Takaisin

Koulutuksellisen terapian (psykoedukaation) yhdistäminen skitsofreniapotilaan muihin hoitomuotoihin

Näytönastekatsaukset
Jorma Oksanen
21.1.2013

Näytön aste: A

Koulutuksellisen terapian (psykoedukaatio) yhdistäminen muihin hoitomuotoihin ja psykoosin ennakko-oireiden seurantaan vähentää sairauden uusiutumista ja sairaalahoidon tarvetta.

Satunnaistetussa ja kontrolloidussa interventiotutkimuksessa «Buchkremer G, Klingberg S, Holle R ym. Psychoeduca...»1 avohoidon skitsofreniapotilaille (N = 132) kokeiltiin psykoedukatiivista lääkehoidon opetusta (psychoeducational medication management training, PMT), kognitiivista psykoterapiaa (KP) ja hoitavan henkilön ohjausta (key-person counselling) eri yhdistelminä 2 vuoden seurantatutkimuksessa. Psykoedukaatio toteutettiin 10 ryhmäistunnon muodossa, joista 5 oli viikon välein ja loput 5 kahden viikon välein. Kognitiiviseen terapiaan kuului 15 hoitoistuntoa. Ohjaus tapahtui 20 istunnossa, joista 10 ensimmäiseen hoitohenkilökunta osallistui. Jatkossa ryhmät toimivat itsenäisinä oma-apuryhminä, joita seurattiin ja valvottiin.

Toisen vuoden jälkeen kaikkien hoitoryhmien sairaalahoitoon johtaneet relapsit olivat vähäisemmät kuin kontrolliryhmässä, joka sai lähinnä säännöllistä vapaa-ajan ohjausta. Kaikkein intensiivisin hoitoryhmä, joka sai kaikkia kolmea hoitoa (PMT + KP + KC), erosi lopputuloksissa kontrolleista merkitsevästi (relapseja 24 % vs. 50 %, p < 0,05, NNT 8). Pelkkä psykoedukaatio ei riittänyt relapsien ehkäisemiseen (relapseja 44 % vs. 50 %, NNT 18).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Herzin ja työtovereiden tutkimuksessa «Herz MI, Lamberti JS, Mintz J ym. A program for re...»2 tutkittiin 82 avohoidon skitsofreniapotilasta. Hoitoryhmässä (N = 41) relapsien esto-ohjelma käsitti potilaiden ja perheenjäsenten psykoedukatiivista ohjausta, prodromaalioireiden aktiivista monitorointia ja viikoittaisia ryhmäterapioita potilaille ja moniperheryhmille. Kontrolliryhmälle (N = 41) annettiin kahden viikon välein supportiivista yksilöpsykoterapiaa ja lääkehoitoa.

18 kuukauden jälkeen relapseja oli hoitoryhmässä merkitsevästi vähemmän (7 potilasta (17 %) vs. 14 potilasta (34 %), P = 0,01, NNT 5,9) kuin kontrolliryhmässä. Sairaalahoitoihin johtaneita relapseja oli myös vähemmän (9 (22 %) vs. 16 (39 %), p = 0,03, NNT 5,9). Positiiviset ja negatiiviset oireet eivät eronneet ryhmien välillä. Relapsien esto-ohjelmaan osallistuneet psykiatrit tunnistivat paremmin prodromaaliepisodit kuin kontrolliryhmän psykiatrit.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Petersenin ym. OPUS-tutkimuksessa «Petersen L, Jeppesen P, Thorup A ym. A randomised ...»3 547 tanskalaista ensipsykoosipotilasta satunnaistettiin kahden vuoden ajaksi joko tavanomaiseen hoitoon moniammatillisessa psykiatrisen avohoidon työryhmässä tai integroituun hoitoon, joka sisälsi tehostettua kotihoitoa (Assertive community treatment), 18 kuukautta kestävän psykoedukatiivisen intensiivisen perheintervention ja sosiaalisten taitojen harjoittelua.

Vuoden ja kahden vuoden seurannoissa sekä negatiiviset että positiiviset oireet olivat merkitsevästi lievempiä integroitua hoitoa saaneilla. Sosiaalinen toimintakyky itsenäisen asumisen, työn tai opiskelun suhteen oli ensimmäisen seurantavuoden jälkeen parempi interventioryhmässä, mutta ei enää toisen vuoden jälkeen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Buchkremer G, Klingberg S, Holle R ym. Psychoeducational psychotherapy for schizophrenic patients and their key relatives or care-givers: results of a 2-year follow-up. Acta Psychiatr Scand 1997;96:483-91 «PMID: 9421346»PubMed
  2. Herz MI, Lamberti JS, Mintz J ym. A program for relapse prevention in schizophrenia: a controlled study. Arch Gen Psychiatry 2000;57:277-83 «PMID: 10711914»PubMed
  3. Petersen L, Jeppesen P, Thorup A ym. A randomised multicentre trial of integrated versus standard treatment for patients with a first episode of psychotic illness. BMJ 2005;331:602 «PMID: 16141449»PubMed