Takaisin

Virtsan virtaamatutkimus alempien virtsateiden ahtauman arvioinnissa

Näytönastekatsaukset
Kimmo Taari
21.6.2012

Näytön aste: B

Virtsan virtaamatutkimus näyttäisi olevan hyödyllinen perustutkimus virtsausoireita selvitettäessä. Mikäli huippuvirtaama on alle 10 ml/s, potilaalla näyttää olevan yli 90 %:n todennäköisyydellä alavirtsatieahtauma.

Virtsatieobstruktion todennäköisyys on 90 %, kun maksimivirtaama on alle 10 ml/s. Kun virtaama on 10–14 ml/s, on obstruktion todennäköisyys 67 % ja kun yli 15 ml/s, 30 % «Abrams P, Griffiths D, Buzelin JM ym. The urodynam...»1, «Reynard JM, Yang Q, Donovan JL ym. The ICS-'BPH' S...»2.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

1 271 miestä (keski-ikä 66,5 vuotta, vaihteluväli 45–88) oli mukana prospektiivisessa monikeskustutkimuksessa «Reynard JM, Yang Q, Donovan JL ym. The ICS-'BPH' S...»2. Tutkittiin oirepisteet, virtsauspäiväkirja, virtaama ja paine-virtaustutkimus. 933 potilaalla voitiin painevirtauskäyrä arvioida ja luokitella Schäferin nomogrammin perusteella: 165 (17,5 %) ei obstruktiota (Schäfer-luokka 0), 205 (22,3 %) lievä obstruktio (Schäfer-luokka 1) ja 563 (60,2 %) obstruktio (luokka 2–6). Korrelaatio oireiden ja objektiivisten mittareiden (maksimivirtaaman, jäännösvirtsan ja virtsamäärä) välillä oli huono. Potilaat virtsasivat poliklinikalla suurempia kertamääriä kuin kotona (ero keskimäärin 48 ml).

Maksimivirtaama korreloi negatiivisesti obstruktion asteeseen (Spearman indeksi -0,3, p < 0,001). Maksimivirtaama oli merkittävästi matalampi niillä, joilla oli obstruktio verrattuna niihin, joilla ei ollut (keskimäärin 9,7 ml/s vs 12,6 ml/s, p < 0,001). Kun arvioitiin maksimivirtaaman diagnostista arvoa obstruktion suhteen, saatiin maksimivirtaama alle 10 ml/s arvolla spesifisyys 70 %, positiivinen ennustearvo 70 % ja sensitiivisyys 47 %. Kun maksimivirtaama oli alle 15 ml/s, oli spesifisyys 38 %, positiivinen ennustearvo 67 % ja sensitiivisyys 82 %. Jos virtaamatutkimuksen virtsamäärä oli alle 150 ml, oli obstruktion todennäköisyys 72 %. Jos virtsamäärä oli yli 150 ml, oli obstruktion todennäköisyys 56 %.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Abrams P, Griffiths D, Buzelin JM ym. The urodynamic assessment of lower urinary tract symptoms. Kirjassa: 4th international consultation on benign prostatic hyperplasia (BPH), Paris, July 2-5, 1997. Health publication Ltd 1998
  2. Reynard JM, Yang Q, Donovan JL ym. The ICS-'BPH' Study: uroflowmetry, lower urinary tract symptoms and bladder outlet obstruction. Br J Urol 1998;82:619-23 «PMID: 9839573»PubMed