Takaisin

Lasten lihavuuden hoidon kohdentaminen

Näytönastekatsaukset
Susanna Anglé
25.4.2012

Näytön aste: A

Hoidon kohdentaminen vanhempiin lisännee lasten lihavuuden hoidon vaikuttavuutta.

Meta-analyysissä «Kitzmann KM, Dalton WT 3rd, Stanley CM ym. Lifesty...»1 tarkasteltiin 66 kontrolloitua ja 59 kontrolloimatonta, alle 19-vuotiailla ylipainoisilla lapsilla ja nuorilla toteutettua interventiotutkimusta. Elintapainterventioiden vaikuttavuutta oli mitattu painon ja terveyskäyttäytymisen muutoksilla. Vaikuttavat interventiot olivat niin asetelmiltaan kuin kestoltaankin hyvin heterogeenisiä, mutta avaintekijä näytti olevan vanhempien aktiivinen mukanaolo hoidossa. Interventiot, joissa vanhemmat osallistuivat ohjaussessioihin (joko erikseen tai yhdessä lasten kanssa) tai ottivat vastuun kotona tehtävistä muutoksista, tuottivat merkitsevät vaikutukset interventioiden alku- ja loppumittauksia verrattaessa.

Monimuuttuja-analyysi näistä vaikuttavista, vanhempiin liittyvistä tekijöistä osoitti, että painonhallintaintervention onnistumista ennusti merkitsevästi käyttäytymisen muutostekniikoiden opettaminen vanhemmille.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Meta-analyysin «Young KM, Northern JJ, Lister KM ym. A meta-analys...»2 avulla selvitettiin perhekeskeisen, käyttäytymismuutosta tukevan lähestymistavan vaikuttavuutta. Tarkasteltavia tutkimuksia oli 16, ja tutkittujen lasten ikä vaihteli 5 ja 13 vuoden välillä. Lihavien lasten perheisiin kohdennettuja käyttäytymisinterventioita (21 hoitoryhmää) verrattiin muunlaisiin interventioihin (3 hoitoryhmää) sekä verrokkiryhmiin (n = 5).

Tulosten mukaan koko perheen käyttäytymismuutosta tukevat interventiot tuottivat suuremmat vaikutukset lasten painoprosentin (tai BMI:n) muutoksessa verrattuna muihin hoitoryhmiin.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kirjallisuutta

  1. Kitzmann KM, Dalton WT 3rd, Stanley CM ym. Lifestyle interventions for youth who are overweight: a meta-analytic review. Health Psychol 2010;29:91-101 «PMID: 20063940»PubMed
  2. Young KM, Northern JJ, Lister KM ym. A meta-analysis of family-behavioral weight-loss treatments for children. Clin Psychol Rev 2007;27:240-9 «PMID: 17070638»PubMed