Takaisin

Psykodynaaminen perheterapia skitsofreniapotilaiden hoidossa

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
21.1.2013

Näytön aste: D

Psykodynaamispainotteinen perheterapia saattaa lievittää skitsofreniapotilaiden psyykkisiä oireita, mutta luotettava näyttö puuttuu.

Levenen ym. «Levene JE, Newman F, Jefferies JJ. Focal family th...»1 vertailivat ei-satunnaistetussa tutkimuksessa kahden erityyppisen perheterapian vaikutuksia 10 skitsofreniapotilaalla, joiden hoidossa lääkehoito yksinään oli osoittautunut riittämättömäksi. Molempien ryhmien potilaat saivat perheinterventioiden aikana myöskin lääkehoitoa. Rajoitettuun psykodynaamiseen malliin perustuvaa fokaalista perheterapiaa (Focal Family Therapy) verrattiin tukea antavaan ohjattuun neuvontaan (Supportive Management Counseling). Perheterapia alkoi sairaalahoidon aikana ja jatkui 6 kuukautta kotiuttamisen jälkeen. Potilasta ja perhettä koskevat arviot tehtiin 3, 6 ja 12 kuukauden seurannassa.

Potilaiden tila parani molemmissa ryhmissä sosiaalisen toimintakyvyn ja avohoidossa pysymisen osalta interventiota edeltäneeseen vaiheeseen verrattuna. Fokaalista perheterapiaa saaneiden potilaiden psyykkiset oireet lievittyivät enemmän kuin ohjattua neuvontaa saaneiden ryhmässä. Sen sijaan perheiden funktioissa ei interventioiden aikana tapahtunut muutoksia eivätkä ne eronneet terapiaryhmien kesken.

  • Tutkimuksen laatu: heikko
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: heikko

Pohjoismaisessa interventiotutkimuksessa «Early treatment for schizophrenic patients. Kirjas...»2 vertailtiin Suomessa (n = 30), Ruotsissa (n = 23), Norjassa (n = 12) ja Tanskassa (n = 12) hoidettuja ensikertalaisia skitsofreniapotilaita. Viiden vuoden seurantatiedot saatiin 57 potilaasta. Kaikki potilaat saivat eri tavoin yhdistettynä psykoterapeuttista hoitoa. Suomessa pääpaino oli psykoanalyyttisesti ja systeemiteoreettisesti orientoituneella perhekeskeisellä alkuvaiheen interventiolla ja sitä seuranneella yksilöterapialla, Ruotsissa yksilöpsyko- ja miljööterapialla, Norjassa pitkäjänteisellä psykoterapeuttisella supportiivisella suhteella ja Tanskassa puhtaimmin psykoanalyyttisesti suuntautuneella yksilöpsykoterapialla.

Strauss-Carpenterin indeksin (SCI) perusteella arvioiden tanskalaiset potilaat toipuivat parhaiten ja suomalaiset hieman keskimääräistä paremmin; GAS-asteikolla arvioiden suomalaiset potilaat toipuvat selvästi keskimääräistä paremmin. Kun regressioanalyysissä oli otettu huomioon sisäänottostatus ja diagnoosi, oli eri hoitojen selitysosuus ennusteesta SCI:ssä 18 % ja GAS:ssa 23 %. Näiden jälkeen maiden kesken ei merkittäviä eroja ollut.

Tuloksista voidaan epäsuorasti päätellä, että potilaan ajankohtaisiin tarpeisiin perustuva perhe- ja yksilöterapeuttinen hoitomalli (Need-Adapted Model) oli yksilöpainotteisempiin hoitomalleihin verrattuna tuloksellisempi.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kommentit

«Levene JE, Newman F, Jefferies JJ. Focal family th...»1: Tulosten yleistettävyyttä vähentää tapausten pieni lukumäärä ja se, että potilas- ja perhearvioita ei tehty riippumattomasti. Perheinterventioilla ei myöskään näyttänyt olevan vaikutusta itse perheiden toimintoihin.

«Early treatment for schizophrenic patients. Kirjas...»2: Kyseessä ei ole kontrolloitu hoitomenetelmien tutkimus, vaan erilaisten suhteellisen väljästi määriteltyjen hoitomallien vertailu. Tulosten luotettavuutta vähentää myös se, että potilaan tilaa koskevia arviointeja ei tehty tutkimusryhmistä riippumattomasti eikä perheiden tilan muutoksia arvioitu.

Kirjallisuutta

  1. Levene JE, Newman F, Jefferies JJ. Focal family therapy outcome study. I: Patient and family functioning. Can J Psychiatry 1989;34:641-7 «PMID: 2804876»PubMed
  2. Early treatment for schizophrenic patients. Kirjassa: Scandinavian psychotherapeutic approaches. Alanen YO, Ugelstad E, Armelius BÅ (toim.). Oslo: Scandinavian University Press, 1994