Takaisin

Diabetes glaukooman vaaratekijänä

Näytönastekatsaukset
Anja Tuulonen
3.7.2014

Näytön aste: B

Diabetes saattaa lisätä riskiä sairastua glaukoomaan.

Systemaattinen katsaus 1

The systematic review «Burr JM, Mowatt G, Hernández R ym. The clinical ef...»1 aimed to identify the magnitude of risk of OAG attributable to age, ethnicity, family history, myopia and diabetes. Population-based cohort and cross-sectional studies, investigating the risk of developing OAG were included, as well as meta-analyses and systematic reviews of observational population-based studies. Studies reporting populations in UK, Europe, North America, Canada or Australia were included. Hospital or clinic-based settings were excluded. The review was restricted to English language publications. The methodological quality of the included studies was assessed.

4 383 reports were identified from the search for studies on epidemiology, risk and disease progression, of which 285 were selected for full assessment for this review. 92 reports describing 27 studies met the inclusion criteria for the review.

The overall quality of each study was summarised as (A) no major flaws or (B) possible important flaws. Studies were included when they rated ‘A’ in all fields. Exceptions were made to include ‘B’ studies when no better evidence was available. In most studies (81 %), participants were sampled adequately and selected from a relevant population. Suboptimal approaches to diagnose OAG (e.g. high IOP, absence of a visual test, baring of the blind spot, case records, unstandardised criteria) were used in five studies (19 %). Diabetes was defined as people on treatment for diabetes (type 1 or 2) or those testing positive on urinalysis, glycosylated haemoglobin (HbA1c) or a glucose tolerance test. Diabetes status was obtained from a secure record (examination or examination records) in most studies.

Crude and adjusted relative risks (or odds ratios depending on study design) of OAG for the risk factors under investigation were abstracted. Where two or more studies contributed data, a random effects meta-analysis was undertaken. If both an unadjusted and adjusted ratio were reported in a study, an age- and gender-adjusted odds ratio was used in the meta-analysis. A relative risk was generated when an adjusted odds ratio was not reported and raw data were available.

The prevalence of OAG by diabetes status was reported in four studies that established diabetes by clinical tests. Three of those provided adjusted estimates for odds ratios. The prevalence of OAG among participants with diabetes varied from 1.2 %105 to 5.5 %,122 with a pooled estimate of 3.3 % (95 % CI 1.8 to 4.8 %). This investigation demonstrated almost twice the risk of OAG onset among people with diabetes when compared with people without diabetes (RR 1.93, 95 % CI 1.38 to 2.69).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Tutkimuksia

Väestötutkimuksissa on tutkittu glaukooman esiintyvyyttä 40-vuotiailla ja sitä vanhemmilla joko insuliinilla, oraalisilla diabeteslääkkeillä tai ruokavaliolla hoidetuilla diabeetikoilla «Klein BE, Klein R, Jensen SC. Open-angle glaucoma ...»2, «Mitchell P, Smith W, Chey T ym. Open-angle glaucom...»3, «Tielsch JM, Katz J, Quigley HA ym. Diabetes, intra...»4. Beaver Damin tutkimuksessa «Klein BE, Klein R, Jensen SC. Open-angle glaucoma ...»2 5 924:stä asukkaasta 4 926 (83,2 %) osallistui tutkimukseen. Diabeteksen diagnoosi perustui kyselytutkimuksesta saatuun tietoon tai satunnaisesti mitatun verensokerin ja glykoysoituneen hemoglobiinin nousuun. Australialainen aineisto «Mitchell P, Smith W, Chey T ym. Open-angle glaucom...»3 koostui 3 654:stä tutkitusta (82,4 % alueen väestöstä). Diabetes diagnosoitiin sairauskertomustiedon perusteella tai paastoverensokeriarvolla ≥ 7,8 mmol/l. Baltimoressa tutkittuja «Tielsch JM, Katz J, Quigley HA ym. Diabetes, intra...»4 oli 5 308 (79,2 % tutkimukseen kelpuutetuista ja 74,7 % alun perin haastatelluista henkilöistä), joilla diabeteksen diagnoosi perustui pelkästään kyselystä saatuun tietoon. Alankomaalaisessa tutkimuksessa «Dielemans I, de Jong PT, Stolk R ym. Primary open-...»5 tuore, aikaisemmin hoitamaton diabetes diagnosoitiin sokerirasituskokeessa yli 11,0 mml/l kohonneen verensokeriarvon perusteella.

Glaukoomadiagnoosi perustui sairaudelle ominaiseen näkökenttäpuutokseen «Klein BE, Klein R, Jensen SC. Open-angle glaucoma ...»2, «Mitchell P, Smith W, Chey T ym. Open-angle glaucom...»3, «Tielsch JM, Katz J, Quigley HA ym. Diabetes, intra...»4, «Dielemans I, de Jong PT, Stolk R ym. Primary open-...»5 ja näköhermon pään kovertuman suhteelliseen osuuteen papillasta (cup/disc eli C/D-ratio), jonka raja-arvo vaihteli > 0,8 «Klein BE, Klein R, Jensen SC. Open-angle glaucoma ...»2, > 0,7 «Mitchell P, Smith W, Chey T ym. Open-angle glaucom...»3, «Tielsch JM, Katz J, Quigley HA ym. Diabetes, intra...»4 ja > 0,5 «Dielemans I, de Jong PT, Stolk R ym. Primary open-...»5 tai papillojen välisen C/D-suhteen erotukseen vähintään 0,2 «Klein BE, Klein R, Jensen SC. Open-angle glaucoma ...»2, «Tielsch JM, Katz J, Quigley HA ym. Diabetes, intra...»4, «Dielemans I, de Jong PT, Stolk R ym. Primary open-...»5 tai 0,3 «Mitchell P, Smith W, Chey T ym. Open-angle glaucom...»3.

Amerikkalaisessa Beaver-Damin tutkimuksessa «Klein BE, Klein R, Jensen SC. Open-angle glaucoma ...»2 diabeetikoilla esiintyi glaukoomaa tilastollisesti merkittävästi enemmän (4,2 %) kuin verrokeilla (2,0 %, p = 0,004) ja kerroinsuhde (odds ratio) oli 1,84 (95 % luottamusväli 1,09–3,11). Samansuuntainen prevalenssin nousu todettiin diabetespotilailla (5,5 %) verrattuna verrokkiryhmään (2,8 %). Australialaisessa tutkimuksessa «Mitchell P, Smith W, Chey T ym. Open-angle glaucom...»3 ikä- ja sukupuolivakioitu odds ratio oli 2,12 (95 % luottamusväli 1,18–3,79). Myös Rotterdamin tutkimuksessa «Dielemans I, de Jong PT, Stolk R ym. Primary open-...»5 glaukooman esiintyvyys vasta diagnosoiduilla diabetespotilailla oli kolminkertainen verrattuna verrokkeihin, ja korkeapaineisen glaukooman kerroinsuhde (odds ratio) oli 3,11 (95 % luottamusväli 1,12–8,60).

Sitä vastoin Baltimoren tutkimuksessa «Tielsch JM, Katz J, Quigley HA ym. Diabetes, intra...»4 ei ollut osoitettavissa insuliini- tai tablettihoitoisen diabeteksen ja avokulmaglaukooman yhteyttä: ikä- ja rotuvakioitu odds ratio oli 1,03 (95 % luottamusväli 0,85–1,25).

Skotlantilaisessa 6 631 diabeetikon ja 166 144 verrokin kohortissa «Ellis JD, Evans JM, Ruta DA ym. Glaucoma incidence...»6 ei myöskään todettu kahden vuoden seurannan aikana eroa glaukooman insidenssissä suhteellisen riskin ollessa 1,57 (95 % luottamusväli 0,99–2,48).

Kommentti:

Edellä kuvatut tutkimukset ovat maantieteelliseen alueeseen rajattuja ja valikoimattomaan aineistoon pohjautuvia väestötutkimuksia. Kaikissa on esitetty rajattu kliininen kysymys "Onko diabetes glaukooman vaaratekijä?".

Tutkitut väestöt eivät kaikilta osin vastaa hoitosuosituksen kohdeväestöä; muun muassa yhdessä tutkimuksessa noin puolet tutkituista edusti etnisesti eri väestöä (Baltimoren tutkimuksen tummaihoiset).

Diabetesdiagnoosin perusteet poikkeavat toisistaan eri tutkimuksissa. Baltimoren tutkimuksessa diagnoosi perustui pelkästään kyselyssä annettuun vastaukseen, joten diagnoosin luotettavuus ei ole verrattavissa muihin tutkimuksiin.

Glaukooman diagnosoinnin osalta tutkimusmenetelmät ovat yhteneväiset ja vastaavat suomalaisia tutkimusmenetelmiä ja ovat sovellettavissa Käypä hoito -suositusten kohdeväestöön.

Tulokset eivät ole samansuuntaisia. Osassa tutkimuksia «Klein BE, Klein R, Jensen SC. Open-angle glaucoma ...»2, «Mitchell P, Smith W, Chey T ym. Open-angle glaucom...»3, «Dielemans I, de Jong PT, Stolk R ym. Primary open-...»5 todettiin glaukooman prevalenssin nousu diabeetikoilla, mutta diabeteksen ja glaukooman yhteyttä ei ollut osoitettavissa toisissa tutkimuksissa «Tielsch JM, Katz J, Quigley HA ym. Diabetes, intra...»4, «Ellis JD, Evans JM, Ruta DA ym. Glaucoma incidence...»6. Niissä katsottiin, että vähäoireisissa taudeissa (kuten glaukooma), joissa on matala esiintyvyys, tulee helposti vääristymää, joka vaikuttaa tulokseen. Esimerkiksi diabetespotilailta, jotka käyvät säännöllisesti silmälääkärin tarkastuksessa, glaukooma saattaa löytyä useammin kuin henkilöiltä, joilla ei ole diabetesta.

Kirjallisuutta

  1. Burr JM, Mowatt G, Hernández R ym. The clinical effectiveness and cost-effectiveness of screening for open angle glaucoma: a systematic review and economic evaluation. Health Technol Assess 2007;11:iii-iv, ix-x, 1-190 «PMID: 17927922»PubMed
  2. Klein BE, Klein R, Jensen SC. Open-angle glaucoma and older-onset diabetes. The Beaver Dam Eye Study. Ophthalmology 1994;101:1173-7 «PMID: 8035979»PubMed
  3. Mitchell P, Smith W, Chey T ym. Open-angle glaucoma and diabetes: the Blue Mountains eye study, Australia. Ophthalmology 1997;104:712-8 «PMID: 9111268»PubMed
  4. Tielsch JM, Katz J, Quigley HA ym. Diabetes, intraocular pressure, and primary open-angle glaucoma in the Baltimore Eye Survey. Ophthalmology 1995;102:48-53 «PMID: 7831041»PubMed
  5. Dielemans I, de Jong PT, Stolk R ym. Primary open-angle glaucoma, intraocular pressure, and diabetes mellitus in the general elderly population. The Rotterdam Study. Ophthalmology 1996;103:1271-5 «PMID: 8764798»PubMed
  6. Ellis JD, Evans JM, Ruta DA ym. Glaucoma incidence in an unselected cohort of diabetic patients: is diabetes mellitus a risk factor for glaucoma? DARTS/MEMO collaboration. Diabetes Audit and Research in Tayside Study. Medicines Monitoring Unit. Br J Ophthalmol 2000;84:1218-24 «PMID: 11049943»PubMed