Takaisin

ACE:n estäjien ja angiotensiini 2 reseptorisalpaajien käyttö sepelvaltimotautikohtauksen jatkohoidossa

Näytönastekatsaukset
Heikki Miettinen
29.4.2014

Näytön aste: A

ACE:n estäjä tulisi sekundaaripreventiota varten aloittaa kaikille niille sepelvaltimotautipotilaille, joilla on joku sydän- ja verisuonitautien vaaratekijä, erityisesti diabeetikoille ja essentielliä hypertensiota sairastaville.

HOPE-tutkimuksessa «Yusuf S, Sleight P, Pogue J ym. Effects of an angi...»1, «Dagenais GR, Yusuf S, Bourassa MG ym. Effects of r...»2, «Effects of ramipril on cardiovascular and microvas...»3 (9 297 potilasta, keskimääräinen seuranta-aika 4,5 vuotta) selvitettiin ramipriilin ennustevaikutusta potilailla, joilla oli jo todettu valtimokovettumatauti tai diabetes ja siihen liittyvä lisävaaratekijä (hypertonia, tupakointi, mikroalbuminuria tai lipidihäiriö). Tutkimuspotilaista 80 %:lla oli perussairautena sepelvaltimotauti ja puolet oli sairastanut sydäninfarktin. Aiemmin diagnosoitu vasemman kammion toimintahäiriö (ejektiofraktio alle 40 %) oli poissulkukriteerinä, samoin kuukauden sisällä sairastettu sydäninfarkti.

Kokonaiskuolleisuus oli ramipriiliryhmässä 16 % verrokkiryhmää pienempi (10 % vs 12 %, p = 0,005).

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Europa-tutkimuksessa «Fox KM, EURopean trial On reduction of cardiac eve...»4 arvioitiin perindopriilin vaikutusta 12 218 sepelvaltimotautia sairastavan potilaan ennusteeseen lumelääkkeeseen verrattuna. Tutkittavilla ei ollut kliinistä sydämen vajaatoimintaa, mutta 27 %:lla oli koholla oleva verenpaine.

Perindopriili alensi merkittävästi sydän- ja verisuonitautien aiheuttamaan kuolleisuutta, sydäninfarkteja ja sydänpysähdyksiä (suhteellinen riskin vähenemä (RRR) 20 %, luottamusväli 9–29 %, p = 0,0003), ei-fataaleja sydäninfarkteja (RRR 22 %, 9–29 %, p = 0,001) sekä sairaalahoitoon johtaneita sydämenvajaatoimintakohtauksia (RRR 39 %,17–56 %, p = 0,002)). Tutkimuksen tulos oli riippumaton alkutilanteen kardiovaskulaarisairaudesta tai hypertensiosta. Tutkimus osoitti, että perindopriilia on hyödyllinen sepelvaltimotaudin sekundaaripreventiossa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuonna 2009 julkaistiin meta-analyysi «Baker WL, Coleman CI, Kluger J ym. Systematic revi...»5 41 tutkimuksesta, joihin oli otettu mukaan sepelvaltimotautipotilaita, joiden sydämen vasemman kammion toimintakyky oli säilynyt. ACE:n estäjiä tai ATR-salpaajia käyttäneillä kokonaiskuolleisuus väheni 13 % (RR, 0,87; 95 % luottamusväli 0,81–0,94) ja kuolemaan johtamattomien sydäninfarktien ilmaantuvuus väheni 17 % (suhteellinen riski [RR] 0,83; 95 % luottamusväli 0,73–0,94). Meta-analyysin mukaan teho tuli selvimmin esille ACE:n estäjillä. ATR-salpaajien käytön hyödyistä on vähemmän näyttöä; näiden lääkkeiden yhteiskäyttö ei ole tehokkaampaa kuin ACE:n estäjien käyttö yksinään ja se lisää haittavaikutusten riskiä «Baker WL, Coleman CI, Kluger J ym. Systematic revi...»5.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuonna 2012 julkaistussa meta-analyysissä «McAlister FA, Renin Angiotension System Modulator ...»6 arvioitiin ACE:n estäjien tai ATR-salpaajien hyötyä valtimonkovettumissairautta sairastavilla normotensiivisillä potilailla. Meta-analyysiin otettiin mukaan 13 yli 1 000 potilaan tutkimusta, joiden seuranta-aika oli vähintään 12 kuukautta.

Potilailla, joiden lähtöverenpaine oli alle 130 mmHg, kokonaiskuolleisuus laski 11 % (4–18 %) ja yhdistetty päätetapahtuma (kardiovaskulaarikuolema, kuolemaan johtamaton sydäninfarkti tai aivohalvaus) 16 % (10–23 %).

Kirjallisuutta

 1. Yusuf S, Sleight P, Pogue J ym. Effects of an angiotensin-converting-enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients. The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. N Engl J Med 2000;342:145-53 «PMID: 10639539»PubMed
 2. Dagenais GR, Yusuf S, Bourassa MG ym. Effects of ramipril on coronary events in high-risk persons: results of the Heart Outcomes Prevention Evaluation Study. Circulation 2001;104:522-6 «PMID: 11479247»PubMed
 3. Effects of ramipril on cardiovascular and microvascular outcomes in people with diabetes mellitus: results of the HOPE study and MICRO-HOPE substudy. Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Lancet 2000;355:253-9 «PMID: 10675071»PubMed
 4. Fox KM, EURopean trial On reduction of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease Investigators. Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial (the EUROPA study). Lancet 2003;362:782-8 «PMID: 13678872»PubMed
 5. Baker WL, Coleman CI, Kluger J ym. Systematic review: comparative effectiveness of angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin II-receptor blockers for ischemic heart disease. Ann Intern Med 2009;151:861-71 «PMID: 20008762»PubMed
 6. McAlister FA, Renin Angiotension System Modulator Meta-Analysis Investigators. Angiotensin-converting enzyme inhibitors or angiotensin receptor blockers are beneficial in normotensive atherosclerotic patients: a collaborative meta-analysis of randomized trials. Eur Heart J 2012;33:505-14 «PMID: 22041554»PubMed