Takaisin

Alfasalpauksen tehon kesto eturauhasen hyvälaatuista liikakasvua sairastavilla miehillä

Näytönastekatsaukset
Teuvo Tammela
7.11.2018

Näytön aste: B

Alfasalpauksen teho säilyy yleensä useita vuosia, mutta osalla potilaista teho hiipuu eturauhasen jatkaessa kasvuaan.

518 potilasta käytti 12 viikon ajan kaksoissokkoutetusti alfutsosiinia tai lumetta «Jardin A, Bensadoun H, Delauche-Cavallier MC ym. A...»1. Tämän jälkeen osa keskuksista osallistui avoimeen jatkotutkimukseen, jossa kummankin ryhmän potilaat saivat alfutsosiinia niin, että 131 jatkoi ensimmäiseen vuoden kestäneeseen ja 50 potilasta 24–30 kuukautta kestäneeseen ekstensioon riippuen siitä, kuuluivatko he alun pitäen aktiivisen hoidon vai lumelääkityksen ryhmään «Jardin A, Bensadoun H, Delauche-Cavallier MC ym. L...»2. Saavutettu hoitovaste säilyi ja vain 4 %:lla esiintyi haittavaikutuksena huimausta. Tutkimuksen perusteella alfutsosiini soveltuu pitkäaikaiskäyttöön.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

12 viikon kaksoissokkovaiheen jälkeen (vrt. «Lepor H. Phase III multicenter placebo-controlled ...»3) jatkettiin entistä hoitoa vielä 40 viikon ajan «Lepor H. Long-term evaluation of tamsulosin in ben...»4. Yhteensä 418 potilasta (68 %) lähti mukaan, ja hoitoa jatkettiin samalla annoksella kuin kaksoissokkovaiheessa: tamsulosiinia sai annoksella 0,4 mg/vrk 138 ja 0,8 mg/vrk 135 potilasta, ja lumetta 127 potilasta.

Saavutettu hoitotulos säilyi. Epänormaalia ejakulaatiota esiintyi tamsulosiinin annoksella 0,4 mg/vrk 10 %:lla ja 0,8 mg/vrk 26 %:lla, muutoin haittavaikutuksissa ei ollut merkittäviä eroja ryhmien välillä. Siten tamsulosiini on tehokas, turvallinen ja hyvin siedetty myös pitkäaikaiskäytössä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Avoin neljän vuoden monikeskustutkimus «Schulman C, Lock T, Buzelin JM. Tamsulosin 0.4 mg ...»5 tamsulosiinilla 12 viikon satunnaistetun kaksoissokkovaiheen jälkeen osoitti, että teho säilyy, lääke on turvallinen ja hyvin siedetty.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa «McConnell JD, Roehrborn CG, Bautista OM ym. The lo...»6 verrattiin lumetta, alfasalpaaja doksatsosiinia, finasteridia ja kahden jälkimmäisen yhdistelmää 3 047 miehellä keskimäärin 4,5 vuoden ajan. Kliinisen progression riski, joka määriteltiin vähintään neljän pisteen nousuna AUA:n oirekyselyn pisteissä, akuuttina virtsaumpena, virtsainkontinenssina, munuaisten vajaatoimintana tai toistuvana virtsatulehduksena, väheni lumelääkkeeseen verrattuna doksastsosiinilla 39 % (p < 0,001) ja finasteridilla 34 % (p < 0,002) sekä näiden yhdistelmällä 66 % (p < 0,001). Alfasalpaaja ei vähentänyt lumetta enemmän virtsaummen kehittymistä eikä tarvetta invasiivisiin hoitoihin. Virtsaumpia ja invasiivisen hoidon tarvetta alkoi ilmetä finasteridi- ja yhdistelmäryhmää enemmän kahden vuoden hoidon jälkeen. Syynä tähän on ilmeisesti se, että alfasalpaaja ei estä eturauhasen kasvun jatkumista. Niillä miehillä, joilla eturauhasen kasvu on voimakasta, alfasalpaajan tuoma apu ei enää riitä kumoamaan lisääntyvää tukosta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Potilaat saivat joko alfusosiinia 10 mg/vrk tai lumetta kaksoissokkoutetusti kahden vuoden ajan «Roehrborn CG. Alfuzosin 10 mg once daily prevents ...»7. Alfusosiini esti tehokkaasti oireiden pahentumista ja yleisesti kliinistä progressiota, mutta se ei vähentänyt virtsaummen riskiä verrattuna lumeryhmään. Haittavaikutuksissa ei ollut eroa ryhmien välillä.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Neljän vuoden kaksoissokkotutkimuksessa «Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of...»8 verrattiin hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvun aiheuttamista oireista kärsivillä miehillä kolmea lääkitystä, jota olivat dutasteridi 0,5 mg/vrk, tamsulosiini 0,4 mg/vrk sekä dutasteridin 0,5 mg ja tamsulosiinin 0,4 mg/vrk yhdistelmä. Tutkimukseen otettiin 4 844 miestä, joiden eturauhasen tilavuus oli keskimäärin 55 ml, IPSS–oirepisteet 16,4, PSA 4,0 µg/l ja huippuvirtaama 10,7 ml/s.

Sekä dutasteridin ja tamsulosiinin yhdistelmä, että dutasteridi yksin esti virtsaumpia (2,2 % vs 2,7 % vs 6,8 %) ja leikkaushoitoa (2,4 % vs 3,5 % vs 7,8 %) merkittävästi tehokkaammin kuin tamsulosiini. Sen sijaan yhdistelmähoito lievitti oireita tehokkaammin ja vähensi riskiä kliiniseen progressioon enemmän kuin kumpikaan lääke käytettynä yksin. Yhdistelmällä dutasteridi ja tamsulosiini IPSS-pisteet vähenivät neljässä vuodessa 6,3 vs 5,3 vs 3,8, huippuvirtaama parani 2,4 ml/s vs 2,0 vs 0,7 ja PSA laski 57 % vs 56 % mutta nousi tamsulosiiniryhmässä 18 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Tutkimuksen heikkoutena on lumeryhmän puuttuminen, mikä on kuitenkin ymmärrettävää, koska tutkittiin lääkkeitä, joiden teho oli osoitettu lumekontrolloiduissa tutkimuksissa ja koska tutkimus kesti näin pitkään.

Kirjallisuutta

 1. Jardin A, Bensadoun H, Delauche-Cavallier MC ym. Alfuzosin for treatment of benign prostatic hypertrophy. The BPH-ALF Group. Lancet 1991;337:1457-61 «PMID: 1710750»PubMed
 2. Jardin A, Bensadoun H, Delauche-Cavallier MC ym. Long-term treatment of benign prostatic hyperplasia with alfuzosin: a 24-30 month survey. BPHALF Group. Br J Urol 1994;74:579-84 «PMID: 7530121»PubMed
 3. Lepor H. Phase III multicenter placebo-controlled study of tamsulosin in benign prostatic hyperplasia. Tamsulosin Investigator Group. Urology 1998;51:892-900 «PMID: 9609623»PubMed
 4. Lepor H. Long-term evaluation of tamsulosin in benign prostatic hyperplasia: placebo-controlled, double-blind extension of phase III trial. Tamsulosin Investigator Group. Urology 1998;51:901-6 «PMID: 9609624»PubMed
 5. Schulman C, Lock T, Buzelin JM. Tamsulosin 0.4 mg once daily: 2-year follow-up efficacy & safety in 516 symptomatic BPH patients. J Urol 1997;157:137
 6. McConnell JD, Roehrborn CG, Bautista OM ym. The long-term effect of doxazosin, finasteride, and combination therapy on the clinical progression of benign prostatic hyperplasia. N Engl J Med 2003;349:2387-98 «PMID: 14681504»PubMed
 7. Roehrborn CG. Alfuzosin 10 mg once daily prevents overall clinical progression of benign prostatic hyperplasia but not acute urinary retention: results of a 2-year placebo-controlled study. BJU Int 2006;97:734-41 «PMID: 16536764»PubMed
 8. Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of combination therapy with dutasteride and tamsulosin on clinical outcomes in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia: 4-year results from the CombAT study. Eur Urol 2010;57:123-31 «PMID: 19825505»PubMed