Takaisin

ACE:n estäjien tai ATR-salpaajan käyttö sepelvaltimotautikohtauksessa

Näytönastekatsaukset
Heikki Miettinen
29.4.2014

Näytön aste: A

ACE:n estäjä tai ATR-salpaaja tulisi aloittaa kaikille potilaille, joiden ejektiofraktio on alle 40 %.

ACE:n estäjien hyödyllisyys kliinistä vajaatoimintaa sairastavilla sekä oireettoman vasemman kammion dysfunktion yhteydessä on osoitettu useassa tutkimuksessa. Vuoteen 1995 mennessä oli toteutettu 34 satunnaistettua lumekontrolloitua vähintään 8 viikkoa kestänyttä tutkimusta «Garg R, Yusuf S. Overview of randomized trials of ...»1.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Vuonna 2000 on julkaistu meta-analyysi «Flather MD, Yusuf S, Køber L ym. Long-term ACE-inh...»2 viidestä isosta (yli 1 000 potilasta, seuranta-aika 15–42 kuukautta) satunnaistetusta, lumekontrolloidusta tutkimuksesta (SAVE, AIRE, TRACE, SOLVD-ehkäisy ja SOLVD-hoito). Yhteensä 12 763 potilasta.

Kuolleisuus oli ACE:n estäjiä saaneilla pienempi (23 % vs 26,8 %, p < 0,0001). Lisäksi ACE:n estäjiä saaneessa ryhmässä todettiin vähemmän uusintainfarkteja (8,9 % vs 11 %, p = 0,0001) ja vähemmän uusia sairaalahoitoja (13,7 % vs 18,9 %, p < 0,0001). Hyöty tuli useilla eri valmisteilla sekä muusta lääkityksestä riippumatta.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

OPTIMAAL- «Dickstein K, Kjekshus J, OPTIMAAL Steering Committ...»3 ja VALIANT-tutkimuksissa «Pfeffer MA, McMurray JJ, Velazquez EJ ym. Valsarta...»4 verrattiin angiotensiini II -reseptorin salpaajia losartaania ja valsartaania ACE:n estäjä kaptopriiliin sydäninfarktin sairastaneilla potilailla.

Kummassakaan tutkimuksessa angiotensiini II -reseptorin salpaajilla ja ACE:n estäjillä hoidettujen potilaiden päätetapahtumat eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. Näihin tuloksiin perustuen voidaan ACE:n estäjä korvata angiotensiini II reseptorin salpaajalla sydämen vajaatoimintaa sairastavilla sydäninfarktin sairastaneilla potilailla, mikäli he eivät siedä haittavaikutusten vuoksi ACE:n estäjiä.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

ARCHIPELAGO-tutkimuksessa «Montalescot G, Drexler H, Gallo R ym. Effect of ir...»5 verrattiin ibresartaania enalapriiliin ST-nousuttomaan sydäninfarktiin sairastuneilla potilailla. Potilaat satunnaistettiin lääkkeen lisäksi myös varhaiseen (sairaalaan tullessa aloitettuun) tai myöhäiseen (sairaalasta kotiutettaessa aloitettuun) lääkeryhmään. Tutkimuksen päätetapahtumina olivat erilaisten biokemiallisten merkkiaineiden muutokset.

Tutkimuslääkkeiden tai lääkityksen aloitusajankohtien välillä ei havaittu eroja päätetapahtumissa.

 • Tutkimuksen laatu: tasokas
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

 1. Garg R, Yusuf S. Overview of randomized trials of angiotensin-converting enzyme inhibitors on mortality and morbidity in patients with heart failure. Collaborative Group on ACE Inhibitor Trials. JAMA 1995;273:1450-6 «PMID: 7654275»PubMed
 2. Flather MD, Yusuf S, Køber L ym. Long-term ACE-inhibitor therapy in patients with heart failure or left-ventricular dysfunction: a systematic overview of data from individual patients. ACE-Inhibitor Myocardial Infarction Collaborative Group. Lancet 2000;355:1575-81 «PMID: 10821360»PubMed
 3. Dickstein K, Kjekshus J, OPTIMAAL Steering Committee of the OPTIMAAL Study Group. Effects of losartan and captopril on mortality and morbidity in high-risk patients after acute myocardial infarction: the OPTIMAAL randomised trial. Optimal Trial in Myocardial Infarction with Angiotensin II Antagonist Losartan. Lancet 2002;360:752-60 «PMID: 12241832»PubMed
 4. Pfeffer MA, McMurray JJ, Velazquez EJ ym. Valsartan, captopril, or both in myocardial infarction complicated by heart failure, left ventricular dysfunction, or both. N Engl J Med 2003;349:1893-906
 5. Montalescot G, Drexler H, Gallo R ym. Effect of irbesartan and enalapril in non-ST elevation acute coronary syndrome: results of the randomized, double-blind ARCHIPELAGO study. Eur Heart J 2009;30:2733-41 «PMID: 19700470»PubMed