Takaisin

Lasten lihavuuden hoito ja syömishäiriöiden vaara

Näytönastekatsaukset
Susanna Anglé
26.4.2012

Näytön aste: B

Lasten lihavuuden hoito käyttäytymisen muutosta edistävin menetelmin ei lisänne syömishäiriöiden tai ongelmallisen syömiskäyttäytymisen riskiä tai vaaraa.

Cochrane-katsauksen «Oude Luttikhuis H, Baur L, Jansen H ym. Interventi...»1 mukaan kymmenessä interventiotutkimuksessa selvitettiin lihavuuden hoidon mahdollisia haitallisia vaikutuksia lasten syömiskäyttäytymiseen. Lasten ikä tutkimusten alkutilanteessa vaihteli 5 ja 17 vuoden välillä, ja hoitointerventiot kestivät 4–24 kuukautta. Yhdessäkään tutkimuksessa ei havaittu intervention vaikuttaneen haitallisesti syömiskäyttäytymiseen. Tutkimuksista seitsemässä ongelmallinen syömiskäyttäytyminen väheni intervention aikana.

  • Tutkimuksen laatu: tasokas
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Systemaattisessa katsauksessa «Butryn ML, Wadden TA. Treatment of overweight in c...»2 oli mukana viisi lihavuuden interventiotutkimusta, joiden hoitointerventiossa käytettiin käyttäytymismuutosta edistävää otetta. Tutkittavien lasten keskimääräinen ikä oli 10–13 vuotta hoidon alussa, ja syömishäiriöoireiden seuranta kesti kuudesta kuukaudesta kymmeneen vuoteen. Yhdessäkään tutkimuksessa syömishäiriöiden riskin ei havaittu lisääntyneen seurannan aikana painonhallintainterventioihin osallistuneilla lapsilla.

  • Tutkimuksen laatu: kelvollinen
  • Sovellettavuus suomalaiseen väestöön: hyvä

Kommentti: Lasten lihavuuden hoitointerventioiden turvallisuutta on vaikea osoittaa, sillä vain osassa hoitotutkimuksia intervention turvallisuutta syömishäiriöoireiden seurannalla on ylipäänsä selvitetty. Tämänhetkisenä arviona voidaan esittää, että hyvin toteutettu lihavuuden hoito, joka on terveyskeskeistä painokeskeisen sijaan, ei lisää ongelmallisen syömiskäyttäytymisen vaaraa

Kirjallisuutta

  1. Oude Luttikhuis H, Baur L, Jansen H ym. Interventions for treating obesity in children. Cochrane Database Syst Rev 2009;3:CD001872 «PMID: 19160202»PubMed
  2. Butryn ML, Wadden TA. Treatment of overweight in children and adolescents: does dieting increase the risk of eating disorders? Int J Eat Disord 2005;37:285-93 «PMID: 15856498»PubMed