Takaisin

Aivojen sähköhoito ja psykoottinen depressio

Näytönastekatsaukset
Erkki Isometsä ja Hannu Koponen
24.6.2014

Näytön aste: A

Aivojen sähköhoito on tehokas hoitomuoto psykoottisessa depressiossa.

Systemoidussa katsauksessa «UK ECT Review Group. Efficacy and safety of electr...»1tarkasteltiin aivojen sähköhoidon (ECT, electroconvulsive therapy) tehoa depression hoidossa aineistoissa, jotka muodostuivat psykiatrisista sairaalapotilaista.

Todellinen ECT oli selvästi tehokkaampi kuin simuloitu lume-ECT kuusi kliinistä koetta ja yhteensä 256 potilasta sisältävässä meta-analyysissa, jossa psykoottisten depressioiden osuutta ei valitettavasti raportoitu. Hoidon teho koko aineistossa oli ilmeinen (ES (efektikoko) -0,91, 95 %:n vaihteluväli -1,27 − -0,54; keskimääräinen ero muutoksessa Hamiltonin asteikolla 9.7 pistettä, 95 %:n vaihteluväli 5,7–13,5). ECT oli myös selvästi tehokkaampi kuin 18 kliinisessä kokeessa (1 144 potilasta) vertailukohtana ollut lääkehoito (ES -0,80, 95 %:n vaihteluväli -1,29 − -0,29; keskimääräinen ero muutoksessa Hamiltonin asteikolla 5,2 pistettä, 95 %:n vaihteluväli 1,4–8,9).

Bilateraalinen hoito oli tehokkaampaa kuin unilateraalinen ja korkea-annoksinen tehokkaampaa kuin matala-annoksinen. Viitteitä merkittävistä psyykkisistä tai neurologisista haittavaikutuksista ei saatu, joskin ohimeneviä kognitiivisia häiriöitä esiintyi hoidon yhteydessä sitä enemmän, mitä suurempi oli saatu annos (bilateraalisen hoidon yhteydessä useammin).

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kliinisessä kokeessa «Pande AC, Grunhaus LJ, Haskett RF ym. Electroconvu...»2 verrattiin sähköhoidon tehoa psykoottisessa (n = 30) ja ei-psykoottisessa depressiossa (n = 33). Psykiatrisen sairaalahoidon päättyessä respondoivien potilaiden osuus oli psykoottisessa depressiossa 83 %, ei-psykoottisessa 58 % (P = 0,03).

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Neljän psykiatrisen sairaalan yhteistyönä toteuttamassa laajassa kliinisessä kokeessa «Petrides G, Fink M, Husain MM ym. ECT remission ra...»3 verrattiin bilateraalisen sähköhoidon tehoa psykoottisessa (HAM-D (Hamilton Depression Rating Scale) keskiarvo 37,8 ± 7,6; n = 77) ja vaikeassa ei-psykoottisessa depressiossa (HAM-D keskiarvo 33,8 ± 6,4; n = 176). Psykiatrisen sairaalahoidon päättyessä toipuneiden (HAM-D < 10) potilaiden osuus oli hoidon kokonaisuudessaan läpikäyneistä potilaista 87 %. ITT-arvioitu (intention-to-treat) toipuneiden osuus oli psykoottisessa depressiossa 83 % vs ei-psykoottisessa 71 % (p ≤ 0,04).

Pagnin'in ja työtovereiden meta-analyysissa «Pagnin D, de Queiroz V, Pini S ym. Efficacy of ECT...»4 tarkasteltiin sähköhoidon tehoa verrattuna lume- ja masennuslääkehoitoon. Tässä tutkimuksessa sähköhoito oli simuloitua sähköhoitoa tai lumetta noin viisi kertaa (OR 4,77, 95 % luottamusväli 2,39–9,49) tehokkaampi (11 satunnaistettua tutkimusta, yhteensä 523 potilasta). Samassa meta-analyysissa verrattiin myös sähköhoitoa masennuslääkehoitoon 13 satunnaistetussa tutkimuksessa, joissa potilaita oli yhteensä 892. Tässä vertailussa sähköhoito oli noin neljä kertaa masennuslääkehoitoa tehokkaampaa (OR 3,72, 95 % luottamusväli 2,60–5,32). Tässäkään tutkimuksessa ei tarkasteltu psykoottisesta depressiosta kärsiviä potilaita erikseen.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentit

ECT:n hyvän tehon dokumentoineet meta-analyysit eivät vallitettavasti erotelleet psykoottisia potilaita vaikeista ei-psykoottisista. Kliiniset kokeet kuitenkin osoittavat, että psykoottisesta depressiosta kärsivät henkilöt hyötyvät sähköhoidosta vähintään yhtä hyvin kuin ei-psykoottisesta vaikeasta depressiosta kärsivät potilaat.

Kirjallisuutta

  1. UK ECT Review Group. Efficacy and safety of electroconvulsive therapy in depressive disorders: a systematic review and meta-analysis. Lancet 2003;361:799-808 «PMID: 12642045»PubMed
  2. Pande AC, Grunhaus LJ, Haskett RF ym. Electroconvulsive therapy in delusional and non-delusional depressive disorder. J Affect Disord 1990;19:215-9 «PMID: 2145342»PubMed
  3. Petrides G, Fink M, Husain MM ym. ECT remission rates in psychotic versus nonpsychotic depressed patients: a report from CORE. J ECT 2001;17:244-53 «PMID: 11731725»PubMed
  4. Pagnin D, de Queiroz V, Pini S ym. Efficacy of ECT in depression: a meta-analytic review. J ECT 2004;20:13-20 «PMID: 15087991»PubMed