Takaisin

Verenkierrolliset tekijät glaukooman vaaratekijänä

Näytönastekatsaukset
Anja Tuulonen
3.7.2014

Näytön aste: C

Alentunut perfuusiopaine näköhermossa saattaa lisätä potilaan riskiä sairastua glaukoomaan.

Vaskulaariset muutokset (sekä systeemiset että paikalliset) voivat olla «Sommer A. Glaucoma risk factors observed in the Ba...»1

 1. vaaratekijöitä taudin etiologiassa ja vaikuttaa taudin syntyyn
 2. vaaratekijöitä, jotka vaikuttavat jo todetun taudin etenemiseen.

Näköhermon verenkiertoon vaikuttavat «Béchetoille A. Vascular risk factors in glaucoma. ...»2

 1. perfuusiopaine = verenpaine (RR) – silmänpaine (IOP)
  1. * systeemiperfuusiopaine = systolinen RR – IOP
  2. * diastolinen perfuusiopaine = diastolinen RR – IOP
  3. * keskimääräinen perfuusiopaine = systolinen/diastolinen RR keskiarvo – IOP
 2. vaskulaarinen resistenssi
 3. veren viskositeetti
 4. veren virtausnopeus.

Glaukooman prevalenssi ja vaskulaariset taudit

Neljässä väestöpohjaisessa tutkimuksessa «Tielsch JM, Katz J, Sommer A ym. Hypertension, per...»3, «Bonomi L, Marchini G, Marraffa M ym. Vascular risk...»4, «Dielemans I, Vingerling JR, Algra D ym. Primary op...»5, «Topouzis F, Wilson MR, Harris A ym. Association of...»6 on selvitetty kohonneen verenpaineen osuutta sekä glaukooman prevalenssiin että sen vaikutusta silmänpaineeseen. Tutkittavat aineistot olivat: Baltimoressa (Yhdysvallat) 5 308 asukasta (2 913 valkoihoista ja 2 395 mustaihoista) yli 40-vuotiaista «Tielsch JM, Katz J, Sommer A ym. Hypertension, per...»3, Egna-Neumarktissa (Pohjois-Italia) 4 297 yli 40-vuotiaista «Bonomi L, Marchini G, Marraffa M ym. Vascular risk...»4, Rotterdamissa (Hollanti) 4 187 yli 55-vuotiasta «Dielemans I, Vingerling JR, Algra D ym. Primary op...»5 ja Tessalonikissa 2 554 yli 60-vuotiasta «Topouzis F, Wilson MR, Harris A ym. Association of...»6.

Kolmessa tutkimuksessa «Tielsch JM, Katz J, Sommer A ym. Hypertension, per...»3, «Bonomi L, Marchini G, Marraffa M ym. Vascular risk...»4, «Dielemans I, Vingerling JR, Algra D ym. Primary op...»5 kohonnut verenpaine korreloi silmänpaineeseen. Yhtäpitävästi sekä Baltimoressa että Egna-Neumarktissa todettiin 10 mmHg:n nousun systolisessa verenpaineessa nostavan silmänpainetta 0,24 mmHg, mitä ei voida pitää kliinisesti merkittävänä. Glaukoomariski (odds ratio, kerroinsuhde) on vaihtelevasti 1–2-kertainen hypertoniassa verrattuna kontrolliväestöön. Selvästi alhaisemmat riskiluvut saatiin normaalipaineglaukoomalle sekä Italiassa että Alankomaissa, samoin kuin "korkeapaineglaukoomalle” tulokset olivat riskilukujen yläarvoja.

Baltimoressa selvitettiin «Tielsch JM, Katz J, Sommer A ym. Hypertension, per...»3 perfuusiopaineen ja iän muutoksen vaikutusta glaukooman prevalenssiin, jolloin todettiin alentuneen diastolisen perfuusiopaineen ja kohonneen iän lisäävän glaukoomariskin yli kolminkertaiseksi. Tessalonikin tutkimuksen «Topouzis F, Wilson MR, Harris A ym. Association of...»6 alaryhmäanalyyseissä todettiin viitteitä matalan diastolisen perfuusiopaineen ja glaukooman välillä verenpainelääkitystä käyttävillä potilailla (OR = 0,78 per 10 mmHg, 95 % luottamusväli 0,62–0,97, P = 0,028). Tämä sopisi teoriaan, että nuorella ihmisellä, jolla on terveet verisuonet, kohonnut verenpaine "suojelisi" papillaa tehokkaalla verenkierrolla, mutta potilaan ikääntyessä suonien seinämät kalkkeutuvat ja kapenevat lisäten vaskulaarista resistenssiä ja herkkyyttä kudosvauriolle «Tielsch JM, Katz J, Sommer A ym. Hypertension, per...»3. Pelkästään diastolisen perfuusiopaineen laskeminen alle 30 mmHg:n nostaa riskin moninkertaiseksi (odds ratio 6,22, 95 % luottamusväli 2,15–17,94).

Perfuusiopaineen ja iän vaikutus glaukooman prevalenssiin (ks. taulukko «Perfuusiopaineen ja iän vaikutus glaukooman prevalenssiin ....»1) «Sommer A. Doyne Lecture. Glaucoma: facts and fanci...»7

Egna-Neumarktissa «Bonomi L, Marchini G, Marraffa M ym. Vascular risk...»4 saatiin hyvin samansuuntaiset tulokset diastolisen perfuusiopaineen (alle tai yli 70 mmHg) ja glaukooman prevalenssin välille. Tulos oli tilastollisesti merkittävä primaarissa avokulmaglaukoomassa, mutta odotusten vastaisesti ei normaalipaineglaukoomassa «Bonomi L, Marchini G, Marraffa M ym. Vascular risk...»4. Kyseessä voi olla rodullinen ero, koska Baltimoressa noin puolet tutkittavasti oli mustaihoisia. Muut sydän- ja verenkiertoperäiset taudit, angina pectoris, TIA tai infarkti eivät vaikuttaneet glaukooman prevalenssiin «Bonomi L, Marchini G, Marraffa M ym. Vascular risk...»4.

Taulukko 1. Perfuusiopaineen ja iän vaikutus glaukooman prevalenssiin «Sommer A. Doyne Lecture. Glaucoma: facts and fanci...»7.
Primaarin avokulmaglaukooman preval
Diastolinen perfuusiopaine (mmHg) 40–60 vuotta ≥ 65 vuotta
alle 30 0/6 5/18 (27,8 %)
30–39 2/39 (5,1 %) 7/68 (10,3 %)
40–49 11/296 (3,7 %) 20/338 (5,9 %)
≥ 50 4/2 882 (1,6 %) 66/1 591 (4,2 %)
Relatiivinen riski
alle 40 2,44 3,36
yli 40 1,00 1,00

Tessaloniki Eye Study -tutkimus

Association of primary open-angle glaucoma and pseudoexfoliative glaucoma with ocular perfusion pressure status (ocular perfusion pressure with or without antihypertensive treatment) was studied in Tessaloniki Eye Study «Topouzis F, Wilson MR, Harris A ym. Association of...»6. Of the total of 2554 randomly selected, ≥ 60-year old subjects participating in the study, only clinic-visit participants (n = 2261), who had uniformly collected data, were included in the analyses. In the logistic regression model, the covariates included age, sex, diastolic ocular perfusion pressure, antihypertensive treatment, intraocular pressure (IOP), IOP-lowering treatment, pseudoexfoliation, and vascular factors identified as risk factors for glaucoma in a previous analysis. Among clinic-visits, 1212 subjects (54 %) were using antihypertensive treatment. An association of borderline significance was found between low diastolic ocular perfusion pressure and POAG (OR = 0.84 per 10 mm Hg, 95 % CI = 0.70-1.01, P = .059). The effect of antihypertensive treatment on POAG was not statistically significant (OR = 1.20, 95 % CI = 0.75-1.91, P = .45). In subgroup analyses, diastolic ocular perfusion pressure was significantly associated with POAG in subjects using antihypertensive treatment (OR = 0.78 per 10 mm Hg, 95 % CI = 0.62-0.97, P = .028). No association was found between diastolic ocular perfusion pressure and PEXG, regardless of the use of antihypertensive treatment.

 • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
 • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Yöllisen verenpaineen laskun vaikutus glaukoomaan

Verenpaineen lasku yöaikaan on normaali fysiologinen tapahtuma. Koska silmän verenkiertohäiriöt sattuvat usein yöllä, ja potilas havaitsee ne aamulla herätessään, Hayreh «Hayreh SS, Zimmerman MB, Podhajsky P ym. Nocturnal...»8 monitoroi verenpainetta ympärivuorokautisesti 166 henkilöllä, joilla diagnoosina oli anteriorinen iskeeminen optikuksen neuropatia (AION, n = 52), normotensiivinen glaukooma (NTG, n = 65) ja primaarinen avokulmaglaukooma (POAG, n = 19) ja loput näiden eri yhdistelmiä. NTG-ryhmässä verrattuna AION-ryhmään oli tilastollisesti merkittävästi suurempi sekä systolisen että diastolisen paineen lasku. Niillä potilailla, joiden näkökentät huononivat ja joilla oli verenpainelääkitys, oli myös yönaikainen verenpaineen lasku suurempi kuin niillä potilailla, joiden näkökentät eivät huonontuneet.

Toisessa tutkimuksessa «Graham SL, Drance SM, Wijsman K ym. Ambulatory blo...»9 verrattiin toisiinsa POAG- (n = 46) ja NTG-potilaita (n = 38), joilla oli näköhermossa muutos ja vastaava näkökenttäpuutos. Verenpaine rekisteröitiin 24 tuntia vuorokaudessa. Niillä potilailla, joiden kenttämuutos eteni, yöllinen verenpaineen lasku oli suurempi kuin ei-progredioivilla glaukoomapotilailla.

Näköhermon pään verisuonten autoregulaation häiriön on todettu oleva yhteydessä glaukooman etenemään. Vasospastisuus, esimerkiksi Raynaud-ilmiö, saattaa vaikuttaa näkökenttiä huonontavasti. Näiden osuutta glaukooman esiintyvyyteen ei ole pystytty osoittamaan «Béchetoille A. Vascular risk factors in glaucoma. ...»2, «Hayreh SS, Zimmerman MB, Podhajsky P ym. Nocturnal...»8.

Ainoastaan yhdessä väestöpohjaisessa tutkimuksessa «Wang JJ, Mitchell P, Smith W. Is there an associat...»10 on tutkittu migreenin ja glaukooman keskinäistä vaikutusta. Mukana oli 3 654 alueen yli 49-vuotiasta asukasta. Primaarisen avokulmaglaukooman prevalenssi kasvoi iän myötä ja migreenin vuorostaan väheni. Jos kaikki ikäryhmät laskettiin yhteen, ei voitu todeta korrelaatiota glaukooman ja migreenin välillä. Jakamalla aineisto kymmenen vuoden ikäryhmiin kohosi kerroinsuhde (odds ratio) 2,5-kertaiseksi (luottamusväli 1,1–5,6) iältään 70–79-vuotiailla, joilla oli migreenianamneesi.

Kirjallisuutta

 1. Sommer A. Glaucoma risk factors observed in the Baltimore Eye Survey. Curr Opin Ophthalmol 1996;7:93-8 «PMID: 10163329»PubMed
 2. Béchetoille A. Vascular risk factors in glaucoma. Current Op in Ophthalmology 1996;7:39-43
 3. Tielsch JM, Katz J, Sommer A ym. Hypertension, perfusion pressure, and primary open-angle glaucoma. A population-based assessment. Arch Ophthalmol 1995;113:216-21 «PMID: 7864755»PubMed
 4. Bonomi L, Marchini G, Marraffa M ym. Vascular risk factors for primary open angle glaucoma: the Egna-Neumarkt Study. Ophthalmology 2000;107:1287-93 «PMID: 10889099»PubMed
 5. Dielemans I, Vingerling JR, Algra D ym. Primary open-angle glaucoma, intraocular pressure, and systemic blood pressure in the general elderly population. The Rotterdam Study. Ophthalmology 1995;102:54-60 «PMID: 7831042»PubMed
 6. Topouzis F, Wilson MR, Harris A ym. Association of open-angle glaucoma with perfusion pressure status in the Thessaloniki Eye Study. Am J Ophthalmol 2013;155:843-51 «PMID: 23394905»PubMed
 7. Sommer A. Doyne Lecture. Glaucoma: facts and fancies. Eye (Lond) 1996;10 ( Pt 3):295-301 «PMID: 8796152»PubMed
 8. Hayreh SS, Zimmerman MB, Podhajsky P ym. Nocturnal arterial hypotension and its role in optic nerve head and ocular ischemic disorders. Am J Ophthalmol 1994;117:603-24 «PMID: 8172267»PubMed
 9. Graham SL, Drance SM, Wijsman K ym. Ambulatory blood pressure monitoring in glaucoma. The nocturnal dip. Ophthalmology 1995;102:61-9 «PMID: 7831043»PubMed
 10. Wang JJ, Mitchell P, Smith W. Is there an association between migraine headache and open-angle glaucoma? Findings from the Blue Mountains Eye Study. Ophthalmology 1997;104:1714-9 «PMID: 9331214»PubMed