Takaisin

5-alfareduktaasin estäjien vaikutus eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun luonnolliseen kulkuun

Näytönastekatsaukset
Teuvo Tammela
7.11.2018

Näytön aste: A

5-alfareduktaasin estäjä pysäyttää eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun etenemisen.

Skandinaavinen satunnaistettu, lumekontrolloitu, monikeskuskaksoissokkotutkimus «Andersen JT, Ekman P, Wolf H ym. Can finasteride r...»1, jossa puolet 707 potilaasta sai lumetta ja puolet finasteridia 5 mg/vrk. Tarkoituksena oli selvittää, kestääkö lumevaikutus kahta vuotta miehillä, joilla on hyvänlaatuisen eturauhassuurentuman aiheuttamia alavirtsatieoireita, sekä tutkia vastaavana aikana finasteridin tehoa ja turvallisuutta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Boyarskin oirekyselyn pisteet vähenivät aluksi kummassakin ryhmässä, mutta lumeryhmässä ne olivat palanneet lähtötasolle 16 kuukauden kohdalla, kun taas finasteridiryhmässä oireiden lievittyminen pysyi vielä 24 kuukauden kohdalla. Ryhmien välillä oli merkitsevä ero. Lumeryhmän vähäinen huippuvirtaaman paraneminen palasi lähtötasolle vuoden kohdalla ja oli kahden vuoden kuluttua hieman heikompi kuin alussa. Ero ryhmien välillä oli 1,8 ml/s. Lumeryhmässä eturauhasen koko kasvoi 12 %, kun se finasteridiryhmässä pieneni 19 % kahden vuoden aikana. Tutkimus osoitti, että finasteridi pysäyttää prostatahyperplasian progression ja lievittää sitä.

Satunnaistettu, prospektiivinen, lumekontrolloitu, pohjoisamerikkalainen monikeskuskaksoissokkoutettu tutkimus (PLESS Study) «McConnell JD, Bruskewitz R, Walsh P ym. The effect...»2, jossa 3 040 alavirtsatieoireista ja hyvänlaatuisesti suurentuneesta eturauhasesta kärsivää miestä sai 1:1 joko lumetta tai finasteridia 5 mg/vrk neljän vuoden ajan. Kaiken kaikkiaan 2 760 miestä oli mukana tutkimuksessa protokollan mukaisesti loppuun asti. Neljän vuoden aikana lumeryhmästä sairaus progredioi niin, että 10 %:lla jouduttiin operatiiviseen hoitoon, kun taas finasteridiryhmässä vain 5 %:lla.

Lumeryhmässä virtsaumpi kehittyi 7 %:lle ja finasteridiryhmässä 3 %:lle. Finasteridihoito paransi myös virtsan huippuvirtaamaa (+1,9 vs 0,2 ml/s, p < 0,001) ja vähensi AUA-oirekyselyn pisteitä (3,3 vs 1,3, p < 0,001) enemmän kuin lume. Se myös pienensi eturauhasen tilavuutta 18 %:lla, kun lumeryhmässä tilavuus kasvoi 14 %:lla (p < 0,001). 20 miehelle pitää antaa finasteridia 4 vuoden ajan, jotta vältettäisiin yksi leikkaustoimenpide (NNT = 20), ja 25 miestä pitää hoitaa 4 vuotta, jotta vältettäisiin yksi virtsaumpi (NNT = 25).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Alfasalpaaja doksatsosiinin, finasteridin ja niiden yhdistelmän tehoa estää eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun pahenemista verrattiin lumeryhmään tutkimuksessa «McConnell JD, Roehrborn CG, Bautista OM ym. The lo...»3, jossa oli yhteensä 3 047 miestä. Seuranta-aika oli keskimäärin 4,5 vuotta.

Finasteridi esti yhtä tehokkaasti kuin alfasalpaaja ja merkittävästi tehokkaammin kuin lume oireiden pahenemista. Alfasalpaajan ja finasteridin yhdistelmähoito vähensi sairauden kliinistä progressiota merkittävästi enemmän kuin kumpikaan lääke käytettynä yksinään. Yhdistelmähoito ja finasteridi vähensivät yhtä tehokkaasti virtsaumpia ja invasiivisen hoidon tarvetta, kun taas alfasalpaaja ei ollut lumetta tehokkaampi. Virtsaumpia ja invasiivisen hoidon tarvetta alkoi ilmetä alfasalpaajatyhmässä finasteridi- ja yhdistelmäryhmää enemmän kahden vuoden hoidon jälkeen. Jotta vältyttiin yhdeltä kliiniseltä progressiolta, piti yhdistelmähoidolla hoitaa 8,4, dokasatsosiinilla 13,7 ja finasteridilla 15 miestä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Myös dutasteridin on osoitettu satunnaistetuissa, lumekontrolloiduissa, kaksi vuotta kestäneissä tutkimuksissa «Roehrborn CG, Boyle P, Nickel JC ym. Efficacy and ...»4 pienentävän eturauhasen tilavuutta 25,7 %, lievittävän merkittävästi ja pitkäkestoisesti oireita ja parantavan virtsasuihkun voimaa sekä vähentävän akuutin virtsaummen riskiä 57 %:lla ja kirurgisen hoidon tarvetta 48 %:lla.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

327 prostatahyperplasiapotilasta satunnaistettiin yhdistelmähoitoon, jossa kaikki saivat dutasteridia 0,5 mg/vrk ja tamsulosiinia 0,4 mg/vrk satunnaistetusti ja kaksoissokkoutetusti joko 24 tai 36 viikkoa «Barkin J, Guimarães M, Jacobi G ym. Alpha-blocker ...»5.

24 viikon jälkeen alfasalpaajan lopettaneista 77 % ja 36 viikon jälkeen 91 % koki, että oireet eivät pahentuneet. Näin ollen näyttää ilmeiseltä, että 5-reduktaasin estäjän ja alfasalpaajan yhdistelmähoitoa ei ole tarpeen jatkaa useimmilla potilailla puolta vuotta kauemmin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Neljän vuoden kaksoissokkotutkimuksessa «Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of...»6 verrattiin hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvun aiheuttamista oireista kärsivillä miehillä kolmea lääkitystä, jota olivat dutasteridi 0,5 mg/vrk, tamsulosiini 0,4 mg/vrk sekä dutasteridin 0,5 mg/vrk ja tamsulosiinin 0,4 mg/vrk yhdistelmä. Tutkimukseen otettiin 4 844 miestä, joiden eturauhasen tilavuus oli keskimäärin 55 ml, IPSS-oirepisteet 16,4, PSA 4,0 µg/l ja huippuvirtaama 10,7 ml/s.

Sekä dutasteridin ja tamsulosiinin yhdistelmä että dutasteridi yksin esti virtsaumpia (2,2 % vs 2,7 % vs 6,8 %) ja leikkaushoitoa (2,4 % vs 3,5 % vs 7,8 %) merkittävästi tehokkaammin kuin tamsulosiini. Sen sijaan yhdistelmähoito lievitti oireita tehokkaammin ja vähensi riskiä kliiniseen progressioon enemmän kuin kumpikaan lääke käytettynä yksin. Yhdistelmällä, dutasteridilla ja tamsulosiinilla IPSS-pisteet vähenivät neljässä vuodessa 6,3 vs 5,3 vs 3,8, huippuvirtaama parani 2,4 ml/s vs 2,0 vs 0,7 ja PSA laski 57 % vs 56 % mutta nousi tamsulosiiniryhmässä 18 %.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Andersen JT, Ekman P, Wolf H ym. Can finasteride reverse the progress of benign prostatic hyperplasia? A two-year placebo-controlled study. The Scandinavian BPH Study Group. Urology 1995;46:631-7 «PMID: 7495111»PubMed
 2. McConnell JD, Bruskewitz R, Walsh P ym. The effect of finasteride on the risk of acute urinary retention and the need for surgical treatment among men with benign prostatic hyperplasia. Finasteride Long-Term Efficacy and Safety Study Group. N Engl J Med 1998;338:557-63 «PMID: 9475762»PubMed
 3. McConnell JD, Roehrborn CG, Bautista OM ym. The long-term effect of doxazosin, finasteride, and combination therapy on the clinical progression of benign prostatic hyperplasia. N Engl J Med 2003;349:2387-98 «PMID: 14681504»PubMed
 4. Roehrborn CG, Boyle P, Nickel JC ym. Efficacy and safety of a dual inhibitor of 5-alpha-reductase types 1 and 2 (dutasteride) in men with benign prostatic hyperplasia. Urology 2002;60:434-41 «PMID: 12350480»PubMed
 5. Barkin J, Guimarães M, Jacobi G ym. Alpha-blocker therapy can be withdrawn in the majority of men following initial combination therapy with the dual 5alpha-reductase inhibitor dutasteride. Eur Urol 2003;44:461-6 «PMID: 14499682»PubMed
 6. Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of combination therapy with dutasteride and tamsulosin on clinical outcomes in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia: 4-year results from the CombAT study. Eur Urol 2010;57:123-31 «PMID: 19825505»PubMed