Takaisin

Ruokavalioneuvonnan vaikutus painoon

Näytönastekatsaukset
Paula Hakala
28.12.2010

Näytön aste: A

Pelkästään ruokavalioon perustuvalla ohjauksella saavutetaan keskimäärin 5–6 %:n laihtuminen (vaihteluväli 3–11 %) 9–12 kk:n aikana.

Yhdysvalloissa tehdyssä systemaattisessa katsauksessa «Franz MJ, VanWormer JJ, Crain AL ym. Weight-loss o...»1, jonka yhteydessä tehtiin myös meta-analyysi, selvitettiin lihavuuden hoidon tuloksia ja niiden pitkän aikavälin pysyvyyttä. Katsaukseen valinnan kriteerit olivat seuraavat:

 • tutkittujen tuli olla ylipainoisia tai lihavia ja vähintään 18-vuotiaita
 • tutkimuksen tuli olla RCT -tutkimus
 • tutkimuksen keston tuli olla vähintään 12 kuukautta ja intensiivisen laihdutusvaiheen jälkeen seuranta-ajan vähintään 6 kk

Kriteerit täyttäviä aikavälillä 1.1.1997–1.9.2004 julkaistuja tutkimuksia löytyi 80. Niihin alun perin satunnaistetuista henkilöistä (n=26 455) 69 % (n=18 199) pysyi mukana tutkimusten loppuun saakka. Tutkimukset jaettiin 7 erilaiseen ryhmään sen mukaan, mihin laihdutusohjelma pääasiallisesti perustui. Ryhmät olivat seuraavat:

Ryhmä 1) Pelkästään ruokavalio (21 tutkimusta)

Ryhmä 2) Pelkästään liikunta (4 tutkimusta)

Ryhmä 3) Ruokavalio + liikunta (17 tutkimusta)

Ryhmä 4) Ateriakorvikkeet ruokavalion osana (7 tutkimusta)

Ryhmä 5) VLCD -valmisteet; energiaa korkeintaan 800 kcal/vrk (11 tutkimusta)

Ryhmä 6) Laihdutuslääke ruokavalion tukena (orlistaatti: 13 tutkimusta ja sibutramiini: 7 tutkimusta)

Ryhmä 7) Pelkkä kertaluontoinen neuvonta suullisesti tai kirjallisessa muodossa (tämä ryhmä toimi 28 tutkimuksessa verrokkiryhmänä)

Seuraavassa kuvataan tarkemmin ryhmän 1 tulokset:

Ryhmä 1) Pelkästään ruokavalioon perustuvat tutkimukset

Aineisto: Tutkittujen keskimääräinen ikä eri tutkimuksissa vaihteli välillä 39–56 vuotta, paino välillä 86–131 kg ja BMI välillä 31–43 kg/m2. Tutkimuksiin osallistuneista valtaosa oli naisia (5 tutkimuksessa pelkästään naisia).

Laihdutusohjelmat: Intervention kesto vaihteli välillä 4 viikkoa – 12 kk ja tutkimusten kokonaispituus välillä 12 kk – 4 vuotta. Vaikka laihdutusohjaus perustui pääasiassa ruokavalioon, siihen saattoi kuulua lisäksi yleisluontoista syömiskäyttäytymiseen ja liikuntaan liittyvää ohjausta. Erityyppisiä ruokavaliota ei eritelty, vaan mukana oli myös muutama perinteisestä laihdutusruokavaliosta poikkeava dieetti (esim. runsasproteiininen ja vähähiilihydraattinen dieetti).

Ruokavalioon perustuvissa tutkimuksissa laihtumistulos oli ensimmäisen 6 kk:n jakson aikana keskimäärin -4.9 kg lähtöpainoon verrattuna. Tulos pysyi melko hyvin seurantavuosien aikana ollen -4.6 kg (12 kk:n seuranta), -4.4 kg (24 kk:n seuranta) ja -3 kg (48 kk:n seuranta) (prosentteina ilmaistuna painon muutokset olivat yhtä suuret kuin kiloina ilmaistuina).

Meta-analyysiin perustuvat tulokset

Niissä tutkimuksissa, joissa vertailuryhmä sai pelkästään kertaluontoista neuvontaa (ryhmän 7 interventio), ruokavaliointerventioon osallistuneiden laihtumistulos oli vertailuryhmän tulosta suurempi seuraavasti: -3.7 ± 4.3 kg (6 kk; 7 tutkimusta), -4.5 ± 4.1 kg (12 kk; 10 tutkimusta), -3.3 ± 5.9 kg (24 kk; 3 tutkimusta) ja -2.2 ± 6.2 kg (36 kk; 2 tutkimusta).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Monissa tutkimuksissa oli paljon keskeyttäneitä, joten tutkimusten tulokset voivat olla jonkin verran yliarvioituja.

Ravitsemusohjauksen vaikutusta ylipainoisten painoon selvitettiin «Dansinger ML, Tatsioni A, Wong JB ym. Meta-analysi...»2 systemaattiseen kirjallisuushakuun (MEDLINE, Cochrane, 1997 – heinäkuu 2006) perustuvan meta-analyysin avulla. Analyysiin hyväksyttävien tutkimusten kriteerit olivat seuraavat:

tutkittavien ikä ≥ 18 vuotta

tutkittavien BMI ≥ 25 kg/m2

tutkimuksen keskeinen tavoite laihtuminen

interventio perustui pelkästään tai pääasiassa ruokavalio-ohjaukseen

intervention kesto ≥ 12 ja seuranta-aika ≥ 16 viikkoa.

Kriteerit täyttäviä tutkimuksia löytyi 46, joihin sisältyi yhteensä 63 interventioryhmää. Niistä 26 ryhmää sai pelkästään ruokavalio-ohjausta ja 42 ryhmää ruokavalio-ohjauksen lisäksi myös liikuntaohjausta (yhteensä 6386 henkilöä). Vertailuryhmään kuuluvat (5 467 henkilöä) saivat tavanomaista hoitoa (esim. kerran annettu yleisluontoinen suullinen tai kirjallinen ohje). Aktiivisen laihdutusohjauksen kesto vaihteli välillä 2.5–48 kk ja seuranta-ajan pituus (painonhallintavaihe) välillä 3–60 kk. Potilaskato oli15 % (mediaani). Tutkimusten laatu arvioitiin kolmiportaisella asteikolla seuraavasti: Tutkimuksista neljä (9 %) arvioitiin hyviksi, 63 % kohtalaisiksi ja 28 % heikoiksi. Niissä interventioryhmissä joissa laihdutusohjaus jatkui vähintään vuoden (27 ryhmää, n = 1363), BMI: nettomuutos oli 12 kk:n seurannassa keskimäärin 1.9 BMI-yksikköä (95 % luottamusväli 2.3–1.5) suurempi kuin vertailuryhmissä. Muutos vastaa noin 6 %:n (noin 6 kg) laihtumista. Niissä interventioryhmissä (9 ryhmää, n = 1 728), joissa aktiivinen interventio oli päättynyt ennen vuoden seurantaa, muutos 12 kk:n seurannassa oli -1.8 (95 % luottamusväli -2.4 – -1.1). Paino aleni noin 0.1 BMI-yksikköä kuukautta kohden laihdutusvaiheen aikana (välillä 3-12 kk) ja nousi noin 0.02–0.03 BMI-yksikköä kuukautta kohden seurantavaiheen (painon ylläpitovaihe) aikana.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Interventiot, tutkimusaineistot ja -asetelmat olivat hyvin kirjavia. Myös alkuperäistutkimusten laatu sekä potilaskato ja sen huomioiminen tuloksissa ym. vaihtelivat suuresti

Systemaattiseen katsaukseen «Avenell A, Broom J, Brown TJ ym. Systematic review...»3 hyväksyttiin vähintään 12 kk kestäneet RCT -tutkimukset, joihin osallistuneiden BMI:n tuli olla > 28 kg/m2. Interventioiden vaikuttavuutta arvioitiin laskemalla painotettu interventio- ja kontrolliryhmän välinen ero (WMD = weighted mean difference) ja sen 95 %:n luottamusvälit (Cl). Ruokavalioon perustuneiden erityyppisten interventioiden tulokset olivat seuraavat:

Ruokavalion energiamäärän rajoittaminen keskimäärin 600 kcal:lla (2.5 MJ:lla)/vrk tai vähärasvaisen ruokavalion noudattaminen vs. kontrolliryhmä

WMD keskimäärin -5.3 kg ja Cl -5.9, -4.8 (12 kk:n seuranta), WMD -2.4 kg ja Cl -3.6, -1.2 (24 kk:n seuranta) ja WMD -3.6 kg ja Cl -4.5, -2.6 (36 kk:n seuranta); kaikki erot tilastollisesti merkitseviä

Vähäenergiainen ruokavalio (Lcal = low calorie diet) vs. vertailuryhmä

WMD keskimäärin -6.3 kg ja Cl -9.1, -3.5 (12 kk), WMD -7 kg ja Cl -11, -3 (24 kk) ja WMD -6 kg ja Cl -10.7, -1.5 (36 kk); kaikki erot tilastollisesti merkitseviä.

Vähäenergiainen ruokavalio (Lcal) vs. ruokavalion energiamäärän rajoittaminen (600 kcal:lla/vrk) tai vähärasvaisen ruokavalion noudattaminen

WMD keskimäärin +1.6 kg ja CL-1.2, -+4.5 (12 kk); ero ei tilastollisesti merkitsevä

Systemoitu Cochrane-katsaus «Mulrow CD, Chiquette E, Angel L ym. Dieting to red...»4 käsitti 18 kontrolloitua liikapainoisiin verenpainepotilaisiin kohdistunutta tutkimusta (n=2 611, alkupaino keskimäärin 84 kg, ikä 18–80-vuotta), joissa verrattiin ruokavalioryhmän (vähäenergiainen ruokavalio 450–1 500 kcal (1.9–6.3/vrk) painon muutoksia vertailuryhmän (normaalidieetti tai normaalidieetti + verenpainelääke) painon muutoksiin. Ruokavalioryhmien neuvontaohjelmissa oli suurta vaihtelua. Intervention kesto vaihteli 2 viikosta 3 vuoteen (kato 5–20 %). Ruokavalioryhmissä keskimääräinen painon lasku oli 3–9 % suurempi kuin vertailuryhmissä 4–36 kuukauden tutkimusjakson aikana.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: kohtalainen

Kirjallisuutta

 1. Franz MJ, VanWormer JJ, Crain AL ym. Weight-loss outcomes: a systematic review and meta-analysis of weight-loss clinical trials with a minimum 1-year follow-up. J Am Diet Assoc 2007;107:1755-67 «PMID: 17904936»PubMed
 2. Dansinger ML, Tatsioni A, Wong JB ym. Meta-analysis: the effect of dietary counseling for weight loss. Ann Intern Med 2007;147:41-50 «PMID: 17606960»PubMed
 3. Avenell A, Broom J, Brown TJ ym. Systematic review of the long-term effects and economic consequences of treatments for obesity and implications for health improvement. Health Technol Assess 2004;8:iii-iv, 1-182 «PMID: 15147610»PubMed
 4. Mulrow CD, Chiquette E, Angel L ym. Dieting to reduce body weight for controlling hypertension in adults. Cochrane Database Syst Rev 2000;4:CD000484 «PMID: 10796721»PubMed