Takaisin

Eturauhasen koon vaikutus 5-alfareduktaasin estäjien tehoon

Näytönastekatsaukset
Teuvo Tammela
29.6.2018

Näytön aste: A

Finasteridi tehoaa parhaiten potilailla, joiden eturauhasen koko on vähintään 40 ml ja dutasteridi potilailla, joiden eturauhasen koko on vähintään 30 ml.

Prospektiivinen, satunnaistettu, lumekontrolloitu, yhdysvaltalainen monikeskustutkimus «Lepor H, Williford WO, Barry MJ ym. The efficacy o...»1, jossa verrattiin finasteridia (5 mg/vrk), teratsosiinia (10 mg/vrk) ja niiden yhdistelmää. Kukin ryhmä käsitti 305–310 potilasta (yhteensä 1 229), eturauhasen keskitilavuus oli 37,5 ml, PSA oli keskimäärin 2,2 µg/l ja AUA oirekyselyn pisteet 16 (keskivaikeat oireet).

Lume, finasteridi, teratsosiini ja yhdistelmähoito vähensivät oirepisteitä 2,6, 3,2, 6,1 ja 6,2, ja vastaavasti huippuvirtaama parani 1,4, 1,6, 2,7 ja 3,2 ml/s (kummassakin lumeen ja finasteridin välillä ei ollut eroa, mutta lumen ja teratsosiinin sekä yhdistelmähoidon välillä p < 0,001). Finasteridi ei siis ollut lumea tehokkaampi.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Satunnaistettu, prospektiivinen, lumekontrolloitu, pohjoisamerikkalainen monikeskuskaksoissokkoutettu tutkimus (PLESS Study), «McConnell JD, Bruskewitz R, Walsh P ym. The effect...»2 jossa 3 040 alavirtsatieoireista ja hyvänlaatuisesti suurentuneesta eturauhasesta kärsivää miestä sai 1:1 joko lumetta tai finasteridia 5 mg/vrk neljän vuoden ajan. Kaiken kaikkiaan 2 760 miestä oli mukana tutkimuksessa protokollan mukaisesti loppuun asti.

Neljän vuoden aikana lumeryhmästä sairaus progredioi niin, että 10 %:lla jouduttiin operatiiviseen hoitoon, kun taas finasteridiryhmässä vain 5 %:lla. Lumeryhmässä virtsaumpi kehittyi 7 %:lle ja finasteridiryhmässä 3 %:lle. Finasteridihoito paransi myös virtsan huippuvirtaamaa (+1,9 vs 0,2 ml/s p < 0,001) ja vähensi AUA-oirekyselyn pisteitä (3,3 vs 1,3, p < 0,001) enemmän kuin lume. Se myös pienensi eturauhasen tilavuutta 18 %:lla, kun lumeryhmässä tilavuus kasvoi 14 %:lla (p < 0,001).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: : Tutkimus osoitti myös, että kun PSA oli 1,4 µg/l tai enemmän, finasteridi lievitti oireita tehokkaammin ja paransi virtsan virtaamaa paremmin kuin lume. Vastaava tulos saatiin, kun eturauhasen tilavuus oli suurempi kuin 40 ml «Roehrborn CG, Boyle P, Bergner D ym. Serum prostat...»4. Ks. myös «McConnell JD, Bruskewitz R, Walsh P ym. The effect...»2

Meta-analyysi «Boyle P, Gould AL, Roehrborn CG. Prostate volume p...»3 kuudesta satunnaistetusta, prospektiivisesta, lumekontrolloidusta tutkimuksesta, jotka olivat kestäneet vähintään yhden vuoden. Yhteensä potilaita oli 2 601. Merkittävin havainto oli finasteridin hoitovasteen (oireiden lievittyminen ja huippuvirtaaman parantuminen) riippuminen eturauhasen koosta: vasta > 40 ml tilavuuksilla finasteridin teho oli parempi kuin lumen. Noin puolet tutkimuksiin osallistuneista potilaista täytti tämän ehdon.

Tämän perusteella finasteridia ei kannata käyttää niillä alavirtsatieoireista kärsivillä potilailla, joiden eturauhanen on pieni. Sen sijaan dutasteridin hoitovaste on yhtä hyvä olipa eturauhasen tilavuus 30–40 ml tai tätä suurempi «Boyle P, Roehrborn C, Marks L ym. Early use of dut...»5.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kahden vuoden pituisessa kolmessa lumekontrolloidussa kaksoissokkotutkimuksessa «Roehrborn CG, Boyle P, Nickel JC ym. Efficacy and ...»6 (sama perusprotokolla, potilaita yhteensä 4 325), joissa sisäänottoehtoina olivat kohtalaiset tai vaikeat virtsaamisoireet, huippuvirtaama < 15 ml/s, PSA 1,5–10 ng/ml ja eturauhasentilavuus vähintään 30 ml. Potilaat satunnaistettiin saamaan dudasteridia (0,5mg / vrk) tai lumetta. Seuranta-aika oli keskimäärin 24 kuukautta.

Oireet lievittyivät dudasteridilla jo kolmen kuukauden kohdalla, ero kontrolliryhmään oli merkitsevä 6 kuukauden kohdalla. Tutkimuksen lopussa oireet olivat lievittyneet keskimäärin 21,4 %, huippuvirtaama parani 2,2 ml/s ja akuutin virtsaummen riski väheni 57 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Lepor H, Williford WO, Barry MJ ym. The efficacy of terazosin, finasteride, or both in benign prostatic hyperplasia. Veterans Affairs Cooperative Studies Benign Prostatic Hyperplasia Study Group. N Engl J Med 1996;335:533-9 «PMID: 8684407»PubMed
 2. McConnell JD, Bruskewitz R, Walsh P ym. The effect of finasteride on the risk of acute urinary retention and the need for surgical treatment among men with benign prostatic hyperplasia. Finasteride Long-Term Efficacy and Safety Study Group. N Engl J Med 1998;338:557-63 «PMID: 9475762»PubMed
 3. Boyle P, Gould AL, Roehrborn CG. Prostate volume predicts outcome of treatment of benign prostatic hyperplasia with finasteride: meta-analysis of randomized clinical trials. Urology 1996;48:398-405 «PMID: 8804493»PubMed
 4. Roehrborn CG, Boyle P, Bergner D ym. Serum prostate-specific antigen and prostate volume predict long-term changes in symptoms and flow rate: results of a four-year, randomized trial comparing finasteride versus placebo. PLESS Study Group. Urology 1999;54:662-9 «PMID: 10510925»PubMed
 5. Boyle P, Roehrborn C, Marks L ym. Early use of dutasteride arrests prostate growth, improves clinical parameters and prevents complications in men with benign prostatic hyperplasia. J Urol 2003;169:477
 6. Roehrborn CG, Boyle P, Nickel JC ym. Efficacy and safety of a dual inhibitor of 5-alpha-reductase types 1 and 2 (dutasteride) in men with benign prostatic hyperplasia. Urology 2002;60:434-41 «PMID: 12350480»PubMed