Takaisin Tulosta

Lihavuus (lapset)

Käyvän hoidon tiivistelmät
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä
7.5.2012

Käypä hoito -suositus «Lihavuus (lapset)»1 ja lyhyt abstrakti englanniksi «Obesity (children)»2

Mitä uutta päivityksessä?

  • Lasten ylipainon ja lihavuuden toteaminen voi perustua sekä pituuspainoon että kehon painoindeksiin.
  • Perheen osallistuminen lapsen lihomisen ehkäisyyn ja hoitoon korostuu.
  • Hoidon tavoitteena ovat pysyvät elintapamuutokset.
  • Asianmukainen hoito ei haittaa lasten psykologista hyvinvointia.
  • Lasten lihavuuden yleistymisen myötä tarvitaan alueellisia toimia lihavuuden ehkäisyn ja hoidon järjestämiseksi.

Lihavuuden määritelmä, diagnostiikka ja yleisyys

Lihavuuden määritelmä ja luokittelu ovat sopimuksenvaraisia. Tarkkoja rajoja sille, milloin liiallinen rasvakudos aiheuttaa terveyshaittoja lapsille, ei tunneta. Kliinisessä työssä lapsen lihavuutta voidaan arvioida pituuspainon tai kehon painoindeksin (body mass index, BMI) avulla.

Lasten ja nuorten lihavuus on yleistynyt hälyttävästi niin Suomessa kuin maailmallakin. Viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana ylipainoisten ja lihavien osuus 12–18-vuotiaiden ikäryhmässä on Suomessa kolminkertaistunut.

Lihavuuden merkitys

Lapsuusiän ylipainoisuus ennustaa aikuisiän lihavuuden riskiä «Lapsuus- ja nuoruusiässä todettu ylipainoisuus ja lihavuus ennustavat myöhempää ylipainoisuuden riskiä.»A. Nuoruusiän lihavuus taas liittyy lisääntyneeseen kuolleisuuteen 40 vuoden seurannassa.

Lapsuusiän lihavuus lisää monien sairauksien vaaraa. Kolmasosalla lihavista lapsista ja nuorista on todettavissa useita valtimotaudin riskitekijöitä «Kolmasosalla lihavista lapsista ja nuorista on todettavissa lihavuuden lisäksi muita sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä, ja niiden riski kasvaa lihavuuden vaikeutuessa.»A. Myös rasvamaksan «Lihavilla nuorilla näyttää esiintyvän kohonneita ALAT-arvoja rasvamaksaan sopien.»C, astman «Lihavat lapset saattavat olla normaalipainoisia suuremmassa riskissä sairastua myöhemmin astmaan.»B ja uniapnean «Lihavuudella ja obstruktiivisella unihäiriöllä on mahdollinen yhteys vasta koulu- tai nuoruusiässä, jos silloinkaan.»D riski on lisääntynyt.

Terveyteen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn ja ulkomuotoon liittyvä elämänlaatu on lihavilla lapsilla usein huonompi kuin muilla lapsilla. Lihavuuden ja psyykkisten ongelmien yhteys saattaa kuitenkin olla kaksisuuntainen: psyykkiset ongelmat saattavat vaikeuttaa painonhallintaa, ja lihavuus saattaa johtaa psykososiaalisiin ongelmiin.

Lihavuuden ehkäisy

Yksiselitteisiä toimintaohjeita lihavuuden ehkäisyyn ei edelleenkään voida esittää. Lapsiin ja heidän vanhempiinsa kohdistettava ravitsemusohjaus saattaa ehkäistä lasten lihomista «Lapsille ja heidän vanhemmilleen annettu ruokavalio- ja elämäntapaneuvonta saattaa ehkäistä lasten lihomista.»C. Intervention kestolla näyttää myös olevan merkitystä: yli vuoden kestävät kouluinterventiot voivat ainakin lyhytaikaisesti vähentää lasten ylipainon kehittymistä «Pitkäkestoiset kouluissa lihavuuden ehkäisyyn suunnatut interventiot ovat ilmeisesti lyhytkestoisia interventioita tuloksellisempia.»B. Lisäksi on pystytty tunnistamaan vaikuttavalle interventiolle tunnusomaisia menetelmiä «Muutostavoitteiden asettaminen, käyttäytymisen havainnointi, ympäristön muuttaminen (vaikutehallinta) ja onnistumisista palkitseminen saattavat olla tehokkaita menetelmiä lasten lihavuuden perhekeskeisessä hoidossa.»C. Niitä kuvataan tarkemmin hoitosuosituksessa.

Lihavuuden hoito

Lasten ja nuorten lihavuuden hoito voi onnistua. Ensisijaista hoidon onnistumiseksi on hyvän yhteistyön luominen asiakaslähtöisen vuorovaikutuksen avulla. Hoidon tavoitteita ovat lapsen hyvinvointi ja pysyvien elintapamuutosten edistäminen. Hoito voidaan toteuttaa ryhmähoitona, yksilöhoitona tai näiden yhdistelmänä

Tulokselliset hoitointerventiot painottuvat elintapojen kohentamiseen käyttäytymisen muutosta edistävien menetelmien avulla. Tavoitteena on kohentaa ruokavalion laatua, lisätä liikuntaa, vähentää ruutuaikaa ja kohtuullistaa energiansaantia. Interventiot voidaan toteuttaa kouluissa, yhteisöissä tai perhekeskeisesti ryhmämuotoisina hoitoyksiköissä. Lihavien lasten vanhempiin kohdistetut interventiot ovat sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä tehokkaampia kuin yksinomaan lapsiin kohdennettu hoito «Hoidon kohdentaminen vanhempiin lisännee lasten lihavuuden hoidon vaikuttavuutta.»A.

Asianmukaisesti toteutettu lihavuuden hoito ei lisää syömishäiriöiden vaaraa «Lasten lihavuuden hoito käyttäytymisen muutosta edistävin menetelmin ei lisänne syömishäiriöiden tai ongelmallisen syömiskäyttäytymisen riskiä tai vaaraa.»Beikä vaikuta haitallisesti lasten psykologiseen hyvinvointiin «Lasten lihavuuden hoito käyttäytymisen muutosta edistävillä menetelmillä ei vaikuttane haitallisesti lasten psyykkiseen hyvinvointiin.»C.

Lääke- tai leikkaushoito ei kuulu tavanomaiseen lihavuuden hoitoon lapsilla ja nuorilla.

Hoidon järjestäminen

Lasten lihavuuden hoito organisoidaan paikallisen ja alueellisen hoitoketjun mukaan. Niiden laatimisesta ja päivittämisestä huolehtii moniammatillinen tiimi. Alueelliset hoitoketjut ohjaavat erikoissairaanhoitoon lähettämistä.

Hoidon laatua arvioidaan säännöllisesti toiminnan kehittämistä varten paikallisesti ja alueellisesti sovitun suunnitelman mukaan.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Lastenlääkäriyhdistys ry:n asettama työryhmä

Riitta Veijola (puheenjohtaja)

Jorma Komulainen

Susanna Anglé

Anneli Ignatius

Jarmo Jääskeläinen

Eeva Ketola

Marita Lipsanen-Nyman

Outi Nuutinen

Anna-Liisa Ventola