Takaisin

5-alfareduktaasiestohoidon vaikutus eturauhasen kokoon, virtsan virtaamaan ja oireisiin

Näytönastekatsaukset
Teuvo Tammela
7.11.2018

Näytön aste: A

5-alfareduktaasin estäjä on tehokas lääke hyvänlaatuisen eturauhassuurentuman hoidossa.

Satunnaistettu, lumekontrolloitu, pohjoisamerikkalainen monikeskuskaksoissokkotutkimus «Gormley GJ, Stoner E, Bruskewitz RC ym. The effect...»1. Finasteridia sai annoksella 5 mg/vrk 297 ja annoksella 1 mg/vrk 298 potilasta 12 kuukauden ajan. Lumeryhmässä oli 300 potilasta. Eturauhasen tilavuus oli tutkimukseen osallistuvilla potilailla 59,9 ml ja PSA hieman alle 4 µg/l.

5 mg:n vuorokausiannos osoittautui tehokkaammaksi kuin 1 mg:n ja se laski myös DHT:n pitoisuutta selvästi enemmän. Haittavaikutuksissa ei ollut eroa. Tämän perusteella 5 mg:n vuorokausiannos katsottiin oikeaksi. Boyarskyn oirekyselyn pisteet vähenivät finasteridia 5 mg/vrk saavilla 12 kuukauden kohdalla 2,7 pistettä verrattuna lumeryhmän 1 pisteeseen. Myös virtsasuihkun huippuvirtaama parani 1,6 ml/s (22 %) ja eturauhanen pieneni 19 % enemmän kuin lumeryhmässä. PSA laski 50 %. Haittavaikutuksina esiintyi lumeryhmää enemmän vähentynyttä libidoa (6,0 vs 1,3 %), ejakulaatiohäiriöitä (4,4 vs 1,7 %) ja impotenssia (5,0 vs 1,7 %).

Tutkimus osoitti finasteridin olevan lumehoitoa tehokkaampi ja turvallinen hyvänlaatuisen eturauhassuurentuman hoito.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Skandinaavinen, satunnaistettu, lumekontrolloitu kaksoissokkotutkimus «Beisland HO, Binkowitz B, Brekkan E ym. Scandinavi...»2, jossa 182 potilasta sai 1:1 suhteessa joko finasteridia 5 mg/vrk tai lumetta 24 viikon ajan. Tänä aikana finasteridiryhmässä eturauhasen tilavuus pieneni keskimäärin 22,5 % niin, että 56 %:lla se pieneni ≥ 20 %. Prostatatilavuus oli ennen hoidon aloitusta keskimäärin 44 ml.

Huippuvirtaama parani 1,6 vs 1,1 ml/s (p = 0,022), ja Boyarskyn oirekyselyn pisteet vähenivät 2,1 vs 0,8 (p = 0,046). Tutkimusta jatkettiin avoimena ekstensiona vielä vuoden ajan, jolloin kaikki potilaat saivat finasteridia 5 mg/vrk. Tällöin PSA oli laskenut 12 kuukauden kohdalla noin 42 %.

Eturauhasen koko pieneni ensimmäisen vuoden aikana 18 %, minkä jälkeen se pysyi ennallaan, kun taas lumeryhmässä eturauhasen tilavuus oli kasvanut 11,5 % 24 kuukauden kuluttua.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Eurooppalainen, satunnaistettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus «Finasteride (MK-906) in the treatment of benign pr...»3, johon osallistui 750 potilasta. Nämä jakautuivat kolmeen ryhmään, joista yhdessä finasteridin annos oli 1 mg/vrk ja toisessa 5 mg/vrk, kun kolmas ryhmä sai lumetta. Eturauhasen keskimääräinen tilavuus oli 48,1 ml ja PSA 5,7 µg/l.

Verrattaessa finasteridia 5 mg/vrk lumeeseen S-DHT väheni 62 vs 0 % (p < 0,001), PSA väheni 46 vs 0 % (p < 0,001), eturauhasen tilavuus väheni 22 vs 5 % (p < 0,001), huippuvirtaama lisääntyi 1,7 vs 0,4 ml/s (p < 0,025) ja Boyarskyn oirekyselyn pisteet vähenivät 3,3 vs. 2 (p = 0,005). Annoksella 1 mg/vrk tulokset olivat samansuuntaisia, mutta vaste oli vähäisempi. Kuitenkaan oirekyselyn pisteissä ei tullut merkittävää eroa verrattuna lumeryhmään. Tavallisin finasteridin haittavaikutus oli impotenssi: 4,9 % (5 mg/vrk) ja 4,0 % (1 mg/vrk) vs 0,4 % (lumeryhmä).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kanadalainen, satunnaistettu, lumekontrolloitu prospektiivinen monikeskustutkimus «Nickel JC, Fradet Y, Boake RC ym. Efficacy and saf...»4, jossa potilaat saivat suhteessa 1:1 lumetta tai finasteridia 5 mg/vrk kahden vuoden ajan. Alun pitäen tutkimukseen lähti mukaan 613 potilasta, joista 472 (77 %) oli siinä mukana protokollan mukaisesti loppuun asti. Eturauhasen keskimääräinen tilavuus oli 45,9 ml, ja potilailla oli kohtalaisia alavirtsatieoireita.

Finasteridiryhmässä Boyarskyn oirekyselyn pisteet vähenivät verrattuna lumeeseen -2,1 vs -0,7 (p ≤ 0,01) ja huippuvirtaama parani 1,4 vs 0,3 ml/s (p ≤ 0,01), kun taas eturauhasen tilavuus pieneni 21 %, mutta lisääntyi lumeryhmässä 8,4 % (p ≤ 0,01). Haittavaikutuksissa ei ollut eroa ryhmien välillä lukuun ottamatta seksuaalista dysfunktiota, joka oli finasteridilla tavallisempi: ejakulaatiohäiriö 7,7 vs 1,7 % ja impotenssi 15,8 vs 6,3 % (p ≤ 0,01 kummallekin). Finasteridi on hyvin siedetty ja tehokas vaihtoehto aktiiviselle seurannalle potilailla, joilla on kohtalaisia hyvänlaatuisen eturauhassuurentuman aiheuttamia alavirtsatieoireita.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Pohjoisamerikkalaisessa prospektiivisessa, satunnaistetussa, lumekontrolloidussa avohoidossa tehdyssä monikeskustutkimuksessa «Tenover JL, Pagano GA, Morton AS ym. Efficacy and ...»5 1 589 potilasta satunnaistettiin saamaan finasteridia 5 mg/vrk ja 523 lumetta 12 kuukauden ajan. Hoito toteutettiin yhteistyössä urologien kanssa siten, että kaikki potilaat, joiden PSA oli ≥ 4 µg/l tai joiden eturauhanen oli palpaation perusteella malignisuspekti, lähetettiin jatkotutkimuksiin. Vasta tämän jälkeen potilas otettiin mukaan tutkimukseen.

AUA-oirekyselyn pisteet vähenivät finasteridiryhmässä merkittävästi enemmän lumetta saavilla: -4,96 vs -3,71. Ero tuli merkittäväksi kuuden kuukauden kohdalla. Myös elämänlaatua mittaava BPH Impact Index (BII) parani finasteridiryhmässä enemmän kuin lumetta saavilla. PSA laski finasteridiryhmässä 48 %. Seksuaalinen dysfunktio oli finasteridilla tavallisempi kuin lumella: 2,2 vs 1,4 % (p < 0,001). Finasteridiryhmässä HDL-kolesteroli- ja apolipoproteiini A1 -tasot nousivat hieman, mutta merkittävästi, johtaen myös kokonaiskolesterolitason nousuun, mutta finasteridilla ei ollut vaikutusta LDL- tai VLDL-kolesteroliin eikä apolipoproteiini B- tai triglyseriditasoihin. Tämän perusteella finasteridihoidolla saattaa olla lievä positiivinen vaikutus hoitoa saavien rasvaprofiiliin.

Finasteridi- ja lumeryhmästä löytyi tutkimuksen kuluessa yhtä paljon eturauhassyöpiä, minkä perusteella avohoitolääkärit voivat aloittaa finasteridihoidon, kunhan syöpäepäilyt lähetetään jatkotutkimuksiin.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Dutasteridin on osoitettu satunnaistetuissa lumekontrolloiduissa kaksi vuotta kestäneissä tutkimuksissa «Roehrborn CG, Boyle P, Nickel JC ym. Efficacy and ...»6 pienentävän eturauhasen tilavuutta 25,7 % sekä lievittävän merkittävästi ja pitkäkestoisesti oireita (AUA-SI -pisteet -4,4 vs. -2,5), parantavan virtsasuihkun voimaa (2,2 ml/s vs 0,6) sekä vähentävän akuutin virtsaummen riskiä 57 %:lla ja kirurgisen hoidon tarvetta 48 %:lla verrattuna lumelääkitykseen.

Dutasteridin teho on säilynyt kahden vuoden lumekontrolloidun kaksoissokkotutkimuksen jälkeisessä kahden vuoden avoimessa jatkotutkimuksessa «Debruyne F, Barkin J, van Erps P ym. Efficacy and ...»7.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

327 prostatahyperplasiapotilasta satunnaistettiin «Barkin J, Guimarães M, Jacobi G ym. Alpha-blocker ...»8 dutasteridin (0,5 mg/vrk) ja tamsulosiinin (0,4 mg/vrk) yhdistelmähoitoon, joka kesti joko 36 viikkoa tai 24 viikkoa. Jälkimmäisessä ryhmässä tamsulosiinin tilalle tuli lume lopuiksi 12 viikoksi. 24 viikon jälkeen tamsulosiinin lopettaneista 77 % potilaista koki 36 viikon kohdalla, että heidän virtsaamisoireensa olivat samanlaisia tai lievempiä kuin viikolla 24. Potilaista, joiden oireet olivat kohtalaisia (IPSS < 20) ja jotka siirtyivät 24 viikon jälkeen dutasteridimonoterapiaan, 84 %:lla ei tapahtunut oirepisteissä huonontumista. Sen sijaan vaikeaoireisista (IPSS > 20) 42,5 %:lla oireet pahenivat.

Näin ollen suurimmalla osalla yhdistelmähoitoa saavista potilaista voidaan alfasalpaaja lopettaa puolen vuoden kuluttua. Kuitenkin vaikeaoireisilla tätä pitempikestoisempi yhdistelmähoito on usein tarpeen.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Neljän vuoden kaksoissokkotutkimuksessa «Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of...»9 verrattiin hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvun aiheuttamista oireista kärsivillä miehillä kolmea lääkitystä, jota olivat dutasteridi 0,5 mg/vrk, tamsulosiini 0,4 mg/vrk sekä dutasteridi 0,5 mg/vrk ja tamsulosiini 0,4 mg/vrk. Tutkimukseen otettiin 4 844 miestä, joiden eturauhasen tilavuus oli keskimäärin 55 ml, IPSS -oirepisteet 16,4, PSA 4,0 µg/l ja huippuvirtaama 10,7 ml/s.

Sekä dutasteridin ja tamsulosiinin yhdistelmä että dutasteridi yksin esti virtsaumpia (2,2 % vs 2,7 % vs 6,8 %) ja leikkaushoitoa (2,4 % vs 3,5 % vs 7,8 %) merkittävästi tehokkaammin kuin tamsulosiini. Sen sijaan yhdistelmähoito lievitti oireita tehokkaammin ja vähensi riskiä kliiniseen progressioon enemmän kuin kumpikaan lääke käytettynä yksinään. Yhdistelmällä, dutasteridilla ja tamsulosiinilla IPSS-pisteet vähenivät neljässä vuodessa 6,3 vs 5,3 vs 3,8 ja huippuvirtaama parani 2,4 ml/s vs 2,0 vs 0,7.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Gormley GJ, Stoner E, Bruskewitz RC ym. The effect of finasteride in men with benign prostatic hyperplasia. The Finasteride Study Group. N Engl J Med 1992;327:1185-91 «PMID: 1383816»PubMed
 2. Beisland HO, Binkowitz B, Brekkan E ym. Scandinavian clinical study of finasteride in the treatment of benign prostatic hyperplasia. Eur Urol 1992;22:271-7 «PMID: 1283370»PubMed
 3. Finasteride (MK-906) in the treatment of benign prostatic hyperplasia. The Finasteride Study Group. Prostate 1993;22:291-9 «PMID: 7684524»PubMed
 4. Nickel JC, Fradet Y, Boake RC ym. Efficacy and safety of finasteride therapy for benign prostatic hyperplasia: results of a 2-year randomized controlled trial (the PROSPECT study). PROscar Safety Plus Efficacy Canadian Two year Study. CMAJ 1996;155:1251-9 «PMID: 8911291»PubMed
 5. Tenover JL, Pagano GA, Morton AS ym. Efficacy and tolerability of finasteride in symptomatic benign prostatic hyperplasia: a primary care study. Primary Care Investigator Study Group. Clin Ther 1997;19:243-58 «PMID: 9152564»PubMed
 6. Roehrborn CG, Boyle P, Nickel JC ym. Efficacy and safety of a dual inhibitor of 5-alpha-reductase types 1 and 2 (dutasteride) in men with benign prostatic hyperplasia. Urology 2002;60:434-41 «PMID: 12350480»PubMed
 7. Debruyne F, Barkin J, van Erps P ym. Efficacy and safety of long-term treatment with the dual 5 alpha-reductase inhibitor dutasteride in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia. Eur Urol 2004;46:488-94; discussion 495 «PMID: 15363566»PubMed
 8. Barkin J, Guimarães M, Jacobi G ym. Alpha-blocker therapy can be withdrawn in the majority of men following initial combination therapy with the dual 5alpha-reductase inhibitor dutasteride. Eur Urol 2003;44:461-6 «PMID: 14499682»PubMed
 9. Roehrborn CG, Siami P, Barkin J ym. The effects of combination therapy with dutasteride and tamsulosin on clinical outcomes in men with symptomatic benign prostatic hyperplasia: 4-year results from the CombAT study. Eur Urol 2010;57:123-31 «PMID: 19825505»PubMed