Takaisin

Vanhainkoti- ja laitosoloissa toteutettujen lonkkamurtumien ehkäisyinterventioiden vaikuttavuus

Näytönastekatsaukset
Antti Malmivaara
10.2.2014

Näytön aste: C

Monista yhtäaikaisista tekijöistä koostuva hoito-ohjelma saattaa vähentää lonkkamurtumia yli 65-vuotiailla vanhainkodeissa (nursing home) asuvilla potilailla.

Kirjallisuutta haettiin Cochrane-kirjastosta sekä Medline-, Embase-, CINAHL- tietokannoista; satunnaistetut tai kvasi-satunnaistetut (satunnaistaminen suoritettu esimerkiksi valitsemalla joka toinen tutkittava interventioryhmään) tutkimukset. Kirjallisuushaut ulottuivat marraskuuhun 2008 – tammikuuhun 2009 saakka, ja katsauksen käsikirjoitus valmistui helmikuussa 2009.

Tutkimuksissa oli verrattu henkilöitä, joille oli tarjottu jotain tai joitain lonkkamurtuman ehkäisemiseksi tarkoitettuja interventioita sellaisiin henkilöihin, joille ei interventioita ollut tarjottu. Tutkimuspotilaiden keski-iän tuli olla yli 65 vuotta.

Katsaukseen «Cameron ID, Gillespie LD, Robertson MC ym. Interve...»1, «»1 sisällytettiin kaikkiaan 41 kokeellista tutkimusta, joissa oli yhteensä 25 422 osallistujaa.

Vanhainkodeissa toteutetuista seitsemästä tutkimuksesta neljä (n = 1 651 henkilöä) selvitti monialaisten interventioiden vaikuttavuutta kaatumisten määrään: suhteellinen riski RR oli 0,60 (95 % luottamusväli 0,51–0,72).

Kolmen tutkimuksen perusteella (n = 1 639) moniammatillisen hoitoryhmän antama moniammatillinen interventio vähentää lonkkamurtumariskiä: RR 0,48 (95 % luottamusvälit 0,24–0,98). Yhdessä näistä kolmesta tutkimuksesta ei kuitenkaan tullut esiin vaikuttavuutta.

Sairaalahoidossa olevilla potilailla monialaiset interventiot vähensivät kaatumisten määrää: RR 0,69 (95 % luottamusvälit 0,49–0,96) neljässä tutkimuksessa, joissa oli yhteensä 6 478 potilasta. Lonkkamurtumien ilmaantuvuutta ei raportoitu.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

  1. Cameron ID, Gillespie LD, Robertson MC ym. Interventions for preventing falls in older people in care facilities and hospitals. Cochrane Database Syst Rev 2012;12:CD005465 «PMID: 23235623»PubMed