United States and China. Obesity (Silver Spring) 2013;21:E51-5 «PMID: 23401370»PubMed
 23. Kivipelto M, Ngandu T, Fratiglioni L ym. Obesity and vascular risk factors at midlife and the risk of dementia and Alzheimer disease. Arch Neurol 2005;62:1556-60 «PMID: 16216938»PubMed
 24. Whitmer RA, Gustafson DR, Barrett-Connor E ym. Central obesity and increased risk of dementia more than three decades later. Neurology 2008;71:1057-64 «PMID: 18367704»PubMed
 25. Onyike CU, Crum RM, Lee HB ym. Is obesity associated with major depression? Results from the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Am J Epidemiol 2003;158:1139-47 «PMID: 14652298»PubMed
 26. Vazquez G, Duval S, Jacobs DR Jr ym. Comparison of body mass index, waist circumference, and waist/hip ratio in predicting incident diabetes: a meta-analysis. Epidemiol Rev 2007;29:115-28 «PMID: 17494056»PubMed
 27. Chu SY, Callaghan WM, Kim SY ym. Maternal obesity and risk of gestational diabetes mellitus. Diabetes Care 2007;30:2070-6 «PMID: 17416786»PubMed
 28. Guh DP, Zhang W, Bansback N ym. The incidence of co-morbidities related to obesity and overweight: a systematic review and meta-analysis. BMC Public Health 2009;9:88 «PMID: 19320986»PubMed
 29. van der Steeg JW, Steures P, Eijkemans MJ ym. Obesity affects spontaneous pregnancy chances in subfertile, ovulatory women. Hum Reprod 2008;23:324-8 «PMID: 18077317»PubMed
 30. Metwally M, Ong KJ, Ledger WL ym. Does high body mass index increase the risk of miscarriage after spontaneous and assisted conception? A meta-analysis of the evidence. Fertil Steril 2008;90:714-26 «PMID: 18068166»PubMed
 31. Stothard KJ, Tennant PW, Bell R ym. Maternal overweight and obesity and the risk of congenital anomalies: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2009;301:636-50 «PMID: 19211471»PubMed
 32. Puig JG, Martínez MA. Hyperuricemia, gout and the metabolic syndrome. Curr Opin Rheumatol 2008;20:187-91 «PMID: 18349749»PubMed
 33. Scheen AJ, Luyckx FH. Obesity and liver disease. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab 2002;16:703-16 «PMID: 12468416»PubMed
 34. Ioannou GN, Weiss NS, Boyko EJ ym. Is central obesity associated with cirrhosis-related death or hospitalization? A population-based, cohort study. Clin Gastroenterol Hepatol 2005;3:67-74 «PMID: 15645407»PubMed
 35. Wang Y, Chen X, Song Y ym. Association between obesity and kidney disease: a systematic review and meta-analysis. Kidney Int 2008;73:19-33 «PMID: 17928825»PubMed
 36. Lievense AM, Bierma-Zeinstra SM, Verhagen AP ym. Influence of obesity on the development of osteoarthritis of the hip: a systematic review. Rheumatology (Oxford) 2002;41:1155-62 «PMID: 12364636»PubMed
 37. Oliveria SA, Felson DT, Cirillo PA ym. Body weight, body mass index, and incident symptomatic osteoarthritis of the hand, hip, and knee. Epidemiology 1999;10:161-6 «PMID: 10069252»PubMed
 38. Everhart JE. Contributions of obesity and weight loss to gallstone disease. Ann Intern Med 1993;119:1029-35 «PMID: 8214980»PubMed
 39. Martínez J, Johnson CD, Sánchez-Payá J ym. Obesity is a definitive risk factor of severity and mortality in acute pancreatitis: an updated meta-analysis. Pancreatology 2006;6:206-9 «PMID: 16549939»PubMed
 40. MacInnis RJ, English DR. Body size and composition and prostate cancer risk: systematic review and meta-regression analysis. Cancer Causes Control 2006;17:989-1003 «PMID: 16933050»PubMed
 41. Berrington de Gonzalez A, Sweetland S, Spencer E. A meta-analysis of obesity and the risk of pancreatic cancer. Br J Cancer 2003;89:519-23 «PMID: 12888824»PubMed
 42. Wolk A, Gridley G, Svensson M ym. A prospective study of obesity and cancer risk (Sweden). Cancer Causes Control 2001;12:13-21 «PMID: 11227921»PubMed
 43. Larsson SC, Wolk A. Overweight and obesity and incidence of leukemia: a meta-analysis of cohort studies. Int J Cancer 2008;122:1418-21 «PMID: 18027857»PubMed
 44. Olsen CM, Green AC, Whiteman DC ym. Obesity and the risk of epithelial ovarian cancer: a systematic review and meta-analysis. Eur J Cancer 2007;43:690-709 «PMID: 17223544»PubMed
 45. Bergström A, Hsieh CC, Lindblad P ym. Obesity and renal cell cancer--a quantitative review. Br J Cancer 2001;85:984-90 «PMID: 11592770»PubMed
 46. Harvie M, Hooper L, Howell AH. Central obesity and breast cancer risk: a systematic review. Obes Rev 2003;4:157-73 «PMID: 12916817»PubMed
 47. Kubo A, Corley DA. Body mass index and adenocarcinomas of the esophagus or gastric cardia: a systematic review and meta-analysis. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2006;15:872-8 «PMID: 16702363»PubMed
 48. Larsson SC, Wolk A. Obesity and the risk of gallbladder cancer: a meta-analysis. Br J Cancer 2007;96:1457-61 «PMID: 17375043»PubMed
 49. Uniapnea (obstruktiivinen uniapnea aikuisilla) (online). Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Keuhkolääkäriyhdistyksen ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2010. Saatavilla internetissä: www.kaypahoito.fi.
 50. Fogelholm M, Kronholm E, Kukkonen-Harjula K ym. Sleep-related disturbances and physical inactivity are independently associated with obesity in adults. Int J Obes (Lond) 2007;31:1713-21 «PMID: 17579634»PubMed
 51. Romero-Corral A, Montori VM, Somers VK ym. Association of bodyweight with total mortality and with cardiovascular events in coronary artery disease: a systematic review of cohort studies. Lancet 2006;368:666-78 «PMID: 16920472»PubMed
 52. Wanahita N, Messerli FH, Bangalore S ym. Atrial fibrillation and obesity--results of a meta-analysis. Am Heart J 2008;155:310-5 «PMID: 18215602»PubMed
 53. Nightingale AL, Lawrenson RA, Simpson EL ym. The effects of age, body mass index, smoking and general health on the risk of venous thromboembolism in users of combined oral contraceptives. Eur J Contracept Reprod Health Care 2000;5:265-74 «PMID: 11245554»PubMed
 54. Troiano RP, Frongillo EA Jr, Sobal J ym. The relationship between body weight and mortality: a quantitative analysis of combined information from existing studies. Int J Obes Relat Metab Disord 1996;20:63-75 «PMID: 8788324»PubMed
 55. McGee DL, Diverse Populations Collaboration. Body mass index and mortality: a meta-analysis based on person-level data from twenty-six observational studies. Ann Epidemiol 2005;15:87-97 «PMID: 15652713»PubMed
 56. Stevens J, Cai J, Pamuk ER ym. The effect of age on the association between body-mass index and mortality. N Engl J Med 1998;338:1-7 «PMID: 9414324»PubMed
 57. Han TS, van Leer EM, Seidell JC ym. Waist circumference action levels in the identification of cardiovascular risk factors: prevalence study in a random sample. BMJ 1995;311:1401-5 «PMID: 8520275»PubMed
 58. Lemieux S, Prud'homme D, Bouchard C ym. A single threshold value of waist girth identifies normal-weight and overweight subjects with excess visceral adipose tissue. Am J Clin Nutr 1996;64:685-93 «PMID: 8901786»PubMed
 59. Tankó LB, Bagger YZ, Qin G ym. Enlarged waist combined with elevated triglycerides is a strong predictor of accelerated atherogenesis and related cardiovascular mortality in postmenopausal women. Circulation 2005;111:1883-90 «PMID: 15837940»PubMed
 60. Lee CD, Blair SN, Jackson AS. Cardiorespiratory fitness, body composition, and all-cause and cardiovascular disease mortality in men. Am J Clin Nutr 1999;69:373-80 «PMID: 10075319»PubMed
 61. Mikkelsen KL, Heitmann BL, Keiding N ym. Independent effects of stable and changing body weight on total mortality. Epidemiology 1999;10:671-8 «PMID: 10535779»PubMed
 62. Williamson DF, Pamuk E, Thun M ym. Prospective study of intentional weight loss and mortality in never-smoking overweight US white women aged 40-64 years. Am J Epidemiol 1995;141:1128-41 «PMID: 7771451»PubMed
 63. Williamson DF, Thompson TJ, Thun M ym. Intentional weight loss and mortality among overweight individuals with diabetes. Diabetes Care 2000;23:1499-504 «PMID: 11023143»PubMed
 64. McLaren L. Socioeconomic status and obesity. Epidemiol Rev 2007;29:29-48 «PMID: 17478442»PubMed
 65. Lahti-Koski M, Vartiainen E, Männistö S ym. Age, education and occupation as determinants of trends in body mass index in Finland from 1982 to 1997. Int J Obes Relat Metab Disord 2000;24:1669-76 «PMID: 11126222»PubMed
 66. Sobal J, Stunkard AJ. Socioeconomic status and obesity: a review of the literature. Psychol Bull 1989;105:260-75 «PMID: 2648443»PubMed
 67. Gortmaker SL, Must A, Perrin JM ym. Social and economic consequences of overweight in adolescence and young adulthood. N Engl J Med 1993;329:1008-12 «PMID: 8366901»PubMed
 68. Salonen MK, Kajantie E, Osmond C ym. Role of socioeconomic indicators on development of obesity from a life course perspective. J Environ Public Health 2009;2009:625168 «PMID: 20041022»PubMed
 69. Sarlio-Lähteenkorva S, Stunkard A, Rissanen A. Psychosocial factors and quality of life in obesity. Int J Obes Relat Metab Disord 1995;19 Suppl 6:S1-5 «PMID: 8581113»PubMed
 70. Herva A, Laitinen J, Miettunen J ym. Obesity and depression: results from the longitudinal Northern Finland 1966 Birth Cohort Study. Int J Obes (Lond) 2006;30:520-7
 71. Haukkala Ari. Depressive Symptoms and Hostility in Relation to Socioeconomic Status, Smoking Cessation, and Obesity. Publications of the National Public Health Insititute A14/2002. Väitöskirja.
 72. Vogelzangs N, Kritchevsky SB, Beekman AT ym. Depressive symptoms and change in abdominal obesity in older persons. Arch Gen Psychiatry 2008;65:1386-93 «PMID: 19047525»PubMed
 73. Vogelzangs N, Kritchevsky SB, Beekman AT ym. Obesity and onset of significant depressive symptoms: results from a prospective community-based cohort study of older men and women. J Clin Psychiatry 2010;71:391-9 «PMID: 20021992»PubMed
 74. Sullivan M, Karlsson J, Sjöström L ym. Swedish obese subjects (SOS)--an intervention study of obesity. Baseline evaluation of health and psychosocial functioning in the first 1743 subjects examined. Int J Obes Relat Metab Disord 1993;17:503-12 «PMID: 8220652»PubMed
 75. Doll HA, Petersen SE, Stewart-Brown SL. Obesity and physical and emotional well-being: associations between body mass index, chronic illness, and the physical and mental components of the SF-36 questionnaire. Obes Res 2000;8:160-70 «PMID: 10757202»PubMed
 76. Barofsky I, Fontaine KR, Cheskin LJ. Pain in the obese: impact on health-related quality-of-life. Ann Behav Med 1997;19:408-10 «PMID: 9706368»PubMed
 77. Stunkard AJ, Sobal J. Psychosocial consequences of obesity. Kirjassa: Brownell KD, Fairburn CG toim. Eating Disorders and Obesity. New York: Guilford Press, 1995
 78. Kaukua J . Terveyteen liittyvä elämänlaatu ja lihavuus. Duodecim 2006;122:1215-24 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo95739»8
 79. Kaukua J, Pekkarinen T, Sane T ym. Health-related quality of life in WHO class II-III obese men losing weight with very-low-energy diet and behaviour modification: a randomised clinical trial. Int J Obes Relat Metab Disord 2002;26:487-95 «PMID: 12075575»PubMed
 80. Williamson DA, Rejeski J, Lang W ym. Impact of a weight management program on health-related quality of life in overweight adults with type 2 diabetes. Arch Intern Med 2009;169:163-71 «PMID: 19171813»PubMed
 81. Dixon JB. The effect of obesity on health outcomes. Mol Cell Endocrinol 2010;316:104-8 «PMID: 19628019»PubMed
 82. Mustajoki P, Lappalainen R. Painonhallinta - ohjaajan opas. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim 2001
 83. Mustajoki P. Elämäntapojen muuttaminen terveellisemmiksi - miten autan potilasta? Duodecim 1998;114:531-8 «http://www.duodecimlehti.fi/web/guest/etusivu/artikkeli?tunnus=duo80126»9 «PMID: 11466916»PubMed
 84. Mustajoki P. Miten potilas motivoituu hoitonsa aktiiviseksi osapuoleksi. SLL 2003;58;4235-7
 85. Lindgren P, Lindström J, Tuomilehto J ym. Lifestyle intervention to prevent diabetes in men and women with impaired glucose tolerance is cost-effective. Int J Technol Assess Health Care 2007;23:177-83 «PMID: 17493303»PubMed
 86. Absetz P, Valve R, Oldenburg B ym. Type 2 diabetes prevention in the "real world": one-year results of the GOAL Implementation Trial. Diabetes Care 2007;30:2465-70 «PMID: 17586741»PubMed
 87. Saaristo T, Moilanen L, Korpi-Hyövälti E ym. Lifestyle intervention for prevention of type 2 diabetes in primary health care: one-year follow-up of the Finnish National Diabetes Prevention Program (FIN-D2D). Diabetes Care 2010;33:2146-51 «PMID: 20664020»PubMed
 88. Saaristo T, Moilanen L, Jokelainen J ym. Diabetesriskiä voidaan vähentää perusterveydenhuollon keinoin. SLL 2010:65:2369-79.
 89. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2006. www.kaypahoito.fi
 90. Liikunta (online). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 2010. www.kaypahoito.fi
 91. Michie S, Abraham C, Whittington C ym. Effective techniques in healthy eating and physical activity interventions: a meta-regression. Health Psychol 2009;28:690-701 «PMID: 19916637»PubMed
 92. Turku R. Muutosta tukemassa. Valmentava elämäntapaohjaus. Edita Publishing Oy, Edita Prima Oy, Helsinki 2007
 93. Craig P, Dieppe P, Macintyre S ym. Developing and evaluating complex interventions: new guidance. Medical Research Council. http://www.mrc.ac.uk/complexinterventionsguidance
 94. Heinonen L. Ratkaisuja ravitsemusneuvontaan - ongelmista onnistumisiin syömisen hallinnassa. Suomen Diabetesliitto ry. Kirjapaino Hermes Oy, Tampere 2004
 95. Shaw K, O'Rourke P, Del Mar C ym. Psychological interventions for overweight or obesity. Cochrane Database Syst Rev 2005;2:CD003818 «PMID: 15846683»PubMed
 96. Esposito K, Maiorino MI, Ceriello A ym. Prevention and control of type 2 diabetes by Mediterranean diet: a systematic review. Diabetes Res Clin Pract 2010;89:97-102 «PMID: 20546959»PubMed
 97. Kastorini CM, Milionis HJ, Goudevenos JA ym. Mediterranean diet and coronary heart disease: is obesity a link? - A systematic review. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2010;20:536-51 «PMID: 20708148»PubMed
 98. Fung TT, van Dam RM, Hankinson SE ym. Low-carbohydrate diets and all-cause and cause-specific mortality: two cohort studies. Ann Intern Med 2010;153:289-98 «PMID: 20820038»PubMed
 99. Kay SJ, Fiatarone Singh MA. The influence of physical activity on abdominal fat: a systematic review of the literature. Obes Rev 2006;7:183-200 «PMID: 16629874»PubMed
 100. Ross R, Dagnone D, Jones PJ ym. Reduction in obesity and related comorbid conditions after diet-induced weight loss or exercise-induced weight loss in men. A randomized, controlled trial. Ann Intern Med 2000;133:92-103 «PMID: 10896648»PubMed
 101. Saris WH, Blair SN, van Baak MA ym. How much physical activity is enough to prevent unhealthy weight gain? Outcome of the IASO 1st Stock Conference and consensus statement. Obes Rev 2003;4:101-14 «PMID: 12760445»PubMed
 102. Fogelholm M, Vuori I toim. Terveysliikunta – fyysinen aktiivisuus terveyden edistämiseksi. Kustannus Oy Duodecim. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy 2005
 103. Andersen RE, Wadden TA, Bartlett SJ ym. Effects of lifestyle activity vs structured aerobic exercise in obese women: a randomized trial. JAMA 1999;281:335-40 «PMID: 9929086»PubMed
 104. Jakicic JM, Winters C, Lang W ym. Effects of intermittent exercise and use of home exercise equipment on adherence, weight loss, and fitness in overweight women: a randomized trial. JAMA 1999;282:1554-60 «PMID: 10546695»PubMed
 105. Dunn AL, Marcus BH, Kampert JB ym. Comparison of lifestyle and structured interventions to increase physical activity and cardiorespiratory fitness: a randomized trial. JAMA 1999;281:327-34 «PMID: 9929085»PubMed
 106. Tudor-Locke C, Bassett DR Jr. How many steps/day are enough? Preliminary pedometer indices for public health. Sports Med 2004;34:1-8 «PMID: 14715035»PubMed
 107. Fogelholm M, Kukkonen-Harjula K. Does physical activity prevent weight gain--a systematic review. Obes Rev 2000;1:95-111 «PMID: 12119991»PubMed
 108. McTigue KM, Hess R, Ziouras J. Obesity in older adults: a systematic review of the evidence for diagnosis and treatment. Obesity (Silver Spring) 2006;14:1485-97 «PMID: 17030958»PubMed
 109. Glenny AM, O'Meara S, Melville A ym. The treatment and prevention of obesity: a systematic review of the literature. Int J Obes Relat Metab Disord 1997;21:715-37 «PMID: 9376884»PubMed
 110. Wadden TA. Treatment of obesity by moderate and severe caloric restriction. Results of clinical research trials. Ann Intern Med 1993;119:688-93 «PMID: 8363198»PubMed
 111. Perri MG, Fuller PR. Success and failure in the treatment of obesity: where do we go from here? Med Exerc Nutr Health 1995;4:255-72
 112. Jeffery RW, Drewnowski A, Epstein LH ym. Long-term maintenance of weight loss: current status. Health Psychol 2000;19:5-16 «PMID: 10709944»PubMed
 113. Wadden TA, Foster GD. Behavioral treatment of obesity. Med Clin North Am 2000;84:441-61, vii «PMID: 10793651»PubMed
 114. Paul-Ebhohimhen V, Avenell A. A systematic review of the effectiveness of group versus individual treatments for adult obesity. Obes Facts 2009;2:17-24 «PMID: 20054200»PubMed
 115. Lindström J, Ilanne-Parikka P, Peltonen M ym. Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle intervention: follow-up of the Finnish Diabetes Prevention Study. Lancet 2006;368:1673-9 «PMID: 17098085»PubMed
 116. Li G, Zhang P, Wang J ym. The long-term effect of lifestyle interventions to prevent diabetes in the China Da Qing Diabetes Prevention Study: a 20-year follow-up study. Lancet 2008;371:1783-9 «PMID: 18502303»PubMed
 117. Pascale RW, Wing RR, Butler BA ym. Effects of a behavioral weight loss program stressing calorie restriction versus calorie plus fat restriction in obese individuals with NIDDM or a family history of diabetes. Diabetes Care 1995;18:1241-8 «PMID: 8612437»PubMed
 118. Galani C, Schneider H. Prevention and treatment of obesity with lifestyle interventions: review and meta-analysis. Int J Public Health 2007;52:348-59 «PMID: 18368998»PubMed
 119. Douketis JD, Macie C, Thabane L ym. Systematic review of long-term weight loss studies in obese adults: clinical significance and applicability to clinical practice. Int J Obes (Lond) 2005;29:1153-67 «PMID: 15997250»PubMed
 120. Lavie CJ, Milani RV, Ventura HO. Obesity and cardiovascular disease: risk factor, paradox, and impact of weight loss. J Am Coll Cardiol 2009;53:1925-32 «PMID: 19460605»PubMed
 121. Poobalan A, Aucott L, Smith WC ym. Effects of weight loss in overweight/obese individuals and long-term lipid outcomes--a systematic review. Obes Rev 2004;5:43-50 «PMID: 14969506»PubMed
 122. Noakes M, Clifton PM. Weight loss and plasma lipids. Curr Opin Lipidol 2000;11:65-70 «PMID: 10750696»PubMed
 123. Dattilo AM, Kris-Etherton PM. Effects of weight reduction on blood lipids and lipoproteins: a meta-analysis. Am J Clin Nutr 1992;56:320-8 «PMID: 1386186»PubMed
 124. Eneli IU, Skybo T, Camargo CA Jr. Weight loss and asthma: a systematic review. Thorax 2008;63:671-6 «PMID: 18663068»PubMed
 125. Clark JM. Weight loss as a treatment for nonalcoholic fatty liver disease. J Clin Gastroenterol 2006;40 Suppl 1:S39-43 «PMID: 16540766»PubMed
 126. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Helsinki 2010.
 127. Dey DK, Rothenberg E, Sundh V ym. Body mass index, weight change and mortality in the elderly. A 15 y longitudinal population study of 70 y olds. Eur J Clin Nutr 2001;55:482-92 «PMID: 11423925»PubMed
 128. Very low-calorie diets. National Task Force on the Prevention and Treatment of Obesity, National Institutes of Health. JAMA 1993;270:967-74 «PMID: 8345648»PubMed
 129. Mustajoki P, Pekkarinen T. Very low energy diets in the treatment of obesity. Obes Rev 2001;2:61-72 «PMID: 12119638»PubMed
 130. Wadden TA, Stunkard AJ, Liebschutz J. Three-year follow-up of the treatment of obesity by very low calorie diet, behavior therapy, and their combination. J Consult Clin Psychol 1988;56:925-8 «PMID: 3204204»PubMed
 131. Amatruda JM, Richeson JF, Welle SL ym. The safety and efficacy of a controlled low-energy ('very-low-calorie') diet in the treatment of non-insulin-dependent diabetes and obesity. Arch Intern Med 1988;148:873-7 «PMID: 3355307»PubMed
 132. Syngal S, Coakley EH, Willett WC ym. Long-term weight patterns and risk for cholecystectomy in women. Ann Intern Med 1999;130:471-7 «PMID: 10075614»PubMed
 133. Festi D, Colecchia A, Orsini M ym. Gallbladder motility and gallstone formation in obese patients following very low calorie diets. Use it (fat) to lose it (well). Int J Obes Relat Metab Disord 1998;22:592-600 «PMID: 9665682»PubMed
 134. Hamm P, Shekelle RB, Stamler J. Large fluctuations in body weight during young adulthood and twenty-five-year risk of coronary death in men. Am J Epidemiol 1989;129:312-8 «PMID: 2912043»PubMed
 135. Blair SN, Shaten J, Brownell K ym. Body weight change, all-cause mortality, and cause-specific mortality in the Multiple Risk Factor Intervention Trial. Ann Intern Med 1993;119:749-57 «PMID: 8363210»PubMed
 136. Diaz VA, Mainous AG 3rd, Everett CJ. The association between weight fluctuation and mortality: results from a population-based cohort study. J Community Health 2005;30:153-65 «PMID: 15847242»PubMed
 137. Lissner L, Andres R, Muller DC ym. Body weight variability in men: metabolic rate, health and longevity. Int J Obes 1990;14:373-83 «PMID: 2361814»PubMed
 138. Gregg EW, Gerzoff RB, Thompson TJ ym. Intentional weight loss and death in overweight and obese U.S. adults 35 years of age and older. Ann Intern Med 2003;138:383-9 «PMID: 12614090»PubMed
 139. Field AE, Manson JE, Taylor CB ym. Association of weight change, weight control practices, and weight cycling among women in the Nurses' Health Study II. Int J Obes Relat Metab Disord 2004;28:1134-42 «PMID: 15263922»PubMed
 140. Brownell KD, Rodin J. Medical, metabolic, and psychological effects of weight cycling. Arch Intern Med 1994;154:1325-30 «PMID: 8002684»PubMed
 141. Lahti-Koski M, Männistö S, Pietinen P ym. Prevalence of weight cycling and its relation to health indicators in Finland. Obes Res 2005;13:333-41 «PMID: 15800292»PubMed
 142. Aloia JF, Vaswani A, Ma R ym. To what extent is bone mass determined by fat-free or fat mass? Am J Clin Nutr 1995;61:1110-4 «PMID: 7733036»PubMed
 143. Holbrook TL, Barrett-Connor E. The association of lifetime weight and weight control patterns with bone mineral density in an adult community. Bone Miner 1993;20:141-9 «PMID: 8453330»PubMed
 144. Slemenda CW. Body composition and skeletal density--mechanical loading or something more? J Clin Endocrinol Metab 1995;80:1761-3 «PMID: 7775618»PubMed
 145. Webster JD, Hesp R, Garrow JS. The composition of excess weight in obese women estimated by body density, total body water and total body potassium. Hum Nutr Clin Nutr 1984;38:299-306 «PMID: 6469707»PubMed
 146. Zhi J, Melia AT, Guerciolini R ym. Retrospective population-based analysis of the dose-response (fecal fat excretion) relationship of orlistat in normal and obese volunteers. Clin Pharmacol Ther 1994;56:82-5 «PMID: 8033498»PubMed
 147. Rössner S, Sjöström L, Noack R ym. Weight loss, weight maintenance, and improved cardiovascular risk factors after 2 years treatment with orlistat for obesity. European Orlistat Obesity Study Group. Obes Res 2000;8:49-61 «PMID: 10678259»PubMed
 148. Sjöström L, Rissanen A, Andersen T ym. Randomised placebo-controlled trial of orlistat for weight loss and prevention of weight regain in obese patients. European Multicentre Orlistat Study Group. Lancet 1998;352:167-72 «PMID: 9683204»PubMed
 149. Davidson MH, Hauptman J, DiGirolamo M ym. Weight control and risk factor reduction in obese subjects treated for 2 years with orlistat: a randomized controlled trial. JAMA 1999;281:235-42 «PMID: 9918478»PubMed
 150. Hollander PA, Elbein SC, Hirsch IB ym. Role of orlistat in the treatment of obese patients with type 2 diabetes. A 1-year randomized double-blind study. Diabetes Care 1998;21:1288-94 «PMID: 9702435»PubMed
 151. Torgerson JS, Hauptman J, Boldrin MN ym. XENical in the prevention of diabetes in obese subjects (XENDOS) study: a randomized study of orlistat as an adjunct to lifestyle changes for the prevention of type 2 diabetes in obese patients. Diabetes Care 2004;27:155-61 «PMID: 14693982»PubMed
 152. Richelsen B, Tonstad S, Rössner S ym. Effect of orlistat on weight regain and cardiovascular risk factors following a very-low-energy diet in abdominally obese patients: a 3-year randomized, placebo-controlled study. Diabetes Care 2007;30:27-32 «PMID: 17192328»PubMed
 153. Padwal RS, Rucker D, Li SK, Curioni C, Lau D. Long-term pharmacotherapy for obesity and overweight. Cochrane Database Syst Rev 2009;(1):CD004094
 154. James WP, Caterson ID, Coutinho W ym. Effect of sibutramine on cardiovascular outcomes in overweight and obese subjects. N Engl J Med 2010;363:905-17 «PMID: 20818901»PubMed
 155. NIH conference. Gastrointestinal surgery for severe obesity. Consensus Development Conference Panel. Ann Intern Med 1991;115:956-61 «PMID: 1952493»PubMed
 156. Fried M, Hainer V, Basdevant A ym. Interdisciplinary European guidelines for surgery for severe (morbid) obesity. Obes Surg 2007;17:260-70 «PMID: 17476884»PubMed
 157. Buchwald H, Estok R, Fahrbach K ym. Trends in mortality in bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis. Surgery 2007;142:621-32; discussion 632-5 «PMID: 17950357»PubMed
 158. Ikonen TS, Anttila H, Gylling H ym. Sairaalloisen lihavuuden leikkaushoito. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 16/2009. Helsinki 2009. ISBN 978-952-245-084-5
 159. le Roux CW, Welbourn R, Werling M ym. Gut hormones as mediators of appetite and weight loss after Roux-en-Y gastric bypass. Ann Surg 2007;246:780-5 «PMID: 17968169»PubMed
 160. Beckman LM, Beckman TR, Earthman CP. Changes in gastrointestinal hormones and leptin after Roux-en-Y gastric bypass procedure: a review. J Am Diet Assoc 2010;110:571-84 «PMID: 20338283»PubMed
 161. Himpens J, Dapri G, Cadière GB. A prospective randomized study between laparoscopic gastric banding and laparoscopic isolated sleeve gastrectomy: results after 1 and 3 years. Obes Surg 2006;16:1450-6 «PMID: 17132410»PubMed
 162. Himpens J, Dobbeleir J, Peeters G. Long-term results of laparoscopic sleeve gastrectomy for obesity. Ann Surg 2010;252:319-24 «PMID: 20622654»PubMed
 163. Mustajoki P, Koivukangas V, Gylling H ym. Lihavuuden asema terveydenhuollossa - kaikki vaihtoehdot käyttöön. Duodecim 2009;125:2249-55 «PMID: 19998762»PubMed
 164. Maggard MA, Shugarman LR, Suttorp M ym. Meta-analysis: surgical treatment of obesity. Ann Intern Med 2005;142:547-59 «PMID: 15809466»PubMed
 165. Buchwald H, Avidor Y, Braunwald E ym. Bariatric surgery: a systematic review and meta-analysis. JAMA 2004;292:1724-37 «PMID: 15479938»PubMed
 166. Sjöström L, Lindroos AK, Peltonen M ym. Lifestyle, diabetes, and cardiovascular risk factors 10 years after bariatric surgery. N Engl J Med 2004;351:2683-93 «PMID: 15616203»PubMed
 167. Karmon A, Sheiner E. Timing of gestation after bariatric surgery: should women delay pregnancy for at least 1 postoperative year? Am J Perinatol 2008;25:331-3 «PMID: 18493884»PubMed
 168. Ikonen TS, Anttila H, Gylling H ym. Sairaalloisen lihavuuden leikkaushoito.Luku 5: Haittavaikutukset, ss. 87-111. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Raportti 16/2009. Helsinki 2009. ISBN 978-952-245-084-5
 169. Picot J, Jones J, Colquitt JL ym. The clinical effectiveness and cost-effectiveness of bariatric (weight loss) surgery for obesity: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess 2009;13:1-190, 215-357, iii-iv «PMID: 19726018»PubMed
 170. Adams TD, Gress RE, Smith SC ym. Long-term mortality after gastric bypass surgery. N Engl J Med 2007;357:753-61 «PMID: 17715409»PubMed
 171. Adams TD, Pendleton RC, Strong MB ym. Health outcomes of gastric bypass patients compared to nonsurgical, nonintervened severely obese. Obesity (Silver Spring) 2010;18:121-30 «PMID: 19498344»PubMed
 172. Alhassan S, Kim S, Bersamin A ym. Dietary adherence and weight loss success among overweight women: results from the A TO Z weight loss study. Int J Obes (Lond) 2008;32:985-91 «PMID: 18268511»PubMed
 173. Andersen RE, Wadden TA, Herzog RJ. Changes in bone mineral content in obese dieting women. Metabolism 1997;46:857-61 «PMID: 9258265»PubMed
 174. Anderson JW, Konz EC, Frederich RC ym. Long-term weight-loss maintenance: a meta-analysis of US studies. Am J Clin Nutr 2001;74:579-84 «PMID: 11684524»PubMed
 175. Arem H, Irwin M. A review of web-based weight loss interventions in adults. Obesity Rev 2010 Aug 13. [Epub ahead of print]
 176. Arias E, Martínez PR, Ka Ming Li V ym. Mid-term follow-up after sleeve gastrectomy as a final approach for morbid obesity. Obes Surg 2009;19:544-8 «PMID: 19280267»PubMed
 177. Ashley JM, Herzog H, Clodfelter S ym. Nutrient adequacy during weight loss interventions: a randomized study in women comparing the dietary intake in a meal replacement group with a traditional food group. Nutr J 2007;6:12 «PMID: 17592648»PubMed
 178. Astrup A, Grunwald GK, Melanson EL ym. The role of low-fat diets in body weight control: a meta-analysis of ad libitum dietary intervention studies. Int J Obes Relat Metab Disord 2000;24:1545-52 «PMID: 11126204»PubMed
 179. Astrup A, Meinert Larsen T, Harper A. Atkins and other low-carbohydrate diets: hoax or an effective tool for weight loss? Lancet 2004;364:897-9 «PMID: 15351198»PubMed
 180. Atlantis E, Baker M. Obesity effects on depression: systematic review of epidemiological studies. Int J Obes (Lond) 2008;32:881-91 «PMID: 18414420»PubMed
 181. Avenell A, Broom J, Brown TJ ym. Systematic review of the long-term effects and economic consequences of treatments for obesity and implications for health improvement. Health Technol Assess 2004;8:iii-iv, 1-182 «PMID: 15147610»PubMed
 182. Avenell A, Brown TJ, McGee MA ym. What interventions should we add to weight reducing diets in adults with obesity? A systematic review of randomized controlled trials of adding drug therapy, exercise, behaviour therapy or combinations of these interventions. J Hum Nutr Diet 2004;17:293-316 «PMID: 15250841»PubMed
 183. Avenell A, Richmond PR, Lean ME ym. Bone loss associated with a high fibre weight reduction diet in postmenopausal women. Eur J Clin Nutr 1994;48:561-6 «PMID: 7957001»PubMed
 184. Ballor DL, Keesey RE. A meta-analysis of the factors affecting exercise-induced changes in body mass, fat mass and fat-free mass in males and females. Int J Obes 1991;15:717-26 «PMID: 1838100»PubMed
 185. Bennett WL, Gilson MM, Jamshidi R ym. Impact of bariatric surgery on hypertensive disorders in pregnancy: retrospective analysis of insurance claims data. BMJ 2010;340:c1662 «PMID: 20388692»PubMed
 186. Bowen DJ, Fesinmeyer MD, Yasui Y ym. Randomized trial of exercise in sedentary middle aged women: effects on quality of life. Int J Behav Nutr Phys Act 2006;3:34 «PMID: 17020620»PubMed
 187. Bowen J, Noakes M, Clifton PM. A high dairy protein, high-calcium diet minimizes bone turnover in overweight adults during weight loss. J Nutr 2004;134:568-73 «PMID: 14988448»PubMed
 188. Bowen J, Noakes M, Clifton PM. Effect of calcium and dairy foods in high protein, energy-restricted diets on weight loss and metabolic parameters in overweight adults. Int J Obes (Lond) 2005;29:957-65 «PMID: 15711601»PubMed
 189. Brehm BJ, D'Alessio DA. Benefits of high-protein weight loss diets: enough evidence for practice? Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes 2008;15:416-21 «PMID: 18769212»PubMed
 190. Brehm BJ, D'Alessio DA. Weight loss and metabolic benefits with diets of varying fat and carbohydrate content: separating the wheat from the chaff. Nat Clin Pract Endocrinol Metab 2008;4:140-6 «PMID: 18227817»PubMed
 191. Brinkworth GD, Noakes M, Buckley JD ym. Long-term effects of a very-low-carbohydrate weight loss diet compared with an isocaloric low-fat diet after 12 mo. Am J Clin Nutr 2009;90:23-32 «PMID: 19439458»PubMed
 192. Buchwald H, Estok R, Fahrbach K ym. Weight and type 2 diabetes after bariatric surgery: systematic review and meta-analysis. Am J Med 2009;122:248-256.e5 «PMID: 19272486»PubMed
 193. Buckland G, Bach A, Serra-Majem L. Obesity and the Mediterranean diet: a systematic review of observational and intervention studies. Obes Rev 2008;9:582-93 «PMID: 18547378»PubMed
 194. Burke LE, Warziski M, Styn MA ym. A randomized clinical trial of a standard versus vegetarian diet for weight loss: the impact of treatment preference. Int J Obes (Lond) 2008;32:166-76 «PMID: 17700579»PubMed
 195. Busetto L, Mirabelli D, Petroni ML ym. Comparative long-term mortality after laparoscopic adjustable gastric banding versus nonsurgical controls. Surg Obes Relat Dis 2007;3:496-502; discussion 502 «PMID: 17903768»PubMed
 196. Chao D, Espeland MA, Farmer D ym. Effect of voluntary weight loss on bone mineral density in older overweight women. J Am Geriatr Soc 2000;48:753-9 «PMID: 10894313»PubMed
 197. Chaston TB, Dixon JB, O'Brien PE. Changes in fat-free mass during significant weight loss: a systematic review. Int J Obes (Lond) 2007;31:743-50 «PMID: 17075583»PubMed
 198. Christensen R, Bartels EM, Astrup A ym. Effect of weight reduction in obese patients diagnosed with knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis. Ann Rheum Dis 2007;66:433-9 «PMID: 17204567»PubMed
 199. Christou NV, Sampalis JS, Liberman M ym. Surgery decreases long-term mortality, morbidity, and health care use in morbidly obese patients. Ann Surg 2004;240:416-23; discussion 423-4 «PMID: 15319713»PubMed
 200. Church TS, Martin CK, Thompson AM ym. Changes in weight, waist circumference and compensatory responses with different doses of exercise among sedentary, overweight postmenopausal women. PLoS One 2009;4:e4515 «PMID: 19223984»PubMed
 201. Clifton PM, Keogh JB, Noakes M. Long-term effects of a high-protein weight-loss diet. Am J Clin Nutr 2008;87:23-9 «PMID: 18175733»PubMed
 202. Colquitt JL, Picot J, Loveman E ym. Surgery for obesity. Cochrane Database Syst Rev 2009;2:CD003641 «PMID: 19370590»PubMed
 203. Compston JE, Laskey MA, Croucher PI ym. Effect of diet-induced weight loss on total body bone mass. Clin Sci (Lond) 1992;82:429-32 «PMID: 1315653»PubMed
 204. Curioni CC, Lourenço PM. Long-term weight loss after diet and exercise: a systematic review. Int J Obes (Lond) 2005;29:1168-74 «PMID: 15925949»PubMed
 205. Dansinger ML, Gleason JA, Griffith JL ym. Comparison of the Atkins, Ornish, Weight Watchers, and Zone diets for weight loss and heart disease risk reduction: a randomized trial. JAMA 2005;293:43-53 «PMID: 15632335»PubMed
 206. Dansinger ML, Tatsioni A, Wong JB ym. Meta-analysis: the effect of dietary counseling for weight loss. Ann Intern Med 2007;147:41-50 «PMID: 17606960»PubMed
 207. Das SK, Gilhooly CH, Golden JK ym. Long-term effects of 2 energy-restricted diets differing in glycemic load on dietary adherence, body composition, and metabolism in CALERIE: a 1-y randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2007;85:1023-30 «PMID: 17413101»PubMed
 208. Das SK, Saltzman E, Gilhooly CH ym. Low or moderate dietary energy restriction for long-term weight loss: what works best? Obesity (Silver Spring) 2009;17:2019-24 «PMID: 19390525»PubMed
 209. Davidson LE, Hudson R, Kilpatrick K ym. Effects of exercise modality on insulin resistance and functional limitation in older adults: a randomized controlled trial. Arch Intern Med 2009;169:122-31 «PMID: 19171808»PubMed
 210. Davis NJ, Tomuta N, Schechter C ym. Comparative study of the effects of a 1-year dietary intervention of a low-carbohydrate diet versus a low-fat diet on weight and glycemic control in type 2 diabetes. Diabetes Care 2009;32:1147-52 «PMID: 19366978»PubMed
 211. Diabetes Prevention Program Research Group, Crandall J, Schade D ym. The influence of age on the effects of lifestyle modification and metformin in prevention of diabetes. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2006;61:1075-81 «PMID: 17077202»PubMed
 212. Digenio AG, Mancuso JP, Gerber RA ym. Comparison of methods for delivering a lifestyle modification program for obese patients: a randomized trial. Ann Intern Med 2009;150:255-62 «PMID: 19221377»PubMed
 213. Due A, Larsen TM, Mu H ym. Comparison of 3 ad libitum diets for weight-loss maintenance, risk of cardiovascular disease, and diabetes: a 6-mo randomized, controlled trial. Am J Clin Nutr 2008;88:1232-41 «PMID: 18996857»PubMed
 214. Ebbeling CB, Leidig MM, Feldman HA ym. Effects of a low-glycemic load vs low-fat diet in obese young adults: a randomized trial. JAMA 2007;297:2092-102 «PMID: 17507345»PubMed
 215. Eisenstein J, Roberts SB, Dallal G ym. High-protein weight-loss diets: are they safe and do they work? A review of the experimental and epidemiologic data. Nutr Rev 2002;60:189-200 «PMID: 12144197»PubMed
 216. Ello-Martin JA, Ledikwe JH, Rolls BJ. The influence of food portion size and energy density on energy intake: implications for weight management. Am J Clin Nutr 2005;82:236S-241S «PMID: 16002828»PubMed
 217. Ello-Martin JA, Roe LS, Ledikwe JH ym. Dietary energy density in the treatment of obesity: a year-long trial comparing 2 weight-loss diets. Am J Clin Nutr 2007;85:1465-77 «PMID: 17556681»PubMed
 218. Esposito K, Marfella R, Ciotola M ym. Effect of a mediterranean-style diet on endothelial dysfunction and markers of vascular inflammation in the metabolic syndrome: a randomized trial. JAMA 2004;292:1440-6 «PMID: 15383514»PubMed
 219. Esposito K, Pontillo A, Di Palo C ym. Effect of weight loss and lifestyle changes on vascular inflammatory markers in obese women: a randomized trial. JAMA 2003;289:1799-804 «PMID: 12684358»PubMed
 220. Field AE, Byers T, Hunter DJ ym. Weight cycling, weight gain, and risk of hypertension in women. Am J Epidemiol 1999;150:573-9 «PMID: 10489996»PubMed
 221. Field AE, Manson JE, Laird N ym. Weight cycling and the risk of developing type 2 diabetes among adult women in the United States. Obes Res 2004;12:267-74 «PMID: 14981219»PubMed
 222. Finucane TE. Carotid disease and syncope. Arch Intern Med 2009;169:2166 «PMID: 20008707»PubMed
 223. Flum DR, Dellinger EP. Impact of gastric bypass operation on survival: a population-based analysis. J Am Coll Surg 2004;199:543-51 «PMID: 15454136»PubMed
 224. Fogelholm GM, Sievänen HT, Kukkonen-Harjula TK ym. Bone mineral density during reduction, maintenance and regain of body weight in premenopausal, obese women. Osteoporos Int 2001;12:199-206 «PMID: 11315238»PubMed
 225. Fogelholm M, Kukkonen-Harjula K, Nenonen A ym. Effects of walking training on weight maintenance after a very-low-energy diet in premenopausal obese women: a randomized controlled trial. Arch Intern Med 2000;160:2177-84 «PMID: 10904461»PubMed
 226. Fogelholm M. Physical activity, fitness and fatness: relations to mortality, morbidity and disease risk factors. A systematic review. Obes Rev 2010;11:202-21 «PMID: 19744231»PubMed
 227. Foster GD, Wyatt HR, Hill JO ym. A randomized trial of a low-carbohydrate diet for obesity. N Engl J Med 2003;348:2082-90 «PMID: 12761365»PubMed
 228. Foster GD, Wyatt HR, Hill JO ym. Weight and metabolic outcomes after 2 years on a low-carbohydrate versus low-fat diet: a randomized trial. Ann Intern Med 2010;153:147-57 «PMID: 20679559»PubMed
 229. Franz MJ, VanWormer JJ, Crain AL ym. Weight-loss outcomes: a systematic review and meta-analysis of weight-loss clinical trials with a minimum 1-year follow-up. J Am Diet Assoc 2007;107:1755-67 «PMID: 17904936»PubMed
 230. Freedman MR, King J, Kennedy E. Popular diets: a scientific review. Obes Res 2001;9 Suppl 1:1S-40S «PMID: 11374180»PubMed
 231. Frisch S, Zittermann A, Berthold HK ym. A randomized controlled trial on the efficacy of carbohydrate-reduced or fat-reduced diets in patients attending a telemedically guided weight loss program. Cardiovasc Diabetol 2009;8:36 «PMID: 19615091»PubMed
 232. Fuks D, Verhaeghe P, Brehant O ym. Results of laparoscopic sleeve gastrectomy: a prospective study in 135 patients with morbid obesity. Surgery 2009;145:106-13 «PMID: 19081482»PubMed
 233. Gardner CD, Kiazand A, Alhassan S ym. Comparison of the Atkins, Zone, Ornish, and LEARN diets for change in weight and related risk factors among overweight premenopausal women: the A TO Z Weight Loss Study: a randomized trial. JAMA 2007;297:969-77 «PMID: 17341711»PubMed
 234. Dioguardi FS. Is food intake also a function of water needs? Eur J Clin Nutr 1995;49:937 «PMID: 8925799»PubMed
 235. Gibson S. Sugar-sweetened soft drinks and obesity: a systematic review of the evidence from observational studies and interventions. Nutr Res Rev 2008;21:134-47 «PMID: 19087367»PubMed
 236. Glasgow RE, La Chance PA, Toobert DJ ym. Long-term effects and costs of brief behavioural dietary intervention for patients with diabetes delivered from the medical office. Patient Educ Couns 1997;32:175-84 «PMID: 9423499»PubMed
 237. Gotfredsen A, Westergren Hendel H, Andersen T. Influence of orlistat on bone turnover and body composition. Int J Obes Relat Metab Disord 2001;25:1154-60 «PMID: 11486790»PubMed
 238. Graci S, Izzo G, Savino S ym. Weight cycling and cardiovascular risk factors in obesity. Int J Obes Relat Metab Disord 2004;28:65-71 «PMID: 14647176»PubMed
 239. Greenburg DL, Lettieri CJ, Eliasson AH. Effects of surgical weight loss on measures of obstructive sleep apnea: a meta-analysis. Am J Med 2009;122:535-42 «PMID: 19486716»PubMed
 240. Gunther CW, Legowski PA, Lyle RM ym. Dairy products do not lead to alterations in body weight or fat mass in young women in a 1-y intervention. Am J Clin Nutr 2005;81:751-6 «PMID: 15817848»PubMed
 241. Haapala I, Barengo NC, Biggs S ym. Weight loss by mobile phone: a 1-year effectiveness study. Public Health Nutr 2009;12:2382-91 «PMID: 19323865»PubMed
 242. Hakala P, Karvetti RL, Rönnemaa T. Group vs. individual weight reduction programmes in the treatment of severe obesity--a five year follow-up study. Int J Obes Relat Metab Disord 1993;17:97-102 «PMID: 8384171»PubMed
 243. Hakala P, Karvetti RL. Weight reduction on lactovegetarian and mixed diets. Changes in weight, nutrient intake, skinfold thicknesses and blood pressure. Eur J Clin Nutr 1989;43:421-30 «PMID: 2743965»PubMed
 244. Hakala P, Marniemi J. The adequacy of a low-energy diet. Seventh European Nutrition Conference 24.-28.5.1995, Vienna, Austria. Abstract 1995;07:23
 245. Hakala P, Marniemi J. Vitamin and mineral status in serum during weight reduction. 7th International Congress on Obesity, August 20-25, 1994, Toronto, Canada. (Abstract P110). Int J Obes 1994;1811 (suppl 2):29
 246. Hakala P. Weight reduction programmes at a rehabilitation centre and a health centre based on group counselling and individual support: short- and long-term follow-up study. Int J Obes Relat Metab Disord 1994;18:483-9 «PMID: 7920874»PubMed
 247. Hendel HW, Gotfredsen A, Andersen T ym. Body composition during weight loss in obese patients estimated by dual energy X-ray absorptiometry and by total body potassium. Int J Obes Relat Metab Disord 1996;20:1111-9 «PMID: 8968857»PubMed
 248. Hession M, Rolland C, Kulkarni U ym. Systematic review of randomized controlled trials of low-carbohydrate vs. low-fat/low-calorie diets in the management of obesity and its comorbidities. Obes Rev 2009;10:36-50 «PMID: 18700873»PubMed
 249. Heymsfield SB, van Mierlo CA, van der Knaap HC ym. Weight management using a meal replacement strategy: meta and pooling analysis from six studies. Int J Obes Relat Metab Disord 2003;27:537-49 «PMID: 12704397»PubMed
 250. Hopman WM, Berger C, Joseph L ym. The association between body mass index and health-related quality of life: data from CaMos, a stratified population study. Qual Life Res 2007;16:1595-603 «PMID: 17957495»PubMed
 251. Horvath K, Jeitler K, Siering U ym. Long-term effects of weight-reducing interventions in hypertensive patients: systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med 2008;168:571-80 «PMID: 18362248»PubMed
 252. Howarth NC, Saltzman E, Roberts SB. Dietary fiber and weight regulation. Nutr Rev 2001;59:129-39 «PMID: 11396693»PubMed
 253. Jakicic JM, Marcus BH, Lang W ym. Effect of exercise on 24-month weight loss maintenance in overweight women. Arch Intern Med 2008;168:1550-9; discussion 1559-60 «PMID: 18663167»PubMed
 254. Jeffery RW, Gillum R, Gerber WM ym. Weight and sodium reduction for the prevention of hypertension: a comparison of group treatment and individual counseling. Am J Public Health 1983;73:691-3 «PMID: 6846677»PubMed
 255. Jeffery RW, Hellerstedt WL, French SA ym. A randomized trial of counseling for fat restriction versus calorie restriction in the treatment of obesity. Int J Obes Relat Metab Disord 1995;19:132-7 «PMID: 7735340»PubMed
 256. Jeffery RW, Sherwood NE, Brelje K ym. Mail and phone interventions for weight loss in a managed-care setting: Weigh-To-Be one-year outcomes. Int J Obes Relat Metab Disord 2003;27:1584-92 «PMID: 14517547»PubMed
 257. Jensen LB, Kollerup G, Quaade F ym. Bone minerals changes in obese women during a moderate weight loss with and without calcium supplementation. J Bone Miner Res 2001;16:141-7 «PMID: 11149478»PubMed
 258. Jensen LB, Quaade F, Sørensen OH. Bone loss accompanying voluntary weight loss in obese humans. J Bone Miner Res 1994;9:459-63 «PMID: 8030433»PubMed
 259. Johansson K, Neovius M, Lagerros YT ym. Effect of a very low energy diet on moderate and severe obstructive sleep apnoea in obese men: a randomised controlled trial. BMJ 2009;339:b4609 «PMID: 19959590»PubMed
 260. Johnson L, Wilks DC, Lindroos AK ym. Reflections from a systematic review of dietary energy density and weight gain: is the inclusion of drinks valid? Obes Rev 2009;10:681-92 «PMID: 19413706»PubMed
 261. Jonasson J, Linné Y, Neovius M ym. An Internet-based weight loss programme -- a feasibility study with preliminary results from 4209 completers. Scand J Public Health 2009;37:75-82 «PMID: 18684784»PubMed
 262. Kallings LV, Sierra Johnson J, Fisher RM ym. Beneficial effects of individualized physical activity on prescription on body composition and cardiometabolic risk factors: results from a randomized controlled trial. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2009;16:80-4 «PMID: 19237997»PubMed
 263. Karlsson J, Taft C, Rydén A ym. Ten-year trends in health-related quality of life after surgical and conventional treatment for severe obesity: the SOS intervention study. Int J Obes (Lond) 2007;31:1248-61 «PMID: 17356530»PubMed
 264. Keogh JB, Luscombe-Marsh ND, Noakes M ym. Long-term weight maintenance and cardiovascular risk factors are not different following weight loss on carbohydrate-restricted diets high in either monounsaturated fat or protein in obese hyperinsulinaemic men and women. Br J Nutr 2007;97:405-10 «PMID: 17298712»PubMed
 265. Kerr J, Patrick K, Norman G ym. Randomized control trial of a behavioral intervention for overweight women: impact on depressive symptoms. Depress Anxiety 2008;25:555-8 «PMID: 17557319»PubMed
 266. Knowler WC, Barrett-Connor E, Fowler SE ym. Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. N Engl J Med 2002;346:393-403 «PMID: 11832527»PubMed
 267. Diabetes Prevention Program Research Group, Knowler WC, Fowler SE ym. 10-year follow-up of diabetes incidence and weight loss in the Diabetes Prevention Program Outcomes Study. Lancet 2009;374:1677-86 «PMID: 19878986»PubMed
 268. Kolotkin RL, Binks M, Crosby RD ym. Obesity and sexual quality of life. Obesity (Silver Spring) 2006;14:472-9 «PMID: 16648619»PubMed
 269. Kolotkin RL, Crosby RD, Gress RE ym. Two-year changes in health-related quality of life in gastric bypass patients compared with severely obese controls. Surg Obes Relat Dis 2009;5:250-6 «PMID: 19306822»PubMed
 270. Kruger J, Bowles HR, Jones DA ym. Health-related quality of life, BMI and physical activity among US adults (>/=18 years): National Physical Activity and Weight Loss Survey, 2002. Int J Obes (Lond) 2007;31:321-7 «PMID: 16703001»PubMed
 271. Larsen TM, Dalskov SM, van Baak M ym. Diets with high or low protein content and glycemic index for weight-loss maintenance. N Engl J Med 2010;363:2102-13 «PMID: 21105792»PubMed
 272. Lejeune MP, Kovacs EM, Westerterp-Plantenga MS. Additional protein intake limits weight regain after weight loss in humans. Br J Nutr 2005;93:281-9 «PMID: 15788122»PubMed
 273. Lindroos AK, Hallgren P, Björkman AC ym. Viktnedgång ger överviktiga förbättrad kardiovaskulär riskprofil. Lakartidningen 1989;86:4438-43 «PMID: 2601512»PubMed
 274. Long CG, Simpson CM, Allott EA. Psychological and dietetic counselling combined in the treatment of obesity: a comparative study in a hospital outpatient clinic. Hum Nutr Appl Nutr 1983;37:94-102 «PMID: 6408031»PubMed
 275. Longitudinal Assessment of Bariatric Surgery (LABS) Consortium, Flum DR, Belle SH ym. Perioperative safety in the longitudinal assessment of bariatric surgery. N Engl J Med 2009;361:445-54 «PMID: 19641201»PubMed
 276. MacDonald KG Jr, Long SD, Swanson MS ym. The gastric bypass operation reduces the progression and mortality of non-insulin-dependent diabetes mellitus. J Gastrointest Surg 1997;1:213-20; discussion 220 «PMID: 9834350»PubMed
 277. Maciejewski ML, Patrick DL, Williamson DF. A structured review of randomized controlled trials of weight loss showed little improvement in health-related quality of life. J Clin Epidemiol 2005;58:568-78 «PMID: 15878470»PubMed
 278. Maggard MA, Yermilov I, Li Z ym. Pregnancy and fertility following bariatric surgery: a systematic review. JAMA 2008;300:2286-96 «PMID: 19017915»PubMed
 279. Maki KC, Rains TM, Kaden VN ym. Effects of a reduced-glycemic-load diet on body weight, body composition, and cardiovascular disease risk markers in overweight and obese adults. Am J Clin Nutr 2007;85:724-34 «PMID: 17344493»PubMed
 280. McManus K, Antinoro L, Sacks F. A randomized controlled trial of a moderate-fat, low-energy diet compared with a low fat, low-energy diet for weight loss in overweight adults. Int J Obes Relat Metab Disord 2001;25:1503-11 «PMID: 11673773»PubMed
 281. McTigue KM, Harris R, Hemphill B ym. Screening and interventions for obesity in adults: summary of the evidence for the U.S. Preventive Services Task Force. Ann Intern Med 2003;139:933-49 «PMID: 14644897»PubMed
 282. Messier SP, Loeser RF, Miller GD ym. Exercise and dietary weight loss in overweight and obese older adults with knee osteoarthritis: the Arthritis, Diet, and Activity Promotion Trial. Arthritis Rheum 2004;50:1501-10 «PMID: 15146420»PubMed
 283. Metz JA, Stern JS, Kris-Etherton P ym. A randomized trial of improved weight loss with a prepared meal plan in overweight and obese patients: impact on cardiovascular risk reduction. Arch Intern Med 2000;160:2150-8 «PMID: 10904458»PubMed
 284. Miller WC, Koceja DM, Hamilton EJ. A meta-analysis of the past 25 years of weight loss research using diet, exercise or diet plus exercise intervention. Int J Obes Relat Metab Disord 1997;21:941-7 «PMID: 9347414»PubMed
 285. Mulrow CD, Chiquette E, Angel L ym. Dieting to reduce body weight for controlling hypertension in adults. Cochrane Database Syst Rev 2000;4:CD000484 «PMID: 10796721»PubMed
 286. Nackers LM, Ross KM, Perri MG. The association between rate of initial weight loss and long-term success in obesity treatment: does slow and steady win the race? Int J Behav Med 2010;17:161-7 «PMID: 20443094»PubMed
 287. National Health and Medical Research Council. Clinical practice guidelines for the management of overweight and obesity in adults. Commonwealth of Australia, 2003. http://www.health.gov.au/internet/wcms/Publishing.nsf/Content/obesityguidelines-index.htm
 288. National Task Force on the Prevention and Treatment of Obesity.. Dieting and the development of eating disorders in overweight and obese adults. Arch Intern Med 2000;160:2581-9 «PMID: 10999971»PubMed
 289. Nordmann AJ, Nordmann A, Briel M ym. Effects of low-carbohydrate vs low-fat diets on weight loss and cardiovascular risk factors: a meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Intern Med 2006;166:285-93 «PMID: 16476868»PubMed
 290. Norris SL, Zhang X, Avenell A ym. Efficacy of pharmacotherapy for weight loss in adults with type 2 diabetes mellitus: a meta-analysis. Arch Intern Med 2004;164:1395-404 «PMID: 15249348»PubMed
 291. Norris SL, Zhang X, Avenell A ym. Long-term effectiveness of lifestyle and behavioral weight loss interventions in adults with type 2 diabetes: a meta-analysis. Am J Med 2004;117:762-74 «PMID: 15541326»PubMed
 292. O'Brien PE, Dixon JB, Laurie C ym. Treatment of mild to moderate obesity with laparoscopic adjustable gastric banding or an intensive medical program: a randomized trial. Ann Intern Med 2006;144:625-33 «PMID: 16670131»PubMed
 293. Ohkawara K, Tanaka S, Miyachi M ym. A dose-response relation between aerobic exercise and visceral fat reduction: systematic review of clinical trials. Int J Obes (Lond) 2007;31:1786-97 «PMID: 17637702»PubMed
 294. Okorodudu DO, Jumean MF, Montori VM ym. Diagnostic performance of body mass index to identify obesity as defined by body adiposity: a systematic review and meta-analysis. Int J Obes (Lond) 2010;34:791-9 «PMID: 20125098»PubMed
 295. Palomba S, Giallauria F, Falbo A ym. Structured exercise training programme versus hypocaloric hyperproteic diet in obese polycystic ovary syndrome patients with anovulatory infertility: a 24-week pilot study. Hum Reprod 2008;23:642-50 «PMID: 18158291»PubMed
 296. Peeters A, O'Brien PE, Laurie C ym. Substantial intentional weight loss and mortality in the severely obese. Ann Surg 2007;246:1028-33 «PMID: 18043106»PubMed
 297. Pekkarinen T, Takala I, Mustajoki P. Two year maintenance of weight loss after a VLCD and behavioural therapy for obesity: correlation to the scores of questionnaires measuring eating behaviour. Int J Obes Relat Metab Disord 1996;20:332-7 «PMID: 8680460»PubMed
 298. Perry CD, Hutter MM, Smith DB ym. Survival and changes in comorbidities after bariatric surgery. Ann Surg 2008;247:21-7 «PMID: 18156918»PubMed
 299. Petersmarck KA, Teitelbaum HS, Bond JT ym. The effect of weight cycling on blood lipids and blood pressure in the Multiple Risk Factor Intervention Trial Special Intervention Group. Int J Obes Relat Metab Disord 1999;23:1246-55 «PMID: 10643680»PubMed
 300. Pirozzo S, Summerbell C, Cameron C ym. Advice on low-fat diets for obesity. Cochrane Database Syst Rev 2002;2:CD003640 «PMID: 12076496»PubMed
 301. Pontiroli AE, Folli F, Paganelli M ym. Laparoscopic gastric banding prevents type 2 diabetes and arterial hypertension and induces their remission in morbid obesity: a 4-year case-controlled study. Diabetes Care 2005;28:2703-9 «PMID: 16249543»PubMed
 302. Poppitt SD, Keogh GF, Prentice AM ym. Long-term effects of ad libitum low-fat, high-carbohydrate diets on body weight and serum lipids in overweight subjects with metabolic syndrome. Am J Clin Nutr 2002;75:11-20 «PMID: 11756055»PubMed
 303. Pories WJ, Swanson MS, MacDonald KG ym. Who would have thought it? An operation proves to be the most effective therapy for adult-onset diabetes mellitus. Ann Surg 1995;222:339-50; discussion 350-2 «PMID: 7677463»PubMed
 304. Potteiger JA, Kirk EP, Jacobsen DJ ym. Changes in resting metabolic rate and substrate oxidation after 16 months of exercise training in overweight adults. Int J Sport Nutr Exerc Metab 2008;18:79-95 «PMID: 18272935»PubMed
 305. Pournaras DJ, Osborne A, Hawkins SC ym. Remission of type 2 diabetes after gastric bypass and banding: mechanisms and 2 year outcomes. Ann Surg 2010;252:966-71 «PMID: 21107106»PubMed
 306. Pritchard JE, Nowson CA, Wark JD. Bone loss accompanying diet-induced or exercise-induced weight loss: a randomised controlled study. Int J Obes Relat Metab Disord 1996;20:513-20 «PMID: 8782726»PubMed
 307. Puddey IB, Parker M, Beilin LJ ym. Effects of alcohol and caloric restrictions on blood pressure and serum lipids in overweight men. Hypertension 1992;20:533-41 «PMID: 1356922»PubMed
 308. Raben A, Vasilaras TH, Møller AC ym. Sucrose compared with artificial sweeteners: different effects on ad libitum food intake and body weight after 10 wk of supplementation in overweight subjects. Am J Clin Nutr 2002;76:721-9 «PMID: 12324283»PubMed
 309. Raben A. Should obese patients be counselled to follow a low-glycaemic index diet? No. Obes Rev 2002;3:245-56 «PMID: 12458971»PubMed
 310. Ramsdale SJ, Bassey EJ. Changes in bone mineral density associated with dietary-induced loss of body mass in young women. Clin Sci (Lond) 1994;87:343-8 «PMID: 7955911»PubMed
 311. Rao A, Tey BH, Ramalingam G ym. Obstructive sleep apnoea (OSA) patterns in bariatric surgical practice and response of OSA to weight loss after laparoscopic adjustable gastric banding (LAGB). Ann Acad Med Singapore 2009;38:587-7 «PMID: 19652849»PubMed
 312. Rejeski WJ, Focht BC, Messier SP ym. Obese, older adults with knee osteoarthritis: weight loss, exercise, and quality of life. Health Psychol 2002;21:419-26 «PMID: 12211508»PubMed
 313. Ricci TA, Heymsfield SB, Pierson RN Jr ym. Moderate energy restriction increases bone resorption in obese postmenopausal women. Am J Clin Nutr 2001;73:347-52 «PMID: 11157334»PubMed
 314. Rolls BJ, Roe LS, Beach AM ym. Provision of foods differing in energy density affects long-term weight loss. Obes Res 2005;13:1052-60 «PMID: 15976148»PubMed
 315. Ross R, Janssen I, Dawson J ym. Exercise-induced reduction in obesity and insulin resistance in women: a randomized controlled trial. Obes Res 2004;12:789-98 «PMID: 15166299»PubMed
 316. Ryan AS, Nicklas BJ, Dennis KE. Aerobic exercise maintains regional bone mineral density during weight loss in postmenopausal women. J Appl Physiol 1998;84:1305-10 «PMID: 9516197»PubMed
 317. Ryttig KR, Flaten H, Rössner S. Long-term effects of a very low calorie diet (Nutrilett) in obesity treatment. A prospective, randomized, comparison between VLCD and a hypocaloric diet+behavior modification and their combination. Int J Obes Relat Metab Disord 1997;21:574-9 «PMID: 9226488»PubMed
 318. Ryttig KR, Tellnes G, Haegh L ym. A dietary fibre supplement and weight maintenance after weight reduction: a randomized, double-blind, placebo-controlled long-term trial. Int J Obes 1989;13:165-71 «PMID: 2545640»PubMed
 319. Sabbagh C, Verhaeghe P, Dhahri A ym. Two-year results on morbidity, weight loss and quality of life of sleeve gastrectomy as first procedure, sleeve gastrectomy after failure of gastric banding and gastric banding. Obes Surg 2010;20:679-84 «PMID: 19902316»PubMed
 320. Sach TH, Barton GR, Doherty M ym. The relationship between body mass index and health-related quality of life: comparing the EQ-5D, EuroQol VAS and SF-6D. Int J Obes (Lond) 2007;31:189-96 «PMID: 16682976»PubMed
 321. Sacks FM, Bray GA, Carey VJ ym. Comparison of weight-loss diets with different compositions of fat, protein, and carbohydrates. N Engl J Med 2009;360:859-73 «PMID: 19246357»PubMed
 322. Salamone LM, Cauley JA, Black DM ym. Effect of a lifestyle intervention on bone mineral density in premenopausal women: a randomized trial. Am J Clin Nutr 1999;70:97-103 «PMID: 10393145»PubMed
 323. Samaha FF, Iqbal N, Seshadri P ym. A low-carbohydrate as compared with a low-fat diet in severe obesity. N Engl J Med 2003;348:2074-81 «PMID: 12761364»PubMed
 324. Saris WH, Astrup A, Prentice AM ym. Randomized controlled trial of changes in dietary carbohydrate/fat ratio and simple vs complex carbohydrates on body weight and blood lipids: the CARMEN study. The Carbohydrate Ratio Management in European National diets. Int J Obes Relat Metab Disord 2000;24:1310-8 «PMID: 11093293»PubMed
 325. Schlundt DG, Hill JO, Pope-Cordle J ym. Randomized evaluation of a low fat ad libitum carbohydrate diet for weight reduction. Int J Obes Relat Metab Disord 1993;17:623-9 «PMID: 8281220»PubMed
 326. Shah M, McGovern P, French S ym. Comparison of a low-fat, ad libitum complex-carbohydrate diet with a low-energy diet in moderately obese women. Am J Clin Nutr 1994;59:980-4 «PMID: 8172104»PubMed
 327. Shai I, Schwarzfuchs D, Henkin Y ym. Weight loss with a low-carbohydrate, Mediterranean, or low-fat diet. N Engl J Med 2008;359:229-41 «PMID: 18635428»PubMed
 328. Shapses SA, Von Thun NL, Heymsfield SB ym. Bone turnover and density in obese premenopausal women during moderate weight loss and calcium supplementation. J Bone Miner Res 2001;16:1329-36 «PMID: 11450709»PubMed
 329. Shaw K, Gennat H, O'Rourke P ym. Exercise for overweight or obesity. Cochrane Database Syst Rev 2006;4:CD003817 «PMID: 17054187»PubMed
 330. Sherwood NE, Jeffery RW, Pronk NP ym. Mail and phone interventions for weight loss in a managed-care setting: weigh-to-be 2-year outcomes. Int J Obes (Lond) 2006;30:1565-73 «PMID: 16552408»PubMed
 331. Sjöström L, Narbro K, Sjöström CD ym. Effects of bariatric surgery on mortality in Swedish obese subjects. N Engl J Med 2007;357:741-52 «PMID: 17715408»PubMed
 332. Skov AR, Haulrik N, Toubro S ym. Effect of protein intake on bone mineralization during weight loss: a 6-month trial. Obes Res 2002;10:432-8 «PMID: 12055318»PubMed
 333. Stefanick ML, Mackey S, Sheehan M ym. Effects of diet and exercise in men and postmenopausal women with low levels of HDL cholesterol and high levels of LDL cholesterol. N Engl J Med 1998;339:12-20 «PMID: 9647874»PubMed
 334. Stenius-Aarniala B, Poussa T, Kvarnström J ym. Immediate and long term effects of weight reduction in obese people with asthma: randomised controlled study. BMJ 2000;320:827-32 «PMID: 10731173»PubMed
 335. Stern L, Iqbal N, Seshadri P ym. The effects of low-carbohydrate versus conventional weight loss diets in severely obese adults: one-year follow-up of a randomized trial. Ann Intern Med 2004;140:778-85 «PMID: 15148064»PubMed
 336. Suter M, Calmes JM, Paroz A ym. Results of Roux-en-Y gastric bypass in morbidly obese vs superobese patients: similar body weight loss, correction of comorbidities, and improvement of quality of life. Arch Surg 2009;144:312-8; discussion 318 «PMID: 19380643»PubMed
 337. Svendsen OL, Hassager C, Christiansen C. Six months' follow-up on exercise added to a short-term diet in overweight postmenopausal women--effects on body composition, resting metabolic rate, cardiovascular risk factors and bone. Int J Obes Relat Metab Disord 1994;18:692-8 «PMID: 7866465»PubMed
 338. Svetkey LP, Stevens VJ, Brantley PJ ym. Comparison of strategies for sustaining weight loss: the weight loss maintenance randomized controlled trial. JAMA 2008;299:1139-48 «PMID: 18334689»PubMed
 339. Tate DF, Jeffery RW, Sherwood NE ym. Long-term weight losses associated with prescription of higher physical activity goals. Are higher levels of physical activity protective against weight regain? Am J Clin Nutr 2007;85:954-9 «PMID: 17413092»PubMed
 340. Thomas DE, Elliott EJ, Baur L. Low glycaemic index or low glycaemic load diets for overweight and obesity. Cochrane Database Syst Rev 2007;3:CD005105 «PMID: 17636786»PubMed
 341. Thompson WG, Rostad Holdman N, Janzow DJ ym. Effect of energy-reduced diets high in dairy products and fiber on weight loss in obese adults. Obes Res 2005;13:1344-53 «PMID: 16129716»PubMed
 342. Thomson RL, Buckley JD, Noakes M ym. The effect of a hypocaloric diet with and without exercise training on body composition, cardiometabolic risk profile, and reproductive function in overweight and obese women with polycystic ovary syndrome. J Clin Endocrinol Metab 2008;93:3373-80 «PMID: 18583464»PubMed
 343. Torgerson JS, Hauptman J, Boldrin MN ym. XENical in the prevention of diabetes in obese subjects (XENDOS) study: a randomized study of orlistat as an adjunct to lifestyle changes for the prevention of type 2 diabetes in obese patients. Diabetes Care 2004;27:155-61 «PMID: 14693982»PubMed
 344. Torgerson JS, Lissner L, Lindroos AK ym. VLCD plus dietary and behavioural support versus support alone in the treatment of severe obesity. A randomised two-year clinical trial. Int J Obes Relat Metab Disord 1997;21:987-94 «PMID: 9368821»PubMed
 345. Toubro S, Astrup A. Randomised comparison of diets for maintaining obese subjects' weight after major weight loss: ad lib, low fat, high carbohydrate diet v fixed energy intake. BMJ 1997;314:29-34 «PMID: 9001476»PubMed
 346. Tsai AG, Wadden TA. Systematic review: an evaluation of major commercial weight loss programs in the United States. Ann Intern Med 2005;142:56-66 «PMID: 15630109»PubMed
 347. Tuomilehto HP, Seppä JM, Partinen MM ym. Lifestyle intervention with weight reduction: first-line treatment in mild obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med 2009;179:320-7 «PMID: 19011153»PubMed
 348. Tuomilehto J, Lindström J, Eriksson JG ym. Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. N Engl J Med 2001;344:1343-50 «PMID: 11333990»PubMed
 349. Uglioni B, Wölnerhanssen B, Peters T ym. Midterm results of primary vs. secondary laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) as an isolated operation. Obes Surg 2009;19:401-6 «PMID: 19169763»PubMed
 350. Uusi-Rasi K, Sievanen H, Kannus P ym. Influence of weight reduction on muscle performance and bone mass, structure and metabolism in obese premenopausal women. J Musculoskelet Neuronal Interact 2009;9:72-80 «PMID: 19516082»PubMed
 351. van Baak MA, Astrup A. Consumption of sugars and body weight. Obes Rev 2009;10 Suppl 1:9-23 «PMID: 19207532»PubMed
 352. van Dam RM, Seidell JC. Carbohydrate intake and obesity. Eur J Clin Nutr 2007;61 Suppl 1:S75-99 «PMID: 17992188»PubMed
 353. Van Loan MD, Johnson HL, Barbieri TF. Effect of weight loss on bone mineral content and bone mineral density in obese women. Am J Clin Nutr 1998;67:734-8 «PMID: 9537621»PubMed
 354. van Wier MF, Ariëns GA, Dekkers JC ym. Phone and e-mail counselling are effective for weight management in an overweight working population: a randomized controlled trial. BMC Public Health 2009;9:6 «PMID: 19134171»PubMed
 355. Vestergaard P, Børglum J, Heickendorff L ym. Artifact in bone mineral measurements during a very low calorie diet: short-term effects of growth hormone. J Clin Densitom 2000;3:63-71 «PMID: 10745303»PubMed
 356. Wadden TA, Foster GD, Letizia KA. One-year behavioral treatment of obesity: comparison of moderate and severe caloric restriction and the effects of weight maintenance therapy. J Consult Clin Psychol 1994;62:165-71 «PMID: 8034818»PubMed
 357. Wadden TA, Foster GD, Sarwer DB ym. Dieting and the development of eating disorders in obese women: results of a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2004;80:560-8 «PMID: 15321793»PubMed
 358. Wadden TA, Stunkard AJ. Controlled trial of very low calorie diet, behavior therapy, and their combination in the treatment of obesity. J Consult Clin Psychol 1986;54:482-8 «PMID: 3528252»PubMed
 359. Welsh EM, Sherwood NE, VanWormer JJ ym. Is frequent self-weighing associated with poorer body satisfaction? Findings from a phone-based weight loss trial. J Nutr Educ Behav 2009;41:425-8 «PMID: 19879499»PubMed
 360. Westerterp-Plantenga MS, Nieuwenhuizen A, Tomé D ym. Dietary protein, weight loss, and weight maintenance. Annu Rev Nutr 2009;29:21-41 «PMID: 19400750»PubMed
 361. Whelton PK, Appel LJ, Espeland MA ym. Sodium reduction and weight loss in the treatment of hypertension in older persons: a randomized controlled trial of nonpharmacologic interventions in the elderly (TONE). TONE Collaborative Research Group. JAMA 1998;279:839-46 «PMID: 9515998»PubMed
 362. Wing RR, Blair E, Marcus M ym. Year-long weight loss treatment for obese patients with type II diabetes: does including an intermittent very-low-calorie diet improve outcome? Am J Med 1994;97:354-62 «PMID: 7942937»PubMed
 363. Wing RR, Blair EH, Bononi P ym. Caloric restriction per se is a significant factor in improvements in glycemic control and insulin sensitivity during weight loss in obese NIDDM patients. Diabetes Care 1994;17:30-6 «PMID: 8112186»PubMed
 364. Wing RR, Marcus MD, Salata R ym. Effects of a very-low-calorie diet on long-term glycemic control in obese type 2 diabetic subjects. Arch Intern Med 1991;151:1334-40 «PMID: 2064484»PubMed
 365. Wing RR, Tate DF, Gorin AA ym. A self-regulation program for maintenance of weight loss. N Engl J Med 2006;355:1563-71 «PMID: 17035649»PubMed
 366. Wing RR. Physical activity in the treatment of the adulthood overweight and obesity: current evidence and research issues. Med Sci Sports Exerc 1999;31:S547-52 «PMID: 10593526»PubMed
 367. Witham MD, Avenell A. Interventions to achieve long-term weight loss in obese older people: a systematic review and meta-analysis. Age Ageing 2010;39:176-84 «PMID: 20083615»PubMed
 368. Womble LG, Wadden TA, McGuckin BG ym. A randomized controlled trial of a commercial internet weight loss program. Obes Res 2004;12:1011-8 «PMID: 15229342»PubMed
 369. Yancy WS Jr, Olsen MK, Guyton JR ym. A low-carbohydrate, ketogenic diet versus a low-fat diet to treat obesity and hyperlipidemia: a randomized, controlled trial. Ann Intern Med 2004;140:769-77 «PMID: 15148063»PubMed
 370. Yu-Poth S, Zhao G, Etherton T ym. Effects of the National Cholesterol Education Program's Step I and Step II dietary intervention programs on cardiovascular disease risk factors: a meta-analysis. Am J Clin Nutr 1999;69:632-46 «PMID: 10197564»PubMed
 371. Zemel MB, Richards J, Mathis S ym. Dairy augmentation of total and central fat loss in obese subjects. Int J Obes (Lond) 2005;29:391-7 «PMID: 15672113»PubMed
 372. Zemel MB, Thompson W, Milstead A ym. Calcium and dairy acceleration of weight and fat loss during energy restriction in obese adults. Obes Res 2004;12:582-90 «PMID: 15090625»PubMed
 373. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Sairaalloinen lihavuus. Kirjassa: Ravitsemushoito. Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Edita Prima Oy. Helsinki 2010. S. 162-7
Jatka lukemista

A

Diabetes kaksi vuotta laihdutusleikkauksen jälkeen

Lihavuusleikkaus vähentää tyypin 2 diabeteksen lääkehoidon tarvetta kahden vuoden ajaksi leikkauksesta, jolloin suuri osa diabeetikoista on ilman lääkitystä normoglykeemisiä.

A

Elintapainterventioiden vaikuttavuus lihavuuden ehkäisemisessä ja hoidossa

Elintapainterventioilla voidaan vähentää liikapainoa ja lihavuutta sekä niihin liittyviä riskitekijöitä.

A

Elintapamuutoksilla laihduttamisen vaikutus tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuuteen

Jo varsin vähäinen (3–5 kg) laihtuminen elintapoja muuttamalla lähes puolittaa tyypin 2 diabeteksen sairastumisriskin 7–10 vuoden seurannassa henkilöillä, joilla on heikentynyt glukoosinsieto.

A

Elintapamuutoksilla laihduttamisen vaikutus veren rasva-aineenvaihduntaan

Laihtuminen vähentää veren triglyseridipitoisuutta ja lisää veren HDL-kolesterolin pitoisuutta liikapainoisilla dyslipidemiapotilailla.

A

ENE-dieetin sisältävän painonhallintaohjelman vaikutus painoon

ENE-dieetillä laihtuu 8–16 viikon aikana keskimäärin 15–21 kg. 1 tai 2 vuotta kestävän laihdutusohjelman lopussa tai alle vuoden pituisen ohjelman 1-vuotisseurannassa laihtuminen (ohjelman läpikäyneillä) vaihtelee (keskimäärin 8.6–14.2 kg). Laihtumistulos 1–2 vuoden kohdalla pienissä aineistoissa ei eroa ohjelmista, joissa on käytetty vähäenergiaista ruokavaliota painonlaskun aikaansaamiseksi.

A

Erittäin vähärasvaisen ruokavalion vaikutus painoon ja sairauksien vaaratekijöihin

Erittäin vähärasvaisesta ruokavaliosta (rasvaa alle 20 E% tai 20–30 g/vrk; esim. Ornishin dieetti) ei ole etua laihtumisen eikä sairauksien riskitekijöiden kannalta muun tyyppisiin ruokavalioihin verrattuna.

A

Huono kestävyyskunto vs. lihavuus sairaus- ja kuolleisuusriskinä

Huono kestävyyskunto normaalipainoisella on suurempi kokonaiskuolleisuuden sekä sydän- ja verisuonitautikuolleisuuden riski kuin lihavuus hyväkuntoisella. Toisaalta, vaikka hyvä kunto ja suuri fyysinen aktiivisuus vähentävät lihavuuden aiheuttamaa riskiä sairastua tyypin 2 diabetekseen, on lihavan hyväkuntoisen riski kuitenkin suurempi kuin huonokuntoisen normaalipainoisen.

A

Kasvisruokavalio verrattuna sekaruokavalioon lihavien henkilöiden hoidossa

Kasvisruokaan (lakto- ja lakto-ovovegetaarinen ruokavalio) perustuvat laihdutusruokavaliot ovat laihtumisen ja terveyden kannalta yhtä suotuisia kuin suositusten mukaiseen sekaruokaan perustuva ruokavalio.

A

Kestävyysliikuntaharjoittelun vaikutukset ylipainoon

Kestävyysliikuntaharjoittelu ilman ruokavaliomuutoksia vähentää liikapainoa muutaman kilon verrattuna ryhmään, joka ei saa harjoitteluohjeita.

A

Koostumukseltaan erilaisten dieettien vaikutus painoon ja terveyteen

Useimmille liikapainoisille terveellisin ja turvallisin on ruokavalio, joka sisältää energiaravintoaineita tasapainoisessa suhteessa seuraavasti: rasvaa 25–35 E%, hiilihydraatteja 40–60 E%, proteiinia 15–25 E% (E% = osuus energian kokonaissaannista), jossa rasvasta korkeintaan 10 % on tyydyttynyttä (kovaa) rasvaa ja hiilihydraateista valtaosa on kuitupitoisa hiilihydraatteja (kasvikset, marjat, hedelmät, täysjyvävilja), jonka toteutuksessa otetaan huomioon yksilön aikaisemmat mieltymykset ja tottumukset ja jota ylipainoinen motivoituu noudattamaan ja pysyy mukana ohjauksessa.

A

Käyttäytymisterapian vaikutus painonpudottamiseen

Käyttäytymisterapeuttisiin hoitoihin osallistuneiden lihavien henkilöiden paino alenee enemmän kuin henkilöiden, jotka eivät ole saaneet kyseistä hoitoa.

A

Laihdutus uniapnean hoitomuotona

Laihdutus lieventää uniapnean vaikeusastetta ylipainoisilla ja lihavilla potilailla.

A

Laihdutusohjauksen vaikutus ylipainoisten ikääntyneiden painoon

Elintapahoito alentaa ylipainoisten ikääntyneiden (yli 60-vuotiaat) painoa useita kiloja.

A

Liikunnan vaikutus viskeraalirasvakudokseen

Energiankulutuksen lisääminen fyysistä aktiivisuutta lisäämällä vähentää viskeraalista rasvakudosta lihavilla, jopa silloin kun liikunta ei edes johda painon vähenemiseen.

A

Ohjatun laihduttamisen vaikutukset syömishäiriöihin lihavilla

Laihdutus- ja painonhallintaohjelmat, joissa ohjataan energian vähentämiseen, energiankulutuksen lisäämiseen ja käyttäytymisen muuttamiseen, eivät lisää vaaraa sairastua syömishäiriöihin.

A

Orlistaatin teho ja sivuvaikutukset laihduttamisessa ja painonhallinnassa lihavilla

Orlistaatti edistää laihtumista ja estää laihtumisen jälkeistä painon suurenemista (ero lumelääkkeeseen 3–4 kg). Yleisimmät haittavaikutukset olivat rasvaiset/öljyiset ulosteet, ulostamispakko ja tuhriminen, joita esiintyi 15–30 %:lla orlistaattia käyttäneistä potilaista.

A

Orlistaatin vaikutus painoon ja glukoositasapainoon lihavilla tyypin 2 diabeetikoilla

Orlistaatin käyttöön liittyy parempi laihtumistulos ja suurempi GHb-A1c:n pieneneminen lumeeseen verrattuna lihavilla tyypin 2 diabeetikoilla.

A

Painonvaihtelun vaikutus terveyteen

Painonvaihtelijat lihovat seurannassa enemmän kuin henkilöt joilla ei painonvaihteluita. Kun tämä on huomioitu, lihavien henkilöiden painonvaihtelut eivät itsenäisesti lisää diabetesta eivätkä valtimotaudin riskitekijöitä.

A

Ruokavalion ja liikuntaharjoittelun vaikutukset liikapainoon

Kestävyysliikuntaharjoittelu yhdistettynä niukkaenergiaiseen ruokavalioon lisää painon vähenemistä enintään muutaman kilogramman pelkkään niukkaenergiaiseen ruokavalioon verrattuna.

A

Ruokavalioneuvonnan vaikutus painoon

Pelkästään ruokavalioon perustuvalla ohjauksella saavutetaan keskimäärin 5–6 %:n laihtuminen (vaihteluväli 3–11 %) 9–12 kk:n aikana.

A

Teoriapohjaisiin käyttäytymisenmuutostekniikoihin perustuvat interventiot

Teoriapohjaisiin käyttäytymisenmuutostekniikoihin perustuvat interventiot vaikuttavat edullisesti liikuntaan ja terveelliseen syömiseen.

A

Terveyteen liittyvä elämänlaatu erityisesti naisilla

Lihavuus heikentää terveyteen liittyvää elämänlaatua erityisesti naisilla.

A

Vähähiilihydraattisen ruokavalion vaikutus painoon ja sairauksien riskitekijöihin

Erittäin vähähiilihydraattiset dieetit (VHH-dieetit, esim. tiukka Atkinsin dieetti; hiilihydraatteja 20–60 g/vrk) pienentävät painoa yleensä aluksi (ensimmäiset 3–6 kuukautta) nopeammin kuin perinteinen laihdutusruokavalio, mutta näyttö niiden hyödystä pitemmällä aikavälillä ja turvallisuudesta esim. sydän- ja verisuonisairauksien sekä ravintoaineiden riittävän saannin kannalta pitkään (yli 2 vuotta) noudatettuna puuttuu. Sen vuoksi niitä ei ole perusteltua yleisesti suositella etenkään silloin, jos ne sisältävät runsaasti tyydyttynyttä rasvaa tai jos täysjyväviljavalmisteet sekä marjat ja hedelmät on jätetty pois ruokavaliosta.

B

Aterioita korvaavien valmisteiden käytön vaikutus painoon ja sairauksien vaaratekijöihin

Aterioiden korvaaminen kaupallisilla ateriakorvikkeilla (1–2 ateriaa/vrk) ruokavaliossa, joka sisältää ainakin yhden tavallisista ruoka-aineista koostuva aterian, on ilmeisesti turvallinen keino alentaa ylipainoa ja vähentää sairauksien vaaratekijöitä.

B

Diabetes 8–10 vuotta laihdutusleikkauksen jälkeen

Lihavuusleikkaus ilmeisesti helpottaa diabeteksen hoitoa ja alentaa sen insidenssiä 8–10 vuoden kuluttua leikkauksesta.

B

Elämänlaatu laihdutusleikkauksen jälkeen

Laihdutusleikkaus ilmeisesti parantaa sairaalloisesti lihavien potilaiden elämänlaatua. Leikattujen potilaiden elämänlaatu 2–10 vuotta leikkauksen jälkeen on ilmeisesti parempi kuin ennen leikkausta ja parempi kuin konservatiivisesti hoidettujen potilaiden.

B

Glykemiaindeksiin (GI) perustuvan ruokavalion vaikutus painoon ja sairauksien riskitekijöihin

Pelkästään pienen glykemiaindeksin omaaviin ruokiin perustuva ruokavalio ilmeisesti alentaa painoa aluksi yhtä paljon kuin perinteinen laihdutusruokavalio, mutta pitkällä aikavälillä (yli 12 kuukautta) sen paremmuudesta ei ole näyttöä. Kuitu- ja vesipitoisia pienen GI:n ruokia (mm. kasvikset, marjat ja hedelmät) kannattaa kuitenkin suosia osana muiltakin osin suositeltavaa ruokavaliota, koska ne pienentävät ruokavalion energiatiheyttä ja niillä on suotuisa vaikutus rasva- ja sokeriaineenvaihduntaan.

B

Kirurginen laihdutushoito ja uniapnea

Ruoansulatuskanavan leikkaushoidon jälkeinen laihtuminen on huomattavaa ja pitkäaikaista, mikä lievittänee obstruktiivisen uniapnean löydöksiä ja oireita.

B

Kuntoutuslaitoshoito ja avohoito vaikeasti lihavien henkilöiden hoidossa

Vaikeasti lihavien paino laskee aluksi ilmeisesti nopeammin kuntoutuslaitoshoidossa kuin avohoidossa, mutta pitkällä aikavälillä (5 vuotta) ei ole voitu osoittaa eroa hoitomuotojen tulosten välillä.

B

Laihduttamisen vaikutus koko kehon luuston kivennäisainepitoisuuteen ja -määrään

Laihduttaminen ilmeisesti pienentää hieman luuston kivennäisainemäärää ja -tiheyttä, mutta painon palautuessa myös luuston kivennäisainemäärä ja -tiheys palautuvat kohti alkutilannetta.

B

Laihtuminen parantaa glukoositasapainoa liikapainoisilla tyypin 2 diabeetikoilla

Laihtuminen parantaa glukoositasapainoa liikapainoisilla tyypin 2 diabeetikoilla.

B

Laihtumisen vaikutus kohonneeseen verenpaineeseen

Vähäenergiaisen ruokavalion avulla saavutettu keskimääräin 4.1 kg:n suuruinen laihtuminen ilmeisesti alentaa ylipainoisten hypertensiivisten henkilöiden verenpainetta noin 6/3 mmHg.

B

Lihavuuskirurgia vaikean ja sairaalloisen lihavuuden hoitona: vaikutus painoon verrattuna konservatiiviseen hoitoon/seurantaan, leikkausmenetelmien vertailu ja leikkauskomplikaatiot

Lihavuuskirurgia ilmeisesti aikaansaa suuremman painonlaskun kuin lihavuuden konservatiivinen hoito tai seuranta terveyskeskuksessa kohtalaisesti (BMI>30 kg/m2) ja vaikeasti lihavilla potilailla.

B

Liikunta painonhallintavaiheessa

Liikapainoisilla fyysinen aktiivisuus painonhallintavaiheessa ilmeisesti auttaa säilyttämään laihtumistulosta.

B

Liikuntaharjoittelu ja niukkaenergiainen ruokavalio

Fyysinen aktiivisuus yhdistettynä vähäenergiaiseen ruokavalioon voi pitkäaikaisseurannassa ylläpitää paremman laihdutustuloksen verrattuna pelkkään ruokavaliohoitoon.

B

Mahalaukun kavennusleikkaus

Mahalaukun kavennusleikkaus ilmeisesti alentaa painoa 3 vuoden aikana enemmän kuin pantaleikkaus, 50–70 % ylipainosta. 6 vuoden seurannassa paino usein kasvaa ja osa potilaista tarvitsee uusintaleikkauksen.

B

Orlistaatin vaikutus tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuuteen lihavilla

Orlistaatin käyttö ilmeisesti pienentää tyypin 2 diabeteksen ilmaantuvuutta lihavilla verrattuna lumeeseen, erityisesti jos glukoosinsieto on heikentynyt.

B

Painoindeksi lihavuuden mittarina

Painoindeksi ilmeisesti arvioi kehon rasvan määrän yleisemmin liian pieneksi kuin liian suureksi. Painoindeksi on siis spesifi, mutta ei kovin sensitiivinen liiallisen rasvan määrän osoitin.

B

Pitkäkestoinen painonhallinta ENE-dieetin sisältävän laihdutusohjelman jälkeen

ENE-dieetin sisältävä painonhallintaohjelma lihavilla potilailla ilmeisesti parantaa painolaskun pitkäaikaistulosta vähäenergiaiseen dieetin sisältävään ohjelmaan verrattuna.

B

Proteiinipitoisuuden merkitys laihdutusruokavaliossa

Ruokavalion riittävä proteiinimäärä (60–120 g/vrk tai noin 1 g/painokilo) ilmeisesti helpottaa ruokavalion noudattamista ja edistää laihtumista, koska proteiini pitää hyvin yllä kylläisyyden tunnetta, säästää lihaskudosta ja lisää jonkin verran energiankulutusta.

B

Ruoan energiatiheyden vaikutus painoon

Ruokavalion energiatiheyden pienentäminen (rasvaa vähentämällä ja kasviksia lisäämällä) ilmeisesti auttaa alentamaan painoa enemmän kuin saman energiamäärän sisältävä, mutta suuren energiatiheyden omaava ruoka tai pelkkä rasvan saannin vähentäminen.

B

Ruokavalion energiarajoituksen suuruuden ja laihtumisnopeuden vaikutus laihtumistulokseen

Ruokavalion energiarajoituksen suuruus ja laihtumisnopeus kannattaa ilmeisesti harkita yksilöllisesti, sillä tutkimusnäyttö hitaan tai nopean laihduttamisen vaikutuksesta pitkän aikavälin laihtumistulokseen on ristiriitainen.

B

Ruokavalion koostumuksen vaikutus laihtumistuloksen pysyvyyteen ja sairauksien riskitekijöihin

Rasvan saannin rajoittaminen, riittävä proteiinin saanti ja kuitupitoisten ruoka-aineiden käytön lisääminen ilmeisesti helpottavat ruokavalion noudattamista ja painon hallintaa onnistuneen laihduttamisen jälkeen sekä vaikuttavat ehkäisevästi lihavuuteen liittyvien sairauksien riskitekijöihin.

B

Ruokavalion rasvamäärän vähentämisen vaikutus painoon

Pelkästään ruokavalion rasvamäärää vähentämällä paino pienenee ilmeisesti yhtä paljon kuin tietyn energiamäärän sisältävää laihdutusruokavaliota noudattamalla.

B

Sokerin ja sokeripitoisten juomien vaikutus painoon

Sokeroitujen virvoitusjuomien ja paljon sokeria sisältävien ruokien runsas käyttö ilmeisesti vaikeuttaa laihduttamista.

B

Vähähiilihydraattiseen ruokavalioon liittyvät sivuoireet

Vähähiilihydraattinen ruokavalio aiheuttaa ilmeisesti enemmän sivuoireita (esim. pahanhajuinen hengitys, ummetus, lihaskrampit, ihon kuivuminen ja hiusten lähtö) kuin koostumukseltaan tasapainoinen ruokavalio.

B

Välimeren ruokavalion vaikutus painoon ja terveydentilaan

Välimeren ruokavaliolla (rasvaa 30–35 E %, jonka päälähteinä oliiviöljy, pähkinät ja siemenet, runsaasti kasviksia ja hedelmiä) on ilmeisesti laihtumista ja painonhallintaa tukeva sekä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä vähentävä vaikutus, kun se toteutetaan osana laajempaa elintapojen muutosta.

B

Zone-dieetin vaikutus painoon ja sairauksien vaaratekijöihin

Yli 25 E % proteiinia sisältävän ruokavalion (esim. Zone-dieetti) hyödystä ja turvallisuudesta ei ole pitkään noudatettuna tutkimusnäyttöä.

C

Alkoholin käytön vähentämisen merkitys laihduttamisessa

Lihavilla runsaasti alkoholia nauttivilla alkoholijuomien käytön vähentäminen saattaa vähentää painoa keskimäärin pari kiloa 4–5 kuukauden aikana.

C

ENE-dieetti tyypin 2 diabeetikoilla

ENE-dieetillä tapahtuva nopea liikapainon väheneminen korjaa tyypin 2 diabeteksen tasapainoa paremmin ja lääkkeetön kausi on pitempi kuin vähäenergiaisella ruokavaliolla laihdutettaessa. Tulos on ENE-dieetillä laihdutettaessa edullisempi (GHbA1c pienempi) kuin vähäenergiaisella ruokavaliolla laihdutettaessa vaikka painon väheneminen olisi 12 kuukauden kuluttua yhtä suuri.

C

Kalsiumlisän vaikutus painoon

Maitovalmisteiden mukana saatu tai lisäravinteena nautittu kalsiumilisä saattaa auttaa alentamaan painoa lyhyellä aikavälillä mutta sen hyödystä pitkällä aikavälillä (yli 12 kk) ei ole näyttöä.

C

Kaupallinen internetpohjainen laihdutusohjelma

Kaupallinen internetpohjainen laihdutusohjelma saattaa olla tehokas ylipainon ja lihavuuden hoidossa.

C

Kaupallisten laihdutus- ja painonhallintaohjelmien tulokset

Kaupalliset laihdutus- ja painonhallintaohjelmat ovat tuottaneet vaihtelevia tuloksia.

C

Kognitiivisen käyttäytymisterapian vaikutus painon alentamiseen

Kognitiivinen käyttäytymisterapia saattaa tehostaa painon alentumista.

C

Käyttäytymisterapeuttisen ja ruokavalio-/liikuntaintervention yhdistelmän vaikutus laihduttamiseen verrattuna pelkkään ruokavalio-/ liikuntainterventioon

Käyttäytymisterapeuttisiin interventioihin, joihin liittyy ruokavalio- / liikuntainterventio, osallistuneiden lihavien henkilöiden paino saattaa alentua enemmän kuin henkilöillä, jotka osallistuvat ruokavalio- tai liikuntahoito-ohjelmiin.

C

Käyttäytymisterapian intensiivisyyden vaikutus painonpudottamiseen

Käyttäytymisterapian intensiivisyys saattaa lisätä painonalenemista.

C

Laihdutusohjauksen vaikutus sairauksien vaaratekijöihin ylipainoisilla ikääntyneillä

Elintapahoito saattaa vähentää ylipainoisilla ikääntyneillä (yli 60-vuotiaat) sairauksien vaaratekijöitä.

C

Laihtumisen vaikutus astmaan

Laihtuminen saattaa parantaa astmapotilaiden keuhkojen toimintaa, vähentää astmaoireita ja astmalääkityksen tarvetta.

C

Laihtumisen vaikutus polven nivelrikkoon

Laihtuminen saattaa lievittää kipua ja parantaa toimintakykyä polven nivelrikkopotilaalla.

C

Lihaskato laihdutuksen aikana

Suurempi energiarajoitus, nopeampi painonlasku ja liikunnan vähäisyys saattavat lisätä lihaskatoa laihdutuksen aikana.

C

Lihasvoima- vs. kestävyysharjoittelun vaikutus kehon koostumukseen liikapainoisella

Lihasvoimaharjoittelu saattaa säästää rasvattoman kehon osan määrää parisen kiloa kestävyysliikuntaan verrattuna ruokavaliolaihdutuksen aikana.

C

Lihavuus ja masennus

Lihavuus saattaa olla yhteydessä masennusoireisiin ja altistaa masennukselle.

C

Lihavuuskirurgian vaikutus kokonaiskuolleisuuteen

Lihavuuskirurgia alentanee potilaiden kokonaiskuolleisuutta.

C

Luustomuutosten vähentäminen laihduttamisen aikana

Runsas proteiinien ja/tai kalsiumin saanti saattavat vähentää laihduttamisen aikana tapahtuvia luustomuutoksia. Fyysisen aktiivisuuden merkitys on epäselvä.

C

Masennusoireet (internet-ohjelma) ja tyytyväisyys omaan kehoon (puhelinneuvonta)

Painonhallintahoito näyttää vaikuttavan myönteisesti masennusoireisiin, eikä puhelinneuvonta vaikuta kielteisesti tyytyväisyyteen omaan kehoon.

C

Painon alenemisen vaikutus terveyteen liittyvään elämänlaatuun

Painon aleneminen saattaa parantaa hiukan terveyteen liittyvää elämänlaatua.

C

Painonhallintaintervention toteuttaminen puhelimitse, postin tai internetin välityksellä

Painonhallintaintervention toteuttaminen puhelimitse, postin tai internetin välityksellä saattaa olla yhtä tehokasta kuin perinteinen ohjaus.

C

Raskaus ja fertiliteetti lihavuusleikkauksen jälkeen

Lihavuusleikkaus saattaa parantaa lihavuuteen liittyvän infertiliteetin ja vähentää lihavuuteen liittyviä raskauskomplikaatioita.

C

Ravintokuidun merkitys laihdutusruokavaliossa

Ruokavalion ravintokuitupitoisuuden lisääminen saattaa lisätä kylläisyyden tunneta, vähentää nälän tunnetta sekä pienentää energiansaantia ja tehostaa siten painon pienenemistä riippumatta kuidun tyypistä ja saantilähteestä.

C

Ruokavalion hiilihydraattipitoisuuden merkitys laihdutusruokavaliossa

Hiilihydraattien osuus energiasta voinee vaihdella vähäenergiaisessa ruokavaliossa melko suuresti ilman, että sillä on olennaista vaikutusta pitkäaikaiseen laihtumistulokseen.

C

Ryhmäohjaus verrattuna yksilöneuvontaan lihavuuden elintapahoidossa

Ryhmä- ja yksilöneuvonta saattavat olla yhtä tehokkaita lihavuuden hoidossa.

C

Vitamiinien ja kivennäisaineiden saannin riittävyys laihdutuksen aikana

Kun laihdutusruokavalio sisältää energiaa vähintään 1 200 kcal (5.0 MJ)/vrk ja se koostuu ravintosisällöltään suositeltavista ruoka-aineista, siitä on mahdollista saada riittävästi vitamiineja ja kivennäisaineita. Joidenkin vitamiinien ja kivennäisaineiden saanti saattaa kuitenkin jäädä liian vähäiseksi, jos ruokavalio ei ole koostumukseltaan riittävän monipuolinen.

Lihavuuden leikkaushoidon menetelmät
Vyötärönympäryksen mittaamiskohta

Aiheeseen liittyviä suosituksia