Takaisin

Fysioterapia astmapotilaiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Käypä hoito -työryhmä Astma
20.8.2000

Näytön aste: C

Fysioterapia parantaa astmapotilaiden rasituksen sietoa tilastollisesti merkitsevästi.

Kontrolloidussa tutkimuksessa «Cambach W, Wagenaar RC, Koelman TW ym. The long-te...»1 astma- ja copd-potilaat satunnaistettiin saamaan fysioterapeuttien ohjaamaa kuntoutusta, johon sisältyi lihasten harjoitusta, potilasohjausta, hengitysharjoituksia, limaa irrottavia harjoituksia, rentoutustekniikoita ja virkistystoimintaa. Tuloksia mitattiin kolme ja kuusi kuukautta alkumittausten jälkeen. Rasituksen sietoa mitattiin rasitusergometrialla ja 6 min. kävelytestillä, elämänlaatua standardoidulla kyselyllä.

Kolmen kuukauden kuluttua kuntoutusta saaneet sietivät rasitusergometriaa pitempään (421 s), kävelivät 6 min testissä pitemmälle (39 m) ja heidän elämänlaatupisteytyksensä oli kyselyn perusteella parempi. Nämä muutokset olivat edelleen 6 kk:n kuluttua tilastollisesti merkitsevästi vertailuryhmää parempia. Sekä astma että COPD-potilaat reagoivat kuntoutukseen samalla tavalla.

Kirjallisuutta

  1. Cambach W, Wagenaar RC, Koelman TW ym. The long-term effects of pulmonary rehabilitation in patients with asthma and chronic obstructive pulmonary disease: a research synthesis. Arch Phys Med Rehabil 1999;80:103-11 «PMID: 9915381»PubMed